Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
NMFMAGAZINE20141NMFMAGAZINE2014INCLUSIEFJAARVERSLAG2013persoonlijkevisiesopmuziekGuidovanOorschotRolandKieftArdvanderSteurMaschavanNieuwkerk425jaarFREDERIEKE_SAEIJS_SUSSIE_AHLBURG.TIF NMFMAGAZINE20148Everythingyoualwayswantedtoknowaboutourcellos9ZondervrijwilligersgeenNMF13DecollectieinbeeldgebrachtHetNMFkrijgtvleugels19FOTODIRKRIETVELD10INTERVIEWGuidovanOorschotBreedgedragen142 NMFMAGAZINE201433JaarverslagHetfeestjaarVoorwoord7NieuwbeginInleiding92013ineennotendop12WaaromhetNMFbestaat17Feiten201320Hetinbruikleengevenvaneenmuziekinstrument21CultureelErfgoed29Educatie30Inkomstenbronnen30Onzedonateurs36Communicatie37HetNMFinhetnieuws42Deorganisatie45Detoekomst52Bestuursverslag56MagazineEverythingyoualwayswantedtoknowaboutourcellos8ZondervrijwilligersgeenNMF10Decollectieinbeeldgebracht13Bijzondereschenkingenin2013hetNMFkrijgtvleugels19Jubelendhetjaardoor24HetmysterievandeBachsuites31ZomaareendankbareNMF-musicus32Hoeeen12-jarigeviolisteineen300jaaroudevioolhaaridealepartnervond38MusicusinbeeldIngridvanDingstee44Unpianoforteperperfezionisti53Concertmetkoelkast54MusicusinbeeldJoachimEijlander60Eenverjaardagsfeest61MusicusinbeeldJorisvandenBerg62WatisergebeurdmetdeJacobsvanHarrietKrijgh63Eenvioolalseenparfum66InterviewsGuidovanOorschot14RolandKieft34ArdvanderSteur48MaschavanNieuwkerk5887Jubelendhetjaardoor2431HetmysterievandeBachsuitesZomaareendankbareNMF-musicus32 NMFMAGAZINE2014444MUSICUSINBEELDIngridvanDingsteeHoeeen12-jarigeviolisteineen300jaaroudevioolhaaridealepartnervond52Concertmetkoelkast38INTERVIEWRolandKieft62MUSICUSINBEELDJorisvandenBergINTERVIEWArdvanderSteur48VerbindingenleggenKrachtcentrale34 NMFMAGAZINE20145INTERVIEWMaschavanNieuwkerkEenverjaardags-feest6160MUSICUSINBEELDJoachimEijlanderWatisergebeurdmetdeJacobsvanHarrietKrijgh63Mooieverhalen66EenvioolalseenparfumUnpianoforteperperfezionisti5359 NMFMAGAZINE20146StichtingNationaalMuziekinstrumentenFondsPostbus119121001GXAmsterdamSintAnnenstraat121012HEAmsterdamt0206221255einfomuziekinstrumentenfonds.nliwww.muziekinstrumentenfonds.nlwww.facebook.commuziekinstrumentenfondswww.twitter.cominstrumentfondsDeStichtingisstatutairgevestigdteAmsterdamInschrijvingKamervanKoophandelenFabriekenteAmsterdamnr.41205257BTWnummerNL0090.56.002.B.01bankrelatieNL58ABNA0555028666graschontwerpproductiewww.conceptcommunicatie.nlAllemusicidiezijnafgedruktinditjubileum-magazinehebbenofhaddentotvoorkorteeninstrumentofstrijkstokvanhetNMFinbruikleentenzijandersvermeld.fotoomslagFrederiekeSaeijsSussieAhlburgAllerechtenvoorbehouden.Eeniederdiemeentrechtentekunnenontlenenaandezeuitgavewordtvriendelijkverzochtcontactmetonsoptenemen.ComitvanAanbevelingdr.J.E.Andriessenoud-voorzitterNationaalMuziekinstrumentenFondsoud-ministervanEconomischeZakenjhr.drs.P.A.C.BeelaertsvanBloklandoud-CommissarisvandeKoninginindeProvincieUtrechtAnnerBijlsmacellistmr.M.J.Cohenoud-burgemeesterAmsterdammr.J.H.M.Deitersoud-directeurConcertgebouwN.V.HansHegmuziekjournalistPhilippeHerreweghedirigentJanineJansenviolistemr.P.J.Kalffoud-voorzitterRaadvanBestuurABNAMROBankN.V.prof.dr.TonKoopmandirigentHermanKrebbersviolistmr.C.J.A.vanLedeoud-voorzitterRaadvanBestuurAkzo-NobelN.V.prof.drs.R.deLeeuwoud-algemeendirecteurRijksmuseumCornlieMllerMaxMllerZoondrs.GeorgeMlleroud-voorzitterRaadvanBestuurRobecoGroepN.V.dr.H.O.C.R.Rudingoud-ministervanFinancinprof.FransdeRuitervoorzitterCvBKoninklijkConservatoriumDenHaagdr.M.Sandersoud-directeurConcertgebouwN.V.W.E.ScherpenhuijsenRomoud-voorzitterBestuurvanhetKoninklijkConcertgebouworkestdrs.MischaSpelmuziekredacteurNRCHandelsbladHetCentraalBureauFondsenwervingCBFiseenonafhankelijkestichtingdiealsinds1925toezichthoudtophetinzamelenvangeldvoorgoededoelen.DetaakvanhetCBFishetbevorderenvaneenverantwoordefondsenwervingenbestedingdoormiddelvanhetbeoordelenvandefondsenwervendeorganisatiesenhetverstrekkenvaninforma-tieenadviesaanoverheidsinstantiesenpu-bliek.WanneeruhetCBF-keurzietafgebeeldkuntueralsgevervanuitgaandaterverant-woordmetuwgiftwordtomgegaan.www.cbf.nlHetNMFisdoordeBelastingdienstaange-wezenalseenCultureleANBIeenAlgemeenNutBeogendeInstelling.HetNMFhoeftdaaromgeenerfbelastingofschenkingsrechttebetalen.DonateursvanhetNMFkunnenhungiftenaftrekkenvandeinkomsten-ofvennootschapsbelastinguiteraardbinnendegeldenderegels.www.belastingdienst.nlwww.anbi.nlBeschermheerZ.K.H.PrinsConstantijnFOTORVDRVD NMFMAGAZINE20147Alvorensmeaanhetschrijvenvanditvoor-woordtezettenbladeriknogweereensdooronsjubileummagazine.Dieprachtigeneer-slagvan25jaarNationaalMuziekinstrumen-tenFondsvanwaaruitonstientallenoudereenpiepjongebruiklenerstoestralen.Waarinsteunpilarenalsdonateursenschenkersdui-delijkmakenwaaromzeonsgraagbijstaan.OverdebegintijdmethetNationaalStrijkin-strumentenFondsmetPieterMoerenhoutonzeoprichterenmijnvoorgangersalsvoor-zitterTheoOlof1988-1997enKoosAndries-sen1997-2001.EndemuziekpedagogenzonderwiealonzeinstrumentennietzomooizoudenklinkennietwaarCoosjeWijzenbeekWateenschitterendejubileumvieringheb-benwegehadMetalshoogtepuntendetweeconcertenopndagzoveelbelangstellingwaservoorindeRidderzaalende100con-certeninhetWeekendvanhetNMFindestijlvolleambiancesvandepandenvandeVerenigingHendrickdeKeyser.HetfeestjaargonstnainonzeorenmaarhetlevengaatnormaalverderinstrumentenkrijgenuitschenkingenenlegatenkopenopveilingenlatenbouwenbijNederlandsevioolbouwersinstrumentenuitleneninnemenenweeruit-lenenterverhogingvanhetalgeheelspeel-niveau.Maarwelmet-gelukkig-veelmeerdonateurs.OnsdoelweermeerdonateurshaleninhetlustrumjaarisgeluktEenheerlijkgevoelvanzekerheidencontinuteitnaardetoekomst.Wezijnnuinbruikleners-binnenonzedoel-stelling-hetgrootsteinstrumentenfondsterwereldGeenmisverstanddrvoordoenwehetniet.Wlvoorhetfaciliterenvanhetaan-stormendtalent.Wijisdatgeweldigebureauvanonseenhandvolfantastischemannenenvrouwendiejaweleenmooijubileumfeestkunnenorganiserenmaarzichnuweermetdezelfdeijverenpassieophuneigenlijkewerkstorten.AlsubijonsblijftgaanwijdoorProf.ir.W.DikvoorzitterHetfeestjaarSJAAKRAMAKERS 8DeinternationaleinstrumentenbeursMondoMusicabrengtjaarlijksbeginoktoberhande-larenbouwersexpertsnmusiciuitdehelewereldnaarhetNoord-ItaliaansestadjeCre-monadebakermatvandevioolbouw.VanhandgesnedenstemknoppentothetduurstegereedschapvandebeginnendevioolbouwertotdedoorgewinterdehandelaarenvaneenChineseelektrischecontrabastotdewaarde-volsteStradivari-ofGuarneri-viool.Datalleskanmendaartegenkomen.UitgeverAndyLimheefteraljareneenstandwaarhijdeprachtigsteboekenpresenteertoverviool-enstokkenbouw.Hetzijnboekendieopvallendoordevaakuitzonderlijkefor-matenenmaterialen.Zoheefthijeenboekuit-gegevenwaarinstrijkstokkenopvollelengtestaanafgebeeldenisereenboekoverstok-kenbouwerNikolausKittelmeteenschapen-lerenomslagenbladgoudenpaginaranden.Ditlaatsteboekwasdeaanleidingvooronzeontmoetingin2011.HetNMFheeftnamelijktweebijzondereKittel-stokkenwaarvanmetnamedecellostokzeerinteressantbleekominhetboektewordenopgenomen.LimkwammethetideeomeenboekuittegevenoverinstrumentenvanhetNMF.HetNMFhoefdealleendefotosaanteleverendietochzoudenwordengemaaktdoorfotografeCathyLeves-que.BeslotenwerdomhetboektewijdenaancellosuitdeNMF-collectie.Inverbandmetdeomvangvanhetboekmoesteenkeuzewordengemaaktendievielopallecellosvanoverledenbouwers.GeheelinlijnmetLimsandereboekenisheteenuitzonderlijkmooieuitgavegewordenwaarindebijzonderecellosgeheeltothunrechtkomen.Defotoslatendebelangrijksteaspectenvanelkecellozienendetekstenver-tellendeverhalenoverhoedecelloindecollec-tieterechtisgekomen.HetboekbevatverderinterviewsmetexpertsAndreasPostenSergeStamdirecteurMarcelSchopmanencollectie-beheerderFritsSchuttewaardoordelezerookeengoedbeeldkrijgtvandeverschillendein-valshoekenvanwaaruiternaardeuniekecol-lectievanhetNMFgekekenwordtenwaterbijkomtkijkenomdiecollectiesamentestellen.BestelinformatieHetCelloboekisteverkrijgenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlPrijs55--inclusiefverzendkosten.EverythingyoualwayswantedtoknowaboutourcellosDARLINGPUBLICATIONSBASJONGEN NMFMAGAZINE20149NuwedevieringvaneenkwarteeuwNMFachterderughebbenishettijdvooreenfrissestart.Inhetafgelopenjubileumjaarke-kenweuiteraardregelmatigterugnaarhetverledenditjaarkijkenweweernaardetoe-komstzoalsdathoort.Enbijeennieuwestarthorennieuwedingen.Zoalsditjaarma-gazine2014.UbentvanonsgewenddatergensinhettweedekwartaalvanelkjaarhetNMFjaar-verslagverschijnt.Eenpublicatiewaaraanwealtijdveelaandachtbesteden.NietalleenomdathethetverhaalvanhetNMFvanhetafgelopenjaarverteltmaarookenvooralomdathetonsvisitekaartjeis.Datvisite-kaartjebehoortduidelijkcompleetinfor-matiefentransparanttezijn.Enmisschienzelfsooknogeenbeetjeaangenaamalshetmeezit.DatjaarverslagwerdindeafgelopenjarenmaarliefstviermaalbekroondmeteennominatievoordeTransparantprijsdeprijsvoorhetbestejaarverslagvaneengoeddoelinNederland.Enin2009wonnenwedieTransparantprijszelfsNogsteedszijnwehetenigekleinegoededoelinNederlanddatooitdezeprijsgewonnenheeftWellichtheeftuvorigjaaronsnieuwejaar-magazineinhandengekregendatwetergelegenheidvanons25-jarigjubileumuit-brachten.Hetwaseenpublicatiewaarinweaandachtaananderezakenkondenbeste-dendaninhettraditionelejaarverslag.Uwenthousiastereactiesopdatmagazineheb-benditjaargeleidtothetmagazinedatnuvooruligt.Nieuwishetnietalleenvanwegedeinhoudnieuwishetookomdatditmagazine-andersdanvorigjaar-hettraditionelejaarverslagincorporeert.Datbetekentdusnpublicatiediejaarmagazineenjaarverslagcombineert.Zohopenweuaantrekkelijkerenefcinterdaninhetverledenteinformerenoververle-denhedenentoekomstvanhetNMF.Inditjaarmagazinetreftunaastdetraditione-leonderdelenvanhetjaarverslagookeenaan-talverhalenvanenovermensendiemethetNMFenmuziekbegaanzijn.ZoalsvrijwilligersenNMF-musici.EnverhalenvaneenviertalpersonendiehunvisiegevenopdetoekomstvandemuziekwerelddewereldvanhetNMF.EenorkestdirecteurdieNMF-musiciinzijnor-kestheefteenmuziekjournalistdieregelma-tigvoorhetNMFschrijfteenpoliticusdielidisvandedonateursdenktankvanhetNMFenmetenigeregelmaatNMF-concertenineigenhuisorganiseertennatuurlijkookeenechteNMF-musicus.Wantdiemagzekernietont-brekeninzonrijtjevanexperts.OverNMF-musicigesprokenwedachtenuditjaareensallemusicitelatenziendiege-durende2013ofeendeelvandatjaareeninstrumentofstokvanhetNMFinbruikleenhadden.Hetzijnermaarliefst419.Hunpor-trettenvindtudoorhetmagazineverspreid.Zonderuzoudenwijhenniethebbenkunnenhelpen.ZijallenzijnuzeerdankbaarvooruwsteuninhetafgelopenjaarNieuwbegindoorMarcelSchopmandirecteurNMFMARCEL.JPG NMFMAGAZINE201410Hetafgelopenjaariseropveelgrotereschaaldanvoorheengebruikgemaaktvandeinzetvanvrijwilligers.DatwasnoodzakelijkvanwegedegrotehoeveelheidextrawerkveroorzaaktdoorhetJubileum.MaardatwasgelukkigookmogelijkdoordatvelenzichbelangeloosvoorhetdoelvanhetNMFwildeinzetten.EenevenementalshetWeekendvanhetNMFwasonmogelijkgeweestzonderdeinzetvanenigetientallenvrijwilligers.Vrijwilligerswordennietalleenbijevenementeningezet.VrijwilligerTheoLaceullebijvoorbeeldzetzijnkennisenliefdevoormusicimuziekeninstrumentenelkeweekinbijhetNMF.Ditiszijnverhaal.NMF NMFMAGAZINE201411InhetNMF-najaarsbulletinvan2012stondeenoproepvanManonVeenendaalomvrijwilligerstewervenvooralmethetoogophetJubileum-weekendinmei2013waarvoorveelhulpnodigwas.IkvoelmealsdonateurallangverbondenmethetNMFmijnvrouwenikhebbenookbe-middeldbijdeschenkingdoordemusicinneHenrietteKrusemanvanhaarprachtigeDodd-celloaanhetfonds.ToendusdieoproepkwamhebikmeenthousiastopgegeveneninhetWeekendhebbenmijnvrouwenikdrieprach-tigeconcertenmogenpresenteren.Maarerwasmeer.IneengesprekmetdirecteurMarcelSchopmanenManonbleekdaterbehoeftewasaandehulpvanvrijwilligersvooralopad-ministratiefgebiedomdeproelpaginasvandemusiciopdesitevanhetNMFwatgevuldertekrijgenenommeertekunnenvertellenoverdeinstrumentendiedoorhetNMFwordenbe-heerd.Datlaatstenubleekeenkolfjenaarmijnhand.Ikbenmijnhelelevenaleengrootlief-hebbervanvioolmuziekvanviolistenvooralookdehistorischegaveelnaarconcertenenhebeengrotecollectiegrammofoonplatenenCDsmetheelveelvioolmuziek.Collectie-beheerderFritsSchutteheeftmijlijstenmetinstrumentengegevenengevraagdofikoverdegeschiedenisvandieinstrumentenvoorzo-verdattehalenvieluitdedossierseenstukjezoukunnenschrijvendeelstegebruikenopdeNMF-sitedeelsalssamenvattingvandedocu-mentenindedossiers.Sindsdievraagkomik12keerperweeknaarhetNMFomeenuittrek-seltemakenuitdedossiersdieingrotelade-kastenopFritskamerverzameldzijn.Dieuit-trekselswerkikdanthuisuitenstuurzeweernaarFrits.Inmiddelszijnerruim100dossiersdoormijnhandengegaan.Ikhebheelwatleukeontdek-kingengedaanZokwamikdevleugeltegenvandegroteNederlandsepianistGeorgevanRenessedeviolenvanHermanKrebbersenTheoOlofdeprachtigecollectievanMaxRo-driguezdecollectieRntgenendeKersjes-collectie.HetbeheervandecollectievanhetStudiefondsOskarBackisdoorhetNMFover-genomendaarinzitbijvoorbeelddeStradiva-rius-viooldietoebehoordeaandegroteJoodseviolistenaltistPaulGodwin.DePetrusGuar-nerius-vioolwaarFrederiekeSaeijsopspeeltheefttoebehoordaandebekendeBelgischeviolistCarloVanNestediehemgeschonkenkreegvankoninginElisabethvanBelgi.IkhebFrederiekeeenCDvanCarloVanNestekunnensturen.DePique-vioolvanTheoOlofheefttoe-behoordaandeschrijver-vliegenierAntoinedeSaint-Exupriediespeeldegoedvioolenhadeenmooiecollectiestrijkinstrumenten.IneenbriefjeschreefmevrouwOlof-Eliashoeblijhaarechtgenootwasmetditinstrumentdateenmooiegrotetoonbezit.ToenvioolbouwerMaxMllerhemditinstrumenttekoopaanboodwisthijmeteendatditzjninstrumentwasDefantastischeBergonzi-vioolvanHermanKrebbersblijktnietdoordeberoemdeCarloBergonzitezijngebouwdzoalseerstwerdgeoordeeldmaarzoalsuitdendrochronolo-gischonderzoekbleekdoordienszoonMi-chelangelo.DebekendeviolistBouwLemkesverkochtzijnGoffriller-vioolvoordehelftvandewerkelijkewaardeaanhetNMFenschonkderestaanhetFonds.DeVuillaume-vioolvanPietNijlandisaanhetNMFinbruikleengege-ven.DitinstrumentwerdeerderbespeelddoorMengelbergseersteconcertmeesterLouisZimmermann.HetverwervenvandeGuarne-ri-cellodieQuirineViersennubespeeltleestalseenspannendverhaaldankzijeenaantalenormegiftenvanverschillendefondsenkondekostbareex-Navarra-cellodievanQuirinesleermeesterHeinrichSchiffwasgeweestwor-denverworven.Netoptijdvoorhetverlopenvandedeadlinekondiebeslissingwordenge-nomen.DegroteFransecellistAndrNavarrawasweerdeleraarvanSchiffgeweestenzokonhetinstrumentvanleermeesteropleerlingovergaan.DoorallegiftenenschenkingenvanfondsenendonateursishetvoorhetNMFdeafgelopen25jaarmogelijkgeweestveleinstru-mententeverwervenzospelendankzijeengrotedaartoebedoeldegiftdeledenvanhetEnAccordstrijkkwartetallenopeenprachtignegentiende-eeuwsFransinstrument.Ookspelenvelemusiciopbijzondereoud-Neder-landseinstrumentenvanJacobsRomboutsKleijnmanenCuijperswaardoorookactiefNe-derlandserfgoedwordtbehouden.NatuurlijkzijnerveleroerendeverhalenindedossierstevindenvanparticulierendiehuninstrumentenaanhetNMFschonkenofinbruikleengavenomdietelatenbespelendoorjongtalent.Endatisuitermatebelangrijktenslotteishetinhethuidigecultureleklimaatvoorjongemusicigewoonnietmogelijkeengoedendusveelalkostbaarinstrumentaanteschaffen.Hetisvoormijeengrootvoorrechtomditvrij-willigerswerkvoorhetNMFtekunnendoenikgaermetpleziernoglangmeedoorZondervrijwilligersgeenNMF