You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Jaarverslag2012 Jaarverslag2012 ivStichtingNationaalMuziekinstrumentenFondsPostbus119121001GXAmsterdamSintAnnenstraat121012HEAmsterdamt02062212550206221256einomuziekinstrumentenonds.nliwww.muziekinstrumentenonds.nlFacebookwww.acebook.commuziekinstrumentenondsTwitterwww.twitter.cominstrumentondsDeStichtingisstatutairgevestigdteAmsterdamInschrijvingKamervanKoophandelenFabriekenteAmsterdamnr.41205257BTWnummerNL0090.56.002.B.01BankrelatieABN-AMROBankIBANNL58ABNA555028666otografeNMFwww.sjaakramakers.comtenzijandersvermeldgrafschontwerpenproductiewww.conceptcommunicatie.nlAllemusicidiezijnagedruktinditjaarverslaghebbenohaddentotvoorkorteeninstrumentostrijkstokvanhetNMFinbruikleentenzijandersvermeld.ComitvanAanbevelingdr.J.E.Andriessenoud-voorzitterNationaalMuziekinstrumentenFondsoud-ministervanEconomischeZakenjhr.drs.P.A.C.BeelaertsvanBloklandoud-commissarisvandeKoninginindeProvincieUtrechtAnnerBijlsmacellistmr.M.J.Cohenoud-burgemeesterAmsterdammr.J.H.M.Deitersoud-directeurConcertgebouwN.V.HansHegmuziekjournalistPhilippeHerreweghedirigentJanineJansenviolistemr.P.J.Kaloud-voorzitterRaadvanBestuurABNAMROBankN.V.pro.dr.TonKoopmandirigentHermanKrebbersviolistmr.C.J.A.vanLedeoud-voorzitterRaadvanBestuurAkzo-NobelN.V.pro.drs.R.deLeeuwoud-algemeendirecteurRijksmuseumCornlieMllerMaxMllerZoondrs.GeorgeMlleroud-voorzitterRaadvanBestuurRobecoGroepN.V.dr.H.O.C.R.Rudingoud-ministervanFinancinpro.FransdeRuiterdirecteurAcademiederKunstenLeidendr.M.Sandersoud-directeurConcertgebouwN.V.W.E.ScherpenhuijsenRomoud-voorzitterBestuurvanhetKoninklijkConcertgebouworkestdrs.MischaSpelmuziekredacteurNRCHandelsblad vHetCentraalBureauFondsenwervingCBFiseenonafhankelijkestichtingdiealsinds1925toezichthoudtophetinzamelenvangeldvoorgoededoelen.DetaakvanhetCBFishetbevorderenvaneenverantwoordefondsen-wervingenbestedingdoormiddelvanhetbeoordelenvandefondsenwervendeorganisatiesenhetverstrekkenvaninformatieenadviesaanoverheidsinstantiesenpubliek.WanneeruhetCBF-keurzietafgebeeldkuntueralsgevervanuitgaandaterverantwoordmetuwgiftwordtomgegaan.www.cbf.nlHetNMFisdoordeBelastingdienstaangewezenalseencultureleANBIAlgemeenNutBeogendeInstelling.HetNMFhoeftdaaromgeenerfbelas-tingofschenkingsrechttebetalen.DonateursvanhetNMFkunnenhungiftenaftrek-kenvandeinkomsten-ofvennootschapsbelastinguiteraardbinnendedaarvoorgeldenderegels.www.belastingdienst.nlwww.anbi.nlBeschermheerZ.K.H.PrinsConstantijn vi viiHetJaarverslagVoorwoord1Inleiding32012ineennotendop4Bestaansrechtenuitgangspunt5Feitenover20127Hetinbruikleengevenvanmuziekinstrumenten9CultureelErfgoed13Educatie15Inkomstenbronnen16Onzedonateurs17Communicatie19Deorganisatie21Detoekomst26Bestuursverslag29BijlageEvenementen201233DeJaarrekeningBalans40Staatvanbatenenlasten41Bestemmingnetto-inkomstenboekjaar42Kasstroomoverzicht42Grondslagenwaarderingenresultaatbepaling43Toelichtingopdebalans44Toelichtingopdestaatvanbatenenlasten47Toelichtinglastenverdeling48Gecomprimeerdestaatvanbatenenlastenmettervergelijkingbegroting50OverigegegevensVerschillenanalyserekeningversusbegroting54Controleverklaringvandeonafhankelijkeaccountant56Inhoud viii 1Deverleidingombijeenvoorwoordvoorhet25ejaarverslagvanhetNMFallewapeneitentenoemenisgroot.DieeitenvindtuechtereldersinonsinhetvoorjaarverschenenJubileumbul-letin.Iklaathetdaarombijeenpaar.ZoalszoveleinstitutieskwamookonsNationaalMuziekinstrumentenFondsvoortuiteengoedliedadigideevaneenbevlogenmensPieterMoerenhout.Hijwerdsnelbijgestaandoorvio-listTeoOlodiegedurendetienjaaronzeeerstevoorzitterwas.Helaasmoestenwijinoktober2012ascheidvanhemnemen.HetKoninklijkHuisheefhetNMFaltijdeenwarmharttoegedragengetuigeonderanderehetBeschermheerschapvanZ.K.H.PrinsClausvana1992in2004opgevolgddoorzijnzoonZ.K.H.PrinsConstantijn.Huninteressestimu-leertzoweldemedewerkersvanhetbureaualszijdieopNMF-instrumentenspelen.Doordejarenheenzagenruim1.750bruikle-nersvancoryeenalsEmmyVerheijenJanineJansentothetjongstelidvanCoosjeWijzen-beeksFancyFiddlershunvaardighedendoorNMF-instrumentengroeien.HoebrachtenwehetzoverDaarvoorhoejeeigenlijkalleenmaareenseenpresentatieconcertbijtewonenzoalshetNMFdievoorzijndonateursgeef.Detoewijdinghetenthousiasmedevreugdedieeenkinduitstraaltdatzichopeenchtmooievioolmaguitleven.Eenmusicusdiezichmetuitstekendmateriaalkanvereenzelvigenmetdecreativiteitvandecomponist.Dtontroertdeluisteraardedo-nateuronsallenGelukkigmaarwantzondersponsorsdonateursdevelesteunpilarenvanonsNMFkunnenwenietveel.UjubileertmeeEnerliggennogaltijdviolenopzolders...HetNMFwilnogjarenvooruit.ElkjaarstaannieuwegegadigdentetrappelenErliggennogvelewelluidendejarenvoorons.VeranderterdannietsJawelcrisisogeencrisisdewachtlijstinhetvoordeligersegmentiskortergewordendoordegroeivandeNMF-collectie.DaardoorkanhetNMFzichookmeerrichtenopmusicidiealverderinhuncarrirezijneneennogbeterenduskostbaarderinstrumentnodighebben.Dusaanschavanminderinstrumentenmaarhogerekosten.DaarnaastwilhetNMFmeergaandoenaandepresentatiebijeenoptreden.Eenverzorgduiterlijkeenleukgoedbedachtverklarendpraatje.Eenprachtinstrumentver-dientimmerseenstijlvoloptreden.KortomhoerahoerawezijnjarigenhoeWelevenbewuststijlvolenwelluidendverdermetuallenPro.ir.W.Dikvoorzitter25jaarwelluidendheidVOORWOORD 2 3GaathetgoedmethetNMFkrijgikvaakalsvraag.Ineentijdwaarinhetvoortbestaanvanvelecultureleinstellingenondergrotedrukstaatisdatgeenmerkwaardigevraag.Cultureleinstel-lingenzienzichgedwongenomveelmeerdanvoorheeneenberoeptedoenopansenvrien-denopparticulieredonateursdusomovereindtekunnenblijven.Immersdeeigenvastein-komstenzijnvaakbijlangenanietgenoegomtekunnenblijvenunctioneren.DatisbijhetNMFnietanders.DebescheidenoverheidssubsidieaanhetNMFvannoggeen80.000ismetingangvan2012komentevervallen.DatbetekentdatdeenigevasteinkomstenvanhetNMFdebruikleenin-komstenvanmusicizijn.Dezeinkomstenma-kentegenwoordigongeveerbijna20vandeto-taleinkomstenvanhetNMFuit.HetovergrotedeelkomtdusvandegullegeversvanhetNMF.Vanhendusdiemuzikaaltalenteenwarmharttoedragen.HetNMFis-integenstellingtotveelcultureleclubs-allanggewendomsteuntevragenaanpar-ticulieren.EnmetsuccesWantdegroepdona-teursvanhetNMFgroeitnogsteeds.Aldiesteunheenaeenkwarteeuwgeresulteerdinnvandegrootsteinstrumentenondsenterwereld.Tegelijkertijdisdeopmerkingdatresultatenuithetverledengeengarantiebiedenvoordetoe-komsteenwaarheidalseenkoe.Wantondanksdegullesteunvanveeldonateursendegoedere-sultatenvandeagelopenjarenbeginthetNMFelkjaarfnancieelgezienweerbijnul.Garantiesdatweinhetnieuwejaarweergeldbinnenkrij-genhebbenweniet.Elkjaarmoetenerweermensengevondenenovertuigdwordenomhunsteunaanjongemusicitegeven.HetNMFiskortomheeldankbaarvooralledonateursdieonsdeagelopenjarengesteundhebben.Maarwehebbenuwsteundekomendejarenooknodignietalleenomdecollectietekunnenbeherenenmusicitebegeleideninhunontwikkelingmaarookomdecollectieuittebreiden.Nogsteedsjawanterstaannogmusiciopdewachtlijst.JahetgaathetNMFgoed.Ongeveer400musicispelenopeeninstrumentvanons.Wewillenwezomogelijknogmeermensenaaneenbeterin-strumenthelpen.HelptumeeDrs.MarcelSchopmandirecteurResultatenuithetverledengevengeengarantievoordetoekomstINLEIDING 4Balansxe1.00031-12-201231-12-2011Materilevasteactiva22.55721.619Financilevasteactiva1528Vorderingen146809Liquidemiddelen619219____________________23.33722.675Totaalreserves23.10122.384Langlopendeschulden1150Kortlopendeschulden121291____________________23.33722.675Staatvanbatenenlastenxe1.00020122011Bateneigenfondsenwerving7521.335Batenuitactiesvanderden023SubsidiesOCW080Overigebaten186168____________________9381.606Besteedaandoelstelling875713Besteedaanwervingbaten98135Besteedaanbeheerenadministratie185173____________________1.1581.021____________________Resultaat220585OverigegegevensBestedingsratio93Debestedingsratiobrengtdeverhoudingtussendebestedingenendeinkomstentotuitdrukking.Eenratiogroterdan100betekentdatdebestedingengroterzijndandeinkomsten.Kosteneigenfondsenwerving13Hetkostenpercentageeigenfondsenwervinggeeftinzichtindeomvangvandekosteneigenfond-senwerving.HetCentraalBureauFondsenwervinghanteertvoorCBF-Keurhouderseennormvanmaximaal25gemiddeldover3jaar.Het3-jaars-gemiddeldevanhetNMFbedraagt10.Kostenbeheerenadministratie29Hetkostenpercentagebeheerenadministratiegeeftinzichtindezekostengerelateerdaandetotalelas-tenexclusiefhetbestedebedragaaninstrumenten.HetNMFhanteertalsinternerichtlijndatditper-centagemaximaal30gemiddeldoverdriejaarmagbedragen.Het3-jaarsgemiddeldevanhetNMFbedraagt30.2012ineennotendop 5Muziekinstrumentenkostengeldveelgeld.Vaakzoveeldatmusicienmuziekstudentenzichdeaanschaervannietkunnenveroorloven.Endatterwijleengoedinstrumentgeenluxeismaareenabsolutenoodzaakvooriemandwiensvakhetistemusiceren.Datbetekentvoorveleneenprobleem.HetNMFisdestijdsopgerichtomdatprobleemoptelossen.EnvandaagdedaggeldtdieoorspronkelijkedoelstellingnogonverkorthetNMFgeejaarlijksongeveer400kwalitatiehoogstaandemuziekinstrumentenen350strijk-stokkeninbruikleenaanproessionelemusicienaanhendiedatwillenworden.DoelstellingenHetNMFiseenorganisatiedieingrotelijnendriespeciekedoelenhee-hetuitlenenvaninstrumentenaanmusici.Denadrukligthierbijophethelpenvanjongta-lentconservatoriumstudentenenberoepsmu-sici.Maarooktopsolistendiedureinstrumen-tennodighebbenkrijgenhulpvanhetNMF.ZowordthethoogstaandeNederlandsemu-zieklevenstructureelgesteund.