You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
NMFJUBILEUMMAGAZINE1JUBILEUMMAGAZINEHISTORIEKLINKENDENAMENBIJZONDEREINSTRUMENTENINTERVIEWSVIOOLBOUW25jaarinclusiefhetcompleteJubileumprogramma NMFJUBILEUMMAGAZINE7Resultatenuithetverledenbiedengeengarantiesvoordetoekomst9klinkendenamen25jaarNMF25NMF-musici15dekeuzevandeNMF-medewerkersBijzondereinstrumentenuitdecollectievanhetNMF19totenmet21april2013WeekendvanhetNMF9061FOTODIRKRIETVELDFOTOFELIXBROEDE NMFJUBILEUMMAGAZINE33Inhoud25jaarwelluidenheid5Resultatenuithetverledenbiedengeengarantiesvoordetoekomst725jaarNMF-25jaarNMF-musici9Bestaansrechtenuitgangspunt10Bijzondereinstrumenten1525jaarNMFinvogelvlucht233265Hollandseinstrumenten28Overgeldmusiciendonateurs47Deorganisatie505661Belangrijkerol68NieuweNMF-CD82BijzonderedonateursaanhetwoordDeschenkervaneenVuillaume-cello49HettestamentvannichtMies58EllieKruitbosch64DignaSchadevanWestrum70MariaKuster74AnnemiekeenAdalbertHeuwekemeijer82MarijkeenRonaldDijkstra85KlinkendenamenJohannesLeertouwer13JaapterLinden16JanineJansen19ChristianneStotijn21IsabellevanKeulen26VioladeHoog27LizaFerschtman31SimoneLamsma34VeskoEschkenazy36LaviniaMeijer37SonjavanBeek41QuirineViersen42DanielRowland45LisanneSoeterbroek52HannesMinnaar55PieterWispelwey60AntoinetteLohmann67CeciliaBernardini68TjeerdTop69FrederiekeSaeijs72ErnstReijseger73DavidKweksilber78RickStotijn81RosannePhilippens86DanaZemtsov9125jaarbijzondereNMF-musiciHetBrackmanTrio25CarlaLeurs40GwynethWentink54IngridvanDingstee59QuintijnvanHeek62JeanitaVriensenGeneviveVerhage66SvenjaStaats71deinstrumentencollectieHollandseinstrumenten28JUBILEUMAGENDALezingencyclusWeekendvanhetNMFHuisconcertserieJubileumconcertMuziekdinerLuisterconcours87HetoudstestenenhuisvanAmsterdam NMFJUBILEUMMAGAZINE4StichtingNationaalMuziekinstrumentenFondsPostbus119121001GXAmsterdamSintAnnenstraat121012HEAmsterdamt0206221255f0206221256einfomuziekinstrumentenfonds.nliwww.muziekinstrumentenfonds.nlwww.facebook.commuziekinstrumentenfondswww.twitter.cominstrumentfondsDeStichtingisstatutairgevestigdteAmsterdamInschrijvingKamervanKoophandelenFabriekenteAmsterdamnr.41205257BTWnummerNL0090.56.002.B.01bankrelatieABN-AMROBank555028666fotograeNMFwww.sjaakramakers.comtenzijandersvermeldgraschontwerpproductiewww.conceptcommunicatie.nlAllemusicidiezijnafgedruktinditjubileum-magazinehebbenofhaddentotvoorkorteenin-strumentofstrijkstokvanhetNMFinbruikleentenzijandersvermeld.fotoomslagSt.Annenstraat12inAmsterdamhetkantoorvanhetNMF.Allerechtenvoorbehouden.Eeniederdiemeentrechtentekunnenontlenenaandezeuitgavewordtvriendelijkverzochtcontactmetonsoptenemen.ComitvanAanbevelingdr.J.E.Andriessenoud-voorzitterNationaalMuziekinstrumentenFondsoud-ministervanEconomischeZakenjhr.drs.P.A.C.BeelaertsvanBloklandoud-CommissarisvandeKoninginindeProvincieUtrechtAnnerBijlsmacellistmr.M.J.Cohenoud-burgemeesterAmsterdammr.J.H.M.Deitersoud-directeurConcertgebouwN.V.HansHegmuziekjournalistPhilippeHerreweghedirigentJanineJansenviolistemr.P.J.Kalffoud-voorzitterRaadvanBestuurABNAMROBankN.V.prof.dr.TonKoopmandirigentHermanKrebbersviolistmr.C.J.A.vanLedeoud-voorzitterRaadvanBestuurAkzo-NobelN.V.prof.drs.R.deLeeuwoud-algemeendirecteurRijksmuseumCornlieMllerMaxMllerZoondrs.GeorgeMlleroud-voorzitterRaadvanBestuurRobecoGroepN.V.dr.H.O.C.R.Rudingoud-ministervanFinancinprof.FransdeRuitervoorzitterCvBKoninklijkConservatoriumDenHaagdr.M.Sandersoud-directeurConcertgebouwN.V.W.E.ScherpenhuijsenRomoud-voorzitterBestuurvanhetKoninklijkConcertgebouworkestdrs.MischaSpelmuziekredacteurNRCHandelsbladHetCentraalBureauFondsenwervingCBFiseenonafhankelijkestichtingdiealsinds1925toezichthoudtophetinzamelenvangeldvoorgoededoe-len.DetaakvanhetCBFishetbevorderenvaneenverantwoordefondsenwervingenbestedingdoormiddelvanhetbeoordelenvandefondsenwervendeorganisatiesenhetverstrekkenvaninformatieenadviesaanoverheidsinstantiesenpubliek.WanneeruhetCBF-keurzietafgebeeldkuntueralsgevervanuitgaandaterverantwoordmetuwgiftwordtomgegaan.www.cbf.nlHetNMFisdoordeBelastingdienstaangewezenalseenANBIeenAlgemeenNutBeogendeInstelling.HetNMFhoeftdaaromgeenerfbelastingofschen-kingsrechttebetalen.DonateursvanhetNMFkunnenhungiftenaftrekkenvandeinkomsten-ofvennootschapsbelastinguiteraardbinnendegel-denderegels.www.belastingdienst.nlwww.anbi.nlBeschermheerZ.K.H.PrinsConstantijnFOTORVD NMFJUBILEUMMAGAZINE5Deverleidingombijeenvoorwoordvooreenjubileummagazineallewapenfeitentenoe-menisgroot.Diefeitenvindtuechterver-deropindezepublicatie.Iklaathetdaarombijeenpaar.ZoalszoveleinstitutieskwamookonsNatio-naalMuziekinstrumentenFondsvoortuiteengoedliefdadigideevaneenbevlogenmensPieterMoerenhout.HijwerdsnelbijgestaandoorviolisteoOlofdiegedurendetienjaaronzeeerstevoorzitterwas.Helaasmoestenwijinoktober2012afscheidvanhemnemen.HetKoninklijkHuisheehetNMFaltijdeenwarmharttoegedragengetuigeonderan-derehetBeschermheerschapvanZ.K.H.PrinsClausvanaf1992in2004opgevolgddoorzijnzoonZ.K.H.PrinsConstantijn.Huninteressestimuleertzoweldemedewerkersvanhetbu-reaualszijdieopNMF-instrumentenspelen.Doordejarenheenzagenruim1.750musicivancoryfeenalsEmmyVerheijenJanineJan-sentothetjongstelidvanCoosjeWijzenbeeksFancyFiddlershunvaardighedendoorNMF-instrumentenenNMF-strijkstokkengroeien.HoebrachtenwehetzoverDaarvoorhoefjeeigenlijkalleenmaareenseenpresentatieconcertbijtewonendathetNMFvoorzijndonateursorganiseert.Detoewijdinghetenthousiasmedevreugdedieeenkinduitstraaltdatzichopeenchtmooievioolmaguitleven.Eenmusicusdiezichmetuitstekendmateriaalkanvereenzelvigenmetdecreativiteitvandecomponist.DtontroertdeluisteraardedonateuronsallenGeluk-kigmaarwantzondersponsorsdonateursdevelesteunpilarenvanonsNMFkunnenwenietveel.UjubileertmeeEnerliggennogal-tijdviolenopzolders..HetNMFwilnogjarenvooruit.ElkjaarstaannieuwegegadigdentetrappelenErliggennogvelewelluidendejarenvoorons.VeranderterdannietsJawelcrisisofgeencrisisdewacht-lijstinhetvoordeligersegmentiskorterge-wordendoordegroeivandeNMF-collectie.DaardoorkanhetNMFzichookmeerrichtenopmusicidiealverderinhuncarrirezijneneennogbeterenduskostbaarderinstrumentnodighebben.Dusaanschafvanminderin-strumentenmaarhogerekosten.DaarnaastwilhetNMFmeergaandoenaandepresen-tatiebijeenoptreden.Eenverzorgduiterlijkeenleukgoedbedachtverklarendpraatje.Eenprachtinstrumentverdientimmerseenstijlvoloptreden.KortomhoerahoerawezijnjarigenhoeWelevenbewuststijlvolenwelluidendverdermetuallenProf.ir.W.Dikvoorzitter25jaarwelluidendheid 6Op9oktober2012iseoOlofeerstevoorzit-terenbijnaeenkwarteeuwlangvoorvechtervanhetNMFop88-jarigeleeijdoverleden.eowasnietalleeneenuiterstbeminnelijkmenseneenfantastischeviolisthijwasookeenonvermoeibareambassadeurvanhetNMF.Hijisdoorzijninzetenpersoonlijkheidvanon-schatbarewaardevoorhetNMFgeweest.NadatPieterMoerenhoutbijnaeenkwarteeuwgele-denhetNMFhadopgerichtkwameoalsnelinbeeld.DoorzijnkwaliteitenalsmensenmusicuswaseoooktoenaleenbekendeNederlander.Hijvoeldezichergaangesprokendoordedoelstel-lingvanhetNMFenaarzeldenietomzichmethartenzielvoordetoennognieuwestichtingintezetten.eowerddeeerstevoorzittervanhetNMF.Nadathijin1997dezefunctiehadneer-gelegdbleefhijalsvoorzittervanhetComitvanAanbevelingeenonvermoeibarevoorvech-tervoordeStichting.Alshijdekanskreegbrakhijinelktelevisie-ofradio-optredendathijhadeenlansvoorhetMuziekinstrumentenFonds.eobleeftotaanzijndoodbetrokkenbijhetNMF.HijkwammetzijnlievevrouwNoornaarhetjaarlijksePresentatieconcerttothetechtnietmeerginghijbeldemetenigeregelmaatnaarkantooreneenenkelemaalatenweinArtieenbroodjeomevenbijtepratenoverhetNMFmaarookoverhetleven.MethetoverlijdenvaneoverdwijnteenuniekepersoonlijkheidbijhetNMF.Eenper-soonlijkheiddiezeergemistzalworden.eoleevoortindehartenvanvelendiebijhetNMFbetrokkenwarenenzijn.Endoorzijnvi-ooldiezichindecollectievanhetNMFbevindteenFranoisLouisPiqueParijs1797zalerbijonsookaltijdeentastbaarmonumentvaneooverblijven.MarcelSchopmanTheoOlofTheoOlofverzorgdejarenlangeenmasterclassvoorhetNMF.HierishijmetCeciliaBernardiniinCristoforiAmsterdam2001FOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE7GaathetgoedmethetNMFkrijgikvaakalsvraag.Ineentijdwaarinhetvoortbestaanvanvelecultureleinstellingenondergrotedrukstaatisdatgeenmerkwaardigevraag.Cultureleinstellingenzienzichgedwongenomveelmeerdanvoorheeneenberoeptedoenopfansenvriendenopparticulieredo-nateursdusomovereindtekunnenblijven.Immersdeeigenvasteinkomstenzijnvaakbijlangenanietgenoegomtekunnenblijvenfunctioneren.DatisbijhetNMFnietanders.DebescheidenoverheidssubsidieaanhetNMFvannoggeen80.000ismetingangvan2012komentevervallen.DatbetekentdatdeenigevasteinkomstenvanhetNMFdebruik-leeninkomstenvanmusicizijn.Dezeinkom-stenmakentegenwoordigruim10vandetotaleinkomstenvanhetNMFuit.Hetover-grotedeelkomtdusvandegullegeversvanhetNMF.Vanhendusdiemuzikaaltalenteenwarmharttoedragen.HetNMFisintegenstellingtotveelcultureleclubs-allanggewendomsteuntevragenaanparticulierenenmetsuccesWantdegroepdonateursvanhetNMFgroeitnogsteeds.Aldiesteunheenaeenkwarteeuwgeresulteerdinnvandegrootsteinstrumentenfondsenterwereld.Tegelijkertijdisdeopmerkingdatresultatenuithetverledengeengarantiebiedenvoordetoekomsteenwaarheidalseenkoe.Wantondanksdegullesteunvanveeldonateursendegoederesultatenvandeafgelopenjarenbe-ginthetNMFelkjaarnancieelgezienweerbijnul.Garantiesdatweinhetnieuwejaarweergeldbinnenkrijgenhebbenweniet.Elkjaarmoetenerweermensengevondenenover-tuigdwordenomhunsteunaanjongemusicitegeven.HetNMFiskortomheeldankbaarvooralledonateursdieonsdeafgelopenjarengesteundhebben.Maarwehebbenuwsteundekomen-dejarenooknodignietalleenomdecollectietekunnenbeherenenmusicitebegeleideninhunontwikkelingmaarookomdecollectieuittebreiden.Nogsteedsjawanterstaannogmusiciopdewachtlijst.JahetgaatgoedmethetNMF.Ongeveer400musicispelenopeeninstrumentvanons.Wewillenzomogelijkngmeermensenaaneenbeterinstrumenthelpen.HelptumeeResultatenuithetverledenbiedengeengarantiesvoordetoekomstdoorMarcelSchopmandirecteurNMF NMFJUBILEUMMAGAZINE8Vanalle22winnaarsvandeNederlandseMuziekprijshebbenmaarliefst10winnaarsvoorkortereoflangeretijdeeninstrumentvanhetNMFinbruikleengekregen.JanineJansendiealskleinmeisjeooiteenNMF-instrumentbespeeldewondezeprijsin2003.FOTOKASSKARA NMFJUBILEUMMAGAZINE9Inde25jaardathetNMFbestaatheedestichtingalruim1.750musicivoorkortereoflangeretijdaaneeninstrumentgeholpen.Veelviolistenencellistenmaarookpianistenhar-pistenenblazers.Uitelkvande25NMF-jarenpresenterenweunaansprekendenaam.SommigenvanhenspeeldenslechtseenpaarmaandenopeeninstrumentvanhetNMFan-derendedendatvelejaren.DatheeveelaltemakenmetdeleeijdwaaropdemusicusbijhetNMFaanklopt.Voorjongemensendiezichnogsterkontwikkeleniseeninstrumentvaakeentijdelijkietseenhulpstukdathenverderbrengtbijhundoel.Eenmaalvolwassenengerijptblijhetinstrumentvaakveellan-gerbijdebespeler.AllemusiciuitonderstaandoverzichtkregenvanhetNMFdekanszichverderteontwikkelen.Alszijeeninstrumentinleverdendedenzedatallenopvrijwilligebasis.DebelangrijkerolvanhetNMFinhetNeder-landsemuzieklevenisookduidelijkuithetvolgende.DeNederlandseMuziekprijsisdehoogsteonderscheidingdiedoorhetMiniste-rievanOCWaaneenmusicuswerkzaamindeklassiekemuziekinNederlandkanwor-denuitgereikt.Vande22winnaarsvandezehoogsteonderscheidingexclusiefvocalistendieersindsdeoprichtingin1981geweestzijnhebbenmaarliefst10winnaarsvoorkortereoflangeretijdeeninstrumentvanhetNMFinbruikleengekregen.HetNationaalViool-concoursOskarBackisvoortoptalentvio-listenvan17tm26jaardieophethoogsteniveauwillenuitvoeren.VandetwaalfkeerdathetConcourssindsdeoprichtingvanhetNMFgehoudeniswasdewinnaarnegenkeerbruiklenervanhetNMF.Inditmagazinevindtueenaantalvandebij-zonderemusicidieeeninstrumentvanhetNMFinbruikleenhaddennmusicusuitelkjaardathetNMFbestond.AllemusicidieopditmomenteeninstrumentvanhetNMFbespelenvindtuopdewebsite.25jaarNMF25NMF-musiciwww.muziekinstrumentenfonds.nlNMF-musiciuitgelicht1988JohannesLeertouwer1989JaapterLinden1990JanineJansen1991ChristianneStotijn1992IsabellevanKeulen1993VioladeHoog1994LizaFerschtman1995SimoneLamsma1996VeskoEschkenazy1997LaviniaMeijer1998SonjavanBeek1999QuirineViersen2000DanielRowland2001LisanneSoeterbroek2002HannesMinnaar2003PieterWispelwey2004AntoinetteLohmann2005CeciliaBernardini2006TjeerdTop2007FrederiekeSaeijs2008ErnstReijseger2009DavidKweksilber2010RickStotijn2011RosannePhilippens2012DanaZemtsov25jaar Bestaauitgang10Muziekinstrumentenkostengeldveelgeld.Vaakzoveeldatmusicienmuziekstudentenzichdeaan-schafervannietkunnenveroorloven.Endatterwijleengoedinstrumentgeenluxeismaareenab-solutenoodzaakvooriemandwiensvakhetistemusiceren.Datbetekentdatveelmusicihulpnodighebben.HetNMFisdestijdsopgerichtomdatprobleemoptelossen.Envandaagdedaggeldtdieoorspron-kelijkedoelstellingnogonverkorthetNMFgeeftjaarlijksongeveer400kwalitatiefhoogstaandemu-ziekinstrumentenen350strijkstokkeninbruikleenaanprofessionelemusicienaanhendiedatwillenworden.DoelstellingenHetNMFiseenorganisatiedieingrotelijnendriespeciekedoelenhee-hetuitlenenvaninstrumentenaanmusici.Denadrukligthierbijophethelpenvanjongtalentconservatoriumstudentenenbe-roepsmusici.MaarooktopsolistendiedureinstrumentennodighebbenkrijgenhulpvanhetNMF.ZowordthethoogstaandeNe-derlandsemuzieklevenstructureelgesteund.-hetbehoudenenontwikkelenvancultureelerfgoed.HetNMFrekenthettotzijntaakdeinstrumentenuitdehistorischbelangrijkeNederlandsevioolbouwschooltebehoudenvoorhetnageslachtendezeookbespeelbaartelatenzijn.Zowordtdehoogstaandecol-lectieNederlandseinstrumentengeconser-veerduitgebreidenbeluisterbaargemaaktengehouden.