ineennotendop12OVERIGEGEGEVENSBestedingsratio60Debestedingsratiobrengtdeverhoudingtus-sendebestedingenendeinkomstentotuit-drukking.Eenratiogroterdan100betekentdatdebestedingengroterzijndandeinkom-sten.Kosteneigenfondsenwerving23Hetkostenpercentageeigenfondsenwervinggeeftinzichtindeomvangvandekostenei-genfondsenwerving.HetCentraalBureauFondsenwervinghanteertvoorCBF-Keurhouderseennormvanmaximaal25gemid-deldover3jaar.Het3-jaarsgemiddeldevanhetNMFbedraagt15.Kostenbeheerenadministratie25Hetkostenpercentagebeheerenadministra-tiegeeftinzichtindezekostengerelateerdaandetotalelastenexclusiefhetbestedebe-dragaaninstrumenten.HetNMFhanteertalsinternerichtlijndatditpercentagemaximaal30gemiddeldoverdriejaarmagbedragen.Het3-jaarsgemiddeldevanhetNMFbedraagt27.Balansxe1.00031-12-201331-12-2012Materilevasteactiva23.04922.557Financilevasteactiva715Vorderingen223146Liquidemiddelen551619____________23.83023.337Totaalreserves23.62923.101Langlopendeschulden73115Kortlopendeschulden128121____________23.83023.337Staatvanbatenenlastenxe1.00020132012Bateneigenfondsenwerving914752Overigebaten182186____________1.096938Besteedaandoelstelling663875Besteedaanwervingbaten21398Besteedaanbeheerenadministratie185185____________1.0611.158____________Resultaat352202013 NMFMAGAZINE2014Onzeinstrumentencollectiestaatindienstvandemusici.Hetzelfdegeldtvoordemen-sendiebijhetNMFwerken.Defocusoponzedoelgroephoudtonsbijdelesenzorgtervoordatweonsnietlatenverleidendoorhetmu-sealeaspectdatuiteraardwellonktalsjezonprachtigecollectieinstrumentenonderjehoedehebt.Maartrotszijnwenatuurlijkwel.Endietrotsgeldtnietalleenvoordegrotena-menindecollectiemaarnetzogoedvoordeanonieme18e-eeuwseItaliaansealtdevrijonbekendeBernhardStossuitWenenofde135hedendaagsevoornamelijkHollandse-instrumentenuitdecollectie.Elkstrijkinstru-mentisvorigjaarvorigeeeuwofeeuwengele-denmetdehandgebouwddooreenbekwaamvakman.Metiederekeereenanderetijdgeesteenandercultureelkadereenandereecono-mischesituatie.Elkinstrumentheeftzijneigengeschiedenistoekomstenklankenisdaar-dooruniek.DathetNMFtrotsisopaldiein-strumentenwillenwijtotuitinglatenkomendoorzestukvoorstuktelatenvereeuwigenopprachtigedigitalefotosendiemetutedelenoponzewebsite.Maaruiteraardistrotsniethetbelangrijksteargument.BelangrijkerisdathetNMFopdiemaniervisueletoegangbiedttotalle400strijkinstrumentendiewesinds1988aanonzecollectiekondentoevoegen.Daaron-derbevindenzichnatuurlijkdeveleinstrumen-tendiehetNMFkonaankopendankzijgeldelij-kedonaties.Maarookkomendeinstrumenteninbeelddiealsdierbaarbezitwerdengekoes-terdvoordatzedoordeeigenarenaanonzezorgwerdentoevertrouwdviaschenkingle-gaatofbruikleen.Elkinstrumentkanindetailwordenbekekenenisofzalwordenvoorzienvanrelevantetechnischegegevenseninfor-matieoverdebouwerdegeschiedenisvanhetspeciekeinstrumentenhoehetindecollectieisterechtgekomen.CathyLevesqueprofes-sioneelfotografeinAmsterdamisinmiddelsbijnaklaarmetdefotograedieplaatsvondinhetatelierbijexpertAndreasPostinAmster-dam.Nieuweaanwinstenindecollectiezullensteedsgefotografeerdentoegevoegdwordenaandewebsite.DedigitaleontsluitingvandecollectieismedemogelijkgemaaktdoordegenereuzesteunvandeStichtingDioraphteenveleparticulieredonateurs.HetNMFishenzeerdankbaarvoorhunsteun.DecollectieinbeeldgebrachtFOTOGRAFECATHYLEVESQUEINHAARSTUDIOAANHETWERK13 CatharinaUngvariBreedJournalistGuidovanOorschot52schrijftondermeervoordeVolkskrantoverklassiekemuziekenopera.Hijsteltzichteweertegensceptischgesomber.Klassiekemuziekheeftbuitendeeigenparochienognooitzongrootbereikgehad.DOORGUIDOVANOORSCHOTSELFIEWMARCOBORGGREVE NMFMAGAZINE2014WaaromheersterrondklassiekemuziekzonalarmstemmingDatvraagikmeookaf.Ikweetnietbeterofwewonennogaltijdineenparadijs.Amsterdamherbergteentoporkesteneenspraakmakendoperahuis.Utrechtheefthetbelangrijksteoude-muziekfestivalterwereld.Nederlandsemusicistaanwereldwijdbekendalscreatiefinnovatiefenondernemend.Wehebbeneentopsectorwaarinweslimmoeteninvesteren.Ubedoeltdraaidesubsidiekraanmaaropen.Neeikzeiinvesteren.Ergensgeldinstoppenomerlaterdevruchtenvanteplukken.InDenHaagzienzeualaankomen.Sommigepoliticikenneninderdaadvanallesdeprijsmaarvanweinigdewaarde.Ikbe-hoorniettotdedorknopersdiecultuurgelijk-stellenaaneenraceetsonderhetmomdiebetaaljetochkzelfEenfairebijdragevandeoverheidblijftonmisbaar.TochzittenveelNederlandershelemaalnietopcultuurtewachten.ToenHalbeZijlstrahetkunst-budgetkorttemet200miljoensteegzijnpartijdeVVDdrievierzetelsindepeilingen.Datmagdekunstsectorzichzelfaanrekenen.Hetdebatisgekaaptdoorpopulisten.DiehebbenerenthousiasthetbeeldingeramdvankunstenaarsalsluiesubsidieslurpersvancomponistendiealleenmaaratonaalgekrijsaeverenvaneengrachtengordelelitedieopkostenvanJanmetdepetznmodernistischewansmaakbotviert.DatistochookzoWelneepropagandistischgekwaak.OmmaareenvoorbeeldtenoemenNederlandteltruim13duizendamateurkorentegenover2.672voetbalclubs.Cultuurwordtweldegelijkbreedgedragen.WaaromhoorikdegevestigdeinstellingendaardannooitoverDatbegrijpikookniet.Zemoetenzichnietzolatenpiepelen.Mengjeinhetdebatzouikzeggen.Vuurterugmetoneliners.BedelfDenHaagonderlobbyistenBlijfttochdatlelijkeatonalecomponeren.Hetlijktwelprikkeldraad.Ikzalueengeheimverklappendatisallangweeruitdetijd.ArvoPrtPhilipGlassofinNederlandJoepFranssensenCalliopeTsou-pakizeschrijvenmuziekdiealshoninginhetoorvloeit.Enondertussenstromendezalenleeg.Danheeftuanderecijfersdanik.VolgenshetCBSbezochtin198313procentvandeNeder-landersminimaaleensperjaareenuitvoeringvanklassiekemuziekin2007wasdat14pro-cent.AchkomalscriticuszietutochookdeopenplekkeninhetConcertgebouwenbijDeNationaleOperaDekredietcrisisheeftinderdaadgezorgdvooreendip.Inmiddelstrekthetalweerbij.Detoe-standlijktmeallerminstdramatisch.KijknaaraldiegrijzekoppenDaarheeftueenpunt.Deverversingvanhetpubliekheeftaandachtnodig.Datispreciesderedenwaaromorkestenzalenenmusicidrukindeweerzijnmetnieuweactiviteiten.Zetrekkendewijkinenbezoekenscholen.OpLowlandsveroorzaaktehetResidentieOrkesteenvibemetSjostakovitsj.HetNederlandsKamerorkestsnuiftsomsdeverschaaldebier-luchtopvanParadiso.LeukegimmicksdaarnietvanmaarleverthetpubliekopVergeetdetvniet.NahetprogrammaMaes-trometaldiezwaaiendeBNerssnapteop-eensiedereenwaardirigerenoverging.MooiwasookdeserierondhetKoninklijkCon-certgebouworkest.Blekenindiechiqueclubgewonehardwerkendemensenvanvleesenbloedtezitten.OfneemdeeenminuutoperasvanDeWereldDraaitDoor.OfReinbertdeLeeuwdie433vanJohnCagemochtuitvoe-ren.OpprimetimeOjadatstiltestuk.Wateennep.Datkanmijnnichtjevan6ook.Laathethaarvooralproberen.Maarwaarhetmijomgaattelallesbijelkaaropenklassiekemuziekheeftbuitendeeigenparochienognooitzongrootbereikgehad.Endevolgendefasebreektalweeraan.InUtrechtopentbin-nenkortTivoliVredenburg.DatherbergtnietalleendevertrouwdeGroteZaaldaaromheenzijnvierkleinezalengebouwdwaarinklas-siekpopenjazzdoorelkaarheengaanlopen.Nietalleendegenresmaarookhetpubliek.AlsTivoliVredenburghetslimaanpaktstaatdaardechtetempelzonderdrempel.DusDuslatenweelkaarnietindeputpraten.Mis-schienmoethetmooistenogwelkomen.gedragen15 NMFMAGAZINE201416419NMF-musiciALEXANDERWARENBERG1998CELLISTALEKSANDRARYBAK1984CELLISTEDANIELKEMPISTYAIJAREKE1988VIOLISTEANNABETHSHIRLEY1989CELLISTEANNEMIJNDENHERDER1975ALTVIOLISTEARTHURSCHOONENBERG1995CELLISTANNE-LINDEVISSER1992CELLISTEARNOVANDERVUURST1978CELLISTGERADRICHEMANTONSPRONK1994CELLISTANASTASIJAZVIRBULE1983VIOLISTEANNABADALIAN1984VIOLISTEALBAENCINAS1989VIOLISTEALEXANDERDROZDOV1979PIANISTARBENADEMI1986ALTVIOLISTAMKETEWIES1994CELLISTEANNEFLOORPLANTINGA1997VIOLISTEANNERIEKENENTJES1983VIOLISTEANIAKATYNSKA1980CELLISTEANSFRIEDPLAT1969CELLISTANNEMARIEVANPROOIJEN1983VIOLISTEARTHURRUSANOVSKY1993VIOLISTANNA-MAGDALENADENHERDER1988ALTVIOLISTEANNEMIEKEHULS1983ALTVIOLISTEAKOSKERTESZ1973CELLISTAIDANMIKDAD2001PIANISTANNASOPHIETORN1988VIOLISTEARJUNGANGULY1997CELLISTANNEBAKKER1989VIOLISTEANNERIENSTUKER1987VIOLISTEANNASTEENHUIS1989VIOLISTEALEXANDERBUSKERMOLEN1985PIANISTANASTASIAKOZLOVA1979VIOLISTEANNIETNGBERG1972CELLISTEANNEKEVANHAAFTEN1972VIOLISTEMARTENROOTANNEROOSHOIJTINK1998VIOLISTEPETERCUYPERSAMSTERDAMSINFONIETTA1988CONTRABASARMENNAZARIAN1984ALTVIOLISTADINDAMEERTINS1987CONTRABASSISTEAMITAIKAMP2003VIOLISTAMARINSWIERDSMA1991VIOLISTEANNAMEENDERINK1996ALTVIOLISTE NMFMAGAZINE201417Muziekinstrumentenkostengeldveelgeld.Vaakzoveeldatmusicienmuziekstudentenzichdeaanschafervannietkunnenveroor-loven.Endatterwijleengoedinstrumentgeenluxeismaareenabsolutenoodzaakvooriemandwiensvakhetistemusiceren.Datbetekentdatveleneenprobleemhebben.HetNMFisin1988opgerichtomdatprobleemoptelossen.EnvandaagdedaggeldtdieoorspronkelijkedoelstellingnogonverkorthetNMFgeeftjaarlijksongeveer400kwalita-tiefhoogstaandemuziekinstrumentenen350strijkstokkeninbruikleenaanprofessionelemusicienaanhendiedatwillenworden.DoelstellingenHetNMFiseenorganisatiedieingrotelijnendriespeciekedoelenheeft-hetuitlenenvaninstrumentenaanmusici.Denadrukligthierbijophethelpenvanjongtalentconservatoriumstudentenenberoepsmusici.Maarooktopsolistendiedureinstrumentennodighebbenkrij-genhulpvanhetNMF.Zowordthethoog-staandeNederlandsemuzieklevenstructu-reelgesteund-hetbehoudenenontwikkelenvancul-tureelerfgoed.HetNMFrekenthettotzijntaakdeinstrumentenuitdehistorischbelangrijkeNederlandsevioolbouwschooltebehoudenvoorhetnageslachtendezeookbespeelbaartelatenzijn.ZowordtdehoogstaandecollectieNederlandsein-strumentengeconserveerduitgebreidenbeluisterbaargemaaktengehouden-hetgevenvaneducatie.HetNMFbegeleidtmuziekstudentenbijhetmakenvandejuistekeuzevaneeninstrumentenofstok.HetNMFheeftondervondendateraanditaspectindetra-ditionelemuziekopleidingenteweinigaandachtwordtbesteedterwijlditjuistvanwezenlijkbelangis.DaarnaastbiedthetNMFdeNMF-musiciondermeerdemogelijkheidpodiumervaringoptedoenmeetedoenaanCDDVD-opnamesenteparticipereninklanktesten.WaaromhetNMFbestaat NMFMAGAZINE201418Dedoelgroepprofessionelemusicienzijdiedatwillenworden.HetNMFwilberoepsmusicienhendiedatwillenwordenhelpen.ZijkunneneenberoepdoenophetNMFomeeninstrumentinbruik-leentekrijgen.Ditgeldtvoorzowelklassiekealsniet-klassiekemusici.BovendienkanmenvoorelkinstrumenteenaanvraagindienenzodatmetrechtkanwordengezegddathetNMFhetgeheleNederlandsemuzieklevensteunt.DeaanvraagEenmusicusdieeenaanvraagwildoenmoetvoldoendekwaliteithebbenomberoepsmusi-custezijnofdatteworden.Hijkomtinaan-merkingvooreeninstrumentdatpastbijzijnartistiekeniveauenhijmagnietzelfinstaatzijneendergelijkinstrumentaanteschaffen.HetNMFvindthetbelangrijkdatallemuziek-instrumentenvanhetfondsdoorhetpubliekgehoordkunnenworden.DatbetekentdatNMF-musicieenactieverolinhetNederland-semuzieklevenmoetenvervullen.Buiten-landersdiemetvoldoenderegelmaatopdeNederlandsepodiaoptredenkunneneenaanvraagbijhetNMFindienenalszijaandeoverigeeerdergenoemdecriteriavoorbruik-leenvoldoen.DeprocedureEeninstrumentdientschriftelijkaangevraagdteworden.Naontvangstvandeaanvraagvindtereenintakegesprekplaats.HetNMFprobeertdanenerzijdseenbeeldtekrijgenvanmotivatiecapaciteitenenverlangensvandepotentileNMF-musicusterwijlander-zijdsdedosendontsvanhetNMFuitvoerigwordenuitgelegd.Nadezevoorselectiebe-spreektdeCommissieAanvragenenInstru-mentendeaanvraag.Dezecommissiebe-staatuiteenachttaldeskundigenenbrengteenniet-bindendadviesuitaanhetbestuurdatuiteindelijkbeslistoverdeaanvraag.DEBERGONZIVIOOLEXHERMANKREBBERSCATHYLEVESQUE NMFMAGAZINE201419Hetisinhet25-jarigbestaanvanhetNMFnognieteerdervoorgekomendatweeenhistori-schevleugelingoedestaatvanonderhoudalsschenkingkregenaangeboden.Inhetafge-lopenjaargebeurdehetplotselingtweekeerachterelkaarEenprachtigeErardDeeersteschenkingbetrofeenErard-vleugelmeteenlengtevan212cmuit1873dieweaan-gebodenkregenvanTonStolktoonkunste-naareneigenaarvanhetMuziekinformatie-endocumentatiecentruminVlaardingen.HetgingopeenbijzonderemanierwantTonStolkwasnvandedeelnemendegastherentijdenshetWeekendvanhetNMFwaarbijinsamen-werkingmetverenigingHendrickdeKeyserdoorhethelelandconcertenplaatsvondenopinstrumentenvanhetNMF.DelocatiedieTonbeschikbaarwildemakenvoorhetconcertpu-bliekwaskleinenvooralergvolvanwegezijnverzamelinginstrumenten.Hijbeslootdaaromdaterruimtemoestwordengemaaktomwatmeermensentoetekunnenlatenenbewerk-stelligdedatdoorzijnbijzondereErard-vleugelaanhetNMFteschenkenSebastienErard1752-1831waseenuitvindereninstrumentenbouwerdiegroteinvloedheeftgehadoponderanderedeontwikkelingvandepiano.Zovondhijhetlinkerpedaaluitwaarmeehetgeheleklaviereenstukjever-schuiftenontwikkeldehijhetrepetitieme-chaniekwaardoornzelfdetoetszeersnelachterelkaarkanwordenaangeslagen.Ookwashijhetdiehetsmeedijzerenraamwerkalseerstetoepasteenomwondhijbassnarenmetkoperdraad.Nazijndoodin1831werddezaakvoortgezetdoorneefPierre.In1855overleedPierre.DiensweduwevondeenkennisdeheerSchaefferbereidomdezaakteleiden.DankzijhetonlinedossiervandeCitedelaMusiqueinParijskonwordenvastgestelddatdegeschonkenvleugelin1873werdgebouwdendateenzekereheerJamesWitteringop18novembervandatjaardeeersteeigenaarwerd.TonStolkverkreegdevleugelin1984viaeenpianist.Eenaantaljarenlaterin1992vondeeningrijpenderestauratieplaatsbijFritsJanmaatinAmsterdam.JanmaatisnvandebekendsterestaurateursvanFransetoetsinstrumententerwereldenismetnamegespecialiseerdininstrumentenvanErard.ZobijzonderwasdevleugelvanStolkdatdezeopverzoekvanJanmaatgebruiktwerdtijdenseenTV-opnamemetmuziekjournalistHanReizi-gerineenconcertindebijzonderecombinatievanpianometharp.EdwardWitsenburgspeel-deinditconcertmetJeanettedeBoer.Samenmaaktendezemusicibeidenoverigensprofes-soraanhetMozarteuminSalzburgvoordezeongebruikelijkecombinatieookeenCD.EenrechtsnarigeBechsteinDetweedehistorischevleugeldiehetNMFgeschonkenkreegwaseenBechsteinmeteenlengtevan190cmuit186465.Hetiseenuitzonderlijkvroegerechtsnarigevleugeldieinzeergoedestaatverkeert.EndatmageenwonderhetenwantdeschenkeruitMijdrechtverkreegdevleugelalsafdankertje.HijstondbijeengaragehouderinNijmegendiehemooitvoorzijndochterhadgekocht.Devleugelwaszeerslechtonderhoudenenhadduidelijkgele-denonderdehoutkacheldieervlaknaasthadgestaan.Deschenkerlietdevleugelinetappesuitgebreidreviserenzodateruiteindelijkweereencompleetgezondevleugelstond.HetNMFkrijgtvleugelsBijzondereschenkingenin2013TONSTOLKMETOPDEVOORGRONDDEERARD-VLEUGEL