-hetbehoudenenontwikkelenvancultureelergoed.HetNMFrekenthettotzijntaakdeinstrumentenuitdehistorischbelangrijkeNe-derlandsevioolbouwschooltebehoudenvoorhetnageslachtendezeookbespeelbaartelatenzijn.ZowordtdehoogstaandecollectieNe-derlandseinstrumentengeconserveerduitge-breidenbeluisterbaargemaaktengehouden.-hetgevenvaneducatie.HetNMFbegeleidtmuziekstudentenbijhetmakenvandejuistekeuzevaneeninstrumentenostok.HetNMFheeondervondendateraanditaspectindetraditionelemuziekopleidingentewei-nigaandachtwordtbesteedterwijlditjuistvanwezenlijkbelangis.DaarnaastbiedthetNMFdeNMF-musiciondermeerdemogelijk-heidpodiumervaringoptedoenmeetedoenaanCDDVD-opnamesenteparticipereninklanktesten.Dedoelgroepmusicienzijdiedatwillenworden.HetNMFwilberoepsmusicienhendiedatwil-lenwordenhelpen.ZijkunneneenberoepdoenophetNMFomeeninstrumentinbruikleentekrijgen.Ditgeldtvoorzowelklassiekealsniet-klassiekemusici.BovendienkanmenvoorelkinstrumenteenaanvraagindienenzodatmetrechtkanwordengezegddathetNMFhetgeheleNederlandsemuzieklevensteunt.DeaanvraagEenmusicusdieeenaanvraagwildoenmoetvoldoendekwaliteithebbenomberoepsmusicustezijnodatteworden.Hijkomtinaanmerkingvooreeninstrumentdatpastbijzijnartistiekeniveauenhijmagnietzelinstaatzijneenderge-lijkinstrumentaanteschafen.HetNMFvindthetbelangrijkdatallemuziekinstrumentenvanhetondsdoorhetpubliekgehoordkunnenwor-den.DatbetekentdatNMF-musicieenactieverolinhetNederlandsemuzieklevenmoetenver-vullen.Buitenlandersdiemetvoldoenderegel-maatopdeNederlandsepodiaoptredenkunneneenaanvraagbijhetNMFindienenalszijaandeoverigeeerdergenoemdecriteriavoorbruikleenvoldoen.DeprocedureEeninstrumentdientschrielijkaangevraagdteworden.Naontvangstvandeaanvraagvindtereenintakegesprekplaats.HetNMFprobeertdanenerzijdseenbeeldtekrijgenvanmotivatieca-paciteitenenverlangensvandepotentileNMF-musicusterwijlanderzijdsdedosendontsvanhetNMFuitvoerigwordenuitgelegd.NadezevoorselectiebespreektdeCommissieAanvragenenInstrumentendeaanvraag.Dezecommissiebestaatuiteenachttaldeskundigenenbrengteenniet-bindendadviesuitaanhetbestuurdatuiteindelijkbeslistoverdeaanvraag.Bestaansrechtenuitgangspunt 6 7Doelstelling1HetinbuikleengevenvanmuziekinstrumentenDeresultatenvaneenorganisatiezijnopver-schillendemanierentedeniren.WatzijnderelevanteresultatenvooreenorganisatiealshetNationaalMuziekinstrumentenFondsVooreenstichtingdiealsvoornaamstedoelheeommusicitehelpenishetbelangrijksteresultaathetaantalmusicidatdestichtingheekunnenhel-pen.Datzijnerin2012377geweest.Wiltuhiermeeroverwetenkijkdanoppagina9.Doelstelling2CultureelErgoedHetNMFheealsvoornemenhetbehoudenconserverengebruikenenzelsontwikkelenvancultureelergoed.Hetdoetdatdooreenbelang-rijkecollectieNederlandsemuziekinstrumentenoptebouwen.EnerzijdsgaathetdaarbijomoudeinstrumentendiementrachttebewarenvoordeNederlandsesamenlevinganderzijdsgaathetomhetontwikkelenvannieuwNederlandscultureelergoeddoorhetgevenvanbouwop-drachtenaanNederlandsevioolbouwers.Wiltumeerwetenoveronscultureelergoedkijkdanoppagina13.Doelstelling3EducatieHetwordtkeeropkeerduidelijkdaterbijjongemusicibehoeeisaanbegeleidingophunwegnaarvolwassenheid.Talentenhetgevenvanal-leeneenuitstekendinstrumentisnietgenoegomeencarriretelatenslagen.Begeleidingbijpodiumpresentatiemarketingpromotieencommunicatiezijneveneensessentileonder-delen.HetNMFonderzoektsamenmetanderepartijenhoedithetbesteverwezenlijktzoukun-nenworden.Wiltumeerlezenovereducatiekijkdanoppagina15.DefnancilesituatieHetNMFhaaldebijnaeenmiljoeneurobinnen.Wiltumeerwetenovernancilezakenkijkdanoppagina16.OnzedonateursHethebbenvandonateursisonontbeerlijkvoorhetNMFomdathetgrootstedeelvandeinkom-stenvanhetNMFvandezegroepafomstigis.Hetaantaldonateursbereiktemet1.428hethoogsteaantalooitinde25-jarigegeschiedenisvanhetNMF.Wiltumeerlezenoveronzedona-teurskijkdanoppagina17.NieuweinstrumentenOndanksdathetaantalNMF-musicienaanvra-genietsteruglieptenopzichtevandejarendaar-voorisernogsteedseentekortaaninstrumen-tenenbestaatereenwachtlijst.In2012werddusopnieuwgetrachtinstrumentenaandecollectievanhetNMFtoetevoegen.Datlukteookerwerden19instrumentenenstokkentoegevoegdaandecollectie.Wiltuwetenwelkeinstrumen-tennieuwzijninonzecollectiekijkdanoppa-gina10.BestuurcommissiesenwerkgroepenNaastdemedewerkersvanhetbureaudiehetmeestzichtbaarzijnvoordebuitenwereldisernatuurlijkookeenaantalmensendatzichopeenanderemanierinzetvoorhetNMF.ZozijnerverschillendecommissiesdiemethetNMFverbondenzijn.DaarnaastzijnernatuurlijkhetBestuurdeCommissieAanvragenenInstru-mentendeRaadvanAdviesenhetComitvanAanbeveling.Wiltumeerwetenoverdesamen-stellingvandediversecommissieskijkdanoppagina21.DeNMF-bureaumedewerkersWiltumeerwetenoverdeNMF-medewerkerskijkdanoppagina22.Feitenover2012 8 9Op31december2012warenerbijna400mu-siciinNederlanddiemeteeninstrumentvanhetNMFrondliepen.Hoewelrondliepenmis-schiennietaltijddejuistebenamingis.Wantruim20vanonzeNMF-musicihebbenthuiseenvleugelvanhetNMFstaanwaaropzijhuncon-certoptredensvoorbereiden.HetNMFheeim-mersnietalleenstrijkinstrumenteninzijncol-lectiemaarookvleugelspianosharpeneneenkleinaantalblaasinstrumenten.WeliswaarbezithetNMFeenverzamelingmuziekinstrumentenvanmusealewaardedegemiddeldewaardevaneeninstrumentuitdeNMF-collectiebedraagtongeveer50.000decollectieiseenlevendecollectiedatwilzeggenzijwordtbespeeldenreistdaaromvoortdurenddoorNederlandenanderelanden.HetNMFzoudaarommetrechteenmobielmuseumgenoemdkunnenworden.MaarhetgaatbijhetNMFnietindeeersteplaatsomhetsamenstellenvaneenwaardevollecollec-tie.HetgaaterhetNMFomdatmusicigeholpenwordendoordezeinstrumententerbeschikkingtestellenaanhen.Hetisdaaromvanhetgrootstebelangdathetaanbodinstrumentenaansluitopdevraagvanmusici.HettotaalaantalmusicimeteeninstrumentvanhetNMFdaaldeopnieuwlichttenopzichtevandevoorgaandejarenzieonderstaandegrafek.Dedalinglijkthetgevolgvaneentweetalontwik-kelingen.TeneersteinhetverledenwerdenalleNMF-contractenageslotenvooronbepaaldetijd.Sinds2005echterzijnallecontractengeldigvoorzesjaarmetmogelijkheidtotverlenging.Hetgevolgdaarvanisdatersinds2011inover-legmetdebetrokkenmusicielkjaareenaantalinstrumententerugkomtindecollectie.Vroegergebeurdedatveelminder.Tentweedewashetaantalnieuweaanvragenvanmusicilagerdandemeestevoorgaandejarenmetuitzonderingvan2011.Hetlijktnietonre-delijkteveronderstellendatdebezuinigingenindekunstwereldendedaarmeegepaardgaandeslechtetoekomstperspectievenleidentoteente-rugganginhetaantalmusiciinNederlandendatditzichvervolgensvertaaltineenlageraantalaanvragers.Decombinatievanminderaanvragenenerzijdseneengroteraantalinstrumentendatterug-komtindecollectieleidttotdesituatiedathetaantalinstrumentenindepotstijgt.Tochblijereenwachtlijstbestaanomdathetsoortendekwaliteitvandeinstrumentenindepotnietaltijdnaadloosaansluitbijhetsoortinstrumen-tenwaarvraagnaaris.MochtdezeontwikkelingzichookopdelangeretermijnvoortzettendanlijkthetverstandigomeenbeperktdeelvandeHetinbruikleengevenvaneenmuziekinstrument0501001502002503003504004500501001502002503003504004503153263463644034013883772005200620072008200920102011201205010015020025030035040045005010015020025030035040045031532634636440340138837720052006200720082009201020112012AantalbruiklenersvanhetNMF2005-2012per31december 