-hetbiedenvaneducatie.HetNMFbege-leidtmuziekstudentenbijhetmakenvandejuistekeuzevaneeninstrumentenofstok.HetNMFheeondervondendateraanditaspectindetraditionelemuziekopleidingenteweinigaandachtwordtbesteedterwijlditjuistvanwezenlijkbelangis.DaarnaastbiedthetNMFdeNMF-musiciondermeerdemogelijkheidpodiumervaringoptedoenmeetedoenaanCDDVD-opnamesenteparticipereninklanktesten.Dedoelgroepberoepsmusicienzijdiedatwillenworden.HetNMFwilberoepsmusicienhendiedatwillenwordenhelpen.Zijkunneneenbe-roepdoenophetNMFomeeninstrumentinbruikleentekrijgen.Ditgeldtvoorzowelklas-siekealsniet-klassiekemusici.BovendienkanmenvoorbijnaelkinstrumenteenaanvraagindienenzodatmetrechtkanwordengezegddathetNMFhetgeheleNederlandsemuziek-levensteunt.DeaanvraagEenmusicusdieeenaanvraagwildoenmoetvoldoendekwaliteithebbenomberoepsmusi-custezijnofdatteworden.Hijkomtinaan-merkingvooreeninstrumentdatpastbijzijnartistiekeniveauenhijmagnietzelfinstaatNicolasvanPouckeEllavanPouckeenGerardSpronkPresentatieconcert2007FOTOJANNEMIEKEOOSTRA NMFJUBILEUMMAGAZINE11zijneendergelijkinstrumentaanteschaf-fen.HetNMFvindthetbelangrijkdatallemuziekinstrumentenvanhetfondsdoorhetpubliekgehoordkunnenworden.Datbete-kentdatNMF-musicieenactieverolinhetNederlandsemuzieklevenmoetenvervullen.BuitenlandersdiemetvoldoenderegelmaatopdeNederlandsepodiaoptredenkunneneenaanvraagbijhetNMFindienenalszijaandeoverigeeerdergenoemdecriteriavoorbruik-leenvoldoen.DeprocedureEeninstrumentdientschrielijkaangevraagdteworden.Naontvangstvandeaanvraagvindtereenintakegesprekplaats.HetNMFprobeertdanenerzijdseenbeeldtekrijgenvanmotivatiecapaciteitenenverlangensvandepotentileNMF-musicusterwijlanderzijdsdedosendontsvanhetNMFuitvoerigwor-denuitgelegd.NadezevoorselectiebespreektdeCommissieAanvragenenInstrumentendeaanvraag.Dezecommissiebestaatuiteenachttaldeskundigenenbrengteenniet-bin-dendadviesuitaanhetbestuurdatuiteindelijkbeslistoverdeaanvraag.CultureelErfgoedHetNMFheeftinzijn25-jarigbestaaneenbelangrijkecollectieNederlandsein-strumentensamengestelddieeenmusealewaardeheeft.HetNMFbezitinstrumentenuithettijdperkvandeeerstebelangrijkeNe-derlandsebouwperiodetotaannueenpe-riodevanruim300jaar.HoewelhetHaagsGemeentemuseummiddelsdecollectiever-zamelddoordebankierDanilScheurleereennogveelgrotereverzamelingbezitheeftdecollectievanhetNMFhetvoordeeldatdezeintegenstellingtotdieinDenHaagzichtbaarisenbespeeldwordtindachtighetoorspronkelijkedoelvaneenmuziekinstru-ment.Eenmuziekinstrumentisimmerseengebruiksvoorwerp.JarenlangishetbelangvandeHollandseschoolendeinstrumentendiezijmaakteon-derschat.Pasnadatmetnamebuitenlandsebeleggershunooglietenvallenopdezeinstru-mentenenvioleningroteaantallennaarhetbuitenlandverdwenenendusinprijsstegenkwamdeaandachtvoordezetenonrechtever-getengroepweerop.HetNMFspeeltbijdehernieuwdeaandachtvooreigenerfgoedeenleidenderol.DeprijskwaliteitverhoudingvandezeinstrumentenisnogsteedsaantrekkelijkenmededaaromheehetNMFeengrotebe-langstellingvoorHollandseinstrumenten.srechtpuntCindyAlbracht NMFJUBILEUMMAGAZINE12HetNMFbezitondermeerinstrumentenvanbelangrijkeinstrumentenbouwersalsPieterRomboutsHendrikJacobsJohannesCuy-persMaxMllerEberhardUebelJaapBo-linkSergeStamDanielRoyenveleanderen.OokalscultureelerfgoedbeschouwthetNMFdeverzamelinginstrumentendieaf-komstigisofbespeeldisgeweestdoorbelang-rijkeNederlandsemusici.ZobezithetNMFdePiquevioolvaneoOlofdeCarloBergonziviooldieHermanKrebberstientallenjarenheebespeeldtweevioleneenJaapBolinkeneenFedericoGoldnagluitdecollectievanIsabellevanKeuleneneenaantalanderein-strumentenmeteenbijzondereaomst.OpdeuitgebreidewebsitevanhetNMFkuntueenoverzichtraadplegenvanalleinstru-mentendiedecollectieomvatonderhetkopjeCollectie.HetNMFbezitdePiquevioolvanTheoOlofdeCarloBergonziviooldieHermanKrebberstientallenjarenheeftbespeeldtweevioleneenJaapBolinkeneenFedericoGoldnagluitdecollectievanIsabellevanKeulendevleugelsvandirigentAntonKersjesenpianistGeorgevanRenesseeneenaantalandereinstrumentenmeteenbijzondereafkomst.HetNJOspeeltiederjaaropstrijkstokkenvanhetNMFwww.muziekinstrumentenfonds.nlcollectieCatharinaUngvariFOTONICLIMPE NMFJUBILEUMMAGAZINE13EducatieHetoorspronkelijkedoelvanhetNMFwasuitsluitendhetinbruikleengevenvanmu-ziekinstrumentenaantalentvollemusicimetalsoogmerkomhuncarrireeenkrachtigeimpulstegeven.Laterwerdadditionelehulpgebodendoorhetorganiserenvanmaster-classesCD-opnamesenhetgevenvancon-certen.HierdoorwerddeNMF-musiciextraleermomentengebodenomverdertekomeninhunvak.HetisduidelijkdatdeaandachtdiehetNMFinhetaankoopbeleidwilgevenaanmusicidiealverderzijninhuncarriregepaardmoetgaanmeteenverdergaandebe-geleidingvandezemusiciopanderegebieden.Tedenkenvaltaanpodiumpresentatieon-dersteuningbijhetzoekennaarmanagementondersteuningbijmarketingCD-contractenpromotionelezakenendergelijke.HetNMFonderzoektmomenteelopwelkewijzedezesteunhetbesteverleendkangaanworden.DoorhetsterkgestegenaantalNMF-concer-tenindeafgelopenjarengeehetNMFaansteedsmeermusicidekansompodiumerva-ringoptedoen.SpeciaalvanbelangisookdemogelijkheiddiehetNMFbiedtomauthentiekeenbijzondereinstrumententebespelen.HetNMFleentopprojectbasisklassieke-enbarokstrijkstokkenuitditgeedemusicuseenuniekekansver-trouwdterakenmeteenanderehistoriseren-demaniervanspelen.1988JohannesLeertouwerJohanneskreegin1988eenvioolvanCor-nelisKleynmangebouwdinAmsterdamrond1683uitdecollectievanhetNMF.HijwasdaarmeenvandeallereerstebruiklenersvanhetNMFwaarvanookzijnNMF-registratienummer0009getuigt.JohannesLeertouwerwasnaastsolistlaterookconcertmeesterbijAnimaEternavanJosvanImmerseelenbijhetorkestvandeNederlandseBachvereniging.Hijishoofd-vakdocentvioolaanhetConservatoriumvanAmsterdamensinds2009ishijookchef-dirigentenartistiekleidervanNeder-landsnieuwstesymfonieorkestdeNieuwePhilharmonieUtrecht.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE14JiriTaihuttustudeertamencogitaarbijEricVaarzonMorelaanhetConservatoriumvanAmsterdam.DaarnaastspeelthijindepopulairebandTheWildThingswaarmeehijinDeWereldDraaitDoorverscheen. NMFJUBILEUMMAGAZINE15Aanveelvandieinstrumentenkleeeenbijzonderverhaal.AlleNMF-medewerkersstellenunbijzonderinstrumentvoor.MANONVEENENDAALEenamencogitaargebouwddoorGerundinoFer-nandezAlmeria1981.AchterbladenribbenvanSpaansecypresvoorbladvanEuropeesvurenhout.Rozetheefteenpatroondatgoedherkenbaarisvandezebouwer.Origineelgesigneerdengedateerdla-bel.Gestempeldaandebinnenkantachterbladenhalsklos.NMF-nummer1187.HetisbijnazesjaargeledendatermetdeposteenbijzonderpakketjewerdbezorgdopdeSintAnnenstraat.Oflievergezegdeenheelgrootpakkettergrotevaneencomputer.Ofeengrootuitgevallenwerkkalender.Wepak-tenhetuitenerbleekeengitaarintezitten.EenoctaafgitaarbestemdvoorhetNMF.DezegitaarkochthetNMFdestijdsspeciaalvoorHetGitaarorkestNederland.Kortgeledendeedzicheenzelfdesituatievoor.Ikdeeddedeuropenenerverscheenweereengrootpostpakketmetinvetgedruktelet-tersfragileerop.Kennelijkishetindegitaarbrancheheelnor-maalominstrumentenmetdepostteverstu-renwanterzatwreengitaarinDezekeerbetrofhetdegitaarspeciaalvoorhetjongeta-lentjeJiriTaihuttu.Dezebescheidentieneruithetzuidendeslandshadeenjaardaarvoordeshowgestolenoponzepresentatieconcerten.SamenmetzijnenthousiastedocentEricVaar-zonMoreleenamencogitaristvannaamtradhijvieravondenachterelkaaropvooronzebegunstigersenandererelaties.Ieder-eenwaslaaiend.Erwasalleennmaar.Hetinstrumentwaarophijspeeldewasduidelijktoeaanvervanging.HetstaklelijkaftegenhetprachtigeinstrumentdatzijnleraarEricbe-speeldeeenexemplaardatnogvanPacoPeawasgeweest.EricbrakeenlansvoorJirienliethetpubliekopsubtielewijzewetendatJiridekeuzevandeNMF-medewerkersBijzondereinstrumentenuitdecollectieEenpakketjeperpostFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE16eigenlijktoewasaaneenanderebeterea-mencogitaareentjediepastebijzijnontwik-kelingvandatmoment.KennelijkpiktehetpubliekhetopwanterwaseengenereuzeschenkerhetDouglasKaneFondstemiddenvanallegastendiezichopwierpomhetNMFeengenereuzegitedoenwaarmeehetNMFeengitaarvoorJirizoukunnenaankopen.Enzogeschiedde.Jirimochtkiezentusseneengitaaruit1969ennuit1981.EenlastigekeuzewantbeidewarenergmooimaaruiteindelijkkoosJirivoordegitaardieslechts14jaarjongerisdanhijzelf.Omdeschenkertebedankengafhijsamenmetzijnleraareenconcert.EenconcertdatzoveelmooierwasdanhetjaardaarvoorHetisfantastischomtemerkendatjemeteengoedinstrumenthetverschilkuntmaken.1989JaapterLindenIn1989duseenjaarnadeoprichtingvanhetNMFkoneenbijzonderecellovanGio-vanniGrancinoMilaan1703doorhetFondswordenaangekocht.JaapterLindenzoudezecellobijna21jaarbespelen.Daar-nakochtJaapeeneigeninstrumentengingdeGrancinooverinhandenvanJorisvandenBergwinnaarvanhetcelloconcoursvandeeersteCellobinnaleinAmsterdamin2006.JaapterLindenbehoorttotdepi-oniersvandeEuropesebarokmuziekpraktijk.Hijstondaandewiegvanverschillendeba-rokensembleswasmedeoprichtervanhetensembleMusicadaCameraeneerstecellistvanachtereenvolgensMusicaAntiquaKlnTheEnglishConcertenTonKoopmansAm-sterdamBaroqueOrchestra.JaapterLindenisvooralsolistenuitvoerdervankamermu-ziekmaargenietsindsenkelejarentevensbekendheidalsdirigent. NMFJUBILEUMMAGAZINE17LENNARTVANDERSMANEenfortepianogebouwddoorMichaelRosenbergerinWenenca.1820NMF-nummer1180.Dekastgeneerdinnotenhoutklavieromvang6octavenFF-f46pedalenIndeLeeuwenberghteUtrechtbeginoktober2012presenteerdeeenpianistevaninterna-tionaalniveauShuannChaideinhetvoor-jaardoorhetNMFaangekochtefortepiano.Jemoeteenbeetjegelukhebbenwantinbijnatweehonderdjaargeboortejaaromstreeks1820heedezeRosenbergererinkvanlangsgekregen.EenexpertEdwinBeunkheehetinstrumentprachtiggerestaureerdenweerinoptimalestaatgebracht.Datloktna-tuurlijkookanderekopers.Metwatmazzelenhulpvanparticulierenenfondsenishetgeluktdituniekeinstrumentaantekopen.WanteendergelijkjuweelhoortvanzelfsprekendindecollectievanhetNationaalMuziekinstrumen-tenFondsthuisOverhetlevenvandepianobouwerMichaelRosenbergerisweinigbekendmaarikkanmezovoorstellendatmenveelbewonderingvoorhemhaddaarinWenen.Ofmisschienvondenzehemookweleenraresnuiter.Hijscheennamelijkverschillendetypeninstru-mententehebbenuitgevondenzoalsdePoly-harmonikon.Enhijscheiddevanzijnvrouwhetgeennatuurlijkongehoordwas.Maarbo-venalisdezefortepianoeengevalletjeapart.DeklankvandezefortepianoisprachtigdatbenadruktenookBartvanOortPaoloGiaco-mettienKristianBezuidenhout.Watbetrehetexterieurkeekikvolverbazingnaardestokoudewittetoetsendefraaiehoutstruc-tuurdegoudenversieringenen...diezesblin-kendepedalen.ShuannChaiwisterwelraadmee.InUtrechtspeeldezeongelooijkmooidrieberoemdepianosonatesvanLudwigvanBeethovendePathtiquedeMondscheinendeAppassionata.Toenzehetpubliekverteldeoverdeuniciteitvanhetinstrumentpresen-teerdezeooknvoorndepedalendiehetinstrumentrijkis.Dezesdepedaalwashaarfavorietzeizelacherigwanthiermeeopen-baartzichmisschienweldeguitigheidvanMi-chaelRosenberger.VlugkroopzeachterhetinstrumentendemonstreerdezedebijzonderepedaalmetdeRondoallaTurcavanMozart.IndemaatklonkereenluidetrommetOostersebelletjeseengeweldigeectEengroteaanwinstdusdezefortepiano.EnmetShuannChaihebbenwijeenfantastischepianistegevondendiehetinstrumentmetveelenthousiasmebespeelt.OverigensiszijhetmetonseensdatdeRosenbergerperiodiektoegankelijkmoetzijnvoorstudentenenan-dereprofessionelepianisten.KristianBezui-denhoutheealaangegeveninteresseteheb-benineenprojectmetditinstrument.IkgeefhemgrootgelijkdiezesdepedaalmetTurkskabaaliswelergverleidelijk...EenWeensjuweelmetOostersebelletjesdekeuzevandeNMF-medewerkersFOTOROBERTBENSCHOPFOTOROBERTBENSCHOP NMFJUBILEUMMAGAZINE18GEERTJEVANDERLINDENSindsdelaatsteeditievandeAmsterdamseCel-loBinnalekennenallecellisteninNederlandenwijdeomgevingdecelloLaBaleinebalan-cerendopnvingeropdepostervanditsuc-cesvollecellofestival.WatnietiedereenweetisdatdievingernvandevingersisvancellistErnstReijsegerendatdiecelloeenbijzonderinstrumentisuitdecollectievanhetNationaalMuziekinstrumen-tenFonds.In2009klopteErnstReijsegeraanbijhetNMFomdathijdroomdevaneencellometeenextralagebassnaar.ErnstspeeldetoenaljarenopeencellodieJaapBolinkvoorhembouwdein1984eeninstrumentdathemal27jaartrouwedienstenhadbewezenendathijnietkwijtwilde.BijderegelmatigebezoekenaanJaapBolinkenzijnvrouwAnneliesStein-hauerhadErnstalvakerzittenlosoferenoverdemogelijkhedenvaneencellometeenlageF-snaar.EnomdathijookzeergecharmeerdisvandeinstrumentenvanAnneliesSteinhaeurwerdhetzijnwensomeencellometeenlage5esnaartebespelengebouwddoorJaapnAnne-liesdieopdatmomental40jaarhunlevennateliersamendelen.LaBaleineisheteersteinstrumentdatzijsamenbouwdenenvoorzoverbekendookdeeersteakoestischecellometeenlageF-snaar.JohannSebastianBachschreefmuziekvooreenkleinermodel5-snarigecellowaarbijhetinstrumentwerdverrijktmeteenhogeesnaar.LaBaleineisgeenkleinmodelhetiseenforsinstrumentvooralindebreedte.DecellokreegdenaamLaBaleinedewalvisvanwegezijngeluid.HetNMFbesloottotdeopdrachtvandebouwvandezecellodoorJaapBolinkenAnneliesamsterdamsecellobiennale.nlAskoSchnbergMayaBeiserAmsterdamSinfoniettaAnnerBijlsmaAndreasBrantelidBRockBaroqueOrchestraGentColinCarrCello8ctetAmsterdamConservatoriumorkestAmsterdamCvAPercussionVincentCourtoisValterDepaljRoelDieltiensTanDunMartinFondseSolGabettaDavidGeringasLarissaGroeneveldNataliaGutmanDorisHochscheidXeniaJankovicAnnsiKarttunenJakobKoranyiLeineRoebanaFlorisMijndersJohannesMoserDaiMyiataTrulsMrkNederlandsJeugdStrijkorkestNederlandsPhilharmonischOrkestNederlandsSymfonieOrkestNieuwEnsembleKevinOlusolaJrmePernooEllavanPouckeRagazzeKwartetErnstReijsegerResidentieOrkestGabrielSchwabeHidemiSuzukiTsuyoshiTsutsumiQuirineViersenRaphaelWallfschJianWangPaulWatkinsSietse-JanWeijenbergJoannWhangHansWoudenbergKaoriYamagamiChuYi-Bing26oktobertm3november2012concertenmasterclassesconcoursMuziekgebouwaantIJBimhuisBalancerendopnvingerdekeuzevandeNMF-medewerkersEen5-snarigecellogebouwddoorengesigneerdJaapBolinkenAnneliesSteinhauerfecitinLijstervreugdeHilversumBolsteinNMF-nummer1024. NMFJUBILEUMMAGAZINE19Steinhaueromzoeenwaardevolinstrumentaandecollectietekunnentoevoegen.ErnstRe-ijsegerheeindejarendathijdevijf-snaarnubespeeltalzoveelmusicicellistenenniet-cellis-tenmetditinstrumentwetenteinspirerendatwijhemzeerdankbaarzijnvoorditidee.WieweetwelkecellistenditinstrumentnogzullenbespelenDecellowasnetoptijdafeind2009voordeopnamesvandelmmuziekdieErnstReijsegerschreefvoordelmCaveofForgottenDreamsvanWernerHerzog.Eenlmdieinternationaallovenderecensiesennominatiesontving.UhoortindezemuziekHarmenFraanjeoppi-anoenkerkorgelSeanBerginhetNederlandsKamerkoorenErnstReijsegeropde5-snaar.Daarnavolgdeeenjaarvanveleprijzen.PrijzendieErnstontvingvoorwerkmetzijntrouwe4-snarigeBolinkmaarvierdemetLaBaleineeenEdisonHedendaagsKlassiekvoorzijn2esoloalbumTellMeEverythingWinterWintereenGoudenKalfvoorzijnmuziekbijdelmvanMartijnMariaSmitsCestdjltndeFranseprijsLeTrophedesArtsAfroCaribenvoorhetbestealbumdathijmaaktesamenmetGrooveLl.1990JanineJansenOpjongeleeftijdwerdJanineJansenalalseenenormviooltalentgezien.Wanttijdenshaar12ejaarwerdhaartijdenseenbene-etconcertvoorhetNMFinConcertzaaldeDoeleninRotterdamdoorniemandminderdanPrinsClausuitdecollectievanhetNMFeenvioolinbruikleenaangeboden.HetgingomeeninstrumentvervaardigddoordeberoemdevioolbouwerMaxMollerIAmsterdam1928.Janinebleefenigejarenopditinstrumentspelen.Haarrepu-tatiealstalentheeftzijnatuurlijkvolledigwaargemaakt.Waterdaarnamethaarge-beurdeweetbijnaelkeNederlanderwelnatevertellen.. NMFJUBILEUMMAGAZINE20FRITSSCHUTTEEencellogebouwddoorHendrickJacobswaarinmedeherkenbaardehandvanPieterRomboutsAmsterdamca.1690.NMF-nummer1146.Mijneersteontmoetingmetdezecellostaatmenogversinhetgeheugen.Ikherinnermedeelegantebouwdehogewelvingenendemooiestaatwaarinhijverkeerde.Hetbesefdathij320jaareerderopeensteenworpafstandvanonskantoorwasgebouwdennuviaveleomzwervingenweerthuiswasgekomengafmeeenandergevoeldanikgewendwasbijoudeFranseofItaliaanseinstrumenten.Iknamdeuniekecellomeeomhemdoorexpertstelatenbeoordelenenliepdaarbijalvrijsneltegeninteressantemeningsverschillenaan.DeeneexpertwasergrondigvanovertuigddatdecellogrotendeelsdoordeoudeHendrickJacobszelfwasgebouwdterwijldeanderweersterkkonverdedigenwaaromJacobsleerlingPieterRomboutserhetmeestewerkaanmoesthebbengedaan.DezeleerzamediscussiebrachtmeuiteindelijkindecatacombenvanhetGemeentemuseuminDenHaagwaarweuitsluitselhooptentekrijgen.Alskinderenineensnoepwinkelkoniksamenmeteenexperturenlangdoordeladenenkastengaanwaarinhetmuseumdeprachtigecollectiestrijkinstru-mentenconserveert.Parallelaanditenerverendeonderzoekliepdebeoordelingvandeklankkwaliteiten.IkkwamdaarvooronderanderebijPieterWispelweythuis.HetwasheelmooiomvanzodichtbijtekunnenzienenhorenhoePietersteedsmeerwerdbetoverddoordemogelijkhedenvandecello.HijraakteverzeildindedynamiekenkleurendiedeJacobsinzijnmarsbleekteheb-benenleeknietmeeroptekunnenhoudenmetspelen.Toenweuiteindelijkonzekandi-dateHarrietKrijghbijhettrajectbetrokkenwistenwedusaldatwetemakenhaddenmeteenjuweelvaneeninstrument.SamenmethaaronderwierpenwedeJacobsaaneenzwarevergelijkingineengroteconcertzaalmeton-dermeerdeonbetaalbarecellovaneentopcel-list.DeJacobsbleekookdieproefperfecttedoorstaan.Begin2011werddeaankoopeenfeit.HarrietdieinWenenstudeertbrachtdeJacobsafge-lopennovemberweereventerugnaarzijnge-boorteplaatstoenzeaanhetconcoursvandeCellobinnaleinAmsterdamdeelnam.EnjasamenmetHendrickwonzedeeersteprijsNa320jaarweerheelhuidsthuisdekeuzevandeNMF-medewerkersFritsSchuttetoontdeJacobs-celloaanhetpubliektijdenseenPresentatieconcertinHaarlemFOTOSTEPHANVANFLETERENFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE21EencontrabasklarinetvanhetmerkLeblancgebouwdin2003NMF-nummer737.Debasklarinetisgebouwdenaangekochtin2003enisvanhetmerkBuffetCramponmodelBC1193-2.NMF-nummer728.DecollectievanhetNMFbestaatuitstrijkin-strumentenenstrijkstokken.OokbeschikthetNMFovervleugelseneenaantalharpen.VeelmensenvragenzichafwaaromhetNMFgeenblaasinstrumenteninzijncollectiehee.Ditheenaasthetfeitdatveelblazersgraagovereeneigenvaaknieuwinstrumentbeschikkentweeredenen.Allereerstblijktdatwanneerblaasinstrumentenwordenvergelekenmetstrijkinstrumentendemeestestrijkinstrumen-tenalhonderdenjarenminofmeerhetzelfdewordengebouwd.Terwijlblaasinstrumentenmetnamediemetkleppenindeloopderja-rentechnischverbeterdworden.Blaasinstru-mentenwordennaverloopvantijddanooknietmrwaardmeestaldalenzijzelfsinwaarde.Detweederedenisdatveelblaasin-strumentengewoonwegminderduurzijnomaanteschaen.Musicikunnenzicheventueelmeteenleningalsneleeneigenblaasinstru-mentveroorloven.Tochwordenweregelmatiggebeldvoordebruikleenvantweespeciekeblaasinstrumen-ten.Erwordtdangevraagdnaardebasklarinetofdecontrabasklarinet.Eenbasklarinetiseenlagebasvariantvandeklarinet.Eenmodernebasklarinetheeeengroterbereikdaneenkla-rinetindelaagteisdelageCdelaagstetoon.Decontrabasklarinetgaatzelfsnoglagerenisintegenstellingtotandereklarinetsoortenvanmetaalinplaatsvanhout.DiverseensemblesdoenmetregelmaateenberoepomhetNMFomvooreenbepaaldprojectdebasklarinetofdecontrabasklarinettekunnenlenen.NuhetNMFhetmogelijkmaaktomvooreenkorteperiodedebasklarinetendecontrabasklarinetuittelenenzijnensembleszoalsbijvoorbeeldhetNationaalJeugdOrkestnietbeperkttotstukkenwaargeencontrabasklarinetpartijinvoorkomt.1991ChristianneStotijnHedentendageisergeenNederlandsezangeresdieinternationaalzoveelfuroremaaktalsChristianneStotijnzijzingtoverdehelewereldmetdegrotenderaardezoalsBernardHaitinkenClaudioAbbado.VeelminderbekendisdatChristianneookvioolheeftgestudeerd.In1991kloptezijbijhetNMFaanenkreegzijeenvioolgebouwddoorGiuseppeFioriniZrich1930inbruikleen.MaardeliefdevoordestemwonhetvandeliefdevoordevioolendevioolkwamweerterugnaarhetFonds.Indejarenernawerdhetinstrumentbe-speelddoorledenvanhetVanDingsteeKwartethetDudokKwartetenhetEnAc-cordStrijkkwartet.BlazertussendestrijkersMARIE-THRSEKUIJKHOVENdekeuzevandeNMF-medewerkersDavidKweksilberleentregelmatigdecontrabasklarinet. NMFJUBILEUMMAGAZINE22EenvioolgebouwddoorJosephAntonioGaglianoNapelsca.1780NMF-nummer806DeviooldiedebroersJosephenAntonioGaglianorond1780samenbouwdenwerdin1937doordeviolistPietHeuwekemeijergekochtbijMaxMllerIinAmsterdamvoor1.500gulden.PietwastoenlidvanhetCon-certgebouworkestdatindietijdonderleidingstondvanWillemMengelberg.VeellaterzouPietdirecteurvandatzelfdeorkestworden.TwintigjaarlateradviseerdeEduardvanBei-numdeopvolgervanMengelbergPietomeengrotereviooltekopen.Zogeschiedde.IndetussentijdwasPietoverigensaleensmetetsenalbovenopdevioolgevallendiewel-iswaarineenkistzatmaarnietineenheelstevige.MetalsresultaateenaantalscheurenindelengterichtingvanhetbovenbladbijdeE-snaardiedoorvioolbouwerMlleruiterstvakkundiggerepareerdwerden.OndanksditongevalendewaardeverminderingdiedattotgevolghadkonPietdevioolaanzijnnichtBeppievanDriel-Loyerverkopenvoor4.000gulden.ZijwastoeneersteviolisteinhetRa-dioFilharmonischOrkest.Beppiezoudeviooltotenkelewekenvoorhaardoodbegin2004blijvenbespelen.Hetwashaarwensdatdevi-oolterechtzoukomenindecollectievanhetMuziekinstrumentenFonds.MevrouwVanDriel-Loyerhadweliswaarhaarwenstotschenkingaanhaarfamiliekenbaargemaaktmaardatnietocieellatenvastleg-gen.Deconsequentiedaarvanwasdatalleerf-genamenzichalsnogakkoordmoestenverkla-renmetdeschenkingvandezekostbareviool.Datbleekgeenprobleemtezijn.TanteBeppievonddatdevioolnaarhetFondsmoestdusdaargaanwevoorzorgenzoverklaardenvandeerfgenamen.Hijbleekgelijktehebben.Opeenzonnigezondagmiddageind2004ver-zameldenzichenigetientallenfamilieledenvanBeppieenPietineenzaaltjeinHilver-sumomdeoverdrachtvandevioolfeestelijktebekrachtigen.Deoud-directeurvanhetConcertgebouworkestsprakenTjeerdToptoennetaangenomenalsplaatsvervangendconcertmeestervandatzelfdeorkestspeeldeenigestukkenophetinstrument.HetportretvanBeppiestondtijdensdeheleceremonieophetpodium.Toendelaatstenootweerklonkenhadstondhetpubliekalsnmanopomteklappen.VoorTjeerdnatuurlijkmaarvooralvoorBeppieomhaartebedankenvoordebij-zondereschenkingvandebijzondereviool.Inmiddelsisdevioolgetaxeerdop120.000.EeneersteviolisteuithetRadioFilharmonischOrkesthetoudeorkestvanBeppiedusspeeltaleenaantaljarenophetinstrument.Decir-kelisrondmetdankaanBeppievanDrielLoyer.dekeuzevandeNMF-medewerkersDevioolvantanteBeppieMARCELSCHOPMAN NMFJUBILEUMMAGAZINE23Invogelvlucht25jaarNMFWelkebelangrijkezakenzijnerallemaalgepasseerdindeeerste25jaarvanhetbestaanvanhetNMFWelkemensenspeeldenhierbijeenrolDebelangrijkstefeitenvaneenkwarteeuwNMFinvogelvlucht.1986-deoprichtingsaktevanhetNationaalStrijkinstrumentenFondswordtgetekend-PieterMoerenhoutisdeinitiatiefnemervanhetFonds-TheoOlofwordtdeeerstevoorzitter1987-YehudiMenuhinwordttoterevoorzittervandestichtingbenoemd1988-erwordtbeslotenomnietalleenstrijkinstrumententegaanverzamelenop25aprilwordtdaaromhetNationaalMuziekinstrumentenFondsopgericht-inoktobervandatjaarkomtheteersteinstrumentindecollectiehetiseenvioolmetetiketJuliusCesareGigliRome1750-eenmaandlaterwordtdeeerstevleugelindecollectieopgenomeneengloednieuweYamahavleugelJapan1987-deeerstenieuwbouwvioolgebouwddoorWillemBoumanDenHaag1988wordteigendomvanhetNMFFOTOCATHYLEVESQUEFOTOALLANWARREN NMFJUBILEUMMAGAZINE241989-op13januarivindthetintroductieconcertvanhetNMFplaatsindeSchnbergzaalinDenHaag-hetNMFkrijgteen34vioolvanIsabellevanKeulenwaaropzijalskindstudeerdeinbruikleen1990-deeersterestauratiesvanmuziekinstrumentenwordenuitgevoerdhetgaatomeenaltvanGaglianoeneencellovanCuypers-op25meivindteenbeneetconcertindeDoeleninRotterdamplaatsZ.K.H.PrinsClausoverhandigtbijdiegelegenheideenvioolaandedan12-jarigeJanineJansen1992-Z.K.H.PrinsClausaanvaardthetbeschermheerschapvanhetNMF-ChristianTimmwordtdeeerstecollectiebeheerdervanhetNMF-eendeelvandecollectieinstrumentenvandeviolistMaxRodriguezwordtaangekochthetbetekenteenenormekwaliteitsimpulsvoordecollectievanhetNMF1993-decomponistKeesOlthuisschrijfthetzogenaamdeWillemRussellStrijkkwartetinopdrachtvanhetNMFFOTORVDFOTOUMGFOTOCATHYLEVESQUE NMFJUBILEUMMAGAZINE25InterviewmettweeledenvanhetBrackmanTrioTimBrackmanenJonathanvanIJzerlooijvrijdag26oktober2012doorMarcelSchopmanNegentienachttienenzestienjaarzijnzeengedrienvormenzealbijnavierjaarhetBrackmanTrio.ZojongentochaltweeCDsopgenomen.Datduidtopeenenormewils-krachtendoorzettingsvermogenenbeloowatvoordetoekomstTimenJonathanontmoettenelkaarvoorheteerstbijdeAcademievoorMuzikaalTalentvanErikaWaardenburgenvanafhetallereer-stemomentwasdaardeklik.JonathanHetwasbijnaalsofjejezelftegenkomtmaardanaanvullend.Depersoonlijkemenselijkeklikwasereerstenonmiddellijkdaarnademuzi-kale.ToenzusjeAnnevervolgensaanschoofenhetzelfdemetJonathanbeleefdewasalsnelhetpianotriogeborenhetBrackmanTrio.Ineentijdwaarinhetenenahetanderejongestrijkkwartetfuroremaaktishetopmerkelijkteconstaterendathetaantalpianotriosdaarverbijachterblij.Maardezedriejongeveel-belovendemusicimakenwatdatbetreveelgoed.Wantzijgooienzichmetkwaliteitharts-tochtenovertuigingophunmuziek.Dezejongemusiciwillenzichnadrukkelijkalstrioprolerenennietalssolist.Alsamenspe-lendvoeldenzealsneldatzeditzelfdedoelhad-den.Wantalsorkestmusicusvoeljejemaareenkleinonderdeelvaneengrootgeheelenkunjenietdoenwatjeechtwiltzovindenze.Maaralssolistdaarentegenbenjeeigenlijkteveelalleenenjuistalskamermusicusiserdiebalanswaarzezichzogoedbijvoelen.Ofzoalszehetzelfomschrijveninhetspelenineentriokunjeel-kaarheelerguitdagenterwijljeelkaarookheelergkuntvertrouwen.Zohalenzehetbesteuitzichzelfenelkaar.Ongetwijfeldheedatooktemakenmethunheelgoedepersoonlijkerelatie.Kamermuziekishetmooistedaterisdatstaatvoorhenalseenpaalbovenwater.ZoalsdemeesteprofessionelemusicizijndeledenvanhetBrackmanTrioookvroegbe-gonnenmethetspelenvanmuziek.Timwildeeigenlijkalmetvioolspelbeginnenopzijn3ejaarmaaromdathijhetengvondomoplestegaanwerddattweejaarlater.Annezijnjon-gerezusjebegonwelalophaar3eaanuitlesbehalvepianisteiszijookuitiste.Jonathanbegonopzijn7ejaarmetcellomaarwaseer-deralbegonnenopdepianodeblokuitenopdelier.AlsikgeenmuziekkanmakenwordikongelukkigBIJZONDERENMF-MUSICIHetBrackmanTrioFOTOHANS-EVERTBRACKMAN NMFJUBILEUMMAGAZINE26NMFJUBILEUMMAGAZINE26TimenJonathanzijnalweerenigetijdbruik-lenersvanhetNMFenzijnbeidenooktoeaanhuntweedeNMF-instrument.TimspeeltopeenvioolvanClaudeAugustinMiremontPa-rijs1881JonathanheevanhetfondseencellogebouwddoorDanilRoyAmsterdam2004inbruikleen.VolgensJonathanishetfeitdatjebijhetNMFalshetwarekanmeegroeienmetjeontwikkelingsupergoed.Wantophetmomentdatjevoeltdatjeklankideaalnietmeergerealiseerdkanwordenbestaaterdemogelijkheidjeinstrumentintewisselenvooreenanderdatbeterbijjepast.Hetjuistein-strumentspeeltnatuurlijkeenheleessentilerolnietalleenombijvoorbeelddewarmteenhelderheidtevindendiebijjepassenmaarookofbeidestrijkinstrumentengoedbijelkaarpassen.Eenensemblesteltnueenmaalandereeisenaanhetinstrumentdanwanneerjealleenspeeltwanthetmengenvandeklankenisui-terstbelangrijk.DatAnnebijconcertenaltijdgenoegenmoetnemenmeteenanderepianoisdaarbijhelaaseengegeven.Alsjebeideherenhoortpratenvalthunenor-megedrevenheidop.Ondanksdemoeilijketijdvoordekunstsectoriserbijhengeentwij-fel.Muziekishunuitgangspuntmuziekishuneinddoelenkamermuziekisdemanieromdatteverwezenlijken.Natuurlijkgaansommigedingennunogmakkelijkzezijnjongenaan-stormendetalentenennogopzoeknaarhoezichverdergaanontwikkelen.DatzealstriogecoachtwordendoorLizaFerschtmanvin-denzegeweldig.Datzezichzelfniethoeventeverkopenmaargevraagdwordenomoptetredenmaakthetlevenmakkelijker.Maarzezijnzichervanbewustdatdatnietaltijdzozalblijven.ErisaltijdweereenvolgendestapzegtTimjebentaltijdopzoekjebentnooitklaar.Maardatvindenzeookgoedenzehebbenookallesovervoorhunvak.WantzozegtJonathanAlsikgeenmuziekkanma-kenwordikongelukkig.Datgeldtnietalleen1992IsabellevanKeulenIsabellevanKeulenwonin1984dehoofd-prijsinhetconcoursYoungMusicianoftheYearinGenve.Datwashetbeginvaneeninternationalecarrire.VanhetNMFkreegzijin1992eenvioolgebouwddoorGi-useppeGuarneridelGesCremona1736inbruikleen.DezevioolisenwaszondertwijfelhettopstukuitdecollectievanhetNMF.Hijisafkomstiguitdeberoemdecol-lectieMaxRodriguezbestaandeuiteenviertalItaliaansemeesterinstrumentenenzestienwaardevollestrijkstokken.In1992wasdeRodriguez-collectieaanhetNMFinbruikleengegevenenIsabellewerddeeerstebespeelster.In1997beslootdeei-genaaromvrijwelalleinstrumentenuitdecollectieRodriguezaanonzestichtingteschenken.Hetisnogsteedsdegrootsteschenkingdieooitaanonzestichtingisgedaan.HetBrackmanTriobestaatuitTimAmsterdam1993-vioolenAnneAmsterdam1995-pianoBrackmanenJonathanvanIJzerlooijZeist1992-cello.BeidestrijkersspelenopinstrumentenvanhetNMF.