NMFMAGAZINE201420Doelstelling1HetinbruikleengevenvanmuziekinstrumentenDeresultatenvaneenorganisatiezijnopver-schillendemanierentedeniren.WatzijnderelevanteresultatenvooreenorganisatiealshetNationaalMuziekinstrumentenFondsVooreenstichtingdiealsvoornaamstedoelheeftommusicitehelpenishetbelangrijksteresultaathetaantalmusicidatdestichtingheeftkunnenhelpen.Datzijnerin2013419geweest.Wiltuhiermeeroverwetenkijkdanoppagina21.Doelstelling2CultureelErfgoedHetNMFheeftalsvoornemenhetbehoudenconserverengebruikenenzelfsontwikkelenvancultureelerfgoed.HetdoetdatdooreenbelangrijkecollectieNederlandsemuziekin-strumentenoptebouwen.EnerzijdsgaathetdaarbijomoudeinstrumentendiementrachttebewarenvoordeNederlandsesamenle-vinganderzijdsgaathetomhetontwikkelenvannieuwNederlandscultureelerfgoeddoorhetgevenvanbouwopdrachtenaanNeder-landsevioolbouwers.Wiltumeerwetenoveronscultureelerfgoedkijkdanoppagina29.Doelstelling3EducatieHetwordtkeeropkeerduidelijkdaterbijjongemusicibehoefteisaanbegeleidingophunwegnaarvolwassenheid.Talentenhetgevenvanalleeneenuitstekendinstrumentisnietge-noegomeencarriretelatenslagen.Begeleidingbijpodiumpresentatiemarke-tingpromotieencommunicatiezijneven-eensessentileonderdelen.HetNMFonder-zoektsamenmetanderepartijenhoedithetbesteverwezenlijktzoukunnenworden.Wiltumeerlezenovereducatiekijkdanoppagina30.DenancilesituatieHetNMFhaaldein2013ietsmeerdaneenmiljoenEurobinnen.Wiltumeerwetenovernancilezakenkijkdanoppagina30.OnzedonateursHethebbenvandonateursisonontbeerlijkvoorhetNMFomdathetgrootstedeelvandeinkomstenvanhetNMFvandezegroepaf-komstigis.Hetaantaldonateursbereiktemet1.619hethoogsteaantalooitindegeschiede-nisvanhetNMF.Wiltumeerlezenoveronzedonateurskijkdanoppagina36.NieuweinstrumentenOndanksdathetaantalNMF-musicienaan-vragenietsteruglieptenopzichtevandejarendaarvoorisernogsteedseentekortaanin-strumentenenbestaatereenwachtlijst.In2013werddusopnieuwgetrachtinstrumentenaandecollectievanhetNMFtoetevoegen.Datlukteookerwerden15instrumentenenstokkentoegevoegdaandecollectie.BestuurcommissiesenwerkgroepenNaastdemedewerkersvanhetbureaudiehetmeestzichtbaarzijnvoordebuitenwe-reldiserookeenaantalmensendiezichopeenanderemanierinzettenvoorhetNMF.ZozijnerverschillendecommissiesdiemethetNMFverbondenzijn.DaarnaastisernatuurlijkhetBestuurdeCommissieAanvragenenIn-strumentendeRaadvanAdviesenhetComitvanAanbeveling.Wiltumeerwetenoverdesamenstellingvandediversecommissieskijkdanoppagina45.NMF-bureaumedewerkersWiltumeerwetenoverdeNMF-medewer-kerskijkdanoppagina46.Feiten2013 NMFMAGAZINE201421Op31december2013warenerbijna400mu-siciinNederlanddiemeteeninstrumentvanhetNMFrondliepen.Hoewelrondliepenmis-schiennietaltijddejuistebenamingis.Wantruim30vanonzeNMF-musicihebbenthuiseenvleugelvanhetNMFstaanwaaropzijhunconcertoptredensvoorbereiden.HetNMFheeftimmersnietalleenstrijkinstrumenteninzijncollectiemaarookvleugelspianoshar-peneneenkleinaantalblaasinstrumenten.WeliswaarbezithetNMFeenverzamelingmuziekinstrumentenvanmusealewaardedegemiddeldewaardevaneeninstrumentuitdeNMF-collectiebedraagtongeveer50.000decollectieiseenlevendecollectiedatwilzeg-genzijwordtbespeeldenreistdaaromvoort-durenddoorNederlandenanderelanden.HetNMFzoudaarommetrechteenmobielmuse-umgenoemdkunnenworden.MaarhetgaatbijhetNMFnietindeeersteplaatsomhetsa-menstellenvaneenwaardevollecollectiehetgaaterhetNMFomdatmusicigeholpenwor-dendoordezeinstrumententerbeschikkingtestellenaanhen.Hetisdaaromvanhetgrootstebelangdathetaanbodinstrumentenaansluitopdevraagvanmusici.HettotaalaantalmusicimeteeninstrumentvanhetNMFbleeftenopzichtevanhetvoor-gaandejaarconstant.Hetaantalnieuweaan-vragenvanmusicidaaldeietstenopzichtevanvorigjaarzietabel.aantalaanvragenenNMF-musiciin2013aantalaanvragenaantalNMF-musiciGedurendehetjaar2013werden12instru-mentenen3strijkstokkenaandecollectietoegevoegdvergelijkin201212instrumen-tenen7stokken.Hetginghiervoornamelijkomschenkingen.Enaltennvioolwerdeninbruikleengegeven.Eenandereviooleneenvleugelwerdengedeeltelijkgekochtgedeelte-lijkgeschonken.SommigeNMF-musicihaddenslechtseendeelvanhetjaareeninstrumentvanhetNMFinbruikleen.Op31december2013warener376bruiklenersterwijlergerekendoverhetgehelejaar419waren.Hetinbruikleengevenvaneenmuziekinstrument0100201320122011201020092008200720062005200300400 JubelendhSTEVENHEYBROEK etjaardoor NMFMAGAZINE2014Jubileumconcert10NOVEMBER2013RIDDERZAALDENHAAGInplaatsvandegebruikelijkehetjaarafslui-tendePresentatieconcertendieineenaantalplaatseninNederlandgehoudenwordenhetlaatstejaarinAmersfoortZwolleDenBoschenDelftorganiseerdehetNMFinhaarJubile-umjaareengrootsenfeestelijkJubileumcon-certindeRidderzaalinDenHaag.BijzonderwasditconcertalleenaldoordelocatiewantdeRidderzaalismisschienweldemooistezaalinNederland.Enhetisslechtsbijhogeuitzon-deringdatdezaalbeschikbaarwordtgesteld.DankzijdesteunvanstaatssecretarisSanderDekkerdiealsgastheerwildeoptredenkonhetJubileumconcertindeRidderzaalplaatvin-den.BijzonderwasuiteraarddeaanwezigheidvanonzebeschermheerZ.K.H.PrinsConstan-tijnenzijnechtgenoteH.K.H.PrinsesLauren-tien.DaarnaastgafookdeCommissarisvandeKoningJanFranssenactedepresence.DerodelijninhetmuzikaleprogrammaliepvandehuidigeFancyFiddlersvanCoosjeWijzenbeekmetNoaWildschutalssolistenaarvoorma-ligeFancyFiddlersdieeenad-hocstrijkkwartethaddengevormdeneenvoormaligeFancyFid-dlerdiesamenmeteenzigeunerensembleuitdeBalkanspeelde.DepubliekebelangstellingvoorhetJubileum-concertwasdermategrootdaterbeslotenwerdomhetgeplandeprogrammatweemaalopndagtebrengen.Zowaseropeenseenochtend-eneenmiddagconcert.ElfhonderdenthousiastemensenmaaktenhetofcieleeindevanhetJubileumjaarmee.WeekendvanhetNMF192021APRIL2013DOORHETHELELAND100concerteninruim2dagenin100pandenvandeVerenigingHendrickdeKeijserwaarvanindemeestenognooiteenconcertisgegeven.Datlijktvragenomproblemen.WantwillendebewonersvandiebijzonderepandenhunhuiswelopenstellenvoorpubliekEnhoeveelmen-senkunnendieconcertenindiepandeneigen-lijkbijwonenEnzijnerwelvoldoendestoelenomoptezittenZijndesanitairevoorzieningenweltoereikendIserwelkofeentheeoffrisenwijnvoorhetpubliekWiegaatdatregelenZijnerwelvoldoendepianosenvleugelsomdemu-sicitebegeleidenEnwaarkledendemusicizichomWiezorgtervooretenendrinkenvoordemusiciHoekanhetpubliektrouwenskaartjeskopenHoeregelenwedepromotievoorhetWeekendWiezorgtervoordekaartcontroleWiegaathetverhaalvanhetWeekendvertellenaanhetpubliekSomsishetmaargoeddatjevantevorennietweetwaterallemaalmiskangaan.Zoalshetfeitdateenpaaruurvooraanvangvanhetuit-verkochteopeningsconcertblijktdatdevleugeltochnietdoordetrapomhoogkanziefoto.OfdatdeviolistediespontaanaangebodenhadomopelkeavondtijdenshetWeekendBachtespeleneenweekvantevorenvanhaarpaardvaltenerdusopeensdrieconcertenuitvallen.Ofdatdebusjesmetstoelendiedoorhetlandrijdennaardeconcertlocatiesvastkomentezit-teninvrijdagmiddaglesendreigentelaataantekomen.MoethetpubliekdanmaarstaanOfdatenebusjemetstoelendatzolaataankwamdatdebezorgerdestoelenmaarindevoortuinvanhetbetreffendepandneerzettezonderdebewonerstewaarschuwen.Helaaswerdendestoelenechterindetuinvanhetverkeerdehuisgezetzodatdevolgendeochtenddeoverburentothunstommeverbazing50stoeleninhuntuinvonden.Enhetconcertpandzonderstoe-lenzat.Ennbijnaallesisgoedgekomen.Dankzijdemedewerkingvanongeveer300musici100huizenbewonersenbijna100NMFenHdKvrij-willigerswerdhetonmogelijkemogelijk.Nooiteerdervertoond100concertendoorprofessi-onelemusicienmuziekstudenteninbijzonderemonumentendoorheelNederland.Vanachtja-rigetalententotmusicimeteeninternationalecarrire.Ineenboerderijeenwatertoreneenmiddeleeuwsekapeleen17eeeuwsebiblio-theekeenlandgoedeensmederijeninnogveelmeerbijzonderepanden.Vanmiddeleeuwsemuziektotenmethedendaagseimprovisatie.Hetzaterallemaalinukonhetallemaalzienenhoren.OnmogelijkNietsisonmogelijkalsie-dereenhetwilenmeehelpt.HetNMFheeftzijnvisitekaartjeafgegevenmetdankaanHdKenaanallendiemeehielpen.Hopelijkheeftumetonsgenotenvannofmeerderevandebijzon-dereconcerteninhetWeekend.24JANVANSELMSSTEVENHEYBROEK NMFMAGAZINE201425TERUGBLIKJUBILEUMJAARSOPHIEGROOTEINHETHUISVANBRIENENTEAMSTERDAMVANVERENIGINGHENDRICKDEKEIJSERARJANBRONKHORSTBIRTHEBLOMDIRKRIETVELD NMFMAGAZINE201426ANNEFLOORPLANTINGA1997VIOLISTE.PNGNNE-LINDEVISSER1992CELLISTE.PNGANNEMARIEVANPROOIJEN1983VIOLISTE.PNGANNEMIEKEHULS1983ALTVIOLISTE.JPGLuisterconcoursenLuisterconcoursviool27APRIL2013WAALSEKERKAMSTERDAMi.s.m.HetNederlandsVioolconcoursLuisterconcourscello24AUGUSTUS2013COMPAGNIETHEATERAMSTERDAMi.s.m.GrachtenfestivalAmsterdamTweemaalditjaarorganiseerdehetNMFeenblindeklanktestofweleenzogenaamdLuisterconcours.Hetgingeromvijfverschil-lendeinstrumentendieheerlijkbespeeldwerdendoorFrederiekeSaeijsenJorisvandenBergvanelkaartekunnenonderscheidendooreenblindetestafteleggen.Maarnietna-datonzeFritsSchutteuitvoerigtipsandtricksaanhetpubliekhadgegeven.Detestenble-kenookditjaarweerheellastig.Indeeersteklanktestmetviolenhadniemandallevijfdeinstrumentengoedgeradenbijdeklanktestmetdecelliwasermaarnpersoondiealleantwoordenjuisthad.Diedaarmeealsprijseenpriv-concertvanhetNMFwon.LezingencyclusOnderdevleugelsdoorFrankBonariusAndriessenvleugelsenpianos15MAART2013HAARLEMIndekeukenvanCoosjedoorCoosjeWijzenbeek24MEI2013HILVERSUMHetantiekvandetoekomstdoorJaapBolinkenAnneliesSteinhauer11OKTOBER2013HILVERSUMHollandsGlorieinVioolbouwdoorSergeStamenAndreasPosti.s.m.GemeentemuseumDenHaag19NOVEMBER2013DENHAAGTERUGBLIKJUBILEUMJAARGEERTJEVANDERLINDENSUZYAHLBORG 27HetNMFkanmetrechteenkenniscentrumgenoemdwordenophetgebiedvanmuziek-instrumentenenmusici.Natuurlijkkomtdatenerzijdsdoor25jaarervaringmetinstru-mentenenmusicimaaranderzijdsookdoorhetuitgebreidenetwerkdathetNMFheeftopgebouwdmetvioolbouwersenbouwersvanandereinstrumentenmuziekpedagogenen-docentenendergelijke.DiekenniswilhetNMFgraagdelenmetanderenvandaardatin2013eenviertallezingengeorganiseerdwerdmetthemasuitdewereldvaninstrumentenenmusici.FrankBonariusverteldeindeeerstelezinginzijnpiano-atelierindeHaarlemsebinnenstadoverderestauratievanvleugelsenpianosgeassisteerddoorNMF-bruikleensterMaria-naIzman.CoosjeWijzenbeekverteldebijnainhaareigenkeukenoverhetcoachenenop-leidenvanjongtalent.Eenpaarkilometerver-derwegeneenpaarwekenlaterlietenviool-bouwersJaapBolinkenAnneliesSteinhauereenselectgezelschapkennismakenmethetbouwprocesvaneenviool.TenslottedeeldenexpertsvioolbouwersAndreasPostenSergeStamhungrotekennisoverhetontstaanendeinteressanteontwikkelingenvandeviool-bouwinNederlandmetdebezoekersvanhetGemeentemuseuminDenHaag.Demeestuniekeexemplarenuitdemuseumcollectieeneenpaarzeldzameinstrumentenuitdecol-lectievanhetNMFwerdentijdensdelezinggetoondenbesproken.JongstemusiciinhetoudstehuisvanAmsterdamHetNMFheeftbijzonderebruiklenersvanjongetalententotinternationalesterren.InhetJubileumjaarwildehetNMFgraagjuistdietalentvollejongereninhetzonnetjezet-ten.EnomdathetNMFookbeschiktovereenbijzonderpandwasdecombinatiegauwgemaakt.JongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamheettedeconcertseriediein2013vanstartging.Zeszondagochtendenspeel-dendejonkiesalsofhunlevenervanafhing.Voorsommigenwashetzelfshunsolistischconcertdebuut.Zogenotenmusicienpubliekvanbijzondereconcertenopeenbijzondereplek.SJAAKRAMAKERSSJAAKRAMAKERS NMFMAGAZINE201428CAROLINEKANG1980CELLISTEBIRTHEBLOM1982VIOLISTECATHERINEBAHN1975CONTRABASSISTECARLONABBE1963VIOLISTCCILEGOUDERDEBEAUREGARD1985VIOLISTECATHARINAUNGVARI1975VIOLISTEBI-NANWANG1994VIOLISTEBASJONGEN1992CELLISTBASBARTELS1990ALTVIOLISTCAROLIENHULSHOF1981VIOLISTEDAVIDRABINOVICH1959VIOLISTEDOMINIQUECHABOT1991CONTRABASSISTECLAUDINECARMENROMA1975PIANISTEDAPHNEOLTHETEN1989VIOLISTECODARTSROTTERDAM1930VLEUGELDIONNENIJSTEN1988CELLISTEDIETHARDSTRUELENS1988CELLISTBEATRIJSPRONK1990CELLISTECHARLOTTEGULIKERS1995CELLISTECORINNESTAAL1964PIANISTEBRITISSARIJNEN1999VIOLISTEMAJANKAFOTOGRAFIECAMILLAVANDERKOOIJ1984VIOLISTEDANILESSER1949CELLISTBARBARAVARASSIPEGA1977PIANISTEDANIELROWLAND1972VIOLISTDETMARLEERTOUWER1967CELLISTDANILLEDAOUKAYEVA1992VIOLISTEDAANBORMAN1991CELLISTCLEMENSVANDERFEEN1980CONTRABASSISTCYNTHIAKLOSTERMANN1992ALTVIOLISTEBENJAMINDEBOER1995CONTRABASSISTBERDIENVRIJLAND1973ALTVIOLISTEBENWEISHAUPT1996PIANISTCECILIABERNARDINI1984VIOLISTECHRISTIAANLASCAE1980VIOLISTCORALINEGROEN1996VIOLISTECARIENDEBAKKER1990VIOLISTEEILDERTBEEFTINK1974PIANISTBRENDABROUNS1991VIOLISTEDIAMANDADRAMM1991VIOLISTEBENJAMINSCHERER1979VIOLISTBARBARABEKHOF1991ALTVIOLISTECARLESPUIGRUSCALLEDA1981VIOLISTBOBHEUVELMANS1987HARPISTBASTREUB1987VIOLISTCASSANDRALUCKHARDT1969CELLISTEBENTEVERHEUL1995CELLISTEBERNADETTEWIJNHAMER1995VIOLISTECARLADEKLEUVER-LEURS1978VIOLISTE NMFMAGAZINE201429HetNMFheeftinzijnruim25-jarigebestaaneencollectieNederlandseinstrumentensa-mengestelddieeenmusealewaardeheeft.HetNMFbezitinstrumentenuithettijdperkvandeeerstebelangrijkeNederlandsebouw-periodetotaannu.Binnendezeperiodevanruim300jaariseenbelangrijkecollectieop-gebouwd.HoewelhetHaagsGemeentemu-seummiddelsdecollectieverzamelddoordebankierDanilScheurleereennogveelgrote-reverzamelingbezitheeftdecollectievanhetNMFhetvoordeeldatdezeintegenstellingtotdieinDenHaagzichtbaarisenbespeeldwordtindachtighetoorspronkelijkedoelvaneenmuziekinstrument.Eenmuziekinstru-mentisimmerseengebruiksvoorwerp.JarenlangishetbelangvandeHollandseschoolendeinstrumentendiezijmaakteon-derschat.Pasnadatmetnamebuitenlandsebeleggershunooglietenvallenopdezeinstru-mentenenvioleningroteaantallennaarhetbuitenlandverdwenenendusinprijsstegenkwamdeaandachtvoordezetenonrechtevergetengroepweerop.HetNMFspeeltbijdehernieuwdeaandachtvooreigenerfgoedeenleidenderol.DeprijskwaliteitverhoudingvandezeinstrumentenisnogsteedsaantrekkelijkenmededaaromheefthetNMFeengrotebe-langstellingvoorHollandseinstrumenten.HetNMFbezitondermeerinstrumentenvanbelangrijkeinstrumentenbouwersalsPieterRomboutsHendrickJacobsJohannesCuypersMaxMllerEberhardUebelJaapBolinkOttoStamenDanielRoyenvelean-deren.OokalscultureelerfgoedbeschouwthetNMFdeverzamelinginstrumentendieafkomstigisofbespeeldisgeweestdoorbelangrijkeNe-derlandsemusici.ZobezithetNMFdePiquevioolvanTheoOlofdeCarloBergonziviooldieHer-manKrebberstientallenjarenheeftbespeeldtweevioleneenJaapBolinkeneenFede-ricoGoldnagluitdecollectievanIsabellevanKeulenenveleandereinstrumentenmeteenbijzondereaf-komst.CultureelErfgoedDEPIQUEVIOOLEXTHEOOLOFCATHYLEVESQUE NMFMAGAZINE201430HetoorspronkelijkedoelvanhetNMFwasuitsluitendhetinbruikleengevenvanmu-ziekinstrumentenaantalentvollemusicimetalsoogmerkomhuncarrireeenkrachtigeimpulstegeven.LaterwerdadditionelehulpgebodendoorhetorganiserenvanmasterclassesCD-opna-mesenhetgevenvanconcerten.DoordezezakenwerddeNMF-musiciextraleermomen-tengebodenomverdertekomeninhunvak.HetisduidelijkdatdeaandachtdiehetNMFinhetaankoopbeleidwilgevenaanmusicidiealverderzijninhuncarriregepaardmoetgaanmeteenverdergaandebegeleidingvandezemusiciopanderegebieden.Tedenkenvaltaanpodiumpresentatieondersteuningbijhetzoekennaarmanagementondersteu-ningbijmarketingCD-contractenpromotio-nelezakenendergelijke.HetNMFonderzoektmomenteelopwelkewijzedezesteunhetbesteverleendkangaanworden.DoorhetsterkgestegenaantalNMF-concer-tenindeafgelopenjarengeefthetNMFaansteedsmeermusicidekansompodiumerva-ringoptedoen.SpeciaalvanbelangisookdemogelijkheiddiehetNMFbiedtomauthen-tiekeenbijzondereinstrumententebespelen.HetNMFleentopprojectbasisklassiekeenbarokstrijkstokkenuitditgeeftdemusicuseenuniekekansvertrouwdterakenmeteenanderehistoriserendemaniervanspelen.DeinkomstenvanhetNMFzijnnaarhunaardaltijdinhogematevariabel.SlechtseenzeerbeperktdeelvandeinkomstenvanhetNMFisminofmeervasttenoemen.Nudeoverheids-subsidiein2012isbeindigdbestaandevasteenvrijbesteedbareinkomstenvanhetNMFnoguitsluitenduitdebruikleenvergoedingendiemusicibetalenvoorhetgebruikvanhuninstrument.Datdeelbedroegin201317vandetotaleinkomsten.Delaatstejarenzienweeenontwikkelingwaarbijmeerparticuliere-enfamiliestich-tingenhetNMFsteunen.Dieinkomstenzijnpergiftmeestalhoogendeproceduresalsdieeralzijnomsteuntekrijgenzijntenop-zichtevangewonefondsendoorgaansveelsimpeler.Hetgrootsteprobleembijditsoortfondsenishetvindenvandezestichtingen.Doorgaansopererenzeindeanonimiteitenzijnzedaardooronzichtbaar.Zijvindenjouinplaatsdatjijhenvindt.Rekentmendezepar-ticulierefondsendaadwerkelijktotinkomstenuitparticulierendanishetaandeelvandezecategorieinhettotaalbijna70.Herkomstinkomsten2012-2013particulierenbruiklenersfondsenEducatieInkomstenbronnen20122013101420701769 