10overbodiggewordencollectieatestotendoorverkoopendeopbrengstenhiervantebestedenaaninstrumentenwaaraanmeerbehoeeis.Ui-teraardmoethierdeuiterstezorgvuldigheidbijbetrachtworden.Indeeersteplaatsisditalleenterechtvaardigenalsmochtblijkendatdehier-bovenbeschrevenontwikkelingenstructureelinplaatsvanincidenteelzijn.Indetweedeplaatsmoethetookjuridischenmoreelmogelijkzijnomdezeinstrumententeverkopen.Menigin-strumentisimmersdoorschenkingosteunondervoorwaardenindecollectieterechtgeko-men.VeranderendbruikleenbeleidHetisbijhetNMFaltijdhetbeleidgeweestominstrumentenvoorlangereperiodesuittelenenaanindividuelemusici.Uitzonderingenopditbeleidzijnertotnutoenauwelijksgeweest.Welwordtbijvoorbeelddebijzonderecontrabaskla-rinetuitdeNMF-collectieveelvuldigvoorkortetijduitgeleendomdatditbijuitstekeeninstru-mentvoorspeciekeprojectenisenstaaterbijvoorbeeldbijhetKoninklijkConservatoriuminDenHaageenortepianouitdecollectievanhetNMFtenbehoevevandestudentendaar.Deagelopenjarenwaserookalsprakevanhetuitlenenvandecollectieklassiekeenbarokstok-kenaanhetNationaalJeugdOrkest.Inmiddelsiserechterintoenemendematesprakevanpro-jectuitleenwaarbijdegebruikernietaltijdeenindividuelemusicusmeeris.Somswordterookuitgeleendaanensemblesoorkesten.VeranderendaankoopbeleidDesituatiezoalshierbovenbeschrevenheehetNMFgelukkigaleerderaanzienkomen.Deteruggebrachteenindepotzijndeinstru-mentenbevindenzichvoornamelijkindegoed-koopstecategorieinstrumentendatwilzeggeninstrumentenmeteenwaardevanminderdan20.000.Daarentegenisereengroeiendtekortaaninstrumentenindehoogstecategoriemeteenwaardevanhogerdan125.000.Hetishettypeinstrumentdatgeschiktisvoordegroteretalentenonderdemusicidegeneratiedieage-studeerdisaaneenconservatoriumeneenbeterinstrumentnodigheeomdestapnaardetoptemaken.IndatverbandishetzinvolhetaantalendegemiddeldewaardevandeNMF-aankopenoverdelaatstejarenmetelkaartevergelijken.HetNMFheealvana2008eenbeleidingezetwaarbijhetaantalaankopenvanstrijkinstru-mentenbewustverminderdis.Degemiddeldewaardevandeaankopeninstrijkinstrumentensteegechteraanzienlijk.Gedurendehetjaar2012werden12instrumen-tenen7strijkstokkenaandecollectietoege-voegd.Hetginghieromaankopenschenkingeneninbeheergegeveninstrumentenenstokken.DevijaankopenbetrofeneenRosenbergerortepianouitOostenrijk1820eneenbijzon-dereBassedeViolonvanEgidiusSnoeckBrus-selca.1715.VantweebelangrijkeNederlandsebouwerskondenweeeninstrumenttoevoegen02040608010012002040608010012064841139511092587220052006200720082009201020112012AantalaanvragenbijhetNMF2005-2012 11aanonzecollectienamelijkeenaltvioolvanJanLindemangebouwdinAmsterdam1951eneenvioolvanJanBolinkgebouwdinEnschede1948.TenslottekochtenweookeenbarokkecontrabasstrijkstokvanKeesvanHemertaanDenHaag2012.Weontvingenzeveninstrumentenenvierstrijk-stokkenalsgeschenk.Tweeparticulierenschon-kenelkeenzeerkostbarecellonamelijkeencel-lovanGiuseppedallAglioMantuarond1800eneencellovanJeanBaptisteVuillaumeParijs1845.ErwerdenooktweeviolengeschonkeneenAmsterdamsevioolgebouwddoorHendrickJacobsrond1690eneenveellatereAmster-damsevioolvanErnstSchmidt1924.EenaltvanPierreHelLille1911werdonsgeschon-kenentenslottenogeenFransevioolstrijkstokvanCuniot-HenryMirecourtrond1900eneenmoderneDuitsealtstrijkstok1970.WeontvingenookeenDuitse6-snarigebasvioladagambagemaaktin1827entweebijbehorendebasgambastokkenvanLotharSeifert.TenslottekregenwenogeenBlthnervleugeluitLeipzig1971geschonken.VaneenparticulierontvingenweeenvioolvanFerdinandAugustHomolkainbeheerPraag1867.Eenandereparticuliervertrouwdeonstweekostbare20eeeuwsestrijkstokkeninbe-heertoeeenvanJacquesAdinotParijseneenvanAlbertNurnbergerMarkneukirchen. 12 13HetNMFheeinzijn25-jarigebestaaneencol-lectieNederlandseinstrumentensamengestelddieeenmusealewaardehee.HetNMFbezitinstrumentenuithettijdperkvandeeerstebe-langrijkeNederlandsebouwperiodetotaannu.Binnendezeperiodevanruim300jaariseenbelangrijkecollectieopgebouwd.HoewelhetHaagsGemeentemuseummiddelsdecollectieverzamelddoordebankierDanilScheurleereennogveelgrotereverzamelingbezitheedecollectievanhetNMFhetvoordeeldatdezeintegenstellingtotdieinDenHaagzichtbaarisenbespeeldwordtindachtighetoorspronkelijkedoelvaneenmuziekinstrument.Eenmuziekin-strumentisimmerseengebruiksvoorwerp.JarenlangishetbelangvandeHollandseschoolendeinstrumentendiezijmaakteonderschat.Pasnadatmetnamebuitenlandsebeleggershunooglietenvallenopdezeinstrumentenenvioleningroteaantallennaarhetbuitenlandverdwe-nenendusinprijsstegenkwamdeaandachtvoordezetenonrechtevergetengroepweerop.HetNMFspeeltbijdehernieuwdeaandachtvooreigenergoedeenleidenderol.DeprijskwaliteitverhoudingvandezeinstrumentenisnogsteedsaantrekkelijkenmededaaromheehetNMFeengrotebelangstellingvoorHolland-seinstrumenten.HetNMFbezitondermeerinstrumentenvanbelangrijkeinstrumentenbouwersalsPieterRomboutsHendrikJacobsJohannesCuypersMaxMllerEberhardUebelJaapBolinkOttoStamenDanielRoyenveleanderen.OokalscultureelergoedbeschouwthetNMFdeverzamelinginstrumentendieafomstigisobespeeldisgeweestdoorbelangrijkeNederland-semusici.ZobezithetNMFdePiquevioolvanTeoOlodeCarloBergonziviooldieHermanKrebberstientallenjarenheebespeeldtweevi-oleneenJaapBolinkeneenFedericoGoldnagluitdecollectievanIsabellevanKeuleneneenaantalandereinstrumentenenstrijkstokkenmeteenbijzondereafomst.CultureelErfgoed 14 15HetoorspronkelijkedoelvanhetNMFwasuitsluitendhetinbruikleengevenvanmuziek-instrumentenaantalentvollemusicimetalsoogmerkomhuncarrireeenkrachtigeimpulstegeven.LaterwerdadditionelehulpgebodendoorhetorganiserenvanmasterclassesCD-opnamesenhetgevenvanconcerten.DoordezezakenwerddeNMF-musiciextraleermomentengebodenomverdertekomeninhunvak.HetisduidelijkdatdeaandachtdiehetNMFinhetaankoopbeleidwilgevenaanmusicidiealverderzijninhuncarriregepaardmoetgaanmeteenverdergaandebegeleidingvandezemusiciopanderegebieden.Tedenkenvaltaanpodiumpresentatieondersteuningbijhetzoe-kennaarmanagementondersteuningbijmar-ketingCD-contractenpromotionelezakenendergelijke.HetNMFonderzoektmomenteelopwelkewijzedezesteunhetbesteverleendkangaanworden.DoorhetsterkgestegenaantalNMF-concertenindeagelopenjarengeefhetNMFaansteedsmeermusicidekansompodiumervaringoptedoen.SpeciaalvanbelangisookdemogelijkheiddiehetNMFbiedtomauthentiekeenbijzondereinstrumententebespelen.HetNMFleentopprojectbasisklassiekeenbarokstrijkstokkenuitditgeefdemusicuseenuniekekansvertrouwdterakenmeteenanderehistoriserendemaniervanspelen.Educatie 16DeinkomstenvanhetNMFzijnnaarhunaardaltijdinhogematevariabel.Slechtseenzeerbe-perktdeelvandeinkomstenvanhetNMFisminomeervasttenoemen.Nudeoverheidssubsidiein2012isbeindigdbestaandevasteenvrijbe-steedbareinkomstenvanhetNMFnoguitslui-tenduitdebruikleenvergoedingendiemusicibetalenvoorhetgebruikvanhuninstrument.Datdeelbedroegin201218vandetotalein-komsten.Alleandereinkomsten82dusheehetNMFzelverkregendooractieveondsen-werving.Vergelekenmet2011ishetaandeelinkomstenvanparticulierengestegenvan63naar72.2012Delaatstejarenzienweookeenontwikkelingwaarbijmeerparticuliere-enamiliestichtin-genhetNMFsteunen.Dieinkomstenzijnpergimeestalhoogendeproceduresalsdieeralzijnomsteuntekrijgenzijntenopzichtevandelandelijkevermogensondsendoorgaansveelsimpeler.Hetgrootsteprobleembijditsoortondsenishetvindenvandezestichtingen.Doorgaansopererenzeindeanonimiteitenzijnzedaardooronzichtbaar.Zijvindenjouinplaatsdatjijhenvindt.Rekentmendezeparticuliereondsendaadwerkelijktotinkomstenuitparti-culierennuvallenzeonderstichtingenond-sendanishetaandeelvandecategorieparti-culiereninhettotaalbijna80.Tervergelijkingindeonderstaandegrafekendecijersover2011en2012.2011Inkomstenbronnenstichtingfonds10particulieren72musici18Inkomstenbronnenstichtingfonds20particulieren63musici12overheid5 17Hetaantaldonateurssteegin2012opnieuwditkeermet21naarhethoogsteaantalooit.Hetaantalmensendateenschenkingpernotari-eleakteaheefgeslotensteegeveneensmet21.StichtingenenfondsenHetNMFwerdin2012gesteunddooronder-meerdevolgendestichtingenenondsenPrinsBernhardCultuurfondsStichtingOttenPhilipsFondsMaartenWeldamStichtingStichtingThurkowfondsStichtingKatekerStichtingVanLeeuwenRietbergStichtingDouglasKaneFondsStichtingLabbart-HoedemakerFondsStichtingOrlandoGobanMarezOyens-vanIttersumStichtingVandenBroekFoundationRens-HolleStichtingStichtingZabawasStichtingDeNaarderKringStichtingReginaFondsStichtingCorbelloStichtingIBAFUTuyllKarsStichtingeneenaantalstichtingendatanoniemwenstteblijven.OnzedonateursAantalschenkingenaanhetNMFpernotarileakte0250500750100012501500249534787101596310821185142820052006200720082009201020112012AantaldonateursvanhetNMF05010015020025005010015020025032337010414618320124420052006200720082009201020112012 18 