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE27NMFJUBILEUMMAGAZINE27voorhemmaarvooralledriedeledenvanhetBrackmanTrio.Hetlijkteropdatdezemuzi-kalegelijkgestemdezielenhunpassienoglanggaanuitleven1993VioladeHoogVioladeHoogspeeldevanaf1993tot2002opeencellovanhetNMFgebouwdrond1690doorPieterRomboutsinAmster-dam.DezecellowasdooreenparticuliergeschonkenaanhetNMFenViolawerddeeersteNMF-bespeelster.Jarenlangspeeldezijdaarnaopandereinstrumententotzijrecentelijkin2011vooreentweedemaalbruikleenstervanhetNMFwerd.Ditmaalvaneencellodiebijnaeeneeuwjongerwasdandevorige.ZebespeeltnueenItaliaansecellovanGiovanniBattistaGuadagninimogelijkgebouwdinMilaanomstreeks1750.OokdezecelloisnetalsdeviooldiedoorIsabellevanKeulenbe-speeldwerdafkomstiguitdecollectieMaxRodriguez.ViolaisnuvooralbezigmethetspelenvankamermuziekmaartreedtookopmetNederlandseenbuitenlandseorkes-ten.ZijdoceertbarokcelloenkamermuziekaandeconservatoriavanAmsterdamenUtrechtendeHochschulefrKnsteinBremen.25jaarFOTOMARTENROOT NMFJUBILEUMMAGAZINE28CHRISTIANTIMMDecollectievanhetNMFomvateind2012ruimmeerdan400instrumenten.Hetgoedkoopstein-strumentheefteenwaardevan8.000hetduur-steis31miljoenwaard.EenoverzichtvanalleNMF-instrumentenenstrijkstokkenvindtuoponzewebsiteonderhetkopjeCollectie.ChristianTimmwascollectiebeheerderbijhetNMFvan19921999.DaarnawerdhijlidvandeInstru-mentencommissie.Alsgeenanderkenthijdecol-lectievanhetNMF.OpverzoekvanhetNMFheefthijdecollectieendegeschiedenisvanhetNMFtergelegenheidvanhetJubileumuitgebreidbeschre-ven.Dezepublicatiezalgedurende2013indelenopdewebsitevanhetNMFgepubliceerdworden.Bijgaandalvasteenvoorproefje.OnzeGoudenEeuwbrachtnietalleenbe-roemdeschildersvoortmaartevensvooraan-staandevioolbouwers.HoewelerookgebouwdwerdinstedenalsHaarlemLeidenDenHaagDordrechtenUtrechtconcentreerdedebloei-periodezichvan1650tot1728inAmsterdam.DoordeblokkadevandeVlaamsezeehavenstijdensdetachtigjarigeoorlogverplaatstedeeconomischebedrijvigheidzichmeerenmeernaarAmsterdam.Doorimmigratievanuitver-schillendeEuropeselandenvondereengrotecultureleoplevingplaats.Opschilderijenuithetbeginvandezeventiendeeeuwzienwegedetailleerdeaeeldingenvanmuziekinstru-mentenalscitersgambasenvioleninvelear-chaschevormen.Devioolstondtoennognietingrootaanzienhetwashetinstrumentvanspeelliedeninkroegenenopstraat.Alsgevolgvandetoene-mendewelvaartgingdegegoedeburgerijzichechtersteedsmeerinteresserenvoordevioolenhetvioolspeleenEuropesetrend.Eront-stondgrotevraagnaargoedgebouwdestrijk-instrumentenennaargedruktebladmuziekwaardoormuziekuitgeverijeninAmsterdamenHaarlemwerdenopgericht.Ookdebe-roemdeItaliaanseviolistencomponistPietroAntonioLocatelli1695-1764vestigdezichalsuitgeverinAmsterdam.DoordehandelsbetrekkingenmetVenetienNoord-ItalikwamdeAmsterdamseviool-bouwonderItaliaanseinvloedmetnamevandescholeninBrsciaRogerienCremonaAmati.Omstreeks1650wasinAmsterdamdeomschakelingnaardemoderneItaliaanseviooleenfeit.HetisdaarbijopvallenddatnietineersteinstantiedeindeDuitstaligelandengangbareTiroolsevioolbouwvanJacobStai-ner1617-1683werdgevolgd.Ookindeaeeldingenopschilderijenwerddezeontwikkelingopdevoetgevolgdhetar-chascheviooltypeverdweenletterlijkuitbeeldomplaatstemakenvoorinstrumentennaarItaliaansestandaard.DeinstrumentenuitdeAmsterdamseSchoolzijnnogsteedsberoemdomhunwarmeklankenhunprachtigegoudbruingetintelakken.Kennisomtrentvervenlakkenenvernisheb-bendevioolbouwersongetwijfeldopgedaanbijdekunstschildersuitdiedagen.DeinstrumentencollectieHollandseinstrumFOTOFLORISE.BOSCH NMFJUBILEUMMAGAZINE29Eenandertyperendkenmerkvanhuninstru-mentenisdeinlegvanhetbuigzamewalvisba-leinbaardharenlangsderandenvanonder-enbovenblad.DebelangrijkstebouwersvandeAmsterdamseSchoolzijn-CornelisWesselseKleynman1626-1686-JanBoumeestergeboreninOsnabrckin1629gevestigdinAmsterdamin1653endaaroverledenin1681-HendrickJacobs1629-1704enzijnbeidestiefzonen-GijsbertHarmensVerbeeck1642-1717en-PieterRombouts1667-1728-entenslotteWillemvanderSijde1663totna1700.Vanhenhebbennaarschattingzonveertiginstrumentendetanddestijdsdoorstaan.MethetoverlijdenvanPieterRomboutsin1728kwameeneindeaandebloeiperiodevandeAmsterdamseSchool.Demarktwasblijkbaarverzadigdmogelijkwasermeerbehoeeaanonderhoudenrestauratie.Deoplevingvanhetmuzieklevenzettezichechtervoortineeninteressanteuitvoerings-praktijkdiezichvanuitdesalonsvanderegen-tengeleidelijkaanverplaatstenaaropenbaregelegenhedenzoalsaanheteindevandeacht-tiendeeeuwnaarhetgebouwFelixMeritisaandeKeizersgrachtenaanheteindevandene-gentiendeeeuwnaarhetConcertgebouw.UitdeAmsterdamseSchoolbeschikthetNMFoverzonvijieninstrumenten.-TweeviolenvanCornelisKleynmannuitomstreeks1680naareenmodelvanGiovanniBattistaRogeriBrsciaennuitomstreeks1690.ZijnwerkenstaanietsachterbijdievanBoumeesterJacobsenRombouts.OokzijnzemoeilijkteonderscheidenvandeinstrumentenvanbijvoorbeeldHendrickJacobs-VanHendrickJacobsheefthetNMFvierviolenuitdeperiode1670tot1699eneencellouitomstreeks1692waarindeinvloedvanPieterRomboutsherkenbaaris.HendrickJacobswordtgezienalsdebelangrijksteOudhollandsemeester.ZijntweestiefzonenGijsbertVerbeeckenPieterRomboutsleerdenhetvakbijhem.VerbeeckmaaktezichlaterzelfstandigindeWarmoesstraatmaarRomboutsbleefvoorzijnstiefvaderwerkentotaandiensdoodin1704enzettehetatelierzelfstandigvoort.HetvroegewerkvanHendrickJacobsvertoontgroteovereenkomstenmetdatvanKleynman.Rond1670veranderdehijhetconceptwaarbijzijninstrumentenwatforserwerdenvanopzet.Ditkomttotuitingineenvollerewelvingeenbredereinlegenkorterehoeken.Vanaf1685vertonenzijninstrumentenkenmerkendieduidenopdeaanwezigheidvanPieterRomboutsindewerkplaats.VooraldedieprodelakvanRomboutswordtgeroemd-VanGijsbertVerbeeckbeschikthetNMFovereenvioolmeteenorigineeletiketuit1682-VanPieterRomboutsovereenbarokvioolinoriginelestaatuitomstreeks1710eenaltviooluitcirca1700eneencellouitdeperiode16901700naareenverkleindmodelvanHen-drickJacobs-VanWillemvanderSijdeovereenviooluit1691.OokhijbehoorttotdebesteOudhol-landsemeestersmaarzijnwerkisbijnanietteonderscheidenvandatvanJacobsenRombouts.VerderbeschikthetNMFnogovereenanoniemeviooluitdeAmsterdamseSchoolmeteenAmati-etiket.Inditverbandishetinteressantomtever-meldendatin1949doorDirkBalfoortinhetHaagsGemeentemuseumhetinternationaalopgezetteConcoursHendrikJacobszwerdgeorganiseerd.HetgafdeNederlandsevi-oolbouweenbelangrijkeimpulsenbijdezegelegenheidwerddeNederlandseGroepvanVioolmakersopgericht.Veelinformatieistevindeninhetprachtigejubileumboek400jaarvioolbouwkunstinNederlanduit1999vandeNederlandseGroepvanViool-enstrijkstok-kenmakersdeNGV.Uitdelatereachttiendeeeuwbeschikkenwenogovereendrietalinstrumentenvandevi-oolbouwerJeanBaptisteLefbvregeborenin1730inLannoybijLilleenoverledeninAm-sterdamin1775.Hijwasvanaf1762ofeerderwerkzaaminAmsterdam.HoewelvanFranseaomstiszijnwerkzekernietzoFransgeori-enteerdalsdatvanzijntijdgenootJohanneseodorusCuypersinDenHaag.Lefbvreisdelaatstebouwerdiebaleinalsin-leggebruikte.Erzijnvanhemtweebouwstij-lenbekend.DeFransemetzeerkortehoekeneneenin-legdiebijnatotheteindeervandoorloopt.Zijnenigszinshardelakvarieertvangeelnaarbruinmaarisnooitrood.WillemvanderSijdeAmsterdam1691entenFOTOCATHYLEVESQUE NMFJUBILEUMMAGAZINE30Veelminderbekendiszijntypeviooldataan-sluitbijdeAmsterdamsetraditiemetlangehoekeneneenbaleineninleg.Dekleinekop-penzijnergwisselendvanmodelendesmallef-gatenwatkort.ZijnzoonJeanBaptisteII1769-1808werktebijheminhetateliermaarerzijngeeninstrumentenmetzijnetikettenbekend.HetNMFheeeenVlaamseviooltoegeschre-venaanJeanBaptisteLefbvreenwaarschijn-lijkgebouwdinAmsterdamomstreeks1760.VerdernogeenviooldoorhemgebouwdinAmsterdamrond1770entenslotteeencellometetiketGaglianomaareveneensaanLe-fbvretoegeschreven.DenHaagIndetweedehelvandeachttiendeenhetbeginvandenegentiendeeeuwzorgdenva-derentweezonenCuypersinDenHaagvooreennieuweoplevingvandeNederlandsevi-oolbouwaanvankelijkgeheelonderFransein-vloed.JohanneseodorusCuyperswerdin1724geboreninDornickbijEmmmerich.Overzijnjeugdisnietsbekend.Hijvestigdezichin1750inDenHaag.ZijnbouwwijzeweekgeheelafvandeAmsterdamseSchoolenslootaanbijdeParijsebouwersuitdietijd.Hetblijgissenhoedieinvloedtotstandisgekomen.MenverondersteltdathijleerlinggeweestisvanJosephBenotBoussudieomstreeks1750-1780inBrusselwerkte.WaarschijnlijkerisdathijwerdopgeleiddoorJeanJosephWattierdieomstreeks1724-1755inDenHaaggeves-tigdwas.Bewijzenhiervoorzijnerechterniet.WelwasonzeResidentieindietijdergFransgeorinteerd.ErwaseenFranseoperaenaanhethofenindiplomatiekekringenwerdveelFransgesproken.OokdeFranseviolistJean-MarieLeclairverkeerdevan1738tot1743aanhetHaagsehofzieapartkatern.LeopoldMozart1719-1787wiensvioolme-thodeinNederlandsedrukwasverschenenmaaktemetzijnwonderkinderenWolfgangenNannerleentourneelangsstedenalsMann-heinLondenenParijs.In176566maaktenzijeentussenstopvanenkelemaandeninDenHaagwaarzijaanhethofconcerteerden.DetienjarigeWolfgangcomponeerdeerzijnprillezessonatesvoorcembaloenvioolKV26-31.TerugnunaarJohanneseodorusCuypersdievanaf1750totaanzijndoodin1808inDenHaagwerkte.HijwerdoplatereleeijdbijgestaandoorzijnzonenJohannesFran-ciscus1766-1828enJohannesBernardus1781-1814.HoewelFranciscusvan1783tot1823inAmsterdamgevestigdwasbleefhijvoorzijnvaderwerken.VaderCuypersbouwdezijnmeestverjndeinstrumenteninzijnvroegeperiode.Maaromstreeks1780namdeFranseinvloedinzijnbouwwijzeafenwerdzijnstijlendievanzijnzonenwatzwaardermaardekwaliteitwerdernietminderdoor.DefamilieCuyperswasbijzonderproduc-tiefenbouwdeprachtigeviolenaltviolenencellimeteenwathardetransparantegelelak.DoorhunkrachtigetoonvertegenwoordigendezeinstrumenteneenbelangrijkestandaardindeNederlandsevioolbouwengenietenzijookinhetbuitenlandgrootaanzien.HetNMFbeschiktovereentwaalalinstrumentenvanhenachtviolentweealtviolenentweecelliwaaronzebruiklenersdankbaargebruikvanmaken.HoeginghetnadezebloeiperiodevandeHaagseSchoolnuverdermetdevioolbouwinNederlandInUtrechtwerktenindenegentiendeeeuwLodewichWilhelmJoannesRoumen1777-1854CornelisWeel1809-1871vanwieweovereencellouit1861beschikkenenHermanGerardusDuwaer1842-1909vanwieweeenviooluit1886inonsbezithebben.LodewichWilhelmJohannesRoumenwerdgeboreninMaastrichtenoverleedteKampen.HijwerkteinKampenUtrechtenAmsterdam.VanhemhebbenwedrieviolengebouwdinAmsterdamin18181820en1822.HijstondaanvankelijkonderinvloedvanCuypersmaarontwikkeldelatereeneigenstijl.ZijnzoonenleerlingwasJoannesArnoldusRoumenge-borenin1802inGroningenenoverledeninAmsterdamin1876.NaLefbvrewarenerindeeerstehelvandenegentiendeeeuwnogenkeleandereFransevioolbouwersinAmsterdamwerkzaamzoalsHubertJosephdeLannoyaomstiguitLilleenoverledeninAmsterdamin1820LouisBernardelaomstiguitMirecourtenover-ledeninAmsterdamin1847CharlesMen-negandaomstiguitJarrevillebijNancydietotomstreeks1857inAmsterdamwerkteendaarnanaarFrankrijkterugkeerdeenJulesJosephGrandjonookhijwasaomstiguitMirecourtenkeerdein1852terugnaarParijs.ZokwamerinhetmiddenvandenegentiendeeeuweeneindeaandeaanwezigheidvanFran-sevioolbouwersinonzehoofdstad.In1844kwamdeDuitsecontrabasbouwerJo-hannesErnstBachmannsr.naarAmsterdam.Vanhembeschikkenweovereencontrabaseenviersnariggambamodelmetdeinscrip-tieJ.BachmannAmsterdam1882no.23.Hijwerdin1816inNiederhornHessengeborenenstierfinAmsterdamin1886.ZijnzoonJohannesErnstBachmannjr.werdin1851inAmsterdamgeboren.Hijwerdop-geleiddoorzijnvaderengingdaarnaeerstinDuitslandwerken.In1878vestigdehijzichinSneekeneenjaarlaterinGroningenwaarhijin1916overleed.VanBachmannjr.beschik-kenweovereentweetalviolenuitzijnlaatstewerkperiode.BelangrijkwarenverderdegebroedersKokinAmsterdamJohanWarnaar1819-1889enGerrit1829-1899.ZijhaddengewerktbijLouisBernardelennamennadiensdoodin1847zijnwerkplaatsover.NahetoverlijdenvanJohanWarnaarzetteGerritsamenmetJohannesPeereboomdezaakvoort.TegenheteindevandenegentiendeeeuwnamenzeeenSaksischevioolbouweruitMarkneukirchenindienst.HetwasWilhelmPaulKunze1875-1957diezichalin1902inDenHaagzelf-standigmaakte.Vanhemhebbenweeencelloaldaargebouwdin1923eneendrietalviolenwaarvannuit1916opus75ennuit1930opus183.OokKarelvanderMeerDenHaag1862-Bloe-mendaal1932trokmedewerkersuithetbui-tenlandaanenzowerdendeeerstestappengezetnaareenhernieuwdeoplevingvandeNederlandsevioolbouwnuonderDuitsein-vloed.Hethieldallemaalverbandmetdevol-tooiingvanhetConcertgebouwin1882endeoprichtingvanhetConcertgebouworkestin