NMFMAGAZINE2014EenbijzonderJubileumprojectwasdezoge-naamdeMysteryCDdieinhetvoorjaarvan2013verscheen.HetprojectwasbedoeldomeenaantalNMF-musicidemogelijkheidtege-venmeetedoenaaneenCD-opnameentege-lijkertijdomdeaandachttevestigenopdebij-zonderecollectiecellidiehetNMFbezit.Dezecollectievanintotaalruim100stuksomvatnamelijkeengrootaantalbijzondereantiekeinstrumenten.Dezeinstrumentenwordenbe-speelddoorbijzonderemusicitoptalenteneninternationalesterren.MuziekjournalistGuidovanOorschotVolkskrantschrijftinhetbijdeCDbehorendetekstboekjeonderandereoverhetbelangvanhetNMFvoordeNederlandsecellowereldEenChiocchiuit1870.EenGuadagniniuit1772.EenJacobseneenRomboutstweeHollandsetoppersuit1690.SamenmeteenpaardozijnanderecellosbehorenzetotdecollectievanhetNationaalMuziekinstrumentenFondsNMF.Sindsdeoprichtingin1988geefthetNMFzeinbruikleenaangearriveerdeofaankomendeprofessionals.ZokonbarokpionierJaapterLin-dentwintigjaarlanggenietenvaneenGran-cinouit1703.EnmetdankaanhetNMFspeeltdejazzmanErnstReijsegerzijnimprovisatiesopeengloednieuwevijfsnarigecellovanhetbouwersechtpaarBolink-Steinhauer.CellosenviolenmaarookvleugelsharpeneneenenkelegitaardeNMF-collectievan450instrumentenen350strijkstokkenwordtbeheerdvanuitdeAmsterdamseSintAnnenstraat.Dewaardevandeverzamelingnadertde27miljoeneuro.Nahetwegvallenvaneenbescheidenrijkssubsidiein2012draaithetNMFgeheelopparticulieredonatiesschenkingenbruiklenenenlegaten.Deeerstegedachtenaanhetfondsborreldenopin1984.ToenviolistTheoOloferznschoudersonderzetteginghetsnel.MeteenextrazetjevanhetPrinsBernhardCultuurfondsstondhetNationaalMuziekinstrumentenFondsin1988oppoten.Z.K.H.PrinsClauswasdeeerstebe-schermheer.ZijnzoonZ.K.H.PrinsConstantijnvolgdehemop.HeterevoorzitterschapwerdvervulddoorfameuzemusicialsYehudiMe-nuhinenYo-YoMa.Hetzijngrotenamen.Maarhetzijnvooraldejongeonbekendegetalenteerdeenhardwer-kendemuzikantendievandecollectieprote-ren.NiemandhadvanJanineJansengehoordtoenzijalskleinmeisjehaartoonladdersoe-fendeopeeninstrumentvanhetNMF.OfneemLaviniaMeijerdiezichin1997melddevooreenharpentwaalfjaarlaterdeNederlandseMuziekprijswon.ZonderhetNMFzouookdeNederlandsecello-scenekarigerklinken.Quiri-neViersenkonuitennaarhaarGuarneri.GeenzoevendeRomboutsvoorPieterWispelwey.EnpechookvoorHarrietKrijgh.HetNMFvroeg12musiciomhunfavorietedelenuitdecellosuitesvanBachoptenemenophuninstrumentdatwilzeggenophetinstrumentdatzevanhetNMFinbruikleenhebben.Maarwieopwelketracksspeelthebbenwenietver-meldinhetCD-boekje.Datvroegenweaandeluisteraar.Iedereendiemeedeedmaaktekansopeengratisprivconcertdoornvandemu-sicivandeCDHetmysterievandeBachsuitesTwaalfNMF-musicispelendelenuitdezesSuitesvoorcellosolovanJohannSebastianBachLETOPdeze2CDisnogsteedsverkrijgbaar.nuinclusiefdeantwoorden.Prijs15-bijconcertenverzendingbinnenNederland1750.Stuureene-mailmetdebestellinguwnaamadresentelefoonnummernaarreserveringmuziekinstrumentenfonds.nl.HetverschuldigdebedragmtverzendkostenkuntuovermakennaarNL58ABNA0555028666t.n.v.StichtingNationaalMuziekinstrumentenFondsondervermeldingvanCDBach.DeNMF-cellistenopdedubbel-CDKarlienBartelsJorisvandenBergJobterHaarGideondenHerderVioladeHoogBasJongenHarrietKrijghJaapterLindenSteuartPincombeQuirineViersenPieterWispelweyEricdeWit31SJAAKRAMAKERS ZomaareendankbareNMFADVLEMMIX VanMarieOnderwerpBolinkvioolDatum8december2013173157CETAanGeertjevanderLindenHoiGeertjeIkwiljouenheelhetNMFbedankenvoorhetinstrumentendestokdieiknualbijnatweejaarinbruikleenheb.Ikgenietzoenormvandeklankvanhetinstrumentendemogelijkhedenenrijkheidquaklankdieikkanontwikkelen.Ikkandaarnuaanwerkendankzijditinstru-mentmaarookdankzijdestok.Ikrealiseermeelkekeerwanneerikmijnviooloppakdatdithelemaalnietvanzelfsprekendis.EnvolgensmijhadikjullienoghelemaalnietbedanktBijdezedusikhadzonderjullienunietzonmooiinstrumentinhandengehad.GroetjesMariedeThouars-musicus KrachtHetvoortbestaanvanhetResidentieOrkesthingaaneenzijdendraad.ArtistiekdirecteurRolandKieft54laatsindsanderhalfjaareennieuwewindwaaien.Zijnmissiehetorkestmoetbetekeniskrijgenvooreenzogrootendiversmogelijkpubliek.DOORGUIDOVANOORSCHOTINTERVIEW NMFMAGAZINE201435centraleWatwasermismethetResidentieOrkestToenikaantradspeeldehetnogaltijdontzet-tendgoedmaarinsommigeopzichtenleekheteenouderedameiemandmetmeerverle-denachterzichdantoekomstvoorzich.EenbeetjezoalsdeklassiekemuziekzelfDatgeloofikdusniet.Niemandkanmijuit-leggenwaaromnunaaldieeeuwendebe-langstellingvoorklassiekemuziekopeenszouverdampen.DoordevergrijzingmisschienInderdaadwezittenopeendemograschkantelmoment.Behalvegrijzerwordtdesa-menlevingtrouwensookveelkleuriger.Alsweniksdoensterfthetpublieklangzaamuit.Klassiekemuziekkenteenvoudigteweinigin-stappers.MaarjawaarvindjedieAllesbegintmeteducatie.HetResidentieOr-kestwerktinDenHaagsamenmet81basis-scholenen22scholenvoorvoortgezetonder-wijs.Daarmeebereikenwejaarlijks27duizendkinderenenjongeren.Onsprojectlooptvaneenmusicusdieindeklaskomtvertellenoverzninstrumenttoteendriejarigeleerlijnwaar-inleerlingentweekeerperjaarinaanrakingkomenmethetorkest.Verderverzorgenweindrieachterstandswijkeninstrumentaalmu-ziekonderwijs.Ikkanoprechtontroerdrakenalsikziehoesommigeleerlingeneenuitge-sprokendispositieblijkentehebbenvooreeninstrument.Diewarenandersnooitmeteenmuziekinstrumentinaanrakinggekomen.Schuivenweeenleeftijdscategorieopdetwintigersendertigers.DiekrijgjetochnooitnaardeDrAntonPhilipszaalMaarwelnaardeHaagsepopzaalPaardvanTroje.VoorstudentenenyoungprofessionalshebbenwedeserieSymphonicJunctionbedachteenkruispuntvannieuwpublieknieuwegen-resennieuweartiesten.Ikvergelijkdeprogram-maformuleweleensmetMuseumDeFundatieinZwolle.Opdatclassicistischegebouwstaattegenwoordigeenazuurblauwmodernistischei.LaatsttradenweopmetdepopzangeresJan-neSchra.Zijzonghaareigenliedjeswijbege-leidden.TussendoorspeeldenweFranseorkest-muziek.BijHoneggersPastoraledtkonjeeenspeldhorenvallen.AlseenscepticusdanvraagtkopendiejongeluimeteeneenkaartjevoorMahlerenBrucknerNatuurlijknietmaardoorklassiekemuziekopdezemanieraantebiedenkrijgtdekunstvormvoorhenwlbetekenis.Komenwebijdeveertigers.Danontwaaktdemarktkoopmaninmij.Wiedieleeftijdscategoriebinnenhaaltisspekkoper.Zehebbentijdzehebbengeldzewillenbestnaarklassiekemuziekluisterenmaarwetenniethoezedatgeheimzinnigesprookjesbosmoetenbetreden.Voorhenisdegeijktecon-certvormouverturesoloconcertsymfoniealeenondoordringbaarwoud.Endandiewur-gendeconcertetiquette.Eencollegazeiooithetgrootsteprobleemvanhetnieuwepubliekishetoudepubliek.WelkelisthebtuverzonnenSymphonicFriday.Concertenmeteentheatraalvisueelofverhalendraamwerk.Jekuntnatuur-lijkeenmusicolooglatenuitleggendatBrahmstwintigjaaroverznEerstesymfoniedeedom-datBeethovensvoorbeeldhemverlamde.Iktoondiestrijdliever.Maardanwelopeenniveaudatikookvanmijnmusiciverlang.VoorvolgendseizoenmaaktAusGreidanusvanToneelgroepDeAppeltweekortescneswaarinBrahmsoverzijnworstelingvertelt.RekenmaardathetpubliekdaarnadebevrijdingindeFinalehrtBlijvenoverde50-plussers.Hettrouwepubliekdathetorkestgrootheeftgemaakt.Onzesupportersvanheteersteuurblijvenweuiteraardookbedienen.Alwashetalleenmaarzegikeerlijkomdatwenietzonderzekunnen.Devalkuilbijvernieuwingenisdatjejeoudepubliekvanjevervreemdtterwijljehetnieuwepubliekonvoldoendebinnenhaalt.Werptueenseenblikindetoekomst.HoestaathetResidentieOrkesterovertienjaarvoorIkhoopdathetdruiptvancreativiteitdathetorkeststeviggeworteldisindestadendathetbetekenisheeftvooreenzogrootendiversmogelijkpubliekinderegioDenHaag.HetResidentieOrkestmoeteenkrachtcen-tralewordenwaaruitjeallerleienergienkuntputten.Weonderzoekenbijvoorbeelddemo-gelijkheidomheteducatieprojectuittebrei-dennaar65-plussers.Klinktgekmisschienmaarzehebbentijdzijnvaaknogvitaalenvindenhetjuistnujammerdatzenooiteeninstrumenthebbenlerenbespelen.LatenwehetproberenroepikdankijkenhoeverwekomenDanmoethetorkesteerstweloverleven.DenHaagisgeengemakkelijkestad.Wezijninderdaadnoglangnietophetdroge.Alsovertweejaarindegemeenteraaddesub-sidieopnieuwtersprakekomtkomtdedis-cussiekeihardterug.Enalssommigeraads-ledenzeggenerzijnindestadbejaardendiemaartweekeerperweekzorgkrijgenhebbenwedatResidentieOrkesteigenlijkwelnodigdanisdatnietperdenitieeendiscussieon-derbarbaren.Eenorkestmoetznmaatschap-pelijkebetekeniskeeropkeerbewijzen.Nouwijzullenerstaan. NMFMAGAZINE201436Hetaantaldonateurssteegin2013opnieuwditkeermet13naarhethoogsteaantalooit.Hetaantalmensendateenschenkingperno-tarileakteafheeftgeslotensteegeveneensnamelijkmet3.StichtingenenfondsenHetNMFwerdin2013gesteunddooronder-meerdevolgendestichtingenenfondsenPrinsBernhardCultuurfondsStichtingOttenPhilipsFondsMaartenWeldamStichtingStichtingThurkowfondsStichtingKatekerStichtingVanLeeuwenRietbergStichtingDouglasKaneFondsStichtingLabbart-HoedemakerFondsMarezOyens-vanIttersumStichtingMr.A.FentenervanVlissingenFondsRens-HolleStichtingStichtingReginaFondsStichtingCorbelloStichtingIBAFUJansenTenCateStichtingKFHeinFondsDeRuusscherStichtingStichtingWowodushiStichtingHarlequinsG.Ph.VerhagenStichtingStichtingDioraphteeneenaantalstichtingendatanoniemwenstteblijven.Onzedonateurs50010001500201320122011201020092008200720062005100200201320122011201020092008200720062005 NMFMAGAZINE201437CommunicatiemetbelanghebbendenAlsdirectbelanghebbendenstakeholdersbijhetNMFkanmenaanvragersbruiklenersconservatoriaorkestenenensemblesdona-teurssponsorsdeoverheidinstrumenten-bouwersanderegoededoelendepersenhetmuziekpublieknoemen.HetNMFprobeertmetaldezegroepenopdevoorhenmeestgeigendemaniertecommuniceren.Uiter-aardiserookeenaantalcommunicatiemid-delendatvoorallegroepenbeschikbaaris.BijhetNMFgaathetdaarbijomhetjaarverslagenmagazineomdebulletinswaarinverslagwordtgedaanvandeactiviteitenvanhetNMFenomdewebsitevanhetNMFwww.muziekinstrumentenfonds.nl.HetNMFisvanmeningdatdedrempelvoorbruiklenersenaanvragerszolaagmogelijkmoetzijn.HetNMFiseeninstantiedieerjuistvoorhenis.Datbetekentdatcontactwordtaangemoedigdzodateventuelevragenofproblemenineenvroegstadiumbovenwaterkomen.AllemedewerkersvanhetNMFzijndaaromzoveelmogelijkaanspreekbaarom-gekeerdproberendeNMF-medewerkersookconcertenenexamensvandebruiklenerstebezoeken.Kennismakingsgesprekkenhelpenhetpersoonlijkecontactteverbeteren.Conservatoriaorkestenenensemblesprote-rendirectenindirectvandebetereinstrumen-tenvanhunleerlingenenleden.Meteenaantalvandezeinstantiesisin2013contactgeweest.Donateurswordenzoveelmogelijkopdehoogtegehoudenvandeactiviteitenenont-wikkelingenvanhetNMF.Zijontvangennaasthetgewonebulletineenevenementenagendaenwordenuitgenodigdvoorhetjaarlijksepre-sentatieconcertinnovember.DiegenendieeeninstrumenthebbengeschonkenaanhetNMFofeenbelangrijkebijdragevooreenspe-ciekinstrumenthebbenverschaftwordengenformeerdwieophuninstrumentspeelt.Zijkunnendesgewenstookeventueleconcer-tenwaarditinstrumenttehorenisbijwonen.MetdeinstrumentenbouwersinNederlandisveelvuldigcontact.Hetgaatdaarbijzowelomadviesbijaankopenalsomtaxatiesenonderhoud.DaarnaastishetNMFookeenbelangrijkeklantvoorsommigenuitdezevak-groep.HetNMFzalookindetoekomstgraagsamenwerkenmetdevioolbouwersinNeder-land.Verschillendeprominenteinstrumen-tenbouwerszijnlidvandeRaadvanAdviesvanhetNMF.HoewelersprakekanzijnvanconicterendebelangenneemthetNMFtochhetstand-puntindatooksamenwerkingtussengoededoelenmogelijkmoetzijn.Erkangeleerdwor-denvandeervaringvananderenensomskanmenietsvoorelkaarbetekenen.Deperswerdin2013metregelmaatopdehoogtegehoudenvandeactiviteitenvanhetNMF.Naasthetvooriedereenbeschikbarenieuwsbulletinwerdenspeciekvoordezegroepeenaantalpersberichtenuitgestuurd.Verderiserveelvuldiginformeelcontacttus-senpersenmedewerkersvanhetNMF.Hetmuziekpubliektenslottewerdgenfor-meerdoverhetNMFdoordeevenementendiehetNMForganiseert.DaarnaastverplichthetNMFallebruiklenersbijconcertenenCD-opnamesendergelijkealtijdinhunbiograetevermeldendatzijopeeninstrumentvanhetNMFspelen.VrijwilligersOndermeerdoordegrotehoeveelheidevene-mentenenhetbeslagwatdezeleggenopdetijdvandemedewerkersvanhetNMFishetmeerdanvoorheennoodzakelijkomvrijwilli-gersintezetten.Inhetverslagjaargebeurdedatdanookmetgroteregelmaat.Inmiddelsisereenpoolvanruim60vrijwilligersdieookvoorandereactiviteitendanevenementenwordtingezet.HetNMFwildezeontwikke-lingzomogelijkgraagdoortrekkenenisallebetrokkenenzeerdankbaarvoorhuntijdeninzet.Communicatie NMFMAGAZINE201438Hoeeen12-jarigeviolisteineen300jaaroudevioolhaaridealepartnervondMAURICEHEESEN DebelangrijksteaankoopvanhetNMFin2013waseenvioolvanGiovanniBattistaGrancinovoorNoaWildschut.Ditishaarverhaal.DeuitzonderlijketalentenvanviolisteNoaWildschutwarenvoordocenteCoosjeWij-zenbeekalheelsnelduidelijk.MaarvoorhetgrotepubliekwashetinternationaleLouisSpohrWetbewerbin2010hetmomentwaar-ophettehorenkreeghoeonderscheidendhaartalentenzijninvergelijkingmetanderejongetoptalenten.Zewasophaar9edejong-stedeelneemsterenwondeeersteprijs.DeDuitsekrantenstondenervolmee.VoorhetpubliekwasdateenhoogtepuntvoorNoawasheteenmomentopnamewaarnazemeteenweermetbeidebenenopdegrondkwamenhaargewoneleventjevoortzette.DatbestaatuitschoolhuiswerkvioolleslmskijkenmuziekluisterenklassiekKlez-mertangoennatuurlijkvioolstuderenenoptreden.Zewilgraagzichzelfblijvenstaaterinnvandevelepersuitingenophaarei-genwebsite.Ofdatbijzichzelfblijvenzalgaanlukkenisnatuurlijkdevraag.Zekertoenzein2013deYoungTalentAwardkreegtoegekendvanhetConcertgebouwendeDeutscheBank.Toenhetbesluitwerdgenomenomhaardeprijstoetekennenspeeldezenogopeen34MaxMller-viooldiezeleendevanhaardocente.ToenzedeprijsechterinontvangstnamkonzeoptredenmetdevolwassenGrancino-viooldiezetoenalopproefmochtbespelen.Jani-neJansensprakhaartijdensdatevenementmeerderekerenaanophetprachtigeinstru-mentdatzebespeelde.HaarvroegeredocenteCoosjeWijzenbeeknuheeftzelesvanVeraBethsprijstzichheelgelukkigmethetfeitdatNoadekanskrijgtomdeprachtigeGrancino-viooltebespelen.CoosjeweetalsgeenanderhoebelangrijkhetisdateengroottalentalsNoaalzovroegmo-gelijkopeeninstrumentspeeltvanuitzonder-lijkekwaliteitdatuitdaagteninspireert.Maarbovenalmoethetinstrumentperfectpassenbijdebespeler.ToenNoavoorheteerstdeGrancinomochtuitproberenwashetvoorCoosjemeteenduidelijkdatdeGrancinohetperfecteinstrumentzouzijnvoorNoa.Noabloeideopenzeontdekteelkedagnieuwemogelijkhedenindeviool.CoosjebeseftookdathetbelangrijkisdatNoanietsteedsvaninstrumenthoefttewisselendatzouenormaeiden.Zezietindezevioolvoldoendekwa-liteitenomNoadekomendejarenteblijvenuitdagen.NoabespeeldedeGrancinoongeveereenhalfjaarsteedsindeonzekerheidverkerendofhetNMFerwelinzouslagenomhemaantekopen.ZowelNoaalshaaroudershebbengezienhoedebandmethetinstrumentindietijdgroeide.Hetlijktookalsofdevioolzelfnogisgegroeid.Deuitgesprokenen-thousiastereactievanJanineJansenopdevioolbevestigdedebijzonderekwaliteiten.OokvioolbouwerenexpertAndreasPostzagdatdezeviooleenbuitenkanswas.Uitein-delijkkonhetNMFdevioolindezomervan2013aankopen.Devorigeeigenaresseme-vrouwMarianneGeugjesschonkhetNMFeengrootdeelvandeviool.Mededankzijdesteunvanveledonateurskondeviooluitein-delijkindecollecievanhetNMFendusindehandenvanNoabelanden.GiovanniBattistaGrancino1673-1730isdeenigezoonvanvioolbouwerGiovanniGranci-noenheeftmethemsamengewerkttot1708.Instrumentenmetzijnetiketendiestilistischgezienaanhemkunnenwordentoegeschre-venvindtmentot1726terug.HijkreegtweezonenFrancescoenMichelAngelo.Beidenleerdenhetvakmaargeenvanbeidenpro-duceerdewerkondereigennaam.HetNMFheeftnaastdeviooldieNoabespeeltookeencellovandevaderGiovanniindecollectie.Diewerd20jaarbespeelddoorJaapterLindenenwordtnubespeelddoortoptalentJorisvandenBerg.39 