19CommunicatiemetbelanghebbendenAlsdirectbelanghebbendenstakeholdersbijhetNMFkanmenaanvragersbruiklenerscon-servatoriaorkestenenensemblesdonateurssponsorsdeoverheidinstrumentenbouwersanderegoededoelendepersenhetmuziekpu-blieknoemen.HetNMFprobeertmetaldezegroepenopdevoorhenmeestgeigendemaniertecommuniceren.Uiteraardiserookeenaantalcommunicatiemiddelendievoorallegroepenbeschikbaarzijn.BijhetNMFgaathetdaarbijomhetjaarverslagomdebulletinswaarinver-slagwordtgedaanvandeactiviteitenvanhetNMFenomdewebsitevanhetNMFwww.mu-ziekinstrumentenonds.nl.HetNMFisvanmeningdatdedrempelvoorbruiklenersenaanvragerszolaagmogelijkmoetzijn.HetNMFiseeninstantiedieerjuistvoorhenis.Datbetekentdatcontactwordtaan-gemoedigdzodateventuelevragenoproble-menineenvroegstadiumbovenwaterkomen.AllemedewerkersvanhetNMFzijndaaromzoveelmogelijkaanspreekbaar.Omgekeerdpro-berendeNMF-medewerkersookconcertenenexamensvandebruiklenerstebezoeken.Ken-nismakingsgesprekkenhelpenhetpersoonlijkecontactteverbeteren.OokhetdigitaleplatormMijnNMFdatin2010isontwikkeldhelptenormbijhetverbeterenvanhetcontact.Conservatoriaorkestenenensemblespro-terendirectenindirectvandebetereinstrumen-tenvanhunleerlingenenleden.Meteenaantalvandezeinstantiesisin2012contactgeweest.DonateurswordenzoveelmogelijkopdehoogtegehoudenvandeactiviteitenenontwikkelingenvanhetNMF.Zijontvangennaasthetgewonebulletinendemaandelijksee-nieuwsbrieeenevenementenagendaenwordenuitgenodigdvoorhetjaarlijksepresentatieconcertinno-vember.DiegenendieeeninstrumenthebbengeschonkenaanhetNMFoeenbelangrijkebijdragevooreenspeciekinstrumenthebbenverschawordengenormeerdwieophuninstrumentspeelt.Zijkunnendesgewenstookeventueleconcertenwaarditinstrumentteho-renisbijwonen.Doordatdecollectiein2011isontslotenopdewebsiteendemusicialleneeneigenproelpa-ginahebbenkandedonateurdirectzienwaarzijngeldaanwordtbesteed.Demusicigevenopdepersoonlijkeproelpaginaookaanwaarzij-endusdeinstrumentendiemededoordedonateursmogelijkzijngemaakt-tebeluisterenzijn.Dewebsitebreidtzichsteedsmeeruiteneriseengestagegroeivanhetaantaluniekebezoe-kers.MetdeinstrumentenbouwersinNederlandisveelvuldigcontact.Hetgaatdaarbijzowelomad-viesbijaankopenalsomtaxatiesenonderhoud.DaarnaastishetNMFookeenbelangrijkeklantvoorsommigenuitdezevakgroep.HetNMFzalookindetoekomstgraagsamenwerkenmetdevioolbouwersinNederland.Verschillendepro-minenteinstrumentenbouwerszijnlidvandeRaadvanAdviesvanhetNMF.HoewelersprakekanzijnvanconficterendebelangenneemthetNMFtochhetstandpuntindatooksamenwerkingtussengoededoelenmogelijkmoetzijn.Erkangeleerdwordenvandeervaringvananderenensomskanmenietsvoorelkaarbetekenen.Deperswerdin2012metregelmaatopdehoog-tegehoudenvandeactiviteitenvanhetNMF.Naasthetvooriedereenbeschikbarenieuws-bulletinwerdenspeciekvoordezegroepeenaantalpersberichtenuitgestuurd.Verderiserveelvuldiginormeelcontacttussenpersenme-dewerkersvanhetNMF.Hetmuziekpubliektenslottewordtgenor-meerdoverhetNMFdoordeevenementendiehetNMForganiseert.DaarnaastverplichthetNMFallebruiklenersbijconcertenenCD-op-Communicatie 20namesendergelijkealtijdinhunbiografetever-meldendatzijopeeninstrumentvanhetNMFspelen.VrijwilligersOndermeerdoordegrotehoeveelheidevene-mentenenhetbeslagwatdezeleggenopdetijdvandemedewerkersvanhetNMFishetnood-zakelijkomvrijwilligersintezetten.Inhetver-slagjaargebeurdedatdanookmetenigeregel-maat.Inmiddelsisereenpoolvanongeveer50vrijwilligers.Donateursparticiperenookinver-schillendecommissiesalsdejubileumcommissieendedenktankdonateurs. 21HetbestuurInhetjaar2012bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.Voordesamenstellingvanhetbestuurenoverigeinformatieomtrenthetbestuurwordtverwezennaarhetbestuurs-verslagoppagina29.DeCommissieAanvragenenInstrumentenDeCommissieAanvragenenInstrumentenkortwegdeInstrumentencommissieishetbelangrijkstepermanenteadviesorgaanvanhetNMFenbestaatuitdeskundigenuitdemu-ziekwereld.Debelangrijkstetakenvandezecommissiezijnenerzijdshetbeoordelenvandeaanvragenanderzijdshetadviserenoverhetaankoopbeleidendusoverdesamenstellingvandecollectieinstrumenten.Daarnaastfungeertdecommissiealsdenktankvoorhetbestuurenbureau.DeledenFrancisWammesenPeterStotijnsteldenzichherkies-baarenwerdenin2012opnieuwbenoemdvooreentermijnvanvierjaar.DeRaadvanAdviesDeRaadvanAdviesbestaatuit16leden.DezeRaadisopgerichtomhetbureaubijtestaaninallerleizakenwaarbijextraexpertisegewenstofnoodzakelijkis.DeledenvandezeRaadwordenoponregelmatigebasisgeconsulteerdenwordenvooronbepaaldetijdaangesteld.IndeRaadzit-tenondermeermusicidocentenvioolbouwersenbeleidsmakers.DesamenstellingvandeRaadvanAdviesper112013DeorganisatieSamenstellingenroostervanherbenoemingCommissieAanvragenenInstrumentencommissielidaangetredenperherbenoembaarperPieterMoerenhoutoprichterNMF19962014ChristianTimmadviseur19962014CoosjeWijzenbeekviooldocente19962014FrancisWammesex-directeurKAM20122016MoniqueBartelscellodocente20042013PeterStotijncontrabasdocent20122016DavidKuykenpianodocent20092013GisellaBergmanaltviooldocente20092013VeraBethsviolisteJaapBolinkvioolbouwerFerdinandErblichaltviolistKeesHlsmannviolistRudolfKoelmanviolistBouwLemkesviolistCyrilvanLennepadviseurex-bestuurslidFredJ.LindemanvioolbouwerAndreasPostvioolbouwerHenkRubinghviolistMarienvanStaalencellistSergeStamvioolbouwerSvenArneTeplartistiekleiderNederlandsPhilharmonischOrkestaltviolistJaringWaltaviolistJanWijnpianistClesteZewaldklarinettiste 22HetbureauvanhetNMFwerdgedurendehetverslagjaarbemanddoordrs.MarcelSchopmandirectieMarcelis54jaarenindienstbijtheNMFsinds2004.Hijiseindverantwoordelijkvoordeda-gelijksegangvanzakenvanhetNMF.Hijgeefleidingaanhetbureau.Behalvedathijhetge-zichtvanhetNMFnaarbuitentoeisishijmetnameookbezigmethetvoorbereidenenuit-voerenvanbeleidenmetondsenwerving.Hijisheteersteaanspreekpuntvoorenmetoverheiddonateursondsenbedrijvenendergelijkeenmedeaanspreekpuntvoordepers.Marcelisvanoorsprongmilieu-econoommaarwerktalzijnhelelevenindeklassiekemuziekinverschillen-decommercileenartistiekeunctiesbijonder-meerPhilipsClassicsDeutscheGrammophonenWarnerMusic.DebaanbijhetNMFvindthijdeleukstebaanterwereldvanwegedecom-binatievanhetwerkenbijeengoeddoelenhetwerkenindemuziek.VoorvragenaanMarcelmailnaarschopmanmuziekinstrumentenfonds.nlFritsSchuttecollectiebeheerFritsis49jaarenindienstbijhetNMFsinds1999.Hijisverantwoordelijkvoorhetsamen-stellenonderhoudenenplaatsenvandecol-lectiemuziekinstrumenten.TotzijnhoodtakenbehorenhetadviserenoverdeaanvragenvanpotentileNMF-musicienhetadviserenoverdeuitbreidingvandecollectie.HijisheteersteaanspreekpuntvoorNMF-musicialshetgaatomhuninstrumentenvioolbouwersenhande-laren.FritsisalruimtienjaarwerkzaambijhetNMF.DaarvoorhadhijeenveelzijdigecarrirealsviolistconcertmeesterbijeenSpaansorkestvioolpedagoogmeteenbloeiendepraktijkenondernemerineenbedrijdatzichbezighieldmetdeselectieenaankoopvanmuziekinstru-menten.DathijookculinairzeergenteresseerdismogeblijkenuitheteitdathijooknogeentijdjekokineengerenommeerdGooisrestau-rantwas.VoorvragenaanFritsmailnaarschuttemuziekinstrumentenfonds.nlHetbureau 23drs.GeertjevanderLindencollectiebeheerenevenementenGeertjeis36jaarenindienstbijhetNMFsinds2006.Zijisverantwoordelijkvoorhetcollectie-beheerendeevenementenvanhetNMF.GeertjeisafgestudeerdorthopedagogeaandeVU.Ookstudeerdezeeentijdjezowelhoornalscelloophetconservatorium.Enkruipttegenwoordigooknoggraagachterdecelloomkamermu-ziektemakenofinorkestenmeetespelen.ZovormtzesamenmetcollegaManonhetcelloduoManonGeertje.VoorvragenaanGeertjemailnaarvanderlindenmuziekinstrumentenfonds.nldrs.ManonVeenendaalfondsenwervingenpromotieManonis34jaarenindienstbijhetNMFsinds2005.Zijisverantwoordelijkvoorcommunicatiepromo-tieenparticulierefondsenwerving.ZestudeerdeeenjaarcelloophetconservatoriummaarbeslootzichbrederteontwikkelendanalleenalsuitvoerendmusicusengingAlgemeneLetterenstuderenaandeUUwaarbijzezichspecialiseerdeinkunstbeleid-enmanagement.VoordatzebijhetNMFkwamwerktezeondermeerbijINGKunstzakenenbijAmster-damSinfonietta.VoorvragenaanManonmailnaarveenendaalmuziekinstrumentenfonds.nl 24mr.Marie-ThrseKuijkhovenofcemanagementenboekhoudingMarie-Trseis42jaarenindienstbijhetNMFsinds2010.ZijstudeerdenotarieelrechtinAm-sterdam.Nahaarastuderenwerktezeonder-meeralskandidaat-notarisennotarieeljurist.NuheezetweekinderenEmmaenSteineneenechtleukebaanbijhetNMFwaarzezichmetverveheegestortophetocemanage-mentendeboekhouding.Ookdeafandelingvanlegatenishaarverantwoordelijkheid.VoorvragenaanMarie-Thrsemailnaarmtkmuziekinstrumentenonds.nlLennartvanderSmanassistentondsenwervingenpromotieWiltulievermethetNMFinhetRussischcor-responderenDanisergoednieuwsvooruwantLennartvanderSman24jaaroudissinds2011indeeltijdwerkzaambijhetNMF.LennartstudeerdeeerstSlavischetalenenculturenaandeUVAenopditmomentkunst-beleiden-ma-nagementinUtrecht.DaarnaastspeelthijcelloinhetVU-Orkest.VoorvragenaanLennartmailnaarlsmuziekinstrumentenonds.nlHetbureauCC 25StevenHeybroekfnancinendatabaseEendagperweekisStevenHeybroek54jaaropkantoorvanhetNMFtevinden.StevenisdeskundiginveelzakenmaarbinnenhetNMFconcentreerthijzichalmeerdan20jaarlangophetverderontwikkelenvanonsgecompliceerdedatabasesysteemwaarinallesoveronzeinstru-mentenmusicidonateursconcertenenfnan-cintevindenis.Daarnaastishijsindsbegin2010ookverantwoordelijkvoordefnancileadministratieietswathijbijvoorbeeldookalheellangdoetvooreenanderemuzikaleclubhetNederlandsKamerkoor.VergelekenmethetKamerkoorvaltvooralopdatonzekoekjesveelbeterzijnzobeweertSteven.EendeskundigmanzullenwemaarzeggenBuitenhetNMFligtzijnharto.a.bijzeilenenbergbeklimmen.Stevenisvanvelemarktenthuiskortom.VoorvragenaanStevenmailnaarheybroekmuziekinstrumentenonds.nl 