NMFJUBILEUMMAGAZINE311888enwatlaterin1904metdeoprichtingvanhetResidentieOrkestinDenHaag.Demusicivandezeorkestenhaddenbehoeeaangoedeinstrumentenenstrijkstokkenenhetzorgvuldigeonderhouddaarvan.Zijcre-eerdendaarmeenieuwewerkgelegenheidvoorvioolbouwersstokkenmakersenrestaura-teurs.KarelvanderMeerwasaanvankelijkalsviolistwerkzaaminhetpasopgerichteConcertge-bouworkesttentijdevanWillemKes.Daar-naastlegdehijzichtoeopdevioolbouwenhetvervaardigenvanuitstekendestrijkstokken.Alin1892verliethijhetorkestenwerktehijinverschillendeAmsterdamseateliers.WatlateropendehijindeVanBaerlestraateeneigenzaakinhetpandwaarthansBroekmansvanPoppelgevestigdis.VanderMeerhaaldealgauweenaantaljongeenveelbelovendebou-wersnaarAmsterdamomhemteassisterenbijdetoenemendevraag.HetwarenFriedrichErnstSchmidtPaulMaxMllerJosefJoachimVedralLorenzKrumbholzenJohannStber.DelaatstedriezoudenzichevenalsPaulKunzespoediginDenHaagvestigen.FriedrichErnstSchmidtwerdin1870inMarkneukirchenSaksengeborenenkwamomstreeks1897naarAmsterdamwaarhijin1939stierf.HetNMFbeschiktovereenvioolvanErnstAlbinSchmidtMarkneukirchen1863-Amsterdam1939maardebouwervandezevioolisnietpreciesteachterhalen.Mo-gelijkgaathetomeennaamsverwisselingmetFriedrichErnstSchmidtdiezijneerstevoor-naamnooitgebruikte.Dezevioolisduswaar-schijnlijkvanhem.OmhetnogwatingewikkeldertemakenwaserooknogeenPaulGerhardSchmidtHam-burg1902-Lelystad1981dievan1929tot1976inAmsterdamwerkte.GeenfamiliedusmaarwelmedeoprichtervandeNGV.Helaashebbenwegeeninstrumentvanhem.PaulMaxMllerIMarkneukirchen1875-Amsterdam1948werdin1900doorKarelvanderMeernaardiensatelierinAm-sterdamgehaald.NaenkelemaandenbeslootMllereerstnogwatmeerervaringoptedoenbijMaxMckel1873-1937eenbekendeBerlijnsebouwerinSintPetersburg.In1904keerdehijterugalschefindewerkplaatsvanVanderMeer.In1913opendehijzijneigenateliervanaf1925inhetinmiddelszotraditie-rijkepandWillemsparkweg15.NadeTweedeWereldoorlogbouwdehijveertienaltviolenwaarvanereenaantalinhetConcertgebouworkestwerdbespeeld.Hetverhaalwildathijhiervoorhethoutge-bruiktevaneenoudeesdoornuitdetuinvanhetRijksmuseum.InzijnatelierwerdenookgoedestrijkstokkenvervaardigdvaakmethetbrandstempelMaxMllerAmsterdamofMeunierParis.VandezebelangrijkebouwerheehetNMFverschillendeinstrumentenindecollectie1994LizaFerschtmanToendegroteviolistTheoOlofzijncarrirebeindigdebrachthijzijnvioolonderbijhetNMF.HetwaseeninstrumentgebouwddoorFranoisLouisPiqueParijs1797.Detoenpas15-jarigeLizaFerschtmankreegdemogelijkheidomopditbijzondereinstru-menttespelen.Lizawastoenaleenenormtalent.GeborenalsdochtervanbekendeRussischemusicikreegLizaFerschtmanhaareerstevioollessenophaarvijfdevanniemandminderdanPhilipHirschhorn.Indejarendiesindsdienverstrekenzijnheeftzijdehogeverwachtingenvolledigwaar-gemaakt.Zoontvingzijinnovember2006deNederlandseMuziekprijsdehoogsteonderscheidingvoorNederlandsemusicienookdaarnanamhaarcarrireeenverderevlucht.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE321995-Mr.JanDeiterswordtdeeerstedirecteurvanhetNMF-hetkantoorvanhetNMFverhuistvanBunniknaarAmsterdamnaarhetoudstestenenwoonhuismiddenopdeAmsterdamseWallen1996-heteerstesponsordinerhetzogenaamdeDinerOrchestralwordtgeorganiseerdindeOlofskapelisdattoevalinAmsterdam1999-eencellogebouwddoorGiuseppeGuarneriFiliusAndreaeCremona1715wordtdoorhetNMFaangekocht.Hetistotophedendeduursteaankoopooit-FritsSchuttevolgtChristianTimmopalscollectiebeheerder-hetNMFwordtgoedgekeurddoorhetCBFenkrijgtdaaromhetCBF-keurmerk1997-Oud-ministerdr.KoosAndriessenwordtvoorzittervanhetNMFalsopvolgervanTheoOlof-deeerderdeelsinbruikleengegevencollectieMaxRodriguezwordtaanhetNMFgeschonken.TotopdedagvanvandaagishetdegrootsteschenkingdiehetNMFooitverkreegDr.KoosAndriessenenPieterMoerenhoutFOTOCATHYLEVESQUEFOTONMFFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE33332001-Prof.ir.WimDikvolgtdr.KoosAndriessenopalsderdevoorzittervanhetNMF-hetMinisterievanOCWsubsidieerthetNMFvoorheteerst2004-Z.K.H.PrinsConstantijnwordtbeschermheervanhetNMFalsopvolgervanzijnin2002overledenvader-MarcelSchopmanvolgtSabineMoorsopalsderdedirecteurvanhetNMF2005-deBergonzi-vioolvanHermanKrebberswordtaangekochtdoorhetNMF-Rose-MarieBleekemolenneemtnabijna10jaarafscheidvanhetbureauvanhetNMF2000-decellistYo-YoMawordterevoorzittervanhetNMF-deinstrumentencollectievandedirigentAntonKersjesgaatnaarhetNMF-SabineMoorsvolgtJanDeitersopalsdirecteurOprichterPieterMoerenhoutvoorzitterWimDikdirecteurSabineMoorsHermanKrebbersenWimDikinhetConcertgebouwbijdeoverhandigingvandeBergonzi-vioolFOTONMFFOTOMICHAELONEILFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE34-eenachttalviolenuitrespectievelijk1914191919201924opus201925opus3219261928opus78en1931-vieraltviolenuitachtereenvolgens1925opus311946opus188ex-KlaasBoon1946opus190ex-PaulGodwinen1946opus191ex-LouisMetz-entotslotnogtweecellinuit1929opus119endeandereuit1946opus190.JosefJoachimVedral1883-1965aomstiguitPasekBohemenwerktevanaf1903bijKarelvanderMeerinAmsterdamenin1906kortetijdbijPaulKunzeinDenHaag.In1907maaktehijzichdaarzelfstandigindeMolen-straatopnummer19ookweerzonpandmeteenrijkevioolbouwgeschiedenis.HetNMFbeschiktovereenvioolvanhemgebouwdin1940naareenmodelvanGuadagnini.OokbouwdehijgraagnaarStradivari.VerschillendebekendevioolbouwershebbeninhetateliervanVedralgewerktzoalsJohannStberLouisBlitzenLorenzKrumbholz.DeuitTsjechiaomstigeJosefMusil1906-1979wasvan1931tot1971zijnvastemede-werkerevenalszijnzonenNicolaasgeboren1927enJosefJoachimjr.geboren1931diein1955hetateliervanhunvadervoortzetten.SindsdedoodvanNicolaasin1984leiddeJo-sefjr.dezaaksamenmetzijnzusterAnny.Ikherinnermenoggoedhoeikalsaanko-mendconservatoriumstudentinhetbeginvandejarenvijigsamenmetmijnvioolle-raarvandeStedelijkeMuziekschoolteZwollevoorheteerstdezaakvanVedralbinnen-stapteomeenbetereviooluittezoeken.IkziedeoudeVedralnogvoormeevenalsdetoennogjongeJosefenAnny.NadatweonzekeuzehaddenlatenvallenopeenMittenwaldermeteenbijzondermooiekrulwarenonzehandendoorhetveleuitproberenwatplakkerigge-worden.OpeenszetteAnnyinhetachterka-mertjeeenemailleschaalgevuldmetwaterenhanddoekenzeepvooronsklaar.DitgebaarzaliknooitvergetenOokdewinkelmetzijnprachtigehoutenvitrinesendevelefotosvanberoemdeviolistendiedoorVedralrepara-tieshaddenlatenverrichtenmaaktendiepeindrukopme.Toenikenkelejarenvoorzijndoodin2003JosefVedraljr.opnieuwont-moettewaszijneerstevraaghoehetgingmetdievioolmetdiemooigesnedenkrul.Helaasmoestikhemopbiechtendatikdezeinmid-delshadingeruildvoorietsanders.Dathadikvolgenshemnatuurlijknooitmogendoen.IndewinkelwasinaldiejarennietsveranderdenopeensvielhetmeophoezeerJosefjr.opzijnvaderleekalsofzijngeesternogsteedsrondwaarde.Josefjr.hadbeslistgevoelvoorhumorindietijdvanonsweerzienhieldikmenogalbezigmetmuziekconcoursenvoordejeugddoorhemsteevastdeconcoursenvandehuilendemoedersgenoemd.MaarmethetNMFhadhijgeloofiknietzo-veelop.AlsiknubijtijdenwijleopmijnetsmetelektrischetrapondersteuningdeHaagse1995SimoneLamsmaSimoneLamsmawerdbijhetNederlandsepubliekvooralbekendop30augustus2009toenzeliveoptradinhetprogrammaZomer-gastenvandeVPROwaarJaapvanZwedentegastwas.Hijomschreefdetoen23-jarigeviolistealsnvandemeesttoonaange-vendeviolistenterwereld.Jarendaarvoorrondhaar10elevensjaarkreegSimonealeenvioolvanhetNMFinbruikleen.ZijprobeerdeverschillendeinstrumentenuitwaarondereenJosephHelLille1894maarspeeldelangeropeenvioolgebouwddoorEmileGermainParijs1891.In2003waszewinnaresvanhetNationaalVioolconcoursOskarBack.FOTOOTTOVANDENTOORN NMFJUBILEUMMAGAZINE35binnenstadonveiligmaakkanikhetsomsnietnalatenevendoordeMolenstraatterij-denenmetveelrespectnogeenseenbliktewerpenopdeuitgestorvenetalagevannum-mer19.AllerleiverhalendoenderondeoverwatertochwelgebeurdismetdeomvangrijkeprivcollectievanVedralmaarhetschijntdatinstrumentenhieruitmetenigeregelmaatenopdiscretewijzedoorzijnerfgenameninhetbuitenlandwordengeveild.LorenzKrumbholzwerdin1886geboreninDrngrnMarkneukirchenenstierfin1942inDenHaag.HijwerkteeerstbijOttoMckel1869-1937inBerlijnenin1916kortetijdbijKarelvanderMeerinAmsterdam.Van-af1917washijwerkzaambijVedralinDenHaagenin1935maaktehijzichzelfstandig.Nazijndoodin1942werddezaaktot1980doorzijnweduwevoortgezet.AanvankelijkmetdesteunvanJohannStberenspoedigdaaropmetdevastemedewerkingvanLorndRcz.IndeMuzenstraatkochtikbijhenin1962eenvioolgebouwddoorLorenzKrumbholzin1941.MetveelplezierhebikdezeviooleenaantaljareninHetBrabantsOrkestbespeeld.HetinstrumentmaaktthansdeeluitvandeNMF-collectie.OoktoenhunateliernaardeElandstraatwerdverplaatstkwamiknogre-gelmatigbijhenomzakenvoormijnviool-leerlingenteregelen.LorndRczwerdin1913inBoedapestgeborenenstierfin1989inDenHaag.HijwerktebijJosefVedralsr.enbijLorenzKrum-bholz.TijdenshetConcoursHendrikJacobszin1949kreeghijeeneervollevermeldingvoortweevanzijnviolen.HijwaslidvandeNGVenvan1975tot1987zelfsvoorzitter.OttoCarelBlitzgeborenin1946wasvan1964tot1969eenleerlingvanhem.OokUliSchnorrgeborenin1948wasvanaf1966zijnmedewerkervoordathijzichin1974zelfstan-digmaakteindeAdelheidstraat.JohannStberwerdin1888geboreninCrail-sheimWrttemberg.Hijkreegzijnoplei-dinginMarkneukirchenenwerkteeerstinverschillendeateliersinDuitslandenZwitser-land.Vanaf1913werktehijbijKarelvanderMeerenMaxMllerIinAmsterdamenver-volgensbijJosefVedralsr.inDenHaag.Daarmaaktehijzichin1921zelfstandiginhetpandNoordeinde150a.In1930behaaldehijeenprijsinBrusselenin1949kreeghijeervollevermeldingentijdenshetConcoursHendrikJacobsz.HijwasmedeoprichtervandeNGV.VanStberbevindenzichtweeviolenindeNMF-collectiendaarvangebouwdinDenHaagin1936.Naeenwerkzaamlevenkeerdehijophogeleeijdterugnaarzijngeboorte-plaatsCrailsheimwaarhijin1976stierfenwaareenkleinmuseumtezijnernagedachte-niswerdingericht.InzijnatelieraanhetNoordeindemaaktehijookstrijkstokken.HetniettebewijzenverhaalwildathijvoordeoorlogeenstokkenmakeruitMarkneukirchenzouhebbenaangetrok-kendiezijntijdelijkewerkzaamhedenvoorhemcombineerdemetzomervakantiesvanzijngezinophetScheveningsestrand.Waar-schijnlijkduseenmythe.Dein1908inDsseldorfgeborenErnstOttoeenzwagervanStberwerdnadeoorlogdiensmedewerkerennaderhandzijnopvol-ger.In1964werdhijlidvandeNGV.ErnstOttostierfinDenHaagin1994.ZijnvaderWilhelmOtto1875-1941enzijngrootvaderLouisOtto1844-1920bouwdeninDs-seldorfopadviesvanWillemMengelbergin1900zesvijfsnarigecontrabassenvoorhetConcertgebouworkest.OokaanJohannStberhebiknogpersoonlij-keherinneringen.Alsconservatoriumstudentindejarenvijiglietikmijnstrijkstokkennogweleensdoorhembeharen.HetwaseenwatforsgebouwdeenstrengeMeisterdieineensmettelozewittejasinzijnwinkelstonderkonvoormijngevoelgeenlachjeaf.Toenikindeperiode1955-1961regelmatigdein-ternationalecursussenvoorkamermuziek-enorkestspelinSchlossWeikersheimvolgdekwamiktotdeontdekkingdatzijngeboor-teplaatsCrailsheimdaarnietzovervandaanligt.PasdertigjaarlatertoenwemethetAthe-neumKamerorkesto.l.v.QuivanWoerdekomeenstudieweekinWeikersheimhaddenbe-legdkwamikachterhetbestaanvanhetmu-seummetzijnprivcollectieinCrailsheim.Helaashaddenwewegensonzeconcertver-plichtingengeentijdhettebezoeken.Nade1880-ersdiendezichinmiddelsalweereenjongeregeneratievioolbouwersaan.InAmsterdamwarenhetJanWillemLin-deman1890-1971devadervanFredLin-demangeboren1932dereedsgenoemdePaulGerhardSchmidt1902-1981werkpe-riodeinAmsterdam1929-1976ErhardUebel1913-1958vanafongeveer1927inAmster-damwerkzaamenGuillaumeMaxMllerII1915-1985.InUtrechtwarenhetdeinMittenwaldopge-leideAbrahamBut1906-1979enOttoStam1913-1983devadervanSergeStamge-boren1947inHaarlemBernardusNicolaasLoerakker1919-1968devadervanVincentLoerakkergeboren1949.InEnschedewerkteJanHendrikBolink1913-1998eerstalskunstschilderenvanaf1939ookalsvioolbouwerdevadervanJaapBolinkgeboren1946.OokinRotterdamwaseengroepvioolbou-wersvandezegeneratieactief.HetwarenEugneEberlesr.1885-1936enzijnzoonEugneEberlejr.1915-1973RobertGustavBernhardFritzJaenicke1889-1965dieuitBerlijnaomstigwasenzichin1930inRot-terdamvestigdeJacquesW.Hakkert1897-1942enLouisBlitz1904-1996devadervanOttoCarelBlitzgeboren1946.GraagwilikhiernogwatnaderingaanopdefamilieHakkert.PhilipHakkertjr.1859-1925opendein1880eenbescheidenmu-ziekwinkelinRotterdam.SamenmetdevoortvarendehulpvanElisabethKnap1868-1942metwiehijin1889trouwdewisthijeralgauweenbloeiendemuziekhandelvantemaken.ZoonMax1894-1942voeldezichaangetrokkentotdeverkoopenreparatievanblaasinstrumententerwijlzoonJacques1897-1942alheeljongvioolbouwerwildeworden.HijwerddaartoeopgeleidinFrank-rijkDuitslandenEngeland.TeruginRotter-damopendehijeenatelierwaarhijnaareigenmodelmeerdanhonderdviolenbouwde. NMFJUBILEUMMAGAZINE36SamenmetzijnbroerMaxrichttehijookdeEersteNederlandseSnarenfabriekopdeE.N.S.dietotcirca1955heebestaan.DezaakPh.Hakkertjr.werdinmei1940tij-denshetbombardementgeheelverwoest.DebroersMaxenJacqueskwamensamenmeteenaantalfamilieledenin1942ineencon-centratiekampom.AlleendevrouwvanMaxFloraHakkertgeb.SandersenhundochterAnskwamennadeoorlogterug.MetveelverveendoorzettingsvermogennamFloradewederopbouwvandezaakterhanddaarinbijgestaandoorhaarneefDavidSandersdelateredirecteurvanMuziekHakkerteerstaandeSchiekadeenlateraandeWestblaak.AlsmuziekschooldirecteurinLeidenhebikerindejarenzeventigheelwatuitenklarinet-tenenOr-instrumentenaangekocht.OokindebeginjarenvanhetNMFbrachtikernogweleenseenblaasinstrumentterrevisienaartoe.MuziekHakkertwerdin2004opgehevenwaarmeeereeneindekwamaaneengrotefa-milietraditievanbijnahonderdvijfentwintigjaar.DeboedelwerdovergenomendoorMu-sicall-ineenfacilitairbedrijfaanhetSlaakinRotterdam.ErhardUebelwerdin1913inErlbachbijMarkneukirchenSaksengeboren.AldaaropgeleiddoorzijnvaderGustavUebelkwamhijomstreeks1927naarMaxMllerIinAmsterdamwaarhijzichin1934zelfstandigmaakte.Hijwerdvooralbekendalsuitstekendrestaurateurwaardoorhijslechtsdertienvio-lenbouwde.Tweehiervanrespectievelijkuit1942en1947zijninhetbezitvanhetNMF.In1949ontvingErhardUebeltijdenshetConcoursHendrikJacobszinDenHaageeneervollevermeldingvoorzijnwerk.HijwasmedeoprichtervandeNGVenstierfin1958inAmsterdam.GuillaumeMaxMllerIIAmsterdam1915-1985kreegzijnopleidinginMittenwaldenwerktevervolgensinParijsenNewYork.In1933werdhijassistentvanzijnvaderenin1948namhijdienszaakover.HijwasjurylidvanhetConcoursHendrikJacobszenmedeo-prichtervandeNGVin1949.Alsexpertge-noothijookinternationaalgrootaanzien.In1950washijmedeoprichtervandeEntenteInternationaledesMatresLuthiersetArche-tiersdArtdeEILAenin1995publiceerdehijhetgezaghebbendestandaardwerkeViolinmakersoftheLowCountries.In1963werdhetvijigjarigbestaanvandermaMaxMllerZn.gevierdenin1980ginghijmetpensioen.EvenalszijnvaderbouwdeMaxMllerIIuitstekendealtviolenwaarvanerzichdriegebouwdin19491950en1954indecollectievanhetNMFbevinden.BerendMaxMllerIIIAmsterdam1944-Huizen1989bezochtvanaf1966devi-oolbouwschoolinMittenwaldendeeddaarnaveelwerkervaringopinbuitenlandseateliers.In1973werdhijassistentvanzijnvaderMaxMllerIIenin1980namhijdezaakoversa-menmetzijnvrouwCornlie.Inhetjaardathijondertragischeomstandighedenstierfbe-stondhetatelierMaxMllerZn.vijfenze-ventigjaar.MetbewonderenswaardigemoedzetteCor-nlieMllerdezaakvoortmetassistentievanonderanderenHarmutLeonhardt.Per31juli2006werddewerkplaatsechterdenitiefgeslotenenkwamereeneindeaaneenhon-derdjarigetraditievandriegeneratiesviool-bouwers.DankjewelnogCornlievooralleswatjeindiemoeilijketijdvoorhetNMFhebtgedaan.InmiddelsheeAndreasPosthetpandWil-lemsparkweg15betrokken.Hijwerdin1956inGummersbachBergischesLandtenoos-1996VeskoEschkenazyVeskoEschkenazyissinds1januari2000concertmeestervanhetKoninklijkConcert-gebouworkestKCO.VrzijnaantredenbijhetKCOwasVeskoEschkenazyachter-eenvolgensconcertmeesterbijhetRadioKamerorkestenbijhetNederlandsPhil-harmonischOrkest.ToenhijsolliciteerdebijhetKCOspeeldeVeskoalenigejarenopeeninstrumentuitdecollectievanhetNMFnamelijkeenvioolgebouwddoorJeanBaptisteVuillaumeParijs1861.EenjaarnazijnaantredenbijhetKCOkreeghijeeninstrumentvanzijneigenorkestaan-gebodenenwerddeVuillaumegeretour-neerdaanhetNMF.InmiddelsspeeltHebeMensingaeersteconcertmeestervanHol-landSymfoniaalweerjarenopdezeviool.FOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE37tenvanKeulengeboren.In1985vestigdehijzichaandeMozartkadeinAmsterdam.OokaanhemishetNMFveeldankverschuldigdvoorzijngroteexpertise.WillemBoumanwerdin1922inLeeuwardengeborenalszoonvandevioolbouwerFeikoJacobBoumanGroningen1888-1951.Defamilieverhuisdein1924naarDenHaagengingin1938terugnaarGroningen.WillemstudeerdeaanvankelijkvioolonderanderenbijAdolphePothdeconcertmeestervanhetResidentieOrkest.Daarnaastwerktehijinhetateliervanzijnvader.NadeoorlogkreeghijzijnopleidingtotvioolbouwerinMittenwaldenin1951vestigdehijzichinDenHaagsa-menmetzijnvrouwIrmengard.HijwasvanafhetprillebeginnauwbetrokkenbijhetNMF.Inonzecollectiebevindenzichvierviolenvanhemgebouwdin195619881990en1992eneencellogebouwdin1995.Naasthetbouwenvaninstrumentenenhetmakenvanstrijkstokkenwashijbedigdma-kelaarentaxateur.Bijhetverrichtenvanreparatiesenrestauratiesdeedhijveelhistorischenwetenschappelijkonderzoek.WillemBoumanoverleedin2005endezaakwerdvoortgezetdoorzijnvrouwIr-mengardenhunkinderenLiesenFeikodaar-bijgeassisteerddoorateliermedewerkers.FredLindemanAmsterdam1932leerdehetvakvanznvaderJanWillemLindeman1890-1971.Dezewerkteeerstalsmeubelma-kervoordearchitectBerlageenbegondaarnaalsautodidactmethetbouwenvanviolen.In1922opendehijeenatelierindeRivieren-buurt.HetNMFbeschiktoverdeenigealtvi-ooldiehijdaarin1951bouwde.FredLinde-manwerdin1957zijnmedewerkerenzettein1971dezaakvanzijnvadervoort.Hijlegtzichvoornamelijktoeopreparatiesenrestauratiesengeldtalseengrootbarokspecialist.EvenalszijnvaderbeschikthijoverveelkennisvandeOudhollandsevioolbouw.Hijheedaaroverinteressanteartikelengepubliceerd.AlvanafdeoprichtingheeFredLindemanhetNMFmetraadendaadterzijdegestaan.Wijzijnhemdaarvoorveeldankverschuldigd.MartenCornelissenwerdin1936inApel-doorngeborenenopendedaarin1964eenatelier.In1969vertrokhijnaarNorthamptonMassachusettsUSA.ViadealtviolistKeesSchildkwamhetNMFmethemincontact.In-middelsbevindenzichvierinstrumentenvanMartenCornelisseninonzecollectie.Tweevi-olennaarhetmodelvanStradivarigebouwdin1967opus65enin1986opus340eenvioolgebouwdin2006opus528ennogeenaltvioolex-KeesSchild.Geletophethogeopusgetalzalhijongetwijfeldveelmedewer-kersindiensthebben.IneenvolgendhoofdstukzaliknaderingaanophetwerkvandeNederlandsevioolbouwersdietijdensennadeTweedeWereldoorlogwer-dengeborenenvanwiehetNMFinstrumen-tenindecollectiehee.1997LaviniaMeijerDathetNMFmeerdoetdanalleenstrijkin-strumenteninbruikleengevenwordtwelbewezendoorderoldiehetNMFspeeltmethaarharpcollectie.ZoisbijvoorbeeldLavi-niaMeijermeerdan10jaarbruiklenervanhetNMFgeweest.Laviniakreegin1997vanhetNMFeenharpvanhetmerkLyonHealymodelStyle23inbruikleen.In2009wonzijdeNederland-seMuziekprijs.NahaardebuutinCarnegieHallinNewYorkin2007werdzeregelmatiguitgenodigdomalssolisteoptetredeninEuropaAzienAmerika.Maarookanderezeergetalenteerdehar-pistenproterenvanhetNMF.GwynethWentinkGodelieveSchramaenRemyvanKesterenbijvoorbeeldzijnofwarenbruik-lenervanhetNMF.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE38DeNederlandsevioolbouwnahetConcoursHendrikJacobsz1949InUtrechtwerddenegentiende-eeuwseviool-bouwtraditieindetwintigsteeeuwvoortgezetdoorAbrahamButenOttoStamnadeTwee-deWereldoorlogdoorSergeStamendoorLambertHouniet.OttoStamwerdin1913inTilburggeboren.NaeenopleidingalskunstschilderlegdehijzichtoeopdevioolbouwbijErhardUebelinAmsterdam.In1936vestigdehijzichinUtrechtwaarhijin1983overleed.Vanaf1964washijlidvandeNGV.OttoStambouwdeveelaltviolen.HetNMFbeschiktovereenvioolvanhemzijnopus17gebouwdin1947hetgeboortejaarvanzijnzoonSerge.SergeStamwildeevenalszijnvaderviool-bouwerworden.Van1965tot1969werdhijopgeleidinMittenwalddaarnawerktehijbijRenMorizotinMirecourtenbijBernardMil-lantinParijs.In1972keerdehijterugnaardezaakvanzijnvaderinUtrechtdiehijin1979samenmetzijnvrouwJacquelineovernam.MethetechtpaarStamonderhoudthetNMFalvanafdeoprichtingzeergoedecontacten.Sergebouwdevooronsin2004eenaltvioolzijnopus75.Alsexpertgeniethijgrootaan-zien.HijislidvandeEntenteInternationaledesMatresLuthiersetArchetiersdArtenvandeNGV.VerderishijmederedacteurvanhetbekendenaslagwerkTaxederStreichinstru-mentevanAlbertFuchs.LambertHounietwerdin1941inAmster-damgeborenenvolgdevan1964tot1968deGeigenbauschuleinMittenwald.HijwerktekortetijdbijVladimirPilarinHradecKrlovTsjechienvanaf1969bijCharlesBeareinLonden.In1972opendehijeeneigenatelierinEdinburghSchotlandenin1984vestigdehijzichinUtrecht.LambertHouniethoudtzichindeeersteplaatsmetnieuwbouwbezigenlaatzichdaarbijgraaginspirerendoordemodellenvanStradivariwaarmeehijbijBeareinaanrakingkwam.HijisnietalleenlidvandeNVGmaarookvandeEntenteInternatio-LambertHounietUtrecht1996FOTOCATHYLEVESQUE NMFJUBILEUMMAGAZINE39naleenhetVerbandDeutscherGeigenbauer.HetNMFplaatsteeenachttalnieuwbouwop-drachtenbijhem.Hetgaatdaarbijomdriedriekwartviolenopus77en78uit1994enopus110uit2002eenkleineheleviooluit1996opus81envierheleviolenopus55uit1990opus69uit1994endeopussen73en75uit1995.InHilversumwerkthetechtpaarAnneliesSteinhauerenJaapBolink.Zijrichtenzichuitsluitendophetbouwenvaninstrumenten.HetNMFonderhoudtaljarenlanguitstekendecontactenmethen.Doorschenkingofbruik-leenvanparticulierenendoorhetplaatsenvanopdrachtenbeschikthetNMFoverveelinstrumentenvanhetechtpaar.AnneliesSteinhauerwerdin1945inAmster-damgeborenengingin1965naardeGeigen-bauschuleinMittenwaldwaarzijJaapBolinkleerdekennen.In1967vertrokkenzijuitMit-tenwaldenwerktenzijinNederlandengelandenDuitsland.In1970vestigdenzijzichinAmsterdamenin1973inHilversum.ZowelAnneliesalsJaapbouwenvanuithunvakbe-kwaamheidnaareigeninzicht.BeidenzijnlidvandeNGV.VanAnneliesSteinhauerbeschikthetNMFovereentwaalalinstrumentenvijfviolendriealtviolenenviercelli.Inchronolo-gischevolgorde1971altvioolopus19noggebouwdinAmsterdam1979vioolopus30gebouwdinLijstervreugdeteHilversum1981altvioolopus361987vioolopus49behorendetothetviolenpaarLuisvanDoornumzieookJaapBolinkopus1151993vioolopus551995vioolopus59vioolopus60encelloopus612000celloopusnummeronbekend2002altvioolopusnummeronbekend2004driekwartcelloopus832006celloopus88.JaapBolinkwerdin1946inEnschedegebo-ren.HijwasdezoonvanJanHendrikBolink1913-1998dieeerstkunstschilderwasenzichlatertoelegdeopdevioolbouw.HetNMFheenvioolvanhemindecollectiege-bouwdinEnschedein1948.EvenalszijnvaderwildeJaapvioolbouwerwordenonderzijnleidingbouwdehijopdertienjarigeleeijdzijneersteviool.In1963vertrokhijnaardeGeigenbauschuleinMit-tenwaldwaarhijAnneliesleerdekennen.In1970opendenzijeengezamenlijkatelierinAmsterdamenin1973namenzijhunintrekinvillaLijstervreugdeinHilversum.JaapBo-linkwasvan1987tot1997secretarisvandeNGVenissindsdienvoorzitter.VanhemheehetNMFachttieninstrumen-tenindecollectiezesviolennaltvioolnegencellinvioloneenncontrabas.Inchronologischevolgorde1969eenviersnarigecontrabasopus46eneencelloopus47beidenoggebouwdinAmsterdam1974celloopus71gebouwdinHilversum1984altvioolopus102encelloopus1031987celloopus111envioolopus115behorendetothetviolenpaarLouisvanDoornumzieAnneliesopus491990vioolBolsopusnummeronbekend1993celloopus130ex-LouisvanDoornum1994celloopus1321995vioolBiromeopus133celloopusnummeronbekendeneenvioolmetetiketVoormijnvriendinIsabellevanKeulen19961997vioolopus1392001celloopus1502003vioolDeLennyopus1542005celloopus1592007violoneopus164hetgaathieromeenkleinevijfsnarigecontrabasmetgewelfdebladen.InopdrachtvandetoenvijfenzeventigjarigeLouisvanDoornumteDalfsenbouwdenJaapenAnneliesin1987eenviolenpaarmetdebedoelingdatdezeinstrumentenookechtbijelkaarzoudenblijveninhetuitleenverkeernietzongemakkelijkeopgave.RecentelijkwerkenzesamenaaneenspecialeopdrachtvanhetNMFdegezamenlijkebouwvaneenvijfsnarigecello.VoorzoverikkannagaanisJaapBolinkdelaat-stevioolbouwerdiehetvakbijzijnvaderleerde.Opvallendisdatveeljongebouwerszichbijge-brekaaneenfamilietraditierichtenopvoorbeel-denvandeItaliaansevioolbouw.AlexOostenwerdin1946inDordrechtge-boren.HijwasindeleerbijWillemBoumanenvolgdeevenalsdezedeGeigenbauschuleinMittenwald.DaarnawerktehijwederombijBoumanenookbijOttoStam.In1971maaktehijzichinRijswijkzelfstandig.HijislidvandeNGV.HetNMFbeschiktvanhemovereenzevenachtstevioolgebouwdin1986eneenalt-vioolgebouwdin1999.UliSchnorrwerdin1948geboreninGries-bachBeierenenkwamin1966alsmedewer-kervanLorndRcznaarDenHaag.In1974maaktehijzichzelfstandigindeAdelheids-traat.HetNMFheetweecellivanhem.Engebouwdin1999naareenmodelvanLupotenngebouwdin2005naareenmodelvanStradivari.HansPeeterscontrabasbouwerwerdin1950inDenHaaggeborenenvestigdezichin1972inArnhem.VanhembeschikthetNMFovereenviersnarigecontrabasaldaargebouwdin1982. 40InterviewmetCarlaLeursdinsdag6november2012doorMarcelSchopmanKleineCarlawasnogmaareenpaarjaaroudtoenzemetdeneusopdemuziekwerdgedrukt.Wantweliswaarwoondezemethaarfamilieopeenindustrieter-reinverwegvandebewoondewerelddemuziekkwamtochophaarpad.IndeboxzongzealliedjesvanAbba.Envlakbijhaarhuisrepeteerdeindeenehaldeplaatselijkeharmonieindeanderedele-gendarischepopgroepBZN.KleineCarlavondhetmachtiginteressantenhobbeldevanhetenenaarhetanderegebouwon-dertussenpogendmuziekuithaarkleineaccordeontepersen.Ophaarzesdegingzenaardemuziekschoolwaarzetekleinvoordepianobleek.Zemochttoenkie-zentussenblokuitenviool.Iedereenkoosvoorblokuitdusiknamdevioolmaarhoewelikhelemaalnietwistwatdatwas.Maarhetkliktesneltussenhaarenhetnieuweinstrument.Vioolspelendatwaswatzewildedoeninhaarleven.Enzogeschiedde.AlsikophetpodiumstaiseralleennogmaardiemuziekBIJZONDERENMF-MUSICICarlaLeursCarlaLeursHeemskerk1978isbe-speelstervaneenbijzondereviooluitdecollectievanhetNMF.HetiseenvioolgebouwddoordeFranseStradivariusNicolasLupotParijs1808.ZeheeftookeenvioolstokgebouwddoorVictorFtiqueParijs1910vanhetNMFinbruikleen. NMFJUBILEUMMAGAZINE41EenpaarjaargeledennaeenverblijfvaneenaantaljarenindeVerenigdeStatenenondermeereenstudiebijItzhakPerlmankwamCarlaincontactmethetNMF.DatwasnodigwantdevioolwaarzetoenaleentijdopspeeldewaseigendomvaneenartsuitZwitserlanddiezijninstrumentterugwildehebben.Eenalternatiefhadzeniet.Ophaarverjaardagin2006werdzedoorhetNMFgebeld.Erlageenvioolvoorhaarmisschienwildezedieprobe-renHetbleekomeenvioolgebouwddoorNicolasLupotParijs1808tegaandieuitdenalatenschapvandeechtgenotevandirigentAntonKersjeskwam.DeLupotwashettopstukuitdecollectieKersjes.Devioolheeeenkrachtigon-miskenbaareigenkarakterwaarlangnietiederemusicusmeeuitdevoetenkan.DeechtgenotevanKersjeswistdevioolblijkbaarweltetemmenhetgeenookgoldvoorDanielRowlanddiedevioolin2000inbruikleenkreegenerzesjaaropspeeldeevenalsvoorCarladiedeviooldirectdaarnagingbespelen.Beidespe-lerswistenbinnenvijfminutendathetklikte.Carlanoemtdevioollieozendhaarwole.MeteenknipoognaarhetItaliaanseLupowolfmaarvooralookomdatdevioolietsonstuimigsheedathaarjuistergaanspreekt.BovendienheedevioollastvaneenwolfopdeG-snaar.Hiermeewordteenklankvervormingbe-doelddiebijdebesteinstrumentenkanvoorkomenendiewordtveroorzaaktdoorconicterendetrillingen.Somskandateectzosterkzijndatdeafstel-lingvandeviooldooreenbouwermoetwordenaangepastvoordaterweernaarbehorenophetinstrumentkanwordengespeeld.NietmakkelijkzoninstrumentmaarohzomooiInmiddelsisCarlagetrouwdmoedergewordenennaeenjaartjeZwitserlandweerneergestrekeninAmsterdam.ZespeeldedeafgelopenjarenbijvoorbeeldbijhetSinfonieorchesterBaselenbijdeRadioKamerFilharmonie.OokwaszeplaatsvervangendconcertmeesterbijhetLondonPhilharmonicOrchestrabijhetRotterdamPhilharmonischOrkesthetNederlandsKamerorkestenanderegere-nommeerdeensemblesenorkesten.MomenteeliszeconcertmeestervanhetNederlandsSymfonieOrkest.Hetiseenbaandiezeongelofelijkgraagwildeheb-benenwaarzeheelgelukkigmeeis.Naastdieheerlijkebaanheezenogdeambitieomwaanzinnigeprojectentedoenzo-alsallePaganiniCapricesauthentiekuittevoeren.Enookwilzegraaghaarmedemusiciinspirerenzoweljongerenalsou-deren.Wantzoalszezegtalsikophetpodiumstaiseralleennogmaardiemu-ziekendatiszoheerlijk.Ikgenieterheelergvan.EengelukkigmensdieCarlaeneenheelbijzonderevioliste.1998SonjavanBeekSonjavanBeekbehaaldeeersteprijzenopdeIordensViooldagen1986en1988ophetPrinsesChristinaConcours1988enopheteersteDavinavanWelyViool-concours1991.Inapril1993werdzewinnaresvanhetNationaalVioolconcoursOskarBack.Sonjabespeeldevan1990tot1993eenvioolgebouwddoorNicolaGa-glianoFiliusAlexandriNapels1739vanhetNMF.Daarnawaszeevenbruiklener-afmaarvanaf1998speeldezijbijna10jaarlangopnieuwopeenvioolvanhetNMF.Hetgingtoenomeenkostbarevi-oolgebouwddoorSantoSeranVeneti1750.Devioolwerdin1998nogeveneenmaanduitgeleendaanTheoOlofvooreenafscheidsconcertvanTheoenHermanKrebberssamen.NMFJUBILEUMMAGAZINEEenpaarjaargeledennaeenverblijfvaneenaantaljarenindeVrenigdeStatenenondermeereenstudiebijItzhakPerlmankwamCarlaincontactmethetNMF.DatwasnodigwantdevioolwaarzetoenaleentijdopspeeldewaseigendomvaneenartsuitZwitserlanddiezijninstrumentterugwildehebben.Eenalternatiefhadzeniet.Ophaarverjaardagin2006werdzedoorhetNMFgebeld.Erlageenvioolvoorhaarmisschienwildezedieprobe-renHetbleekomeenvioolgebouwddoorNicolasLupotParijs1808tegaandieuitdenalatenschapvandeechtgenotevandirigentAntonKersjeskwam.DeLuotwashettopstukuitdecollectieKersjes.Devioolheeeenkrachtigon-miskenbaareigenkarakterwaarlangnietiederemusicusmeeuitdevoetenkan.DeechtgenotevanKersjeswistdevioolblijkbaarweltetemmenhetgeenookgoldvoorDanielRowlanddiedevioolin000inbruikleenkreegenerzesjaaropspeeldeevenalsvoorCarladiedeviooldirectdaarnagingbespelen.Beidespe-lerswistenbinnenvijfminutendathetklikte.Carlanoemtdevioollieozendhaarwole.MeteenknipoognaarhetItaliaanseLupowolfmaarvooralookomdatdevioolietsonstuimigsheedathaarjuistergaanspreekt.BovendienheedevioollastvaneenwolfopdeG-snaar.Hiermeewordteenklankvervormingbe-doelddiebijdebesteinstrumentenkanvoorkomenendiewordtveroorzaaktdoorconicterendetrillingen.Somskandateectzosterkzijndatdeafstel-lingvandeviooldooreenbouwermoetwordenaangepastvoordaterweernaarehorenophetinstrumentkanwordengespeeld.NietmakkelijkzoninstrumentmaarohzomooiInmiddelsisCarlagetrouwdmoedergewordenennaeenjaartjeZwitserlandweerneergestrekeninAmsterdam.ZespeeldedeafgelopenjarenbijvoorbeeldbijhetSinonieorchesterBaselenbijdeRdioKamerFilharmonie.OokwaszeplaatsvervangendconcertmeesterbijhetLondonPhilharmonicOrchestrabijhetRotterdamPhilharmonischOrkesthetNederlandsKamerorkestenanderegere-nommeerdeensemblesenorkesten.MomenteeliszeconcertmeestervanhetNederlandsSymfonieOrkest.Hetiseenbaandiezeongelofelijkgraagwildeheb-benenwaarzeheelgelukkigmeeis.Naastdieheerlijkebaanheezenogdeambitieomwaanzinnigeprojectentedoenzo-alsallePaganiniCapricesauthentiekuittevoeren.Enookwilzegraaghaarmedemusiciinspirerenzoweljongerenalsou-deren.Wantzoalszezegtalsikophetpodiumstaiseralleennogmaardiemu-ziekendatiszoheerlijk.Ikgenieterheelergvan.EengelukkigmensdieCarlaeneenheelbijzonderevioliste.1998SonjavanBeekSonjavanBeekbehaaldeeersteprijzenopdeIordensViooldagen1986en1988ophetPrinsesChristinaConcours1988enopheteersteDavinavanWelyVioolconcours1991.Inapril1993werdzewinnaresvanhetNationaalioolconcoursOskarBack.Sonjabespeeldevan1990tot1993eenvioolgebouwddoorNicolaGa-glianoFiliusAlexandriNapels1739vanhetNMF.Daarnawaszeevenbruiklener-afmaarvanaf1998speeldezijbijna10jaarlangopnieuwopeenvioolvanhetNMF.HetgingtoenomeenkostbarevioolgebouwddoorSantoSeranVeneti1750.Devioolwerdin1998nogeveneenmaanduitgeleendaanTheoOlofvooreenafscheidsconcertvanTheoenHermanKrebberssamen. NMFJUBILEUMMAGAZINE42MatthieuBesselingAmsterdam1951begonalopzntwaalfdemethetbouwenvanviolenonderleidingvanPaulGerhardSchmidtenzijnvaderdieinzijnvrijetijdamateurbouwerwas.Ooktoenhijmedicijnenenaltvioolstu-deerdebleefhijviolenbouwen.In1977open-dehijeeneigenatelierinAmsterdam.HijislidvandeNGV.HetNMFheedrieinstrumen-tenvanhemindecollectieeencellouit1977eenviooluit1994eneenaltviooluit1998.HendrikWoldringMuiderberg1952kreegvan1974tot1977zijnopleidingaandeNe-warkSchoolofViolinmakinginNottinghams-hireEngeland.DaarnavestigdehijzicheerstinGarsthuizenFivelingoenin1985inGro-ningenwaarvrhemJohannesErnstBach-mannjr.enFeikoJacobBoumanwerkzaamwarengeweest.HijislidvandeNGVenhetNMFbeschiktovereenvioolvanhemge-bouwdin1999naareenmodelvanGuarneridelGeseneencellometdubbeleinlegge-bouwdin2006naareenmodelvanTecchler.JaapTimmerTilburg1954volgdevan1987tot1981eveneenszijnopleidingtotvioolbou-werinNewarkdaarnawerktehijenkelejareninKopenhagen.In1983vestigdehijzichinDeventer.In1995kreeghijeenernstigauto-ongelukwaarnahijzijnberoepnietmeerop-timaalkonuitoefenen.In1998trokhijzichdenitiefteruginBathmenbijDeventer.HijwasaangeslotenbijdeNGV.HetNMFheeeenvioolvanhemuit1993gebouwdnaareenmodelvanGuarneridelGeseneenvioolaf-gebouwdin199596.JohannesJacobsMiddelburg1954kreegvan1982tot1985zijnopleidingaandeWelshSchoolofInstrumentmakingandRepairinWales.In1985vestigdehijzichMiddelburg.HijislidvandeNGV.HijbouwdeeenzestalinstrumentenvoorhetNMFin1993eenvi-oolin1995eenkleinehelevioolin1999eenvioolmetverkortesnaarlengteeneveneensin1999eenvioolvoordejubilerendeNGVmaardaarnaaangekochtdoorhetNMFeneenalt-vioolin2000.RenZaalWageningen1956kreegzijnop-leidingaandeNewarkSchoolofViolinmakinginEngelandenwerktedaarnaenkelejarenbijdevioolbouwerVincentLoerakkerinHaar-lem.HijrichttezichvervolgensuitsluitendopdebouwenreparatievancontrabassenenopendeachtereenvolgensateliersinArnhem1983Doesburg1992enBemmel1997.RenZaalislidvandeNGVenmaaktever-schillendebassenvoorhetNMF-eenviersnarigebasArnhem1988-eenviersnarigebasvioolmodelArnhem1994-eeneveneensviersnarigebasDoesburg1995-eenbasnaarItaliaansmodelBemmel2000opus251999QuirineViersenZonderanderentekorttewillendoenkanmentochwelzeggendatertweeNederland-secellistenzijndiequaberoemdheidencarrirealleanderenachterzichhebbenge-laten.EnvanhenisQuirineViersendoch-tervanYkeViersencellistinhetKoninklijkConcertgebouworkest.ViersenwassolistebijallebelangrijkeNederlandseorkestenenbijgroteinternationaleorkesten.In1994wonViersenalseersteNederlandereenprijsophetprestigieuzeTsjaikovskyConcours.InhetzelfdejaarontvingzedeNederland-seMuziekprijs.Quirinespeeltsinds1999opeencellovanGiuseppeGuarneriFiliusAndreaeuit1715diezeinbruikleenkreegvanhetNMF.HetNMFkochtdezecellovandeberoemdecellistHeinrichSchiff.HetisnogsteedsdeduursteaankoopdiehetNMFooitheeftverricht.SchiffhadopzijnbeurtdecellogekochtvancellistAndrNavarranaarwiehetinstrumentnogsteedsisge-noemdex-Navarra.LeukebijkomstigheidisdatNavarralesgafaanSchiffenSchiffopzijnbeurtlesgafaanQuirineViersendiedecelloalbespeeldevoordathetNMFhemaankocht.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE43-eenvijfsnarigebasBemmel2007naareengambamodelvanJohannJosephStadlmannWenen1720-1781.GuustFranoiswerdin1956inTeteringenbijBredageborenenvestigdezichin1993inAmsterdam.VanhembeschikthetNMFoverdevolgendeinstrumenten-eenbarokcellogebouwdin1977modelServaisvanAntonioStradivari-eenbarokaltviooleveneensgebouwdin1997modelSpiritoSorsanawerkperiodeomstreeks1715-1740inCuneozuidelijkvanTurijn-eencellogebouwdin2001modelAlessandroGaglianoNapelsomstreeks1695-1735-eenbarokcellogebouwdin2004modelFran-cescoRugieriCremonaomstreeks1620-1695-eendriekwartcellogebouwdin2005-eencellogebouwdin2007modelGiuseppeBaldantoniAncona1784-1873-eenbarokcellogebouwdin2008modelAndreaAmatiCremona15051510-1577.DanilRoyAmsterdam1957raaktealopjongeleeijdgeboeiddoorbouwenreparatievanstrijkinstrumenten.HijkreegdaarbijhulpvanPaulGerhardSchmidtinAmsterdamenvanBramButinUtrecht.Ookwerktehijsa-menmetdeluitbouwerNicovanderWaalsinOudkarspel.HijmaaktezichzelfstandiginAmsterdamenbouwtinstrumentennaareigenmodelookmaakthijgraagstrijkstok-ken.HijislidvandeNGVenhetNMFheedertieninstrumentenvanhemindecollectie-eencelloAmsterdam1985-eenviersnarigecontrabas1988-eenaltvioolgebouwdin1998-eencellogebouwdin2004-eenzevenachtstecelloeveneensuit2004-eenviersnarigedriekwartcontrabasgebouwdin2005-eenaltvioolmodelStradivarigebouwdin2006-eencelloeveneensuit2006-tweeviersnarigedriekwartcontrabassenge-bouwdin2006en2007-tweezevenachtstecellosuit2007en2010.GuustFranoisAmsterdam1997FOTOCATHYLEVESQUE NMFJUBILEUMMAGAZINE44Intotaaldustweealtviolenzevencellosenviercontrabassen.HarryJanseneenbekendcontrabasbouwerenhandelaarinbassenwerdin1959inApel-doorngeborenenvestigdezichin1989inAm-sterdam.HetNMFbeschiktovervierbassenvanhemnaarNapolitaansevoorbeelden.Tweegebouwdin1979en2002naareenmodelvanVincenzoPanormoentweegebouwdin2008naareenmodelvanGagliano.JanvanderElstDordrecht1961kreegvan1986tot1989zijnopleidingaandeNewarkSchoolofViolinmakinginEngeland.Hijves-tigdezichdaarnainDordrechtenislidvandeNGV.HetNMFbeschiktoverdrieinstrumen-tenvanhem.Eenvioolopus23gebouwdin1997naareenmodeluit1965vanAnsaldoPoggi1893-1984eenbelangrijkeItaliaansebouwer.VoordelieebbersPoggiwasleer-lingvanGiuseppeFiorini1861-1934inMnchenenZrichdaarnavestigdehijzichinzijngeboorteplaatsMedicinabijBologna.Hijlietzichgraaginspirerendoorvoorbeel-denvanStradivarienGuarneri.OokJanvanderElstbouwdein1997eenaltvioolnaareenmodelvanAndreaGuarneriuit1676.VerderbeschikthetNMFnogovereenvioolvanhemzijnopus26.SaskiaSchoutenTilburg1961bouwdeon-dertoezichtvanPauldeVroeinAmstelveenhaareersteviool.In1980gingzijnaardevi-oolbouwschoolinCremona.ZijwerkteenigetijdmetenkelecollegasindeToscaneenwasvan1983tot1985alsvioolbouwerverbondenaanhetconservatoriumvanPalermoSicili.Zijbehaaldein1986haardiplomainCremo-naenvestigdezichinHeusdenlaterinHe-dikhuizen.HetvestingstadjeHeusdenenhetdorpjeHedikhuizenliggentennoordenvanVlijmenbijs-Hertogenbosch.SaskiaSchoutenislidvandeNGVenheezichgespecialiseerdindebouwvancellos.HetNMFheedevol-gendeinstrumentenvanhaarindecollectie-eencelloHeusden1998naareenmodeluit1680vandeCremonesebouwerFrancescoRugieri-eenaltvioolHeusden2003-eencelloHeusden2004naarhetmodelPiattivanAntonioStradivari-eenvioolHeusden2006naareenmodelvanCamilloCamilliMantuaomstreeks1704-1754-eendriekwartcelloHedikhuizen2008.RonalddeJonghDenHelder1962kreegzijnopleidingbijMathijsHeyligersinCremona.In1990opendehijeenatelierinAmsterdamwaarhijzichvooraltoelegtopnieuwbouw.HijislidvandeNVGenhetNMFheevierin-strumentenvanhemindecollectie-eentenorviooluit1997uitgevoerdinVogelau-gen-AhornnaareenmodelvandegebroedersAntoniusenHieronymusAmatiuit1592-eenaltvioolgebouwdin2004-eenvioolgebouwdin1999eenkopievandezichinonzecollectiebevindendevioolvanWil-lemvanderSijdeuit1691-eenviooleveneensgebouwdin1999.WillibrordCrijnenVeldhoven1963vestig-dezichin1985inAmsterdammaarvertrokin1996naarMarseille.HetNMFheeeenaltvioolvanhemin1995inAmsterdamge-bouwdnaareenmodelvanGofrillerVenetibeginachttiendeeeuw.InMarseillebouwdehijin1998eenbarokcellonaareenmodelvanGiovanniTononiBolognaomstreeks1650tot1713indestijlvanNiccolAmatienin2006eenviooleenkopievanLeDucvanGuar-neri.BeideinstrumentenzijnaangekochtdoorhetNMF.GudrunKremeierbouwdeinAmsterdamin2003eenvioolnaareenmodelvandebelang-rijkeCremonesevioolbouwerCarloBergonzi1683-1747.DezevioolisdoorhetNMFvanhaaraangekocht.BasMaasChamAchttienribbeBasMaasbouwdeinAmsterdamin2005eenvioolvoorhetNMFnaareenmodelvanJo-hannesCuypersuit1801enin2007eenaltvi-ooleenasymmetrischeinterpretatievaneenMaxMllerI-model.ChamAchttienribbevervaardigdein2007eveneensinAmsterdameenaltvioolnaarhetmodelConteVitalevanAndreaGuarneriCremonatweedehelzeventiendeeeuw.BasenChamkregenhunopleidingaandegerenommeerdeNewarkSchoolofViolon-makinginNottinghamshireEngeland.Chamronddezijnstudiesdaarafin2002.EenjaarlaterwonBasmetzijnafstudeerviooldeBenslowMusicTrustAward.TijdenshunopleidingdoorliepenzediversestagesinAm-sterdamenLonden.OokwerktenzebeidenbijLoerakkerVioolbouwersinHaarlem.Sinds2004ishetbedrijfvanBasMaasenCha-imAchttienribbegevestigdinAmsterdam.BasmaaktuitsluitendnieuweinstrumententerwijlChamzichconcentreertophetrestau-rerenvanstrijkinstrumentenenstokken.Hijwerktein2008tijdelijkaanhetRimsky-Kor-sakovConservatoriuminSint-Petersburg.ZezijnallebeilidvandeNederlandseGroepvanVioolbouwers.TenslottestaiknogevenstilbijNederlandsebouwersdiezichinhetbuitenlandhebbenge-vestigd.IknoemdereedsMartenCornelissendiein1969naardeVerenigdeStatenvertrokenWillibrordCrijnendiezichin1996inMar-seillevestigde.MichieldeHoogwerdgeborenin1956inUtrechtengingin1976voorzijnvioolbouw-opleidingnaarLonden.HijrestaureerdeinverschillendeatelierseerstinLondenendaar-nainParijs.Van1982tot1996werktehijzelf-standigalsvioolbouwerinChartresFrank-rijkwaarhijin1994eenbarokvioolmetbijbehorendestrijkstokvoorhetNMFmaakte.Van1996tot2011hadhijzijnwerkplaatsinDublinIerlandwaarhijviolenbouwdeenrestaureerde.Sinds2012heehijzichinZaan-damgevestigd.MathijsHeyligersgingnazijnmiddelbareschoolin1975naarItaliomvioolbouwerteworden.HijkreegzijnopleidingeerstaandeinternationalevioolbouwschoolinCremonabijGiorgioCenvanaf1977inParmabijRenatoScrollavezzaenPietroSgarabotto.In1980behaaldehijzijneinddiplomaalsmees-tervioolbouwer.Tijdenszijnopleidingtotvi-oolbouwerstudeerdehijonderdeskundige