NMFMAGAZINE201440ELISABETHSMALT1964ALTVIOLISTEESTHERDEBRUIJN1966VIOLISTEEMMABREEDVELD1974VIOLISTEGIDEONDENHERDER1986CELLISTEMMYSTORMS1988VIOLISTEGIORGOSKOTSIOLIS1979CELLISTGUIDOMLLER1968VIOLISTEVELIENDEVRIES1978ALTVIOLISTEEMMAWARMELINK1997CELLISTEFLORINCOSMINNEGREANU1980VIOLISTFLOORLECOULTRE1990VIOLISTEFREDERIKBOITS1977ALTVIOLISTESTHERGARCIACALVO1988CELLISTEGITAARORKESTNEDERLAND2005GITAAREMILIANOZENODOCCHIO1985FLUITISTEVASALADIN1987VIOLISTEERICDEWIT1980CELLISTGWYNETHWENTINK1981HARPISTEDAANNOPPENELINEHENSELS1998CELLISTEELISEVANDERWEL1992VIOLISTEGIOIAKUIPERS1995ALTVIOLISTEESTHERVANDEREIJK1971ALTVIOLISTEEMMAVANDERSCHALIE1987VIOLISTECARINEBIJLSMAGERRITVANPUTTEN1983VIOLISTESTELABRICEOMEZQUITA1984ALTVIOLISTEELISETENWESTENEND1988VIOLISTEFLORISFABER1994ALTVIOLISTFIONAJANSEN1985VIOLISTEEKATERINALEVENTAL1977HARPISTEERNSTREIJSEGER1954CELLISTMARCOBAKKERFEMKEHUIZINGA1983ALTVIOLISTEERNLASTLOOLAH1948VIOLISTFELIXCORPORAAL1995VIOLISTGIORGOSSAMOILIS1986VIOLISTFREDERIEKESAEIJS1979VIOLISTEEVAVANHAAFTEN1992VIOLISTEELIENWILLEMS1985VIOLISTEERWINWIERINGA1974HOORNISTEMMABESSELAAR1992CELLISTEELINESNOEK1971ALTVIOLISTEFEMKEVANDERWINKEL1978VIOLISTEELISEBESEMER1994VIOLISTEEVAOTEROPICADO1989CELLISTEELSKEKRIJNEN1979VIOLISTEGONALOSILVA1985CELLISTGENEVIVEVERHAGE1985CELLISTEGEERTENFELLER1993ALTVIOLISTEPHREMCORTVRINT1996VIOLIST NMFMAGAZINE201441HANSROELOFSEN1950CONTRABASSISTV.MENTZELITEKEWIJBENGA1989ALTVIOLISTEJANBASTIAANNEVEN1972CELLISTHELEENKNOOP1982VIOLISTEHAWARTAWFIQ1982VIOLISTIRENEENZLIN1993CELLISTEJOHANOLOF1981VIOLISTHELENADRUW1981VIOLISTEJANNEKEZEGVELD1977VIOLISTEJEANINEVANAMSTERDAM1992VIOLISTEJANNEKESTOUTE1996VIOLISTEINGRIDLUBBERS1981ALTVIOLISTEJEANITAVRIENS1983VIOLISTEIANVANDENBERK1982VIOLISTHANNAHFELTKAMP1996VIOLISTEJOBINESIEKMAN1995CELLISTEJANVANDERPLAS1997CELLISTHARALDAUSTB1982CELLISTHADEWYCHVANGENT1997CELLISTEJEROENVANMEYEL1994CELLISTHENKRUBINGH1955VIOLISTHINSEMUTTER1986CONTRABASSISTIGORRUHADZE1969VIOLISTIANDEJONG1987VIOLISTJOACHIMEIJLANDER1975CELLISTJACOBPLOOIJ1973VIOLISTHANNAHVISSER1992VIOLISTEJORINDEGERADTS1977VIOLISTEINGRIDVANDINGSTEE1975VIOLISTEMARCOBORGGREVEJIRITAIHUTTU1995GITARISTJISKATERBALS1974VIOLISTEINTANWERRY1988VIOLISTEHEBEMENSINGA1972VIOLISTEHANNAHSTRIJBOS1989ALTVIOLISTEFEIKOKOSTERHARMENFRAANJE1976PIANISTJOBTERHAAR1964CELLISTJONATHANVANIJZERLOOIJ1992CELLISTJACOBUSDENHERDER1985PIANISTJOHANCHRISTIANVANEGGELEN1976VIOLISTIVANPENKOV1989PIANISTHAWIJCHELDERS1998VIOLISTEHESSELMOESELAAR1995ALTVIOLISTJANNAKUIPERS1989VIOLISTEHRAYRTER-SARGSYAN1993VIOLISTHAEJINPARK1996VIOLISTEIRENEKOK1990CELLISTEILKAVANDERPLAS1983VIOLISTEILONKAVANDENBERCKEN1976CELLISTEILSETEWIES1989CELLISTE 42MetgroteregelmaatverscheenhetNationaalMuziekinstrumentenFondsinhetnieuwsin2013.Opderadiooptelevisieofindagbladen.NooiteerderwerderzoveelaandachtaanhetFondsbesteed.VooralinhetvoorjaarrondomhetWeekendvanhetNMFstondendekran-tenvolenwashetNMFvaakopderadiotehoren.Alleendeaandachtopdetelevisiebleefdaarbijachter.EentweedepubliciteitsgolfontstondindezomernaaraanleidingvandeGrancinoviooldiehetNMFaanNoaWild-schutinbruikleengaf.Inderegionaleenlo-kalepersverschenenooknogeensruim200artikelenoverhetNMF.Hiernaasttreftueenoverzichtvandepublici-teitinlandelijkemedia.HetNMFindebladen1MAART2013Goedgereedschapishethalvewerk.InLuisternr.689maartapril.DoorJanVredenburg.3MAART2013Eensamenvattingvandejubileum-activiteitenonderdeelvaneenartikelinhetAKKOORDmagazinenr.506MAART2013EenartikelinhetbladenopdewebsitevanKlassiekeZakenoverhetjubilerendeNMFauteurJosvanderZanden.30MAART2013Zoekennaardekliktussenmusicuseninstrument.InAKKOORDmagazinenr.50aprilmei.DoorDietScholten.13APRIL2013Klassiekemuziekinhistorischehuizen.InDeTelegraaf.DoorThiemoWind.18APRIL2013Geleendeliefde.InDeVolkskrant.DoorNeilWesterlaken.18APRIL2013Deplankenopmeteenleenviool.InTrouw.DoorFrederikeBerntsen.18APRIL2013DevioolvantanteBeppie.InNRCHan-delsblad.DoorMischaSpel.19APRIL2013BachmaareigenwijzerentransparanterRecensieJubileumCD.InTrouw.DoorFrederikeBerntsen.31JULI2013TopvioolvoorNoa.InDeTelegraaf.DoorThiemoWind.31JULI2013JongtalentNoaWildschut12krijgt300jaaroudeGrancino-viool.InMetroAmster-damANPredactie.31JULI2013Noa12krijgteenvioolvandrieeeuwenoud.InAlgemeenDagblad.DoorRenskeBaars.NMFopderadio28JANUARI2013MarcelSchopmandirecteurvanhetNMFverteltaanMiekevanderWeijopRadio4overhetjubileumjaar.19FEBRUARI2013MarcelSchopmandirecteurvanhetNMFwordtgenterviewddoorDieuwertjeBlokRadio4.6APRIL2013MarcelSchopmandirecteurvanhetNMFwordteenuurlanggenterviewddoorPaulWittemaninPianistenuurRadio4.7APRIL2013HetWeekendvanhetNMFendenieuweJubileumCDkregenaandachtinSpiegelzaalRadio4.Metlive-optredensdoorcellistenMaartenJansenBasJongenenJobterHaar.10APRIL2013LexBohlmeijerbesteedtinAmorosoRadio4aandachtaandeMysteryCDvanhetNMFmet12cellistendiedelenuitde6suitesvanBachspelen.13APRIL2013Ineengoedemorgenmet...Radio4verteltWimDikmeeroverzijnliefdevoormuziekenzijnwerkalsvoorzittervanhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.17APRIL2013InterviewdoorBotteJellemametSvenjaStaatsenMarcelSchopmanover25jaarNMFbijDeGidsFMVARARadio1.18APRIL2013LexBohlmeijernoemtinAmorosoRadio4hetWeekendvanhetNMFnaaraanleidingvandeprachtigecontrabasvanRickStotijnGagliano1846.HetNMFinhetnieuws NMFMAGAZINE20144318APRIL2013InterviewbijMethetoogopmorgenNOSRadio1metviolisteFrederiekeSaeijsenMarcelSchopmanoverhetjubilerendeNMFendeGuarneri-vioolvanFrederieke.ZespeelthierophetAndanteinCvanBach.19APRIL2013TelefonischinterviewmetdirecteurMarcelSchopmanoverhetWeekendvanhetNMFopRadio4DeOchtendvanVier.19APRIL2013MarcelSchopmangenterviewddoorDieu-wertjeBlokopRadio4NTRPodiumoverhetWeekendvanhetNMFendeJubileum-CDmetfragment.20APRIL2013MarcelSchopmanenJoachimEijlandercelloRubensKwartetvanuitdestudiovanOpiumRadio1.MetmuziekvanJ.S.BachenaandachtvoorhetWeekendvanhetNMF.4MEI2013InNTRPodiumopzaterdagRadio4eenuurlanginterviewmetMarcelSchopman.PresentatieCodeKloet.24MEI2013HetNMFindeserieKunstdieoverleeftdeel5Radio1.InterviewmetMarcelSchopmanenmuziek3evioolsonatevanGriegdoorFrederiekeSaeijsgespeeldtijdenshetLuisterconcours27april2013.30JULI2013OpRadio1eenkortinterviewmetcollectie-beheerderFritsSchutteoverdeaangekoch-teGrancino-vioolvoorNoaWildschut.16SEPTEMBER2013EenkortgesprekmetNMF-medewerkerLennartvanderSmantijdensdeOpenMonumentendagophetNMF-kantoorAmsterdamFMMenneVellinga.NMFoptelevisie31JULI2013EenitemoverdeaangekochteGrancino-vioolvoorNoaWildschutinHartvanNederlandSBS6meteenkortinterviewmetcollectiebeheerderFritsSchutte. NMFMAGAZINE2014MUSICUSINBEELDIngridvanDingsteeBehalvedathetNMFinmiddelsbijnazijnge-helecollectieinstrumentenopdewebsiteheeftgeplaatstzijnookalleNMF-musicidaartevinden.Iederemusicusdieeeninstrumentofstokinbruikleenheeftpresenteertzichmeteenfotoeneenomschrijvingvanzichzelf.Zowordteenmaximaletransparantiena-gestreefd.Inditmagazinevindtudeproel-paginasvandriemusici.EenvioolomverliefdoptewordentezijnenteblijvenEnzoalsinelkegoederelatiewordtdebandalleenmaarster-kerenhechter.DezeNicolausGaglianobespeelikalzontwintigjaarAlsveer-tienjarigebenikvoorheteerstinaanra-kinggekomenmethetNMF.Toennogeenheelkleineorganisatie.Ikwasnvandeallereerstebruikleners.SamenmetmijnoudersgingiknaarhethuisvanPieterMoerenhoutomeenviooluittezoeken.Opgrondvanmijnaanbeve-lingenhadhijeenaantalviolenvoormeklaargelegd.Ikbespeeldezeallemaalenmaaktedeeersteselectie.EnvandeviolenwasniethelemaalmijnsmaakomdatheteenFransevioolwastegen-woordigbenikietsgenuanceerdereneenanderevondikgewoonnietmooi.Alskindkunjezoheerlijkgewoonzeg-genwatjedenktHetbleekinderdaadtegaanomeenFranseviooleneenviooluiteengoedkoperecategorieommijtetestenIkgeloofdatikinderdaaddoordetestbengekomenenhebeenprachtigeItaliaansevioolmeenaarhuisgenomen.MeerdantwintigjaarlaterbespeeliknogsteedseeninstrumentvanhetNMF.MijnGaglianobespeeliksindsmijnzeventiende.IkhadtoennethetDavinavanWelyConcoursgewonnenendeGaglianokwamvrij.TotopdedagvanvandaagbenikzeergelukkigdatdeGaglianoeniktoenzijngekoppeldTegenwoordigspeelikalseersteviolisteinAmsterdamSinfoniettaeengroepvanongeveer22solistendieeenstrijkorkestvormen.Wijwerkenzonderdirigentwatmaaktdatwepuurvanuitkamermuziekprincipemusiceren.Voormijdeidealewerkomgevingomdatkamermuziektochhetallermooisteisvooreenmusicus.Decommunicatiege-combineerdmetsolistischspel.InnogkleinerverbandspeelikinhetVanDing-steeKwartet.Wijspelenalsinds1995regelmatiginbinnen-enbuitenland.Naeenjaarrusti.v.m.degeboortevanonstweedekindzalikbinnenkortweerdedraadmetveelplezieroppakken.HetstrijkkwartetrepertoireiszoprachtigenuitgebreidIkkannietwachtendaarweerinteduikenNaastdezetweehoofdwerkzaamhedenremplaceerikregelmatiginsymfonie-orkestenengeefiklesaangevorderdeamateurs.Wateenrijkleven44MARCOBORGGREVE NMFMAGAZINE201445HetbestuurInhetjaar2013bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.Voordesamenstellingvanhetbestuurenoverigeinformatieomtrenthetbestuurwordtverwezennaarhetbe-stuursverslagoppagina56.DeCommissieAanvragenenInstrumentenDeCommissieAanvragenenInstrumentenkortwegdeInstrumentencommissieishetbelangrijkstepermanenteadviesorgaanvanhetNMFenbestaatuitdeskundigenuitdemuziekwereld.Debelangrijkstetakenvandezecommissiezijnenerzijdshetbeoordelenvandeaanvragenanderzijdshetadviserenoverhetaankoopbeleidendusoverdesamen-stellingvandecollectieinstrumenten.Daarnaastfungeertdecommissiealsdenk-tankvoorhetbestuurenbureau.ChristianTimmnaminhetJubileumjaaraf-scheidvandeInstrumentencommssieenhetNMF.HijwasvanafhetprillebeginbetrokkenbijhetNMF.Nadathijjarenlangbestuurslidwasgeweestwerdhijdaarnain1996lidvandeInstrumentencommissie.OokwasChris-tianverantwoordelijkvoordesamenstellingenbegeleidingvandemeesteCD-productiesdiehetNMFheeftlatenverschijnen.ZijngrotebetekenisvoorhetNMFkannietgenoegwor-denbenadrukt.Inhetverslagjaar2013tradMariaKustervoor-maligadjunct-directeurvanhetRotterdamsConservatoriumCodartstoetotdeInstru-mentencommissie.SamenstellingenroostervanherbenoemingCommissieAanvragenenInstrumentenPieterMoerenhout19962014oprichterNMFCoosjeWijzenbeek19962014viooldocenteChristianTimm1996afgetredenadviseurFrancisWammes20122016ex-directeurKAMMoniqueBartels20042017cellodocentePeterStotijn20122016contrabasdocentDavidKuyken20092017pianodocentGisellaBergman20092017altviooldocenteMariaKuster20132017voormaligadjunct-directeurvanhetRotterdamsConservatoriumCodartsDeRaadvanAdviesDeRaadvanAdviesbestaatuit16leden.DezeRaadisopgerichtomhetbureaubijtestaaninallerleizakenwaarbijextraexpertisege-wenstofnoodzakelijkis.DeledenvandezeRaadwordenoponregelmatigebasisgecon-sulteerdenwordenvooronbepaaldetijdaan-gesteld.IndeRaadzittenondermeermusicidocentenvioolbouwersenbeleidsmakers.DesamenstellingvandeRaadvanAdviesper112014VeraBethsviolisteJaapBolinkvioolbouwerFerdinandErblichaltviolistKeesHlsmannviolistRudolfKoelmanviolistBouwLemkesviolistCyrilvanLennepadviseurex-bestuurslidFredJ.LindemanvioolbouwerAndreasPostvioolbouwerHenkRubinghviolistMarienvanStaalencellistSergeStamvioolbouwerSvenArneTepladjunct-directeurConservatoriumvanAmsterdamJaringWaltaviolistJanWijnpianistClesteZewaldklarinettisteDeorganisatie NMFMAGAZINE201446HetbureauvanhetNMFwerdgedurendehetverslagjaarbemanddoordrs.MarcelSchopmandirectieAlsikdenkaannwoordommijnbaanbijhetNMFteomschrijvenkomtereigenlijkon-middellijkdezetermnaarbovenblijdschap.Datklinktopheteerstegehoorwellichtover-drevenmaarhetisechtwaar.Inzoveelaspec-tenvanhetwerkbijhetNMFspeeltblijdschapeenbelangrijkerol.Hetmeestduidelijkisdatwelalseenaanvraagvooreeninstrumentvaneenmusicusisgoedgekeurdenhijofzijeeninstrumentmagkomenuitzoeken.Vaakverlatendemusicistralendonskantoormethetnieuweinstrumentstevigonderdearmgeklemd.Blijdschapisernatuurlijkookbijelkconcertdatgegevenwordtwaarbijprachtigemuziekklinkt.Blijdschapiseralsjemerktdatmusicizichkunnenontwikkelenmededank-zijhuninstrument.Enblijdschapisereven-zeeralsiemandonswilsteuneninonswerkendaaromzondererookmaarietsvoorte-rugtewillenhebben-geldeeninstrumentoftijdenenergieaanhetNMFschenktEnzokaniknogweleenaantalvoorbeeldenvanblijdschapnoemen.Ikvoelmezeerbevoor-rechtenblijdatik-samenmetmijncollegasenheelveelanderen-eensteentjemagbijdra-genaaneenmooierewerelddoorhetwerkbijhetNMF.VoorvragenaanMarcelmailnaarschopmanmuziekinstrumentenfonds.nlFritsSchuttecollectiebeheerOp28juli1999speeldeikmijnlaatstedubbel-concertvanBachalsconcertmeestervaneenSpaanskamerorkest.Daarmeezetteikdeni-tiefeenpuntachtermijnprofessionelecarrirealsviolist.TweewekenlaterliepikhetkantoorvanhetNMFbinnenalskersversecollectiebe-heerder.NukijkikterugopeentijdwaarinhetNMFeenenormeontwikkelingheeftdoorge-maakt.Ikdoeldaarmeenietalleenopdepro-fessionaliseringdieevidentismaarvooralookopdebeweginginderichtingvandemusicidevakwereldendebetrokkenbegunstigers.Ikhebmijneigenfunctiedaardoorbrederendyna-mischerzienworden.Ikvoeleengrotebetrok-kenheidbijdemusicidievoorheteersteenaan-vraagindienenleefmeemetdegenendieopdewachtlijststaanenhebregelmatigcontactmetdemusicidiehetgelukhebbenomopnvanonzeinstrumententemogenspelen.Hetpersoonlijketrajectvanaanvraagtotbruikleenvindikdanookhetmooisteonderdeelvanmijnwerk.AandeanderekantisereensterkerelatieopgebouwdmeteenselecteenwaardevollegroepvanNederlandseenbuitenlandseinstru-mentenbouwersenhandelaren.DecombinatievanprofessionaliteitbetrouwbaarheidenliefdevoorhetvakvormtnietalleendebasisvoordeprachtigeaankopendiehetNMFindeloopderjarenheeftkunnendoenmaarookvoorhetde-lenvankennismetonzedoelgroepbijvoorbeeldindevormvaninteractievelezingen.Endanisernatuurlijknoghetcontactmetdeeigena-renofschenkersvaninstrumenten.Ikzoueenboekkunnenschrijvenoverdebijzondereont-moetingenmetparticulierendieeendierbaarinstrumentbijhetNMFwildenonderbrengen.Deenormebetrokkenheidvandezebegunsti-gersenveelvanonzedonateursmaaktdatikertrotsopbenombijhetNMFtewerken.VoorvragenaanFritsmailnaarschuttemuziekinstrumentenfonds.nldrs.GeertjevanderLindencollectiebeheerenevenementenNatweestudiesaanhetconservatoriumeneenafgerondeopleidingorthopedagogiekkwamiktoevalligofookweernietterechtbijhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Daarbenikinmiddelsmedeverantwoordelijkvoorhetcollectiebeheerenvoordeorganisa-tievandeconcerten.Zelfspeelikalheellangopdecellovanmijngrootmoederenikweetdusalsgeenanderhoebelangrijkhetisomeenmooiinstrumenttekunnenbespelenenhetdoortegevenvangeneratieopgeneratie.Samenmetmijncollegacollectiebeheerheb-benweeenuitgebreidnetwerkopgebouwdwaardoorveelmooieinstrumentenhunwegvindennaarhetNMF.Indeafgelopen25jaarishetNMFgegroeidtoteenrijkebronvoorendoormusiciwaarjongemusiciaankloppeninhunzoektochtnaareenpassendinstru-mentenouderemusicinaeenlangecarrireeennieuwebestemmingvindenvoorhetin-strumentwaarzezoveelophebbenmeege-maakt.MetdeconcertendieikbijhetNMForganiseerbiedenwijdemusicieenextrapo-diumwaaropzijveeltoehoordersenthousi-astmakenomhetNMFteondersteunen.VoorvragenaanGeertjemailnaarvanderlindenmuziekinstrumentenfonds.nlDemensenop