26Aanhetuitgangspuntvanhetbeleidzoalsdaternuligtzalnietgetorndworden.Hetdoelblijfommusicienmuziekstudentenaaneenbijhenpassendinstrumenttehelpen.Degroepvanpro-essionelebeoeenaarsvanmuziekenvanhendiedatwillenwordenblijfdedoelgroepvanhetNMF.AankoopbeleidIndeagelopenjarenheeferaleenverschui-vingplaatsgevondeninhetsoortaankopenvanhetNMF.Erzijnveelminderaankopengedaanmaarwelmeteengemiddeldhogereaankoop-prijs.Dezeontwikkelingzalzichblijvenvoort-zetten.Daarnaastzullenmeerdanvoorheenincidenteelinstrumentenostokkenwordenaangekochtdieopprojectbasisgebruiktzullenkunnenworden.CultureelerfgoedHetNMFblijfhetbewarenvancultureelergoedalseenbelangrijkdeelvanzijnwerkbeschou-wen.BijdeverdereuitbouwvanzijncollectiezalgetrachtwordeneenvoordeNederlandseviool-bouwevenwichtigeenveelzijdigesamenstellingtebereiken.Uiteraardblijfbijhetaankoopbeleidhetbelangvandepotentilebruikleneraltijddeeersteprioriteithebben.Maarwaargelijkwaardi-gekeuzeskunnenwordengemaaktzalprioriteitgegevenwordenaanHollandsemeesterszowelantiekealshedendaagse.EducatieprojectenHetNMFisvanmeningdatalleenhetuitlenenvaninstrumentennietvolstaat.Eenkostbaarinstrumentterbeschikkingstellengeefdeont-wikkelingvandemusicusinkwestieeenzeerkrachtigeimpuls.Maardaarnaastzijntallozeandereelementennoodzakelijkomeenmusicussuccesvoltelatenzijn.HetNMFzalaandezeele-mentenmogelijkinsamenwerkingmetandereorganisatiesopditgebiedmeeraandachtgaanschenken.Paszolevertdeinvesteringineenin-strumenteenoptimaalresultaatvoordemusi-cus.DefondsenwervingDeondsenwervingvanhetNMFismetnameophetgebiedvaninkomstenvanparticulierensuccesvol.HetNMFrichtzichookbewustopdiegroep.Nietalleenisereengrotegroepvermo-gendeparticuliereninNederlandhetwegval-lenvannomeerdereparticulieredonateursisveelminderernstigdanhetwegvallenvaneenstichtingoonds.Bovendienzijndeparti-culieredonateursvanhetNMFbuitengewoontrouw.Maarzeerweinigenbeindigenhundo-nateurschap.Devoornaamsteredenvanbein-digingisoverlijdenwatuiteraarddekansopnalatenschappenolegatenmetzichmeebrengt.Daarnaastisdeondsenwervingbijstichtingenvaakgecompliceerdkandezeslechtsbijvoor-beeldeenmaalperjaarplaatsvindenenzijndeopbrengstenuitdezevormvanondsenwervingvaakgeoormerkt.Waarhetvermogenvanstich-tingenenondseninomvangveelalteruggelopenisisbijparticulierenhetomgekeerdehetgeval.EenkwarteeuwNMFenslotteinditjaarishet25jaargeledendathetNMFopgerichtwerddoorPieterMoerenhoutenTeoOlo.In2013zaldaaromdooreenveelheidaanactiviteitenaandachtwordengegevenaanderoldiehetNMFindemuzikalesamenlevingvanvandaagspeelt.MeerinormatiehieroveristevindeninonsJubileummagazineteverkrijgenbijhetbureauvanhetNMF.Amsterdam14mei2013Drs.MarcelSchopmandirecteurDetoekomst 27 28 29In2012ishetNMFeropnieuwingeslaagdommeermensenwarmtemakenvoorzijndoelstel-lingen.Hetaantaldonateurssteeginvergelijkingtotvorigjaarmet21.HetNMFiserbijnaingeslaagddegewenstekaspositienamelijkmi-nimaalnjaarexploitatiekosteninkasaantehouden.Deafankelijkheidvannotweegro-teschenkingenolegatenblijechtereenpro-bleem.Datblijktookinhetjaar2012waarwelgroteschenkingeninnaturainvoorkwamenmaarnietinvaluta.Verstevigingvanhetdraag-vlakvanhetNMFblijdaaromeenbelangrijkuitgangspunt.Structurelevergrotingvanhetaantaldonateursblijnoodzakelijk.VerantwoordingsverklaringInterntoezichtHetNMFwerktvolgenseenbestuursmodelwaarbijhetbestuurhetmerendeelvanzijntakengedelegeerdheeaandetitulairedirectie.Erisdussprakevaneentoezichthoudendbestuur.Dedirectiegeerichtingaandeorganisatiezorgtvoorhetverwervenvandenodigemiddelenenhetbestedendaarvanenzorgtvoorhetadequaatunctionerenvandeorganisatieinhetalgemeen.Dedirectieisduszowelbeleidsinitirendalsbe-leidsuitvoerend.Hetbestuurhoudttoezichtophetbesturendoordedirectiezoweldoormiddelvanpreventietoezichtvoorawordenplannentergoedkeuringvoorgelegdalsookdoortoe-zichtachterahetunctionerenvandestichtingwordtkritischgevolgdenzonodigwordtinge-grepen.DebevoegdhedenvandedirecteurvanhetNMFwordenomschreveninhetdirectie-statuut.NaastdedirectiebestaatdeCommissieAanvragenenInstrumentendieonafankelijkvandedirecteurrechtstreeksadviezenenaanbe-velingenaanhetbestuurgee.EvenzeergeldtditvoordeledenvandeRaadvanAdviesdieditopindividuelebasiskunnendoen.Hierdoorisge-garandeerddatdedirectiezelgeenbeslissingenkannemenoverdeaanschavaninstrumentenenohetgoedkeurenvaneenaanvraagvooreenmuziekinstrument.Deledenvanhetbestuurverklarendevolgendeprincipesopgenomenindeartikelen4lid1.A4lid4en4lid5.2.vanhetReglementCBF-keurteonderschrijven-binnendeinstellingdientdeunctietoezichthoudenvaststellenogoedkeurenvanplan-nenenhetkritischvolgenvandeorganisatieenhaarresultatenduidelijktezijngescheidenvanhetbesturendanwelvandeuitvoering.-deinstellingdientcontinutewerkenaaneenoptimalebestedingvanmiddelenzodateec-tieendoelmatiggewerktwordtaanhetreali-serenvandedoelstelling.-deinstellingstreenaaroptimalerelatiesmetbelanghebbendenmetgerichteaandachtvoordeinormatieverschangendeinnameenverwerkingvanwensenvragenenklachten.Tijdenshetverslagjaar2012vergaderdenbe-stuurendirectiedriemaal.VastegespreksonderwerpenwarendaarbijdenancilesituatievanhetNMFtoekomstper-spectievenderapportageengoedkeuringvandeaanbevelingenvandeInstrumentencommissiedevaststellingvanhetaankoopbudgeteenover-zichtvandeondsenwervingendedaarmeever-bandhoudendeactiviteitenenpersonelezaken.OokdesamenwerkingsverbandentussenNMFenderdenwarenregelmatigonderwerpvange-sprek.Ookstelthetbestuurindevergaderingendebegrotinghetjaarverslagendejaarrekeningvast.Naastdebovengenoemdevergaderingenisermetregelmaatcontacttussendedirecteurenindividueleledenvanhetbestuurovereenvariteitaanonderwerpen.Elkjaarwordtdoordevoorzitternaconsultatievandeoverigebe-stuursledeneenunctioneringsgesprekmetdedirecteurgehouden.Ervindtookjaarlijkseengesprekmetpenningmeesterenaccountantplaats.Bestuursverslag 30SamenstellingvanhetbestuurIn2012bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.Desamenstellingwasalsonderstaand.HetNMFstreefernaarhetbestuurzosamentestellendatallenoodzakelijkesoortenkennisencontactenvertegenwoordigdzijn.Naastal-gemeenbestuurlijkeelementengaathetdaarbijookmetnameomkennisvanhetNederlandsemuzieklevenenkennisvaninstrumenten.Debestuursledenhebbenalleneengezamenlijkebevoegdheidmetanderebestuurders.DebestuursledenhebbendevolgendeunctiesProf.ir.W.DikVoorzitterRaadvanAdviesConnektVoorzitterBrabantseStichtingvoorOndernemendheidVoorzitterEUPowerNetTeamAmbassadeurHabitatforHumanityNederlandFreelancehoogleraarTUDelftDhr.H.HollanderRAPartnerErnstYoungCleantechSustainabilityservicesPenningmeesterChildAtVentureMr.S.A.ReininkAlgemeenDirecteurHetConcertgebouwNVVoorzitterStichtingG.RibbiusPeletierjr.totbehoudvanhetLandgoedLinschotenLidRaadvanToezichtNationaalMuseumSpeelklokLidRaadvanAdviesNexusInstituutLidRaadvanAdviesStichtingHetNationaleParkDeHogeVeluweLidbestuurStichting4meiconcertLidbestuurStichtingTjardusGreidanusMr.D.C.BaronvanWassenaerLidINGSeniorLeadershipTeamGlobalHeadofClientsNetworkRegentStichtingTwickelDeldenRegentStichtingRCOAKAmsterdamVoorzitterStichtingJacobavanWassenaerFondsVoorzitterStichtingBouwstenenvoorDieren-beschermingLeidenVice-voorzitterStichtingLemstraAmsterdamLidbestuurIr.H.G.BoumeesterFoundationLidRaadvanAdviesFransHalsMuseumMr.J.W.P.VerheugtVoorzitterAdviescollegeverloftoetsingTBSRaadsheer-plaatsvervangerinhetGerechtshofAmsterdamRechter-plaatsvervangerindeRechtbankDenBoschLidRaadvanToezichtvanHetGeldersOrkestMw.drs.S.C.WolffAdviseurGerzonHoldingLidbestuurWWFSchweizAdviseurArtistsforNatureFoundationLidbestuurStichtingNatuurZijnZakelijkleiderNederlandseFluitAcademieVoorzitterStichtingMiradorHetbestuurkrijgtgeenvergoedingvoorzijnwerkzaamheden.Deledenhebbendemogelijk-heideenonkostenvergoedingvoorgemaaktereis-enteleoonkostentenbehoevevandestich-tingteontvangen.Hiervanisin2012bescheidengebruikgemaakt.HetbestuurheefhetsalarisvandedirecteurvastgesteldconormdeAdvies-regelingvandeVFIdeoverkoepelendebran-cheorganisatievoorGoedeDoelen.Vooreentoelichtingopbovenstaandewordtverwezennaardejaarrekening.Amsterdam14mei2013Pro.ir.W.Dikvoorzitter 31SamenstellingenroostervanherbenoemingbestuurbestuurslidenfunctieaangetredenperherbenoembaarperProf.ir.W.Dikvoorzitter20012014Dhr.H.HollanderRApenningmeester20062014Mr.D.C.BaronvanWassenaersecretaris20022015Mr.J.W.P.Verheugt19942016Mr.S.A.Reinink20082016Mw.drs.S.C.Wolff20092013 32 33Lunchconcert14-02-20121230UURMuziekgebouwaantIJAmsterdamNicolasvanPouckepianoMuziekWijn11-03-20121500UURHiltonRoyalParcSoestduinenPiotrJasiurkowskivioolEstherPouchpianoLunchconcert03-04-20121230UURMuziekgebouwaantIJAmsterdamRoderigoRoblesdeMedinapianoLauraOomensvioolVeronikaLnrtovaltClotildeLacroixcelloPriv-concert15-04-20121215UUROud-KatholiekeparochieAmersoortVincentvanAmsterdamaccordeonJeaninevanAmsterdamvioolPriv-concert21-04-20122100UURHaastrechtJiriTaihuttugitaarEricVaarzonMorelgitaarConcertinLandsmeer22-04-20121400UURVoormaligNederlandsHervormdeKerkLandsmeerVanDingsteeKwartetMarjoleinvanDingsteevioolIngridvanDingsteevioolFrederikBoitsaltEwoutvanDingsteecelloHuysconcert29-04-20121100UURHuysteWarmontWarmondMariaMilsteinvioolMarikenZandvlietpianoPriv-concert29-04-20121500UURReehorstEdeKoenStapertvioolSuzannevanDuurencelloPriv-concert02-05-20122000UURLithNinoGvetadzepianoLandgoedLinschoten20-05-20121100UURHuisteLinschotenLinschotenVanBaerleKwartetShinSihanvioolCasparHorschvioolRobinvanGamerenaltAlexanderWarenbergcelloSponsorconcertMadurodam21-05-20122030UURMadurodamDenHaagRaresMihailescucelloOpenDag02-06-20121100UURNMF-kantoorAmsterdamGuustFranoisvioolbouwerAndreasGrtterstokkenbouwerJudithWijzenbeekaltAnne-MarieHensensaltEmmaBesselaarcelloGeertenFelleraltGioiaKuipersaltMichielWittinkaltInekeHellingmanpianoZomerdinerenmuziek14-06-20121900UURRestaurantdeEchoputHoogSoerenApeldoornSerafnoStringTrioCeciliaBernardinivioolGilesFrancisaltTimoraRoslercelloBIJLAGEEvenementen2012 