NMFMAGAZINE201447drs.ManonVeenendaalmarketingenfondsenwervingRuimnegenjaargeledensolliciteerdeikbijMarceldirecteurvanhettoennogkleinereNMF.ZelfkendeikhetNMFalsindsmijnjeugdtoenikvrijfanatiekcellospeelde.Jarenlaterleekhetmijfantastischomvoorzonorgani-satietemogenwerkenenmusicitekunnenhelpeninhunontwikkeling.Mijnwenswerdwerkelijkheidin2005toenikneteenaantaljarenbijAmsterdamSinfoniettahadgewerkt.NogsteedszetikmedagelijksmetveelplezierinomdemusicivanhetNMFverdertehelpeninhuncarriredoorhetwervenenvooralbe-houdenvanparticulieredonateursenhetorganiserenvandepriv-concerten.Ookdoeikdemarketingcommunicatieenpubliciteit.InmiddelsishetNMFuitgegroeidtoteenpro-fessioneleorganisatiemet7vastemedewer-kers.Eenleukekleineclubdusmaarmeteengrotemaatschappelijkeimpact.IkvindhetbijzonderdatwijerinNederlandmetzijnallenvoorkunnenzorgendatdemu-sicihunwerkoptopniveaukunnenuitvoeren.Hetleukeaanmijnwerkvindikhetcreatieveaspectmaarvooralookhetcontactmetallebegunstigersmusicienandererelaties.Mijnuitdagingvoorhetkomendejaarisuiteraardtezorgendathetaantalbegunstigerswederomstijgtdoororigineleevenemententeorganise-renencreatievemarketingtevoeren.Ookwilikhetcontacttussenbeidedoelgroependebegunstigersendemusiciintensiverendoormiddelvanhetvertellenvanverhalen.Zodatonzebegunstigerswetenwaarmzegevenenaanwie.Eenmooivoorbeeldhiervanzijndeproelpaginasvanalonzemusiciopdeweb-site.httpwww.muziekinstrumentenfonds.nl128musicialle-nmf-musiciVoorvragenaanManonmailnaarveenendaalmuziekinstrumentenfonds.nlmr.Marie-ThrseKuijkhovenofcemanagementenboekhoudingNabijna15jaaralskandidaat-notarisnotari-eeljuristenstafmedewerkerinhetnotariaatgewerkttehebbenzochtikmedio2010eenbaanindecharitatievesector.Langhoefdeikniettezoeken.BijhetNMFvondikwatikzocht.EentegekkeafwisselendejobwaariniksamenmeteengezelligengedreventeamveelkanbetekenenvoortalentvollemusiciinNederland.Naruim3jaaretsiknogsteedsmetveelplezier3dagenperweeknaarhetprachtigepandjeaandeSintAnnenstraat.Eenmaalbinnenhoudikmijbezigmethetofcemanagementendenancileadminis-tratie.Ookzorgikvoordeafhandelingenvanerfenissenenlegaten.VoorvragenaanMarie-Thrsemailnaarmtkmuziekinstrumentenfonds.nlLennartvanderSmanBApromotieMetmijncarrirenogvoordeboegbenikdejongstemedewerkerbijhetNMF.EnikzithierwerkelijkoprozenIn2011tijdensmijnstudieklopteikopdeAmsterdamseWallenaanbijhetNMFvooreenstageonderdevleugelsvanManonVeenendaal.Nubenikmethetgroot-steplezierindeeltijdwerkzaamopdeSintAn-nenstraat.IkstudeerdeeerstSlavischetalenenculturenenMuziekwetenschapinAmsterdam.MijnstudieKunstbeleiden-managementinUtrechtisbijnavoltooid.DaarnaastspeelikaljarencelloietswatbinnenhetNMFnietvreemdis.Doormijnpassievoormuziekenin-teresseindeontwikkelingvanmuzikaaltalentiseenorganisatiealshetNMFdeleuksteenbestpassendewerkplekvoormij.HetisgeweldigomteziendathetNMFeensteentjebijdraagtaandewegvaneenmusicusnaardetop.VoorvragenaanLennartmailnaarlsmuziekinstrumentenfonds.nlStevenHeybroeknancinendatabaseEendagperweekbenikopkantoorvanhetNMFtevinden.BinnenhetNMFconcentreerikmijalheellangophetverderontwikkelenvanonsgecompliceerdedatabasesysteemwaarinallesoveronzeinstrumentenmusicidonateursconcertenennancintevindenis.Daarnaasthebiksinds2010ookdeeind-verantwoordelijkheidvoordenancilead-ministratieietswatikookalheelgeruimetijddoevooreenanderemuzikaleclubhetNederlandsKamerkoor.VergelekenmethetKamerkoorvaltvooralopdatdekoekjesvanhetNMFveelbeterzijnBuitenhetNMFligtmijnhartonderanderebijzeilenenbergbe-klimmen.VoorvragenaanStevenmailnaarheybroekmuziekinstrumentenfonds.nldeSt.AnnenstraatBEKNOPTVERSLAGOVER2013 48VerbindingArdvanderSteur44iswoordvoerderJustitienamensdeTweedeKamerfractievandeVVD.Alsparticuliermuzieklief-hebberorganiseerthijhuisconcertenenzethijzichinvoorhetNMF.OokishijlidvandedonateursdenktankvanhetNMF.Jekuntklassiekemuziekopallerleimanierenpopula-riserenzondertevulgariseren.DOORGUIDOVANOORSCHOTINTERVIEW NMFMAGAZINE201449WashetliefdeopheteerstegezichttussenuendeklassiekemuziekIntegendeelAlsjongenvondikhetafschu-welijk.Mijnvaderwaseengrootliefhebberhijdraaidetekustentekeurklassiekemuziekenopera.Uitprotestbeniktoenfangewor-denvandepopgroepQueen.IkherinnermenogeenJohannes-PassioninhetkerkjevanBloemendaal.Ikwaseenjaarof10enalszonariadaneindelijkwasuitgezongenbegonnenzetotmijnstarreverbijsteringopnieuw.Dedacapo-ariawaarbijhetbegindeelwordtherhaald.Ikdachtdatikgkwerd.Datduurdemaarenduurdemaar.Ukwaminbotsingmeteenklassiekeconventie.Daarzijnerveelteveelvan.Doorbrekendiehandel.HoedanRondPasenzagikdeaankondigingvoorbijko-menvaneenash-Matthuseenverkortever-sievanBachsMatthus-Passionspeciaalvoorjongeren.BriljantEnwatiknugazeggenklinktsommigemensenmisschienengindeorenmaardenkookeensaaneencross-overtussenklassiekendance.Datiseentrenddedjdraaitznplaatjesennaasthemstaatiemandlivetezingenofspeeltsaxofoon.DatmoettochookkunnenmetpianoofvioolJanineJansentreedtopmetDJTistoAbsoluutHetismijnstelligeovertuigingdatdanceenhousemuziekmeermetklassiektemakenhebbendandevroegerepop.Hetklinktallemaalveelsymfonischer.Ikzievolopkansen.KijknaardeDuitseelektronicabandEnigmatoendieardenvanCarlOrffsCar-minaBuranainznmuziekstopteontstonderonderjongereneenrunopdatstuk.Hetheleklassieke-muzieklevenmoetopdeschopDathoeftnouookweerniet.Hetgoedevandetraditiemoetjehandhaven.Veelmuziek-liefhebbersvindenhetjndaardeelvanuittemaken.Daarisnietsmismeeeenbeetjefol-klorekangeenkwaad.Maardesectormoetznpotentiewelbeterbenutten.WaaromhoorjenietveelvakerklassiekemuziekopverrassendelocatiesHetFestivalClassiqueinDenHaagheeftdatgoedbegrepenmetelkjaareenspectaculairconcertopdeHofvijver.BijhetNMFpleitikaleentijdjevoorconcer-tenopstations.EnweekendperjaarmettopmusiciopNMF-instrumenteninplaatsvandebekendeaccordeonist.MensenlopenlangsendenkenwatkrijgenwenouJekuntklassiekemuziekopallerleimanierenpopula-riserenzondertevulgariseren.Ubentgeendoemdenker.Helemlniet.Maarikbenweleenrealist.Klassiekemuziekmoetnietalleenmeerjon-gerenaansprekenherendermoetookdekwaliteitomhoog.WehebbeninNederlandeenaantaluitstekendeorkestenmaaralsikinhetbuitenlandnaardeoperagavaltmetochopdatdesolistendoorgaansneteenni-veautjehogerzijn.InBaden-BadenhebikaldriekeerAnnaNetrebkogehoorddatismebijDeNationaleOperainAmsterdamnognietgelukt.Datsnapikwel.DuurderdanNetrebkokunjenietkrijgen.KanzijnmaaralsCeciliaBartoliinhetCon-certgebouwoptreedtkosteenkaartje250euroenzitdezaalkvol.Veelmensendienaardeoperagaankunnenbestwatmeerbetalen.Enlatenweeerlijkzijnalsjegeentophebtzuljehetoptermijnnietredden.HebtunogmeertipsNederlandkenteenongelooijkaantalver-enigingendatzichinzetvoorcultuur.Gekgenoegwerkendienauwelijkssamen.Ikbenervanovertuigddaterveelmeerverbindingenkunnenwordengelegd.Eenvoorbeeldzagenwevorigjaarrondhet25-jarigjubileumvanhetNMFtoenconcertenplaatsvondeninhis-torischepandenvandeVerenigingHendrickdeKeyser.Zoietszoujeeigenlijkelkjaarmoe-tendoen.Enbovendiendesluimerendeklas-siekebelangstellingaanborenvanclubsalsMuseumVanLoondeVerenigingRembrandtennoemmaarop.UvoegtzelfdedaadbijhetwoordIkorganiseerelkjaareenhuisconcertdatwordtgegevendoorjongetalentendiespelenopinstrumentenvanhetNMF.Opdiemanierprobeerikeengestaaguitdijendegroepmen-senuitmijnkennissen-envriendenkringtein-teresserenvoorklassiekemuziek.BovendiengebruikikdeconcertenomdonateursvoorhetNMFtewerven.Inmijnomgevingkomiknogtevaakmensentegendienietwetendatzonprachtfondsbestaat.Alsdonateurdraagjerechtstreeksbijaandekwaliteitvanhetmuziekleven.Jegeeftjongtalentletterlijkdetoolsinhandenomzichteontwikkelen.JemerktdatdonateursertrotsopzijndiezientalentenalsRosannePhilippensenRemyvanKesterenalshnmusici.Enterecht.Maardenkikerdanmeteenachteraanorganiseerookzelfeenseenconcertjeenleggen NMFMAGAZINE201450JULIAWEEDA1990VIOLISTEJUDITHGROEN1988CELLISTEJURRITTEVANDERHOEVEN1985VIOLISTEJOSJONKER1992VIOLISTEKATEHARRIS1981CELLISTEJUDITHVANDERKLIP1985VIOLISTELAURALUNANSKY1995VIOLISTEJUSTYNABRIEFJES1978VIOLISTEKIMSPIERENBURG1993VIOLISTEJULIETTEVANKALMTHOUT1986VIOLISTEKOENSTAPERT1990VIOLISTJORISVANDENBERG1986CELLISTMARCOBORGGREVEJUSTUSBROEK2000VIOLISTLILIANVANDERHOEVEN1984CELLISTEJOSTIJNLIGTVOET1981CELLISTJUDITHWIJZENBEEK1983ALTVIOLISTEKSENIAKOUZMENKO1971PIANISTELAURASOETERS1999VIOLISTELIESBETHBOSBOOM1995CELLISTEJULIAKLEINSMANN1995VIOLISTEKARLIENBARTELS1984CELLISTEKONINKLIJKCONSERVATORIUM1990FORTEPIANOJORINDEVANDENTHILLART1988VIOLISTEJOZIENJANSEN1981CELLISTELAURAVANDERSTOEP1978ALTVIOLISTELENBIELARS1988CONTRABASSISTKEIMPKEZIGTERMAN1986CELLISTJOSJETERHAAR1961VIOLISTEKRISTIANVANPUTTEN1998VIOLISTLIDYBLIJDORP1986CELLISTELIDEWIJFABER1988CELLISTEKEESKOELMANS1958VIOLISTLAURAOOMENS1978VIOLISTEJUDITHNOORDZIJ1989VIOLISTELEONIEBOT1984VIOLISTEJULIAPHILIPPENS1984VIOLISTEKIMDEBEER1984VIOLISTEKONINKLIJKCONSERVATORIUM1990VLEUGELLINDADIASPAULINO1983CONTRABASSISTEJUDITHJAMIN1956CELLISTEJUNYANOMURA1994CELLISTJURRIANVANDERZANDEN1984CELLISTJUANSALVADORZURUTUZA1981PIANISTJULIJAHARTIG1972VIOLISTEJULIARUSANOVSKY1987VIOLISTEJOSHUAHERWIG2000CELLISTLAURAGROENESTEIN-HENDRIKS1982ALTVIOLISTEJUDITBERENDSCHOT1983CELLISTELAURENSKNOOP1986CONTRABASSIST NMFMAGAZINE201451MARTALEMANSKA1981VIOLISTEMETTESEIDEL1981CELLISTEFLORISLEEUWENBERGMARATIELESCUTI1986ALTVIOLISTEMARJONMINDERHOUD1973CELLISTEMICHELLECHOW1992PIANISTEMASCHAVANSLOTEN1975VIOLISTEMAXIMEGULIKERS1994VIOLISTMARLENEHEMMER1981VIOLISTELUSFABIANORABELLO1979PIANISTLONNEKEVANSTRAALEN1985VIOLISTESARAHWIJZENBEEKMIREYAPEARROJASEGOVIA1985CELLISTEMINTJEVANLIER1982VIOLISTELYANNEVANWESTEN1994VIOLISTEMAARTENJANSEN1973CELLISTMERELVANDERMEULEN1997VIOLISTEMARKDUPERE1982CELLISTLISALOTTEGERARDS1996VIOLISTEMARKMULDER1984ALTVIOLISTMATTIASSPEE1997PIANISTMARIANAIZMAN1979PIANISTESARAHWIJZENBEEKMARTIJNWILLERS1979PIANISTMICHELXIE1992PIANISTMARIKAACS1987VIOLISTEMASCHAVANNIEUWKERK1990CELLISTEMARIJKEMULDER1991VIOLISTEMARILLERIJKAART1984CELLISTELISAEGGEN1994ALTVIOLISTEMELANIEVANOVERBEEKE1982ALTVIOLISTELOESDOOREN1990VIOLISTEMARTHELASTHUIS1990VIOLISTEMARIJKETJOELKER1988VIOLISTELOTTIPEVERELLI1991VIOLISTEMARIEKEBERENDSEN1979VIOLISTEMARAOOSTERBAAN1987VIOLISTEMARIEDETHOUARS1989VIOLISTEMARIJEPLOEMACHER1982VIOLISTEMELISSAUSSERY1980VIOLISTEMARIE-JOSSCHRIJNER1963VIOLISTEMAYTELEVENBACH2001VIOLISTEMARIE-CLAIREBOEL1992VIOLISTEMAYUKONOE1997VIOLISTEMILOUDEROOY1990HARPISTEMARIJNVANPROOIJEN1975CONTRABASSISTMARIA-PAULAMAJOOR1977VIOLISTEMARIJETOENINK1982CELLISTEMANONVANDEKEMPE1996VIOLISTELOUELLAALATIIT1979VIOLISTEMARJOLEINNIEUWENKAMP1986CELLISTEMICHALMLLER1961CELLIST NMFMAGAZINE201452BeleidAanhetuitgangspuntvanhetbeleidzoalsdaternuligtzalnietgetorndworden.Hetdoelblijftommusicienmuziekstudentenaaneenbijhenpassendinstrumenttehelpen.DegroepvanprofessionelebeoefenaarsvanmuziekenvanhendiedatwillenwordenblijftdedoelgroepvanhetNMF.AankoopbeleidIndeafgelopenjarenheefteraleenverschui-vingplaatsgevondeninhetsoortaankopenvanhetNMF.Erzijnveelminderaankopengedaanmaarwelmeteengemiddeldhogereaankoopprijs.Dezeontwikkelingzalzichblij-venvoortzetten.Daarnaastzullenmeerdanvoorheenincidenteelinstrumentenofstok-kenwordenaangekochtdieopprojectbasisgebruiktzullenkunnenworden.CultureelerfgoedHetNMFblijfthetbewarenvancultureelerfgoedalseenbelangrijkdeelvanzijnwerkbeschouwen.BijdeverdereuitbouwvanzijncollectiezalgetrachtwordeneenvoordeNe-derlandsevioolbouwevenwichtigeenveel-zijdigesamenstellingtebereiken.Uiteraardblijftbijhetaankoopbeleidhetbelangvandepotentilebruikleneraltijddeeersteprioriteithebben.Maarwaargelijkwaardigekeuzeskunnenwordengemaaktzalprioriteitgege-venwordenaanHollandsemeesterszowelantiekealshedendaagse.EducatieprojectenHetNMFisvanmeningdatalleenhetuitle-nenvaninstrumentennietvolstaat.Eenkost-baarinstrumentterbeschikkingstellengeeftdeontwikkelingvandemusicusinkwestieeenzeerkrachtigeimpuls.Maardaarnaastzijntallozeandereelementennoodzakelijkomeenmusicussuccesvoltelatenzijn.HetNMFzalaandezeelementenmogelijkinsa-menwerkingmetandereorganisatiesopditgebiedmeeraandachtgaanschenken.Paszolevertdeinvesteringineeninstrumenteenoptimaalresultaatvoordemusicus.DefondsenwervingDefondsenwervingvanhetNMFismetnameophetgebiedvaninkomstenvanparticulie-rensuccesvol.HetNMFrichtzichookbewustopdiegroep.NietalleenisereengrotegroepvermogendeparticuliereninNederlandhetwegvallenvannofmeerdereparticulieredonateursisveelminderernstigdanhetweg-vallenvaneenstichtingoffonds.BovendienzijndeparticulieredonateursvanhetNMFbuitengewoontrouw.Maarzeerweinigenbeindigenhundonateurschap.Devoor-naamsteredenvanbeindigingisoverlijdenwatsomsresulteertineennalatenschapofeenlegaat.Daarnaastisdefondsenwervingbijstichtingenvaakgecompliceerdkandezeslechtsbijvoorbeeldeenmaalperjaarplaats-vindenenzijndeopbrengstenuitdezevormvanfondsenwervingvaakgeoormerkt.Waarhetvermogenvanstichtingenenfondseninomvangveelalteruggelopenisisbijparticu-lierenhetomgekeerdehetgeval.RuimeenkwarteeuwNMFHetJubileumjaar2013ligtachterons.WaardeaandachtindatjaarvoornamelijkwasgerichtophetzoveelmogelijkheidaandachtgevenaanhetbestaanvanhetNMFisonzefocusin2014weergrotendeelsgerichtopdekern-activiteitvanhetNMFhetondersteunenvanmusicidoorheneeninstrumentinbruikeentegeven.Allehulpwordthierbijbuitengewoonopprijsgesteld.Amsterdam20mei2014drs.MarcelSchopmandirecteurDetoekomst NMFMAGAZINE201453Envandezeerbijzondereaanwinstenin2013betrefteenFazioli-vleugel.Hetgaathieromeeninstrumentuit1991van183cm.Dezevleugelverkeertinzeergoedestaatenishe-lemaalspeelklaar.DenaamFazioliisnognietzobekendwantditbedrijfiseennieuwkomerinpianolandopgerichtin1980.Inzijnkortebestaanheefthijzichsneleenplekjewetenteveroverentussendetopmerken.Unpianofor-teperperfezionistinoemtPaoloFaziolizijnvleugels.EndatisdeFazioliookeeninstru-mentdatdoorveelpianistendeFerrarionderdevleugelswordtgenoemd.UzultbegrijpendathetNMFblijverrastwasdoordekomstvandezevleugel.Devleugelisdeelsgeschonkenendeelsver-kochtaanhetNMFdooreenmevrouwuithetmiddenvanhetland.Hijvertegenwoordigtvoorhaareenbelangrijkeherinneringaanhaaroverledenmanwaardoorhetbesluitomhemwegtedoenhaarnietmakkelijkviel.TochkonzehetnietoverhaarhartverkrijgenomdevleugellangeronbespeeldtelatenendaarombeslootzeeengoedebestemmingtezoekenzokwamzebijhetNMFuit.Deaan-koopwerdvoorhetNMFmogelijkdoordatzijbereidwaseenaanzienlijkdeelvandewaardeaanhetNMFteschenken.Dankzijeenparti-culieredonatiekonhetNMFhetresterendebedragvandeaankoopbekostigen.Eenbijzonderevleugelverdienteenbijzondertalent.EndatkreegdezevleugelookindepersoonvanAidanMikdad.Aidanis12jaarenspeeltnogmaar4jaarintensiefpianomaardatheefthemnietbeletalin2013deConcert-gebouwTalentenjachttewinnen.Begin2014wonhijooknogeensdeInternationalPianoCompetitioninLagny-sur-MarneinFrankrijk.Hijmagzichsindsdiendebestejongepianistterwereldnoemen.DeFazioli-vleugelvanhetNMFkomtdaarompreciesoptijdvoorAidan.EentopvleugelvooreentoppianistUnpianoforteperperfezionistiDIJKSTRAYOUNGPIANISTFOUNDATION NMFMAGAZINE201454Indelentevan2013werdhetNMFbenaderddooreenmeneervandeStichtingHetGlazenHuisAmersfoort.HijdeeldehetheuglijkefeitmeedathijvoornemenswashetNMFteon-dersteunenmetzijnstichtingenzogeschied-de.Alsdankvoordegenereuzegiftorganiseer-dehetNMFinsamenwerkingmetdestichtingeenpriv-concert.Eenvandegastenvanhetconcertschreefnaaraanleidingvanhetcon-certeenuitgebreidereactie.HetNMF-privconcertvoorStichtingHetGla-zenHuisvondplaatsopeenbijzonderelocatieTerminusdeOnthaasting.Gemeenhebbenbelanghebbendenvanbeideinstantieseenhandicap.DemensenvandeOnthaastingdieonsprimaontvingenenverzorgdenhebbeneenverstandelijkehandicapendemusiciheb-bendehandicapomeenpassendinstrumenttekunnenverwerven.Goedeinstrumentenzijnzoduurdatzevoordestandaardbeursniettebetalenzijn.Daaromwordenzegeleendvanfondsen.JanineJansenleenthaarStradivariusMaximVengerovleentzijnStradivariusvandeRussischestaat.EninNederlandlenenFzon400musicihuninstrumentvanhetNMFMijnjongstedochterNaomiMagdalenahoorttotdegelukkigenzebespeelteenMarconciniviooluitItaligebouwdin1781.Zeiseerstevi-olistebijhetResidentieOrkestentweedeviolisteopproefbijdeLondonSymphony.Voorzonpositiehebjeechteenkwaliteits-instrumentnodig.HetKCOheefteeneigeninstrumentenfonds.Maarlangnietallebe-gaafdemusicispeleninhetKCOdaaromzijnwezoblijmethetNMF.Datheefteengedurfdencreatiefbeleid.Erisplaatsvoorgerouti-neerdemusicivandehoogsteklassemaarerisookplaatsvoorjongtalent.HetNMFisnietbureaucratischofpartijdig.Iedertalentkrijgteenkanseeninstrumentdatbijhempasttemogenlenen.DanhetconcertHelaasishetstrijktrionietdepopulairstekamermuziekmaarindeexcel-lentekeuzevanhetSeranoStringTriomoch-tenwetochevenindezetwee-totdriesterren-muziekkeukenmeekijkenoflievergezegdluisteren.Inzonkleinzaaltjeishetechtgena-deloos.Dedriestrijkerseenmetervoorjeneus.EensoortKleineZaalvanAmersfoort.Zonderpluchemaarmeteenleukeijskastdreunopdeachtergrond.MaardaarhaddenwedusgeenlastvanwanthetSeranoStringTriospeeldederuisgewoonweg.WateenmusiciAlszijspelenvaltganschhetraderwerkstil.Alsditsoortmensengaanvoorkamermuziekennietkiezenvooreensolocarrirehotelinhoteluiteenzaamhoordanzijnhetmeestalras-muzikanten.EnCeciliaBernardiniiserzoeen.ZebrachthetondermeertotconcertmeestervanhetDunedinConsortuitGlasgowopditmomenteenvandeleidendebarokensemblesophetwereldpodium.Ceciliabergtookeenpre-romantischezielinzichenkandannietomBeethovenheen.DaarvoorverstrektehetNMFhaareenwerkelijkprachtiginstrumenteenvioolvanSantoSeraphinuitVenetige-bouwdin1750.HaarcompanenGilesFrancisaltvioolenTimoraRoslercellodedennietvoorhaaronderenzohoordenweeentrioopConcertgebouw-niveauendatdomwegindeStationsstraatteAmersfoort.Alsjealnietont-haastwasonthaastjealdoordezemuziekendewijzewaaropdezetoptalentenhetuitvoer-den.WijmochtenvaneenvroegBeethoventriogenieten.AlsbonuskregenweeentriovandeteonbekendecomponistDohnnyi.Heerlijkemuziek.IndetijddathijhetschreefmisschienachterhaaldmaarwiemaaltdaarnunogomZoalsmijndochterNaomizegtdankanjeeenbeetjeromantischraggenenronken.NoudekoelkastinAmersfoorthoordenwenietmeerMaarweldemuziekdeinstrumentenendieheerlijkeSantoSeraphinvanCecilia.EndaarmeebewijstzonconcertzijndoelmensenuitnodigenomteinvestereninhetNMF.Wanthetbetaaltzichterplekkeuit.WehoordendemotivatieommeetedoenmethetNMFinvivo.Mooieinstrumentenzijnonbe-taalbaarnetalshunbespelersduswatweer-houdtuomaandieonbetaalbaarheidietsmeetebetalenTotdevolgendekeerenheelergbedanktGovertJanBachConcertmet NMFMAGAZINE201455koelkastDONALDVANHASSELT NMFMAGAZINE201456HetJubileumjaarvanhetNMFkanalszeerge-slaagdwordenbestempeld.HetNMFslaagdeerineenaantalaansprekendenieuweevene-mententeproduceren.MetnamedoordezeevenementenwerdeentotnutoeongekendehoeveelheidpubliciteitvoorhetNMFgegene-reerd.DaarnaastheefthetNMFopnieuweenaantalkwalitatiefhoogstaandeinstrumentenaanhaarcollectiekunnentoevoegenwaar-meejeugdigtoptalentbijvoorbeeldviolisteNoaWildschutenpianistAidanMikdadinhunontwikkelingkanwordengesteund.OokishetNMFeropnieuwingeslaagdommeermensenwarmtemakenvoorzijndoel-stellingen.Hetaantaldonateurssteegin2013invergelijkingtotvorigjaarmet13.Tenslottewerdverbovendebegrotinggepresteerd.InverbandmetextrakostenvoorhetJubileumwaseenverliesvanruim100.000gebud-getteerd.Hetuiteindelijkeresultaatwaseenwinstvanruim35.000.Intotaalwerddus140.000bovenbudgetgepresteerd.Welblijftdeafhankelijkheidvaneenkleinaan-talschenkingenoflegateneenprobleem.HetNMFblijftstrevennaareenkasreservevanminimaaleenjaarexploitatiekosten.Verste-vigingvanhetdraagvlakvanhetNMFblijftdaaromookdekomendejareneenbelangrijkuitgangspunt.Structurelevergrotingvanhetaantaldonateursblijftnoodzakelijk.MaardaarnaastishetopvallendengeruststellendteconstaterendatdriekwartvandedoorhetNMFontvangenlegatenennalatenschappenafkomstigisvanmensendiebijlevennietbijhetNMFbekendzijn.Datmaakthetwaar-schijnlijkdateropdatgebiedindetoekomstnogveelverwachtmagworden.VerantwoordingsverklaringInterntoezichtHetNMFwerktvolgenseenbestuursmodelwaarbijhetbestuurhetmerendeelvanzijnta-kengedelegeerdheeftaandetitulairedirectie.Erisdussprakevaneentoezichthoudendbe-stuur.Dedirectiegeeftrichtingaandeorganisa-tiezorgtvoorhetverwervenvandenodigemid-delenenhetbestedendaarvanenzorgtvoorhetadequaatfunctionerenvandeorganisatieinhetalgemeen.Dedirectieisduszowelbeleidsiniti-erendalsbeleidsuitvoerend.Hetbestuurhoudttoezichtophetbesturendoordedirectiezo-weldoormiddelvanpreventieftoezichtvoorafwordenplannentergoedkeuringvoorgelegdalsookdoortoezichtachterafhetfunctionerenvandestichtingwordtkritischgevolgdenzono-digwordtingegrepen.DebevoegdhedenvandedirecteurvanhetNMFwordenomschreveninhetdirectiestatuut.NaastdedirectiebestaatdeCommissieAanvragenenInstrumentendieonafhankelijkvandedirecteurrechtstreeksad-viezenenaanbevelingenaanhetbestuurgeeft.EvenzeergeldtditvoordeledenvandeRaadvanAdviesdieditopindividuelebasiskunnendoen.Hierdoorisgegarandeerddatdedirectiezelfgeenbeslissingenkannemenoverdeaanschafvaninstrumentenenofhetgoedkeurenvaneenaanvraagvooreenmuziekinstrument.Deledenvanhetbestuurverklarendevolgendeprincipesopgenomenindeartikelen4lid1.A4lid4en4lid5.2.vanhetReglementCBF-keurteonderschrijven-binnendeinstellingdientdefunctietoezichthoudenvaststellenofgoedkeurenvanplan-nenenhetkritischvolgenvandeorganisatieenhaarresultatenduidelijktezijngescheidenvanhetbesturendanwelvandeuitvoering.-deinstellingdientcontinutewerkenaaneenoptimalebestedingvanmiddelenzodatef-fectiefendoelmatiggewerktwordtaanhetrealiserenvandedoelstelling.-deinstellingstreeftnaaroptimalerelatiesmetbelanghebbendenmetgerichteaan-dachtvoordeinformatieverschafngendeinnameenverwerkingvanwensenvragenenklachten.Tijdenshetverslagjaar2013vergaderdenbe-stuurendirectieviermaal.VastegespreksonderwerpenwarendaarbijdenancilesituatievanhetNMFtoekomst-perspectievenderapportageengoedkeuringvandeaanbevelingenvandeInstrumenten-commissiedevaststellingvanhetaankoop-budgeteenoverzichtvandefondsenwervingendedaarmeeverbandhoudendeactiviteitenenpersonelezaken.Ookdesamenwerkings-verbandentussenNMFenderdenwarenregel-matigonderwerpvangesprek.Ookstelthetbestuurindevergaderingendebegrotinghetjaarverslagendejaarrekeningvast.Naastdebovengenoemdevergaderingenisermetregel-maatcontacttussendedirecteurenindividu-eleledenvanhetbestuurovereenvariteitaanonderwerpen.Elkjaarwordtdoordevoorzitternaconsultatievandeoverigebestuursledeneenfunctioneringsgesprekmetdedirecteurgevoerd.Ervindtookjaarlijkseengesprekmetpenningmeesterenaccountantplaats.SamenstellingvanhetbestuurIn2013bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.Desamenstellingzietuhiernaast.HetNMFstreefternaarhetbestuurzosa-mentestellendatallenoodzakelijkesoortenkennisencontactenvertegenwoordigdzijn.NaastalgemeenbestuurlijkeelementengaathetdaarbijookmetnameomkennisvanhetNederlandsemuzieklevenenkennisvanin-strumenten.Debestuursledenhebbenalleneengezamenlijkebevoegdheidmetanderebestuurders.Bestuursverslag NMFMAGAZINE201457SamenstellingenroostervanherbenoemingfunctieaangetredenherbenoemingProf.ir.W.Dik2001n.v.tDhr.H.HollanderRA20062014Mr.D.C.BaronvanWassenaer20022015Mr.J.W.P.Verheugt19942016Mr.S.A.Reinink20082016Mw.drs.S.C.Wolff20092017DebestuursledenhebbendevolgendefunctiesProf.ir.W.DikVoorzitterRaadvanAdviesConnektVoorzitterBrabantseStichtingvoorOndernemendheidVoorzitterEUPowerNetTeamAmbassadeurHabitatforHumanityNederlandFreelancehoogleraarTUDelftDhr.H.HollanderRAPartnerCleantechSustainabilityservicesPenningmeesterChildAtVentureVakjurylidKoningWillem1prijsplaquettevoorduurzaamheidMr.S.A.ReininkAlgemeenDirecteurHetConcertgebouwNVVoorzitterStichtingG.RibbiusPeletierjr.totbehoudvanhetLandgoedLinschotenLidRaadvanToezichtNationaalMuseumSpeelklokLidRaadvanAdviesNexusInstituutLidRaadvanAdviesStichtingHetNationaleParkDeHogeVeluweLidBestuurStichting4meiconcertLidbestuurStichtingTjardusGreidanusMr.D.C.BaronvanWassenaerLidINGSeniorLeadershipTeamGlobalHeadNetworkRegentStichtingTwickelteDeldenRegentStichtingRCOAKteAmsterdamVoorzitterStichtingJacobavanWassenaerFondsVoorzitterStichtingBouwstenenvoorDierenbeschermingLeidenVice-voorzitterStichtingLemstraAmsterdamLidBestuurIr.H.G.BoumeesterFoundationMr.J.W.P.VerheugtVoorzitterAdviescollegeverloftoetsingTBSRaadsheer-plaatsvervangerinhetgerechtshofteAmsterdamRechter-plaatsvervangerinderechtbankteAmsterdamMw.drs.S.C.WolffLidBestuurWWFSchweizAdviseurArtistsforNatureFoundationLidbestuurStichtingNatuurZijnZakelijkleiderNederlandseFluitAcademieVoorzitterStichtingMiradorHetbestuurkrijgtgeenvergoedingvoorzijnwerkzaamheden.Deledenhebbendemo-gelijkheideenonkostenvergoedingvoorge-maaktereis-entelefoonkostentenbehoevevandestichtingteontvangen.Hiervanisin2013zeerbescheidengebruikgemaakt.HetbestuurheefthetsalarisvandedirecteurvastgesteldconformdeAdviesregelingvandeVFIdeoverkoepelendebrancheorganisa-tievoorGoedeDoelen.Vooreentoelichtingopbovenstaandewordtverwezennaardejaarrekening2013.Amsterdam20mei2014Prof.ir.W.DikvoorzitterBEKNOPTVERSLAGOVER2013 MooieMaschavanNieuwkerk24bruiklenervanhetNMFsinds2003combineertdemasterscelloengeschiedenis.MethaarstrijkerscollectiefFuseorganiseertzeclubavondenwaarinallegenresdoorelkaarlopen.Vaakmerkenwedatjuistklassiekestukkenhetmeestindrukmaken.DOORGUIDOVANOORSCHOTINTERVIEWMERLIJNDOOMERNIK NMFMAGAZINE2014Kunjijookzotobbenoverdetoekomstvanklas-siekemuziekNeehoorikbenjuistheeloptimistischMen-senvanmijngeneratiezijnweldegelijkgevoe-ligvoorklassiekemuziek.Ikhebtenminstenognooitiemandhorenzeggendasniksvoormij.Twintigerslezenpoziezeluisterennaarsinger-songwritersmaarstaannetzogoedtepopelenomkennistemakenmetklassiek.Ikzieeengrootpotentieelpubliekmaarjemoetwelaansluitenbijhunbeleving.HoedoejedatDoorklassiekemuziekniettepresenterenineenapartdomein.Danmaakjeereenmuse-umvan.Voormijnleeftijdsgenotenzijnvisue-leelementenbijvoorbeeldbelangrijkdaarzijnzenueenmaalmeeopgegroeid.Verderismu-ziekvoorheneenleukemanieromtesociali-seren.Enzedenkenassociatief.Metmijnstrij-kerscollectiefFuseorganiseerikclubavondenwaarinwevanheteennaarhetandersprin-gen.AlsjeiemandeersteuforischmaaktmeteenarrangementvanBritneySpearswordthijdaarnaextragegrependoormuziekdieop-eensheelkwetsbaaris.Wespelenklassiekeneigentijdsmethetzelfdeelanenmerkenvaakdatjuistklassiekestukkenhetmeestindrukmaken.Diehebbendeeeuwennatuurlijknietvoornietsgetrotseerd.BeschrijfeenszonprogrammavanFuseEnavondhebbenwebedachtvanuiteenvi-ooleenprachtig17de-eeuwsinstrumentvanBouwmeesteruitdecollectievanhetNMF.Waarkandiedeafgelopeneeuwenallemaalgeweestzijnvroegenweonsaf.Webegon-nenindeBalkanmetZigeunerweisenvanSa-rasateopcimbalombegeleiddoorVasileNe-deaeenNederlandseRoma.DetweedehelftspeeldezichafinArabischesferenmetbij-voorbeeldeenstukvandeLibanesezangeresFairouz.InhetderdeblokstakenweovernaarZuid-AmerikametmuziekvanVilla-LobosmaarookeenmasquenadaeenlieddatmijngeneratiegenotenkennenvandepopgroepBlackEyedPeas.Enaldietijdverspreiddeeengeur-djdegeurendiepastenbijhetcontinent.HetKoninklijkConcertgebouworkestmoethetkortomovereenandereboeggaangooienDatdenkikdanweerniet.Jehebtgroepennodigdienieuweinitiatievenontplooienzo-alsFusemaarookinstellingendiedetraditieindehoogstdenkbarekwaliteitkoesteren.UiteindelijkwillenwijmetonzeavondenjongemensenaansporenomookeensnaarhetConcertgebouwtegaan.Ikbeneensoortcurator.Mensenmetbelangstellingvoorklas-siekemuziekwetenvaaknietwaarzemoetenbeginnenenhebbeniemandnodigdiezegtluisterhiereensnaar.Bijhettv-programmaDeTiendevanTijldoenzedatheelhandigzelatenbijvoorbeeldzienhoedepopgroepPinkFloydeenspannendakkoordoppiktbijjazzpianistMilesDavisdieopzijnbeurtge-inspireerdisgeraaktdooreenpianostukvanClaudeDebussy.BijFusezettenwesteevasteenSpotifyplaylistopdewebsitezodatonspubliekdestukkenvanelkeeditiekanterug-luisteren.WordtinternetvandoorslaggevendbelangInelkgevalkanikviasocialemediamijnpu-bliekgemakkelijkbereiken.Nietalleenvoorhetdelenvanmuziekofhetpromotenvaneenclubavondmaarookomgeldbijelkaartekrijgen.MeteenanderensembleFivebrengikbijvoorbeeldcellodesignennieuwemu-ziekbijelkaar.Viadewebsitevoordekunst.nlhebbenweeentourneegenancierd.Jezetereenlmpjebijenbedenktleukeextrasvoordedonateurs.Zogroeitvanzelfeencommunity.Alshistoricusbenjeinde19de-eeuwsemuziekcul-tuurvanAmsterdamgedoken.DuffeboelIntegendeelmuziekstondmiddeninhetle-ven.Luisteraarskondenoprechtverontwaar-digdrakenalsBrahmseenmuzikalekeuzemaaktediehennietzinde.MaardieconcertprogrammashingentochalsloszandaanelkaarEendeeltjestrijkkwarteteenlosseariaeenouverture.Daarhalenwijtegen-woordigdeneusvoorop.Tenonrechte.Jekunthetachterhaaldvindenmaarzonpotpourrimaakteenprogrammawlaantrekkelijkvoorhetpubliek.Alsjevocaleeninstrumentalemuziekafwisseltkomtdekleurvanallebeibeteruit.Eenfrismenuetjevoorstrijktrioeenariavoladre-nalineeenintiemduetvooraltensopraanjekrijgteenavondmeteenspanningsboogwaarinjemooieverhalenkuntvertellen.Deprogrammeringzoalswedienukennenmeteenouvertureeensoloconcerteneensym-fonieisinAmsterdamtrouwenspasindejaren1880ingevoerddoorJuliusRntgen.HijkwamuitdeDuitsetraditiemetlosofenalsHegelenSchopenhauerdiezeidenmuziekishethoogstevanhethoogste.Totdevroege19deeeuwwasmuziekweinigmeerdange-organiseerdgeluid.WatisjeleuksteveroveringtotnutoeEenrapper.Ikzatindekleedkamertestem-mentoenhijbinnenliep.Wowriephijkomterzveelgeluiduitzonding.Allemuziekdiehijkendewasdigitaalenelektronisch.Bestwelheftighijwashelemaalgeshockeerddoordattrillendeinstrument.verhalen59 