34Zomerdinerenmuziek06-07-20121900UURRestaurantdeEchoputHoogSoerenApeldoornAllegraKwartetSarahLouiseKapustinvioolNadiaFrissenvioolHannahStrijbosaltLidyBlijdorpcelloStichtingCultuurBeetsterzwaag07-07-20121400UURDorpskerkBeetsterzwaagStrijkkwartetFaralleIngridvanDingsteevioolHannahVisservioolLisaEggenaltWytskeHoltropcelloKofeconcertopSoestdijk29-07-20120930UURPaleisSoestdijkBaarnTimdeVriesvioolJoostWillemzeharpKofeconcertopSoestdijk12-08-20120930UURPaleisSoestdijkBaarnVanBaerleTrioHannesMinnaarpianoMariaMilsteinvioolGideondenHerdercelloKofeconcertopSoestdijk02-09-20120930UURPaleisSoestdijkBaarnVanBaerleKwartetShinSihanvioolCasparHorschvioolRobinvanGamerenaltAlexanderWarenbergcelloOpeningAcademischJaar03-09-20121530UURErasmusUniversiteitRotterdamTimdeVriesvioolJoostWillemzeharpMusico13-09-20121400uurWaalseKerkAmsterdamCarolineKangcelloShuannChaifortepianoPriv-concert15-09-20121600UURPaleisKneuterdijkDenHaagCathelijneNoorlandpianoSvenjaStaatsvioolGerbrichMeijerklarinetLunchconcert19-09-20121230UURConcertgebouwAmsterdamBrackmanTrioAnneBrackmanpianoTimBrackmanvioolJonathanvanIjzerlooijcelloKunstIndeOost-ZaanseKerk22-09-20122000UURGroteKerkOostzaanRoderigoRoblesdeMedinapianoLauraOomensvioolVeronikaLnrtovaltClotildeLacroixcelloLandgoedLinschoten23-09-20121100UURHuisteLinschotenLinschotenAcanthusKwartetJosJonkervioolDanielFrankenbergvioolBasBartelsaltVeerleSchutjenscelloPriv-concert30-09-20121500UURHeemstedeTangotrioLocosLindosIntanWerryvioolTimPanmangitaarAlexanderVockingcontrabas 35InwijdingRosenbergerfortepiano03-10-20122000UURVredenburgLeeuwenbergUtrechtShuannChaifortepianoCruquiusConcerten13-10-20122015UURMuseumdeCruquiusHaarlemmermeerEmmyStormsvioolPedroDiazAcostagitaarStichtingISKRAKamermuziekconcert13-10-20122015UURDorpskerkCastricumMarleneHemmervioolMaartenJansencelloVanBaerleKwartetShinSihanvioolCasparHorschvioolRobinvanGamerenaltAlexanderWarenbergcelloKunst10daagse20-10-20122000UURRunekerkBergenFancyFiddlersolvCoosjeWijzenbeekJubileumdinerBlaricumscheOntwikkelings-enOntspanningskring21-10-20122000UURJanTabakBussumJiriTaihuttugitaarEricVaarzonMorelgitaarPriv-concert23-10-20121330UURNMFkantoorAmsterdamCarladeKleuver-LeursvioolLunchconcert23-10-20121230UURMuziekgebouwaantIJAmsterdamPiaEvaGreinercelloHarrietKrijghcelloChizuMiyamotopianoCadeauconcertvoorThurkowFoundation25-10-20121800UURNMFKantoorAmsterdamDudokKwartetJudithvanDrielvioolMarleenWestervioolMarkMulderaltDavidFabercelloKunst10daagse25-10-20122015UURRuinekerkBergenMatangiKwartetMaria-PaulaMajoorvioolDanielTorricoMenachovioolKarstenKleijeraltArnovanderVuurstcelloKunst10daagse27-10-20122030UURRunekerkBergenCarladeKleuver-LeursvioolEnsembleJudiqueJuliaWeedavioolJosJonkervioolLidewijFabercelloMoniekVerhijdenklarinetDominiqueVleeshouwersslagwerkPresentatieconcert04-11-20122000UURSt.AegtenkapelAmersfoortJobterHaarcelloEmmaBreedveldvioolHannahStrijbosaltMartijnWillerspianoMariaMilsteinvioolTimdeVriesvioolLeonBakpianoCareldenHertogvioolCoosLettinkaccordeonCasparTerraklarinet 36Presentatieconcert05-11-20122000UURMuziekcentrumDeToonzaalDenBoschJobterHaarcelloEmmaBreedveldvioolSebastiaanvanDelftpianoHannahStrijbosaltMartijnWillerspianoMariaMilsteinvioolTimdeVriesvioolLeonBakpianoCareldenHertogvioolCoosLettinkaccordeonCasparTerraklarinetPresentatieconcert06-11-20122000UURTheaterOdeonZwolleJobterHaarcelloEmmaBreedveldvioolSebastiaanvanDelftpianoHannahStrijbosaltMartijnWillerspianoMariaMilsteinvioolTimdeVriesvioolLeonBakpianoCareldenHertogvioolCoosLettinkaccordeonCasparTerraklarinetPresentatieconcert07-11-20122000UURMuseumHetPrinsenhofDelftJobterHaarcelloEmmaBreedveldvioolSebastiaanvanDelftpianoHannahStrijbosaltMartijnWillerspianoMariaMilsteinvioolTimdeVriesvioolLeonBakpianoCareldenHertogvioolCoosLettinkaccordeonCasparTerraklarinetOpnameJubileumcd08-11-201209-11-201215-11-201216-11-2012LutherseKerkHaarlemKarlienBartelscelloJorisvandenBergcelloJobterHaarcelloGideondenHerdercelloVioladeHoogcelloBasJongencelloHarrietKrijghcelloSteuartPincombecelloEricdeWitcelloPriv-concert18-11-20122030UURKastanjehofLageVuurscheCelloduoManonGeertjeManonVeenendaalcelloGeertjevanderLindencelloPriv-concert25-11-20121100UURAlfredsDinerAlphenadRijnHawijchEldersvioolCelloduoManonGeertjeManonVeenendaalcelloGeertjevanderLindencelloUitreikingErasmusPrijs06-12-20121505UURWestIndischHuisAmsterdamCaravaggioKwartetChristiaanLascaevioolEvgenyMakhtinvioolEmlynStamaltWillemStamcelloPriv-concert16-12-20121400UURLutherseKerkWoerdenRolinvanOpstalvioolSaskiaLePoolecelloWalterdeKokviool 37Lunchconcert18-12-20121230UURMuziekgebouwaantIJAmsterdamSuleikaTrioMauriceLammertsvanBuerenpianoEmmyStormsvioolPepijnMeeuwscelloInternationaalKamermuziekFestivalUtrecht27-12-20121300UURDuitseHuisUtrechtSequenzaStringTrioCcileGouderdeBeauregardvioolJudithWijzenbeekaltJorisvandenBergcelloInternationaalKamermuziekFestivalUtrecht27-12-20121700UURMirlitonTheaterUtrechtJiriTaihuttugitaarEricVaarzonMorelgitaarInternationaalKamermuziekFestivalUtrecht29-12-20121100UURCentraalMuseumUtrechtIvanIlievvioolSarahAmannhoboJonathandenHerdercelloAlexandraNepomnyashchayaklavecimbel 38 39Dejaarrekening 40BALANSAllebedragenx1.000UltimoUltimo20122011______________________________ActivaMaterilevasteactivaMuziekinstrumenten22.55721.619FinancilevasteactivaLeningen1528VorderingenNalatenschappeningeld75767Overige7142_______146_______809Liquidemiddelen619219______________Totaal23.33722.675UltimoUltimo20122011______________________________PassivaReservesContinuteitsreserve530737Bestemmingsreservereservefnancieringactiva9.7589.654Herwaarderingsreserve12.81311.993______________TotaalReserves23.10122.384Schuldenoplangetermijn1150Schuldenopkortetermijnenvooruitontvangenbijdragen121291______________Totaal23.33722.675 4120122011______________________________BatenTotaalbatenuiteigenfondsenwerving7521.335Batenuitactiesvanderden023SubsidiesMinisterieOCW080Overigebaten186168______________Somderbaten9381.606..........................LastenBesteedaandoelstellingenBeheercollectietoegerekendelasten1152123Verwervingenuitzettencollectietotaalbesteedaaninstrumentenuiteigenmiddelen520393uitopgenomenlening00______________520393toegerekendelasten1107105______________627498Educatieenpresentatietoegerekendelasten19692______________Totaalbesteedaandoelstellingen2875713..........................WervingbatenKosteneigenfondsenwerving3toegerekendeverwervingskosten16096toegerekendelasten13827______________98123Toegerekendelastenverkrijgingsubsidies012______________Totaalwervingbaten98135..........................Beheerenadministratietoegerekendelasten4185173______________Somderlasten1.1581.021..........................Resultaat1-22058520122011______________________________1Zietoelichtinglastenverdelingpagina48Resultaatuitgedruktin2Besteedaandoelstellinguitgedruktindesomderbaten93443Kosteneigenfondsenwervinguitgedruktindebatenuiteigenfondsenwervinginclusiefopgenomenleningen1394Beheerenadministratieuitgedruktindesomderlastenexclusiefbestedingenaaninstrumenten2928STAATVANBATENENLASTENAllebedragenx1.000 42BESTEMMINGNETTO-INKOMSTENAllebedragenx1.00020122011______________________________Bestemmingnetto-inkomstenBestemmingsreserve-reservenancieringactiva0183Continuteitsreserve-220402______________Totaal-220585KASSTROOMOVERZICHTAllebedragenx1.00020122011______________________________Netto-inkomstenstaatvanbatenenlasten-220585Aschrijvinginventaris04Vervallenafossingenopverstrekteleningen1314Afossingenvanlanglopendenaarkortlopendeschulden115-198Toenamevlottendeactivaminusvlottendepassiva493-567______________Toenameanameliquidemiddelen401-162 