NMFMAGAZINE201460MUSICUSINBEELDJoachimEijlanderBehalvedathetNMFinmiddelsbijnazijnge-helecollectieinstrumentenopdewebsiteheeftgeplaatstzijnookalleNMF-musicidaartevinden.Iederemusicusdieeeninstrumentofstokinbruikleenheeftpresenteertzichmeteenfotoeneenomschrijvingvanzichzelf.Zowordteenmaximaletransparantiena-gestreefd.Inditmagazinevindtudeproel-paginasvandriemusici.SindsongeveertienjaarbenikeengelukkigebruiklenerbijhetNationaalMuziekinstrumentenfonds.Decellowaaropiknuspeelisin1870gebouwddoorGaetanoChiocchitePadova.DestrijkstokisvanNikolausKitteleenDuitsevioolbouwerdiezijnatelierinhartjeStPetersburghad.Destokisin1860aldaargemaakt.Dezecelloenstokzijndusleeftijdgenoten.Ditisnietdeenigeredenwaaromzezogoedbijelkaarpassen.Zehalenhetbestebijelkaarnaarbovenzoalsgoedevriendendatkunnen.Decelloklinktnogvollerronderenooktransparanterdoordezestrijkstok.Iederedagstaikerweerversteldvanenhetblijftmijuitdagenomsteedsmeertespelen.HetNatio-naalMuziekinstrumentenFondsvindikechtgeweldig.Eriseenuitmuntendeexpertisediemijsteedsverderhelptinmijnwerk.Erisgoedenduidelijkmanagement.Maarbovenalisereenenormepassieenbelangstellingvoordebruiklenersbijiedereendieerwerkt.Erontstaanmooieideenensteedsalsikerlangsgeweestbenkomikergenspireerdvandaan.HetkomtgeregeldvoordatikiemandvanhetNationaalMuziekin-strumentenFondsbijeenconcertvanmijnstrijkkwartetindezaalziezitten.MijnstrijkkwartethetRubensQuartethebikmedeopgerichtin2000bijnaveertienjaargeleden.Hetmooisteaanmijnkwartetvindiknaastdegroterijkdomvanhetrepertoireconcertengeven.Eenconcertisietsmagischhetiseenliefdevolleovergaveaanhethetnieuwehetonbekende.Eenconcertisnooitroutinehetiseensteedsverdergaandezichverdiependeontdekkings-reis.Ditiszekernuwijmeerenmeerinhetbuitenlandactiefzijnhetgevalhetreizenbrengtzoveelnieuweindrukkenennieuwevriendschappenmetzichmeedatiszekervanpositieveinvloedbijconcerttoernees.Naastmijnkwar-tetbeginikooksolistischeninanderekamermuziekformatieswerkzaamtezijn.Ditisvoormijnaveertienjaarkwartetspeleenlogischestap.Eindseptember2013vroeghetNationaalMuziekinstrumentenFondsmijeensoloconcerttegeveninAmsterdamikspeeldemetveelpleziersuitesvanBachenBritten.Ikhoopvanharteusnelte-gentekomenopmijnontdekkingsreis60MARCOBORGGREVE NMFMAGAZINE2014HetNMForganiseertmetgroteregelmaatpriv-concerten.Voordonateursofanderendieietstevierenhebben.Eenverjaardageenjubileumeenherdenkingeenafscheideenreceptie.Bijmensenthuisopspecialeplek-kenofinhetNMF-huishetoudstestenenhuisvanAmsterdam.Eenvandieconcertenin2013vondplaatstergelegenheidvandeverjaardagvaneenvanonzetrouwedonateursRudolfLePoole.Dezeventigsteverjaardagvaneenmuziek-liefhebberalsRudolfLePoolekonhaastnietmooieriniedergevalnietmuzikalerdanindevormvaneenhuisconcertinsamenwerkingmethetNMF.DefamilieLePoolehadhiervooreenkerkjeinWoerdeningedachteneenintie-meschuilkerkuithetmiddenvande17eeeuwvandeoudsteLuthersegemeentevanNeder-landmetplaatsvoorzon175toehoorders.EenschitterendeentouragevoormuziekvanVivaldiBachenSchubertuitgevoerddooreenindrukwekkendstrijktriovanzijnjuistmeteencellovanhetNMFafgestudeerdenichtjeSas-kiaLePoolemetRolinvanOpstalmetNMF-vioolenWalterdeKokvioolaltviool.ZelfspeeltRudolfLePoolevanafzijntiendeviool.Hijgaatgraagnaarkamermuziekconcertenenspeeltalruimveertigjaarineenkwintet.DepassievoormuziekzijntrotsopzijnnichtjeenhetenthousiasmevoorhetNMFdeeldehijgraagmetzijngasten.Datresulteerdeineenenormevrijgevigheidvanhemhetverjaar-dagscadeauvoordejarigewerdeenenormesteunaandemusicivanhetNMF.HetdoorzijngastengedoneerdebedragstemthetNMFevenalsLePooleenzijnvrouwzeerdankbaarLePooleIkbenernogsteedsergvanonderdeindrukdathetinalleopzichtenzovoortreffelijkisgeweest.ViertuookietsbijzondersbinnenkortHetNMFverzorgtdesgewenstvoorueenpriv-concertBelofmailManonVeenendaalvoorinformatieofkijkopwww.muziekinstrumentenfonds.nlEenverjaardagsfeest61HANSLEPOOLE NMFMAGAZINE201462MUSICUSINBEELDJorisvandenBergBehalvedathetNMFinmiddelsbijnazijnge-helecollectieinstrumentenopdewebsiteheeftgeplaatstzijnookalleNMF-musicidaartevinden.Iederemusicusdieeeninstrumentofstokinbruikleenheeftpresenteertzichmeteenfotoeneenomschrijvingvanzichzelf.Zowordteenmaximaletransparantiena-gestreefd.Inditmagazinevindtudeproel-paginasvandriemusici.IkbenJorisvandenBergcellistsolistenkamermusicusenallangetijdbruiklenervanhetNMF.Vanafonge-veermijn15etotmijn20ehadikeenprachtigecellovanJaapBolinkvanhetNMFinbruikleen.Metdezemooiecellohebikmijneersteconcertengegevenenikdenkdanookmetveelplezierte-rugaandietijd.NahetwinnenvanhetNationaalCelloconcours2006kreegikdebijzonderekansomopeenGuada-gninicellovanhetNMFtespelen.Eenheelspecialecellometeenfantastischeklankmaardietegelijkertijdeenenor-meuitdagingvormdeomtebespelenookomdatdezealleenmetdarmsna-renbespeeldmochtworden.Sinds2010bepeeliknueenGrancinocellouit1703.Hetiseenfantastischinstrumenteenechteall-rounder.NunabijnatweejaarmetdeGran-cinoblijfiknogsteedsnieuweklankenenkaraktersontdekkenenikdenkenhoopdatditnoglangzalblijven.Ergaatgeenconcertvoorbijzonderdatikeencomplimentkrijgoverdeklankvanditprachtigeinstrument.Daarbijhebikooksinds2009eenTourtelAinstrijkstokinbruikleen.Eenstokiszomogelijknogpersoonlijkerenbelang-rijkerdanhetinstrumentzelf.Naveelzoekenenuitproberenhebikindezestokeenbalansgevondentussenrobuustheidenexibiliteit.Metdezestokkanikdemeestintensievetotdemeestintiemeklankenvinden.IkbenhetNMFongelooijkdankbaarvoordefantastischekansendiezijmijenveleanderemusicibiedenenhebbenge-boden.EengoedinstrumentgeeftonsdekansomdemogelijkhedentothetuiterstetebenuttenenhetNMFmaakthetmogelijkdatwijjongemusicigeschikteinstrumentenbespelenomopdegrotepodiatestaan.Nadatikinverschillendelandengestu-deerdhebbesefiknogveelmeerdeonvoorstelbarewaardevaneenfondsalshetNMF.Ingeenanderlandheb-benzoveeljongemusicidekansomopzulkegoedeinstrumententespelen.HetisontzettendstimulerendomeengoedinstrumenttehebbenenikdenkdatikzelfnietbereiktzouhebbenwatiknuhebzonderdehulpvanhetNMF62MARCOBORGGREVE NMFMAGAZINE20146464ROBINVANGAMEREN1994ALTVIOLISTNORAVANDERSTELT1989VIOLISTENIENKEKOSTERS1987CONTRABASSISTEMIRJAMWIJZENBEEK1982VIOLISTEQUIRINESCHEFFERS1976VIOLISTEMERLIJNDOOMERNIKNASIMDEHAAS-ALLAMEHZADEH1980VIOLISTENAOMIBACH1980VIOLISTEMIRIAMVANESSEVELD1994VIOLISTEPETERLEERDAM1952CONTRABASSISTMONIEKDELEEUW1986VIOLISTEEDDIEWESTVEERMYRTHEHELDER1983VIOLISTEREINDERTKRAGT1989CONTRABASSISTPAMELAKUBIK1970VIOLISTERADKADIJKSTRA-DOHNALOVA1976VIOLISTERAPHAELLAENGELSBERG1989VIOLISTEMYRTOMORAITOU1987VIOLISTENOAEYL1988VIOLISTMONIQUEHEIDEMA1966CELLISTEPIETERVANLOENEN1993VIOLISTNOAWILDSCHUT2001VIOLISTENINOGVETADZE1981PIANISTENAOMIDEVRIES1995VIOLISTENELLYPAVLOVA1972PIANISTERARESMIHAILESCU1979CELLISTQUINTIJNVANHEEK2003VIOLISTPIETERDEKOE1994CELLISTROARBLASMO1987CELLISTOLIVIASCHEEPERS1989VIOLISTEPIAEVAGREINER1985CELLISTERATAKLOPPENBURG1963CELLISTENORMANJANSEN1969VIOLISTRENVANMUNSTER1989CELLISTOTTOBAKKER1987CELLISTRENATEVANRIEL1971VIOLISTENICOLASVANPOUCKE1992PIANISTPIETERNELTILS1999VIOLISTEQUIRINEVIERSEN1972CELLISTEPEPIJNMEEUWS1974CELLISTRICKSTOTIJN1982CONTRABASSISTPIOTRJASIURKOWSKI1987VIOLISTNOORHENDRIKS2001VIOLISTEPETERJESSEN1976CONTRABASSISTOLGARYBINA1984VIOLISTEOLFJEVANDERKLEIN1994VIOLISTEOENEVANGEEL1973ALTVIOLISTOLGAALESHINSKI1972VIOLISTERIKOTTO1967CELLISTRITTEOLTHOF1989PIANISTERIKKUPPEN1994PIANIST NMFMAGAZINE201465ROSALINDEKLUCK1981ALTVIOLISTESALIMMETINOVMEHMEDOV1995ALTVIOLISTROGERREGTER1972CELLISTSAMIRAVANDEWALLE1986CELLISTERYUKOELIZABETHREID1985VIOLISTERUBENVANKRUISTUM1989CELLISTROSANNESLOOTS1996ALTVIOLISTEROLINVANOPSTAL1994VIOLISTEROSAZARZUELAGUTIERREZ1989ALTVIOLISTEROOSJEREUMKENS-DILLINGH1978VIOLISTEROMYUIJTTENBOOGAART1999VIOLISTEROSANNEPHILIPPENS1986VIOLISTEROELANDJAGERS1980ALTVIOLISTSEBASTIAANHAGEMAN1998GITARISTSEBASTIAANVANHALSEMA1985CELLISTSIETSE-JANWEIJENBERG1983CELLISTSERVAASJESSEN1990CONTRABASSISTSAMUELTAMARITOTERO1987VIOLISTSANNEVANDERHORST1978CELLISTESPLENDORAMSTERDAM2013VLEUGELSOFIEVANDERSCHALIE1989ALTVIOLISTESONJASCHRAVESANDE1999VIOLISTESARAHLOUISEKAPUSTIN1981VIOLISTESTEPHANNIEUWESTEEG1992VIOLISTRONALDKNAPPSABINEPOIESZ1987VIOLISTERUUDMEESTER1971CELLISTSABINEVANLIER1988VIOLISTERYOTAKAYAMA1997VIOLISTRUTGERFRANSEN1993CELLISTSALOMBONNEMA2001VIOLISTESHINSIHAN1994VIOLISTSOPHIATORRENGA1979VIOLISTESOFIAVASHERUK1988PIANISTESINANERCAN1982CELLISTSERGEYARSENIEV1982VIOLISTSIMONVERBANDT2000CELLISTSHUANNCHAI1975PIANISTESOPHIEGROOTE1988ALTVIOLISTESILVANLIKLIKUWATA1998CELLISTSASKIAHUISINK1981HARPISTESIMONDANELL1989PIANISTSTEUARTPINCOMBE1987CELLISTSOPHIKOSIMSIVE1991PIANISTESJAANOOMEN1985VIOLISTESANDERVANBERKEL1979CELLISTSASKIALEPOOLE1985CELLISTESEBASTIAANDERODE1974CELLIST NMFMAGAZINE2014Albijdeeersteontmoetingmetditinstru-mentwasduidelijkdatheteenvioolismeteenpittigkarakter.Netalsbijeentempera-mentvolpaardvoeldeikdatheteenbehoor-lijkekluszouwordenomhettetemmen.Enjuistdatsprakmeaanbijdeeerstestreek.Deviooleenhijinmijnbelevinggafmijquaklankvormingzekernietmeteenmijnzin.Ikmoestgoedzoekenomhetjuistecontact-punttussendetoetsendekamincombi-natiemetdejuistestreeksnelheidenhoe-veelheidstokhaartevindenwaarbijdeklanknietopslotgingofprotesteerdemaarjuistmaximaalstraaldeenzong.MijnleraarindeVStoentertijdspeeldeerafentoeeennootopomietsvoortedoenindeleswaarophijdangeregeldeenkreetslaaktevanIdontunder-standhowyoucanplaythisddle.Jahetheeftzekertijdgekostomditinstrumenteenbeet-jetelerenkennenmaarikvondhetheerlijkommijntandenindieuitdagingtezettenHetstuderenenconcerterenopdezevioolisenblijfteeneindelozeontdekkingstochtvanzijnkarakterenzijnklankkleurmogelijkhedeneenwisselwerkingdienetalsbijeenvriend-EenvioolalsHetNMFzozeggenwealjareniseigenlijkeenhuwelijksbureau.Eenbemiddelingsbureautussenmusicuseninstrument.Wanteenvioolisnietzomaareenprachtigeviooleenvioolmoetvooralpassenbijdemusicus.Hetiseigenlijknetalshetuitzoekenvaneenparfum.Degeurdiebijjepastisvooraleenhoogstpersoonlijkekeuze.Zokanhetdateeninstrumentindehandenvandenschittertenindehandenvaneenanderveelmindergoedfunctioneert.FrederiekeSaeijsspeeltsinds2008opeenvioolvanhetNMFdienaadloosaansluitbijwatzijverlangtvaneentopinstrument.ZijverteltinhartstochtelijkebewoordingenoverhaarbijzondererelatiemethaarbijnadrieeeuwenoudePetrusGuarnerius.66 NMFMAGAZINE201467schapofandersoortigerelatiemeteenmensaltijdinontwikkelinglijkttezijn.Hetwasalsofdegrondondermijnvoetengingtrillentoenikdezevioolvoorheteerstaanraaktemetdestrijkstokalsofikindebuurtkwamvaneenwakkerwordendevul-kaanendatgevoelisnooitmeerweggegaan.Gekgenoegdoethetinstrumentpaswatikwilalsikhetlaatleiden.Dezeviooleenvantevorenbedachteklankopleggenmaaktdathijzichalseenslakinznhuisjeterugtrektmetdedeuropslot.Pasalsikhetinstrumentvrijbaangeefommijalswarehijmijndans-partnerbijdehandtenemenenteleidenkanikmetsubtielesuggestiesenkleineaanpas-singenlangzaammijneigenhandtekeningtoevoegenaandeklank.Vooralalsikineengrotezaalspeelenhetinstrumentzijnvleu-gelsmaximaalkanspreidendanvoelikdeteugelsvanhetpaardontspannenenkomtzijnkleurrijkezielvolledigtotleven.Daaren-tegenkanhetspelenineenkleineredrogereruimtesomseenbijnaongelukkiggevoelop-wekkenalsofhetinstrumentworsteltenzijnklankalseensoortAliceinWonderlandmetarmenenbenenuitdef-gatenvandeklank-kastpuilt.Naasthetpittigekarakterspreektmedecombinatietussendestralendebijnaijleklankindehoogtevergelijkbaresensa-tiemethetinademenvanpurefrissewindbovenopeenbergtopendewarmerondeklankindedieptealswarehijeenaltvioolmijenormaan.IkkanerallekantenmeeopSindsdatikopditinstrumentspeelismijnpaletaanklankkleurenendaardooraanmu-zikaleideenenormuitgebreid.Hetgaatnatuurlijksamendoordathetaanbodaanklankkleurmogelijkhedenopditinstrumentzogrootiswordtjealsmusicusquainspiratieenormgevoedenborrelendemuzikaleideenzoploepalsbijeenfonteinnaarboven.EchtpingpongenishetdustussenmusicuseninstrumentNiet-musicikijkenjevaakeenbeetjevreemdaanalsjehethebtoverjein-strumentalspartnerlaatstaanalslevendwezenmaardeinvloedvaneeninstrumentophetuiteindelijkecreatieveenmuzikalere-sultaatisdanookwezenlijk.Eenmuziekstukdatdriekeerdoornendezelfdemusicusopdrieverschillendeinstrumentenwordtuitgevoerdzaldrieverschillendeinterpre-tatiesopleveren.Enandersomzalhetzelfdeinstrumentbespeelddoordrieverschillendemusiciookdriekeerandersklinken-netalseenparfumdatbijiederedragerervanandersruikt.Hetplafondofdebodemvanditin-strumenthebiknoglangnietbereiktsterkernoghetlijktwelalsofditinstrumentgeengrensheeftwatuitdrukkingsmogelijkhedenbetreft.Hijdaagtmeuitenblijftinzekerezineenmysterievoorme.Eenonweerstaan-baarmysteriezelfsdatikmaarnietvolledigkandoorgrondenbeheersenofgrijpenEndaardoorzoaantrekkelijkalseenmagneet.Kortomikbenontzettendveelvanditinstru-mentgaanhoudenHetismijngrotewensendroomomdesa-menwerkingmetdezevioolenhetNMFvoorttezetten.Ikbennoglangnietuitge-groeidopditinstrumentEnikhoopdatdevioolooknognietopmijisuitgeluisterd.Alssolistemetorkestishetvanwezenlijkbelangomopeenkaraktervolinstrumenttespelendatbovendienheelgoedkanprojecte-renineengrotezaal.Metditinstrumenthebikbijvoorbeeldverscheidenemalenhetviool-concertvanAlbanBergvertolkt.Probleemlooskonikmetdeklankbovenhetorkestuitko-menookwanneerinhettweededeelmetallegeweldhetnoodlottoeslaatindemuziek.Alsmusicuskanjenogzongoedetechniekheb-benmaarzondereengoedinstrumentbenjealssolistachterindezaalnietmeertehoren.Hetmooieaanditinstrumentisdathijzichalseensalamanderkanaanpassenvaneenmeerrobuusteklankvoorhetorkestnaareenmeereleganteklankineenkamermuziekbe-zetting.Vaakkrijgiknaconcerteni.p.v.Wathebjemooigespeeldofietsdergelijksteho-renWathebjeeenmooiinstrumentzegWatishet.DusallehuldevoorPetrusGuarneriNatuurlijkkaniknooitalthanstenzijikdeloterijwinofeenaantalbankenberoofzelfeeninstrumentvanditkaliberbekostigen.Ikrealiseermijmaaraltegoeddatheteenbui-tengewoneluxeisomberhauptopeenin-strumentvandezeklassetekunnenspelendankzijhetNMF.TijdensmijnconcertreizenkomikgenoegmusicitegendieomeengoedinstrumentverlegenzittenomdatzijinhuneigenlandgeenfondszoalshetNMFhebben.Dustotslotwilikheelerggraagmijngrotedankuitenvoordeafgelopenzesonvergete-lijkejarenopditprachtinstrumentMuchsi-masgraciasDezevioolisondertusseneendeelvanmegewordenookalweetikdatikslechtseenpassantbeninzijnlangelevenendatikeengrotegeluksvogelbendathijopmnpadisgekomenna283jaaravontureneldersindewereldtehebbenbeleefd.Ikhoopdatwevoorlopignogeenmuzikaalstelmogenblij-venendatwesamenoverdehelewereldnogvelehartenmogenrakenviadetrillendesna-renvanmijngeliefdeVenetiaanseVesuviuseenparfum NMFMAGAZINE20146868inditNMFMAGAZINEkuntuzenueensallemaalziende419bruiklenersvanhetNMFgedurende2013419NMF-musiciYOTAMGATON1986VIOLISTYINGSHANHU1999PIANISTEYUKIEYAMAGUCHI1977VIOLISTEWYTSKEHOLTROP1994CELLISTEYANNICKHIWAT1988VIOLISTXAVIERVANDEPOLL1995VIOLISTZAYNABMARTIN1988CONTRABASSISTEYAMANZENCIRCI1982CONTRABASSISTWILLEMIJNKNDLER1986CELLISTEWILLEMIJNPAMEIJER1997VIOLISTEVIOLADEHOOG1955CELLISTEWIESJENUIVER1989VIOLISTETEUNGODSCHALK1987CONTRABASSISTVIKTORYUANDONGMATTSSON1992PIANISTVERABEUMER2001VIOLISTEVEERLESCHUTJENS1991CELLISTEVALERIESCHNEN1995VIOLISTEWILLEMSTAM1988CELLISTTOSCAOPDAM1988VIOLISTETOMVANLENT1976CELLISTTHOMASVANGEELEN1988CELLISTTIEMOWANG1972VIOLISTTINEKEDEJONG1964VIOLISTETIMDEVRIES2000VIOLISTTIMBRACKMAN1993VIOLISTTIJMENHUISINGH1979VIOLISTTANJATREDE1972ALTVIOLISTETEUNFABER1990ALTVIOLISTTESSELHERSBACH1990VIOLISTETESSAHELDER1987CONTRABASSISTETEODORANEDYALKOVA1990CELLISTETANYASCHAAP1976VIOLISTETALITHAMUGGE1997HARPISTESTEVENBOURNE1988CELLISTSUSANNEBROEKHUYSEN1975VIOLISTESZYMONMARCINIAK1983CONTRABASSISTSVENJASTAATS1996VIOLISTESUZANNEVANDUUREN1986CELLISTESUZANNEDIJKSTRA1972ALTVIOLISTE