43AlgemeenAllebedragenindehiernavolgendecijeropstellingenzijnagerondop1.000.DejaarrekeningisopgesteldrekeninghoudendmetdeRichtlijnVerslag-gevingFondsenwervendeinstellingenRJ650.Dereservefnancieringactivaenherwaarderingsreservegevenhetbe-dragaandatduurzaamisvastgelegdinmuziekinstrumentendievoorbepaaldetijdinbruikleenwordengegevenaanmusicialsmedeverstrekteleningentenbehoevevanaankoopmuziekinstrumenten.Decontinuteitsreservewordtgevormdomdecontinuteittewaarborgeningevalvantijdelijkesterktegenvallendebaten.Vooreenverderetoe-lichtingwordtverwezennaarhetgeenhieroverisopgenomenonderdeindetoelichtingopdebalansopgenomenreserves.BalansDemuziekinstrumentenwordenbijverkrijginggewaardeerdtegendeaanschawaardevermeerderdmeteventuelerestauratiekostenomhetinstrumentgereedtemakenvoorgebruikwaarnaultimoboekjaarher-waarderingplaatsvindttotdeverzekerdewaardeper31december.Dezewaardewordtinbeginselvervolgensiederjaarvastgesteld.Muziekin-strumentendiewordengeschonkenalsmedeverkregenuitnalatenschap-penwordeneveneenstegenverzekerdewaardeopgenomen.Inverbandmetverwachtewaardestijgingvandezeinstrumentenwordthieropnietageschreven.Deherwaarderingsreserveheetbetrekkingopdeultimoboekjaaraanwezigemuziekinstrumenten.Deinventariswordtgewaardeerdtegenaanschawaarde.Uitsluitendin-vesteringenmeteenaanschawaardegroterdan2.500wordengeac-tiveerd.Investeringenlagerdanditbedragwordenverantwoordonderkantoorkosten.Jaarlijkswordteenlineaireaschrijvinginminderinggebrachtdieisgebaseerdopdeverwachtelevensduur.Deaschrijvings-percentagesbedragenvoornieuweinvesteringenvoorcomputers3313kantoorinventaris25enoverigeinventaris10.Deoverigevorderingenenschuldenwordentenzijandersvermeldge-waardeerdopnominalewaarde.StaatvanbatenenlastenDebatenenlastenwordentoegerekendaanhetboekjaarwaaropzijbetrekkinghebben.Deschenkingenennalatenschappeninnaturabetreenmuziekinstru-mentendiebijverkrijgingwordengewaardeerdtegenverzekerdewaarde.Denalatenschappeningeldwordenverantwoordtegennominalewaarde.Batenuitnalatenschappenwordenopgenomeninhetboekjaarwaarindeomvangbetrouwbaarkanwordenvastgesteld.Detotalelastenwordengespecifceerdindestaattoelichtinglastenver-delingentoegerekendaandevolgendeteonderscheidenactiviteitenkostenbeheercollectiekostenwervingenuitzettencollectieeducatieenpresentatiefondsenwervingwervingbatensubsidiesbeheerenadministratie.Detoerekeningvindtplaatsopbasisvaneenverdeelsleutelvoordeto-talejaarkostentenzijkostendirecttoerekenbaarzijnaaneenvanvoor-noemdeposten.Dezeverdeelsleutelszijnnadergespecifceerdopblz.49.GRONDSLAGENWAARDERINGENRESULTAATBEPALING 44MuziekinstrumentenStand1januari201221.619Bijaankopenuiteigenmiddelen129verkopen-11_______118herwaarderingnalatenschappeninnaturaboekjaar402_______520_______22.139Bijherwaarderingtegenverzekerdewaarde418Stand31december2012_______22.557Deindestandper31december2012opgenomenherwaarderingopdenogaanwezigeactivabedraagt12.812201111.993enistoege-voegdaandeinheteigenvermogenopgenomenherwaarderingsreserve.InventarisAanschawaarde1januari201220Aaschrijvingtotenmet201120aschrijving20120_______Cumulatieveaschrijvingtotenmet201220_______Stand31december20120LeningenLeningenzijnrenteloosverstrektinhetkadervandedoelstellingmusicileningenteverstrekkenvoordeaanschavannietduurzamemuziekin-strumenten.Stand1januari201214leningen28Aontvangenafossingen-13_______Stand31december20129leningen15VorderingenNalatenschappeningeldNalatenschappeningeldwordenverantwoordtegennominalewaardeinhetboekjaarwaarindeomvangbetrouwbaarkanwordenvastgesteld.Overigevorderingen20122011______________________________Bijdragendonatiesgitenschenkingeningeld1922DeltaLLoydi.v.m.pensioenpremie70Geactureerdebijdragenverzekeringspremiesmusici162Tevorderenschade-uitkeringen03Teverrekenenomzetbelasting1713Vooruitbetaaldebedragen41Overige81______________7142LiquidemiddelenDeliquidemiddelenzijninbelangrijkemateuitgezetopeenDirectKwartaalSparenalsmedeInternetRendementRekening.Dezespaar-rekeningenzijngekoppeldaanderekening-courantendirectopeisbaar.Vana31december2012isderenteopdeDirectKwartaalSpaarreke-ning14envandeInternetRendementRekening045.DepostliquidemiddelenisalsvolgttespecicerenABN-AMROinternetspaarrekening20133ABN-AMROrekening-courant30072TriodosInternetZakenRekening1714TriodosInternetRendementRekening101100Kas00______________619219TOELICHTINGOPDEBALANSAllebedragenx1.000 45ReservesStand1januari201222.384Bijaanschainstrumentengefnancierdmeteigenvermogen519Areclasseringreservefnancileactiva-13herwaarderinginstrumenten418_______924_______23.308Abestemmingnetto-inkomstenboekjaar-220Bijreclasseringfnancileactiva13_______Stand31december201223.101DeReserveszijnnadertesplitsenindriecomponentenContinuteitsreserve530Reservefnancieringactiva9.758Herwaarderingsreserve12.813_______22.571_______Totaalreserves23.101Dereservefnancieringactivaalsmedeherwaarderingsreservebetretultimo2012defnancieringvanMuziekinstrumenten22.557Verstrekteleningen15_______Gefnancierdmeteigenvermogen22.572HetverlooppercomponentvandeReserveskanalsvolgtwordenweer-gegevenContinuteitsreserveStand1januari2012737Abestemmingnetto-inkomstenboekjaar-220Bijreclasseringreservefnancileactiva13_______Stand31december2012530Decontinuteitsreservewordtgevormdvoordedekkingvanrisicosopkortetermijnenomzekertestellendatookindetoekomstaanverplichtingenvoldaankanworden.Dezereservedientalsbuervoordefnancieringvandelastenvandeeigenorganisatiekostenvanpersoneelkantoorcommunicatieendergelijke.Deomvangvandezereservedientuiteindelijkminimaalhetdoorhetbestuurvastgesteldecriteriumvan1maalenmaximaalhetdoordeVFIvastgesteldecriteriumvan15maalhetjaarlijkselastenniveautebereiken.Hetjaarlijkselastenniveauis638.000.ReservefnancieringactivaStand1januari20129.654Bijaanschainstrumentengefnancierdmeteigenvermogen519Areclasseringreservefnancileactiva-13_______506_______10.160Aoverboekennaarherwaarderingsreserveverkrijginggeschonkeninstrumenten402_______-402_______Stand31december20129.758HerwaarderingsreserveStand1januari201211.993Bijoverboekingvanreservefnancieringactiva1verkrijginggeschonkeninstrumenten402herwaarderinginstrumenten418_______Stand31december201212.813Dezeherwaarderingheetbetrekkingopdeper31december2012aanwezigemuziekinstrumenten.Vooreennaderetoelichtingwordtverwezennaardetoelichtingopdemuziekinstrumentenalsmededegrondslagenwaarderingenresultaatbepaling.1Nadezeoverboekingisdeherwaarderingsreservegelijkaanhetverschiltussendeverzekerdewaardezoalsopgenomenindebalansendeoorspronkelijkekostprijs. 4620122011______________________________SchuldenoplangetermijnLanglopenddeelopgenomenleningTriodosBank1150SchuldenopkortetermijnKortlopenddeelopgenomenleningTriodosBank41198NogtebetalenrenteleningTridosBank33Tebetalenloonhengsocialelasten1118Tebetalenpensioenpremies73Reserveringvakantierechten2518Crediteuren1425Overigetebetalenkosten2026______________121291ditbetreteenin2008verkregenrentedragendeleningvandeTriodosBankvoordeperiodevan6jaarvoordenancieringvaneenin2008verkregeninstrument.Dehoodsomvandeleningbedroeg250.000waaropperkwartaal10.417zouwordenagelost.Totenmet31december2012is93.750agelostopdezelening.In2009isovereengekomendatdeafossingvandezeleningvana1juli2009isopgeschorttot1juli2011.Tevensistotzekerheidvandeterugbetalingvandezeleningalsmededeonderdekortlopendeschul-denverantwoordekredietaciliteitinrekening-couranteenpandrechtagegevenopdegeheletegenwoordigeentoekomstigeinstrumentenindepot.Hetrentepercentageis6jaarsIRSmeteenopslagvan145thansuitkomendop644perjaar.Tussentijdsegeheleogedeeltelijkeafossingismogelijkonderbepaaldevoorwaarden. 4720122011______________________________BatenuiteigenfondsenwervingDonatiesbedrijven30DonatiesStichtingenFondsen93279Donatiesparticulieren189191Schenkingeninnatura40167Nalatenschappeninnatura345Nalatenschappeningeld87789Overigebatenevenementen-24-36______________Totaalbatenuiteigenfondsenwerving7521.335OverigebatenBijdragenmusiciinexploitatie174162Rentebaten33Overigebaten93______________Totaal186168VerwervingenuitzettencollectieTotaalbesteedaaninstrumentenuiteigenmiddelenAankopeninstrumenten129294Schenkingeninstrumenten40267Nalatenschappeninnatura045Verkopeninstrumenten-11-13______________Totaalbesteedaaninstrumentenuiteigenmiddelen52039320122011______________________________WervingbatenToegerekendeverwervingskostenDezekostenzijnalsvolgtsamengesteld-kostenschenkingsakten72-portidrukwerkvoorjaarlijksemailing221-PR-enwervinginclusiefadvertenties42117-contributiesbijdragenFondsenwervendeInstellingen94-nieuwsbrieven1020-onderhoudenupdatenwebsite1132______________6096Toegerekendelasten3827______________98123TOELICHTINGOPDESTAATVANBATENENLASTENAllebedragenx1.000 48DoelstellingWervingbatenBeheerenAdministratieTotaal2012Begroot2012Totaal2011VerwervenenuitzettenCollectieBeheerCollectieEducatiePresentatieEigenFondsenwervingAtiesDerdenPubliciteitenCommunicatie1Verwervingskosten0000006000000608696Personeelskosten1748748748299001197374352356Huisvestingskosten1363636140058181717Kantoor-enalgemenekosten11741741747000598119118109Afschrijvingenrente11100000000000111218BeheercollectieOninbarevorderingenmusici000000000000001Restauratieonderhoudinstrumenten0050000000000503545Ontsluitingcollectie00270000000002700Resultaatschadesminusontvangenbijdragen200210000000002115140056000000000562032Totaallasten10681518958983001853638605628Debelangrijksteverschillentussenbegroteenwerkelijkecijfersover2012wordentoegelichtopblz.54en55.TOELICHTINGLASTENVERDELINGSPECIFICATIEENVERDELINGKOSTENNAARBESTEMMING 491Detotalelastenwordentoegerekendopbasisvandenavolgendever-deelsleutelsPubliciteitenCommunicatiedirecttoegerekendaankosteneigenfondsenwervingPersoneelskostentoegerekendaan-doestellingenbeheer-verwervingcollectieeneducatieresp.2020en20-wervingbaten-kosteneigenfondsenwerving8-beheer-enadministratieBA32HuisvestingskostentoerekeningvolgensverdelingpersoneelskostenKantoor-enalgemenekostentoerekeningopbasisvan-kantoor-automatisering-advieskostenkostenderdenenoverigekostenvolgensverdelingpersoneelskosten-bestuurs-enrepresentatie-kosten100aanBA-administratie-enaccountantskosten100aanBAAfschrijvinginventaristoerekeningvolgensverdelingpersoneelskostenRentelastendirecttoegerekendaandoelstellingverwervingcollectieBeheercollectiedirecttoegerekendaandoelstellingbeheercollectie.BijbovenstaandekostentoerekeningistevensrekeninggehoudenmetdeAanbevelingToepassingvanRichtlijn650voorKostenBeheer-enAdministratie.2Hierinzijnopgenomendebijdragenvandemusicitenbehoevevandekkingeigenrisicodekostenvoorreparatiesenschade-uitkeringenalsmedenietverrekenbareverzekeringspremies.AantalpersoneelsledenBegrotingBegrotingWerkelijk201320122012____________________________________Gemiddeldaantalpersoneelsleden4845478uitgedruktinfulltimearbeidsplaatsenBezoldigingdirectieHetbestuurheethetbezoldigingsbeleiddehoogtevandedirectiebelo-ningendehoogtevananderebezoldigingscomponentenvastgesteld.Hetbeleidwordtperiodiekgeactualiseerd.Bijdebepalingvanhetbezoldigingsbeleidendevaststellingvandebe-loningvolgthetNMFdeAdviesregelingBeloningDirecteurenvanGoedeDoelenvanVFIendeCodeWijelsziewww.vf.nl.DeAdviesregelinggeetaandehandvanzwaartecriteriaeenmaximum-normvoorhetjaarinkomen.DewegingvandesituatiebijhetNMFvondplaatsdoorvoorzitterenpenningmeester.DitleiddetoteenzogenaamdeBSD-scorevan375puntenmeteenmaximaaljaarinkomenvan98.257.DevoordetoetsingaanVFI-maximarelevantewerkelijkejaarinkomenvandedirectiebedroeg92.014.DezebeloningbleebinnenVFI-maxi-ma.Naasthetjaarinkomenmakenookbetaaldesv-enpensioenpremiesdeeluitvandebezoldiging.Hetdeeltijdpercentagevandedirecteuris93.BeloningdirecteurHetaandedirecteurtoekomendejaarsalarisistevindeninonderstaandetabel.20122011______________________________Jaarinkomenbrutosalariskosten86.10086.721Socialelasten9.3117.951Pensioenlasten5.1374.125______________100.54898.797Debestuursledenontvangenvoorhunwerkzaamhedengeenbezoldiging.Ookzijnaanhennochaandedirecteurleningenvoorschottenogarantiesverstrekt.TOELICHTINGOPDESPECIFICATIEVERDELINGKOSTENNAARBESTEMMING 50BATENBegrotingBegrotingWerkelijkWerkelijk2013201220122011________________________________Batenuiteigenfondsenwervingdonatiesbedrijven90030donatiesstichtingenfondsen16016093279donatiesparticulieren209210189191____________________________Totaaldonaties459370285470schenkingeninnatura25025040167nalatenschappeninnatura5050345nalatenschappeningeld10010087789overigebatenevenementen00-24-36batenuitverkoopartikelen15000____________________________Totaalbatenuiteigenfondsenwerving8747707521.335Batenuitactiesvanderden00023SubsidiesMinisterieOCW00080Overigebaten186186186168____________________________Somderbaten1.0609569381.606....................................................LASTENBegrotingBegrotingWerkelijkWerkelijk2013201220122011________________________________BesteedaandoelstellingenBeheercollectietoegerekendelasten137112152123Verwervingenuitzettencollectietotaalbesteedaaninstrumenten405349520393toegerekendelasten11599107105____________________________520448627498Educatieenpresentatietoegerekendelasten104919692____________________________TotaalbesteedaandoelstellingenA761651875713WervingbatenKosteneigenfondsenwervingBverwervingskosten159866096toegerekendelasten31283827____________________________19011498123Toegerekendelastenverkrijgingsubsidies1412012____________________________Totaalwervingbaten20412698135Beheer-enadministratieCtoegerekendelasten198177185173____________________________Somderlasten1.1639541.1581.021____________________________Resultaat-1032-220585GECOMPRIMEERDESTAATVANBATENENLASTENMETTERVERGELIJKINGBEGROTINGAllebedragenx1.000 51BegrotingBegrotingWerkelijkWerkelijk2013201220122011____________________________ResultaatuitgedruktinABesteedaandoelstellinguitgedruktindesomderbaten72689344BKosteneigenfondsenwervinguitgedruktindebatenuiteigenfondsenwervinginclusiefopgenomenleningen2215139CBeheerenadministratieuitgedruktindesomderlastenexclusiefbestedingenaaninstrumenten26292928 52 53Overigegegevens 54Indezeverschillenanalysewordenuitsluitenddebelangrijksteverschillentussendebegroting2012endewerkelijkebatenenlastengeanaliseerd.NotenBegrotingWerkelijkVerschil20122012________________________________Totalelastenziepagina48PubliciteitenCommunicatie-verwervingskosten18660-26Personeelskosten235237422Huisvestingskosten17181Kantoor-enalgemenekosten31181191Aschrijvingskosten50-5Rentelasten7114Beheercollectie4205636_____________________Totaallasten60563833Staatvanbatenenlastenziepagina41BatenTotaalbatenuiteigenondsenwerving5770752-18Overigebaten61861860_____________________Somderbaten956938-18LastenBesteedaandedoelstellingen7651875224Wervingbaten12698-28Beheer-enadministratie1771858_____________________Somderlasten9541.158204_____________________Resultaat2-220-2221DePubliciteitenCommunicatieverwervingskostenzijn26.000lagerdanbegrootalsgevolgvan-meerkostenschenkingsaktes1-minderwervingskostenbestaanderelaties-18-meerkostenPR-enwervingnieuwedonateurs1-meerkostencontributies4-minderkostennieuwsbrievenenbulletins-10-minderkostenonderhoudenupdatenwebsite-4_______-262Destijgingvandepersoneelskostenad22.000t.o.v.debegrotingkanalsvolgtwordengespecifceerdNotenBegrotingWerkelijkVerschil20122012________________________________Salarissen2a27129726Bijdragezorgverzekeringswet11154Socialelasten24251Pensioenlasten22264Overigepersoneelskosten2b2411-13_____________________Totaaluitvoeringskosten352374222aDezestijgingwordtvoornamelijkveroorzaaktdoor-eenmeergemiddeldaantalpersoneelsledenuitgedruktinulltimearbeidsplaatsen028Ftemeer.2bDezekostenvallenmetnamelageruitdoorzwangerschapsuitkeringvaneenvandemedewerksters.3Dekantoor-enalgemenekostenzijn1.000hogerdanbegrootalsge-volgvan-minderkantoorkosten-8-minderkostenbestuurrepresentatie-2-meeradministratiekosten2-minderautomatiseringskosten-4-minderaccountantskosten-1-minderadvieskosten-4-meeroverigeuitvoeringskosten18_______14Dekostenbeheercollectiezijn36.000hogerdanbegroot.Ditkanvoornamelijkwordenverklaarddoor-bijdrageneigenrisicomusicidiein2012hogerwarendandegeledenschades-9-meernietverrekenbareverzekeringspremies.3-beterzichtbaarmakencollectie27-hogererestauratie-enonderhoudskostenvanmuziekinstrumentendiezichnaarhunaardmoeilijklatenbegroten15_______36VERSCHILLENANALYSEREKENINGVERSUSBEGROTING 555Debatenuiteigenondsenwervingzijn18.000lagerdanbegrootalsgevolgvan-meerdonatiesbedrijven3-minderdonatiesstichtingenenondsen-67-minderdonatiesparticulieren-21-meerschenkingeninnatura151-mindernalatenschappeninnatura-47-mindernalatenschappeningeld-13-minderoverigebaten-24_______-186Dewerkelijkeoverigebatenzijngelijkaandebegroteoverigebaten.DitkanalsvolgtwordengespecifceerdNotenBegrotingWerkelijkVerschil20122012________________________________Bijdragenmusiciinexploitatie6a180174-6Rentebaten330Overigebaten396_____________________18618606aDegerealiseerdebijdragenmusiciinexploitatiezijnlagerdanbegrootdoordeverminderdebruikleenondanksdeindexatievandetarieven.7Destijgingvandebestedingaandoelstellingenad224.000t.o.v.debegrotingkanalsvolgtwordengespecifceerdNotenBegrotingWerkelijkVerschil20122012____________________________Beheercollectietoegerekendelasten7a11215240Verwervingenuitzettencollectie-totaalbesteedaaninstrumentenuiteigenmiddelen7b349520171-toegerekendelasten7a991078Educatieenpresentatie-toegerekendelasten7a91965_____________________Totaalbesteedaandoelstellingen6518752247aDetoegerekendelastenzijnvnl.gestegenalsgevolgvanhogeretotalelasten.Vooreenverklaringwordtverwezennaardeanalysevandever-schillentussendebegroteenwerkelijkelastenzoalsnadertoegelichtbijdehierbovenvermeldenoten1-4.7bGedurendehetboekjaariser170.000meerbesteedaandeverkrijgingvanmuziekinstrumenten.Ditisonderandereteverklarendoordeaan-schavaneenortepianovanMichaelRosenbergerWenen1820eneenBassedeViolonvanEgidiusSnoeckBrussel1715. 56 57FotoverantwoordingcoverAircoEnsembleviiiProf.ir.W.Dikvoorzitter6PieternelTils8TimdeVries12VeraBeumer14JiriTaihuttu18DavidKweksilber20EmmaBreedveld27TijmenHuisingh28JudithWijzenbeek38-39RickStotijn52-53AlexanderDrozdov58-59VanDingsteeKwartet60MikhailenDanaZemtsov 58 59 60