NMFJUBILEUMMAGAZINE45leidingookintensiefvioolwaardoorhijzijnbouwopdrachtenbeteropdebetreendemu-sicuskanafstemmen.NahetbehalenvanzijndiplomavestigdehijzichinCremonaenbouwdedaarin2001eencellovoorhetNMFnaareenmodelvandeVenetiaansebouwerDomenicoMontagnanaoverledenin1750enin2002eenvioolnaareenvoorbeelduit1662vandeCremonesebouwerAndreaGuarneriomstreeks1626tot1698.Volgendeenvoorgaandehoofdstukkenkuntuvin-denophetcompleteoverzichtvandegeschiedenisvanhetNMFoponzewebsite.2000DanielRowlandDanielheeftaleenlangegeschiedenismethetNMF.In1991probeerdehijeentijdjeeenvioolvanJohannesTheodorusCuypersDenHaag1782uitdecollectievanhetFondsmaardiebleekhemniettebevallen.In2000kwamerechtereenvioolgebouwddoorNicolasLupotParijs1808beschikbaar.HetwaseengeschenkvandedirigentAntonKersjes.DezevioolbevielDanielbeterwanthijbleeferruimzesjaartotbegin2006opspelen.DanielRowlandiswellichtwatteweinigbekendinNederlandmaarinhetbuitenlanddestemeer.HijwerdgeboreninLondenmaargroeideopinNederland.HijisoprichterenartistiekleidervanhetStiftInterna-tionalMusicFestivaleenfestivalopeenidyllischelocatieinTwentemetconcertenineen14e-eeuwskerkje.Sinds2007ishijdeprimariusvanhetvermaardeLondenseBrodskyQuartet.Metditkwartettreedthijopoverdehelewereld.DanielisdocentaandeRoyalCollegeofMusicinLonden.FOTOPATRICKALLEN 46DanaenMikhailZemtsov NMFJUBILEUMMAGAZINE47HetNMFiseengoeddoeldatmusiciwilhelpenbijhunontwikkelingdoorheneeninstrumentterbe-schikkingtestellen.Datkostgeldveelgeld.LatenwevooropstellendathetNMFvanelkeeurodiebinnenkomtzoveelmogelijkaandeuiteindelijkedoelstellingbesteedt.Indeeersteplaatsisdatnatuurlijkaandeaankoopvanin-strumenten.Decollectiewordtnogsteedsuit-gebreidwanterisnogsteedsvraagnaarmeerenbetereinstrumenten.Indetweedeplaatskostookhetbeheervanderuim400instru-mentenenruim350strijkstokkenveelaan-dachtendusgeld.DecollectievanhetNMFiseigenlijkeenmuseumcollectiediezichelkedagopstraatbevindt.Datdatingrijpendecon-sequentiesheeendusooknancilemogeduidelijkzijnNaastdekostenvoordezekernactiviteitenzijnernogandereuitgavenposten.Zowordenerbijvoorbeeldnogalwatevenementengeorga-niseerddoorgaanstussende50en80perjaar.Dieevenementenzijnomminstensdrierede-nenbelangrijk.Hetgeedemusicuseenpodi-umhetbiedtdedonateurdemogelijkheidomtezienwatermetzijnhaarsteungebeurtenhetgeehetNMFdemogelijkheidzichtepro-moten.Weliswaargeldtalsuitgangspuntdatdedirectekostenvanelkevenementmoetenwordenterugverdiendmaardeevenementenmoetennatuurlijkookgeorganiseerdworden.Verreweghetgrootstedeelvanhaarinkom-stenontvangthetNMFvanparticulieredona-teursenparticulierestichtingen.Intotaaloverdejarenheenbedraagtdebijdragevandezegroepbijna90vandetotaleinkomstenvanhetNMF.DaarnaastontvangthetNMFsteunvaneenaantalvermogensfondsen.HetNMFontvangtgeensubsidievandeoverheidmeer.EenkleingedeeltevandeinkomstenbestaatuitdevergoedingvandemusicidiezijbetalenaanhetNMF.DezevergoedingbetalenzijvoordedienstendiehetNMFhenlevert.Demu-sicibetalenookverzekeringspremievoorhetinstrumentdatzijinbruikleenhebben.Dezeisaankelijkvandewaardevanhetinstrumentenwordtvoor100doorbetaaldaanonzever-zekeraardiehetNMFdelaagstepremievanNederlandbiedt.Debruikleenvergoedingbe-droegin2012570perjaarperinstrumentenisbijlangenanietkostendekkend.HetNMFhoudtzichuiteraardaandericht-lijnendiedoorhetCBFzijnuitgegeventenaanzienvandebestedingvandeaanhaartoe-vertrouwdegelden.Hetheedaarvoorin1999hetCBF-keurmerkgekregen.GedetailleerdeinformatieoverdeinkomstenenuitgavenvanhetNMFkuntuvindeninonzejaarrekeningteraadplegenoponzewebsiteofoptevragenbijdestichting.ateurs NMFJUBILEUMMAGAZINE48DonateurAnoniemschonkeenVuillaume-celloBijzonderedonateursschenkenbijzondereinstrumentenBijzonderedonateursHetNMFisiedereendiehetNMFsteuntongelofelijkdankbaar.VooralparticulierenenparticulierestichtingenzijnverantwoordelijkvoorhetfeitdatdeNMF-collectieinmiddelsnvandegrootsteterwereldis.Enkelebegunstigerskomeninditmagazineaanhetwoord. NMFJUBILEUMMAGAZINE49Innovember2012meldtzicheenechtpaarbijhetNMF.MeneerisamateurmusicusenblijktinhetbezitvaneenbijzonderecellogebouwddoorJeanBaptisteVuillaumeinParijsrond1845.Decelloisvoorzienvaneentaxatiewaaropalswaarde130.000vermeldstaat.Ie-dereenbijhetNMFisevenstil.ErwordenwelvakerinstrumentenaanhetNMFgeschonkenmaarditisweleenheelbijzondereschenking.Zoalsaltijdlatenweeennieuwetaxatietercontroledoen.Eenkleinetweewekenlaterkomterberichthetinstrumentisinmiddelshetdubbelewaarddus260.000.Eennoglan-gerestilteopkantoor.Wijmeldenhetnieuwsaandepotentileschenker.Hijaarzeltgeenmoment.Hetbrengtgeenwijziginginmijnvoornemenhetinstrumentteschenkenzoschrijhij.Laterstuurthijonseenkortege-schiedenisvanzijninstrument.In1945heemijnvaderdecellovooreenvriendenprijsjeoverkunnennemen.Alson-wetendsnotaapjevan13jaarkreegikdiecellometdeboodschaphetiseenhelemooie.Ikbenbangdathetnietveelindrukheegemaaktendatikerooknietergmooiopspeelde.IkweetweldatmijnmoedervanuitdekeukenschreeuwdenietzovalsIkhebtoenlesgekregenvaneencellistverbondenaaneenvanderadio-orkesten.Ikbenblijvenspelentotikhethuisuitgingrondmijn20e.Nadienisdecellozijnkistnietmeeruitgeweesttotdatin1966hetNaardensKamerOrkestwerdop-gericht.Eenvriendinhaddeadvertentiegele-zenenzeialsjijgaatgaikook.Inhetbeginwasheteenjammerlijkeboeltotereenanderedirigentvoorhetorkestkwamstaan.Dezedi-rigentwildedatjejepartijenstudeerde.Datismedeaanleidinggewordenomweerlestegaannemen.InNaardenhebikookveelkwar-tetgespeeldmeteendoorgewinterdgroepjediedekwartetliteratuurgoedbeheerste.Ikliepachteraanenzorgdedatikopeen1weeraanwezigwas.Hierkwameeneindaantoenwein1975naarDenHaagverhuisden.DaarbenikgaanspeleninhetCollegiumMusicumHaganumdattoenonderleidingstondvanJu-lesvanHessen.IkbenlesgaannemenbijeencellistvanhetResidentieOrkest.DaarnaastbenikookgaanspeleninhetorkestBellitonidattoenonderleidingvanJulesvanHessenenlaterAlexandruLascaestond.Naeenaan-taljarenbenikhieruitgestaptenhebhetmijeenvoudigergemaaktdoortoetredingtothetdagorkestCarpeDiemvoorhuisvrouwenengepensioneerden.Daarnaasthebikveelka-mermuziekgespeeld.HetbezitvandeVuillaumeheebijmijeenaantalkerentotgewetensbezwarengeleid.Moestereigenlijknieteenprofessionelemusi-cusopspelenIkhebmijdoormijnomgevingtochlatenverleidenerzelfopteblijvenspelen.Nuisechterdetijdgekomendatdefysiekeengeestelijkeaakelingbeginttoetenemenendathetinstrumenteenbeterebespelermoetkrijgen.HetmiddeldaartoewaseenschenkingaanhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Hetprobleemwasechtereenvervangendin-strumenttevindenwaariktochmetplezieropzoukunnenblijvenspelen.Viaviabeniknuinhetbezitvaneeninstrumentin2011gebouwddoordeRoemeenAlexandruGavaller.HetMuziekinstrumentenFondswasergblijmetdeschenkingzekertoenbleekdatdewaar-dealsmaarhogerwerdbijdediversetaxaties.Voormijnvrouwenmijheedatechtergeenrolgespeeld.Eendergelijkinstrumenthebjenietineigendom.Jehebthetinbruikleenvaneenbegenadigdbouwer.Hetlegtdeverplich-tingopdatermooiopgespeeldwordt.Jemageendergelijkinstrumentdanookeigenlijknietverkopenvoorgeldelijkgewin.Mijnvrouwenikhebbenhetideedathetinstrumentnuingoedehandenisendathetgoedbespeeldzalworden.EendergelijkinstrumenthebjenietineigendomNMFJUBILEUMMAGAZINE49Innovember2012meldtzicheenechtpaarbijhetNMF.MeneerisamateurmusicusenblijktinhetbezitvaneenbijzonderecellogebouwddoorJeanBaptisteVillaumeinParijsrond1845.ecelloisvoorzienvaneentaxatiewaaropalswaarde130.000vermeldstaat.Ie-dereenbijhetNMFisevenstil.ErwordenwelvakerinstrumentenaanhetNMFgeschonkenmaarditisweleenheelbijzondereschenking.Zoalsaltijdlatenweeennieuwetaxatietercontroledoen.Eenkleinetweewekenlaterkomterberichthetinstrumentisinmiddelshetdubbelewaarddus260.000.Eennoglan-gerestilteopkantoor.Wjmeldenhetnieuwsaandepotentileschenker.Hjaarzeltgeenmoment.Hetbrengtgeenwijziginginmijnvoornemenhetinstrumentteschenkenzochrijhij.Laterstuurthijonseenkortege-chiedenisvanzijninstrument.In1945heemijnvaderdecellovooreenvriendenprijsjeoverkunnennemen.Alson-wetendsnotaapjevan13jaarkreegikdiecellometdeboodschaphetiseenhelemooie.Ikbenbangdathetnietveelindrukheegemaaktendatikerooknietergmooioppeelde.IkweetweldatmijnmoedervanuitdekeukenschreeuwdenietzovalsIkhebtoenlesgekregenvaneencellistverbondenaaneenvanderadio-orkesten.Ikbenblijvenspelentotikhethuisuitgingrondmijn20e.Nadienisdecellozijnkistnietmeeruitgeweesttotdatin1966hetNaardensKamerOrkestwerdop-gericht.Eenvriendinhaddeadvertentiegele-zenenzeialsjijgaatgaikook.Inhetbeginwasheteenjammerlijkeboeltotereenanderedirigentvoorhetorkestkwamstaan.Dezedi-rigentwildedatjejepartijenstudeerde.Datismedeaanleidinggewordenomweerlestegaannemen.InNaardenhebikookveelkwar-tetgespeeldmeteendoorgewinterdgroepjediedekwartetliteratuurgoedbeheerste.Ikliepachteraanenzorgdedatikopeen1weeraanwezigwas.Hierkwameeneindaantoenwein1975naarDenHaagverhuisden.DaarbenikgaanspeleninhetCollegiumMusicumHaganumdattoenonderleidingstondvanJu-lesvanHessen.IkbenlesgaannemenbijeencellistvanhetResidentieOrkest.DarnaastbenikookgaanspeleninhetorkestBellitonidattoenonderleidingvanJulesvanHessenenlaterAlexandruLascaestond.Naeenaan-taljarenbenikhieruitgestaptenhebhetmijeenvoudigergemaaktdoortoetredingtothetdagorkestCarpeDiemvoorhuisvrouwenengepensioneerden.Daarnaasthebikveelka-mermuziekgespeeld.HetbezitvandeVillaumeheebijmijeenaantalkerentotgewetensbezwarengeleid.Moestereigenlijknieteenprofessionelemusi-cusopspelenIkhebmijdoormijnomgevingtochlatenverleidenerzelfopteblijvenspelen.Nuisechterdetijdgekomendatdefysiekeengeestelijkeaakelingbeginttoetenemenendathetinstrumenteenbeterebespelermoetkrijgen.HetmiddeldaartoewaseenschenkingaanhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Hetprobleemwasechtereenvervangendin-strumenttevindenwaariktochmetplezieropzoukunnenblijvenspelen.Viaviabeniknuinhetbezitvaneeninstrumentin2011gebouwddoordeRoemeenAlexandruGavaller.HetMuziekinstrumentenFondswasergblijmetdeschenkingzekertoenbleekdatdewaar-dealsmaarhogerwerdbijdediversetaxaties.Vormijnvrouwenmijheedatechtergeenrolgespeeld.Eendergelijkinstrumenthebjenietineigendom.Jehebthetinbruikleenvaneenbegenadigdbouwer.Hetlegtdeverplich-tingopdatermooiopgespeeldwordt.Jemageendergelijkinstrumentdanookeigenlijknietverkopenvoorgeldelijkgewin.Mjnvrouwenikhebbenhetideedathetinstrumentnuingoedehandenisendathetgoedbespeeldzalworden.enereiinstrumenteenietinegenomFOTOCATHYLEVESQUE NMFJUBILEUMMAGAZINE50HetbestuurIn2012bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.HetNMFstreefternaarhetbestuurzosamentestellendatallenoodzakelijkesoortenkennisencontactenvertegenwoordigdzijn.NaastalgemeenbestuurlijkeelementengaathetdaarbijookmetnameomkennisvanhetNederlandsemuzieklevenenkennisvaninstrumenten.Debestuursledenheb-benalleneengezamenlijkebevoegdheidmetan-derebestuurders.Prof.ir.W.DikvoorzitterVoorzitterRaadvanAdviesConnektVoorzitterBrabantseStichtingvoorOnderne-mendheidVoorzitterEUPowerNetteamAmbassadeurHabitatforHumanityNederlandFreelancehoogleraarTUDelMr.J.W.P.Verheugtvice-voorzitterVoorzitterAdviescollegeverlooetsingTBSRaadsheer-plaatsvervangerinhetgerechtshofteAmsterdamRechter-plaatsvervangerinderechtbankteDenBoschLidRaadvanToezichtvanHetGeldersOrkestDeorganisatieFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE51Dhr.H.HollanderRApenningmeesterPartnerCleantechSustainabilityservicesPenningmeesterExactFoundationcorporateresponsibilityMr.D.C.BaronvanWassenaersecretarisLidINGSeniorLeadershipTeamGlobalHeadofClientsNetworkRegentStichtingTwickelDeldenRegentStichtingRCOAKAmsterdamVoorzitterStichtingJacobavanWassenaerFondsVoorzitterStichtingBouwstenenvoorDieren-beschermingLeidenVice-voorzitterStichtingLemstraAmsterdamLidbestuurIr.H.G.BoumeesterFoundationLidRaadvanAdviesFransHalsMuseumMr.S.A.ReininkAlgemeenDirecteurHetConcertgebouwN.V.VoorzitterStichtingG.RibbiusPeletierjr.totbehoudvanhetLandgoedLinschotenLidRaadvanToezichtMuseumSpeelklokLidRaadvanAdviesNexusInstituutLidRaadvanAdviesStichtingHetNationaleParkDeHogeVeluweLidbestuurStichting4meiconcertLidbestuurStichtingTjardusGreidanusMw.drs.S.C.WolAdviseurGerzonHoldingLidbestuurWWFSchweizAdviseurArtistsforNatureFoundationLidbestuurStichtingNatuurZijnZakelijkleiderNederlandseFluitAcademieVoorzitterStichtingMiradorSamenstellingenroostervanherbenoemingfunctieaangetredenherbenoemingProf.ir.W.Dik20012014Dhr.H.HollanderRA20062014Mr.D.C.BaronvanWassenaer20022015Mr.J.W.P.Verheugt19942016Mr.S.A.Reinink20082016Mw.drs.S.C.Wolff20092013Hetbestuurkrijgtgeenvergoedingvoorzijnwerkzaamheden.FOTOMARCOBORGGREVEFOTONMFFOTONMFFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE52DeCommissieAanvragenenInstrumentenDeCommissieAanvragenenInstrumentenkort-wegdeInstrumentencommissieishetbelang-rijkstepermanenteadviesorgaanvanhetNMFenbestaatuitdeskundigenuitdemuziekwereld.Debelangrijkstetakenvandezecommissiezijnener-zijdshetbeoordelenvandeaanvragenanderzijdshetadviserenoverhetaankoopbeleidendusoverdesamenstellingvandecollectieinstrumenten.Daarnaastfungeertdecommissiealsdenktankvoorhetbestuurenbureau.2001LisanneSoeterbroekLisanneSoeterbroekisnvandetallozeviolistendieuithetklasjevanCoosjeWij-zenbeekstamt.Zijiseenmulti-talentdatnaasthetvioolspelenookveelanderekwa-liteitenheeft.Tussen2001en2005speeldezijopdeFransMortelmans-vioolIIge-bouwddoorJeanBaptisteVuillaumeParijsca.1860.TegenwoordigiszijaanvoerstervandetweedeviolenvanhetNederlandsKamerorkesteneersteviolistevanhetVespucciQuartet.SamenstellingenroostervanherbenoemingaangetredenherbenoemingPieterMoerenhoutoprichterNMF19962014ChristianTimmadviseur19962014CoosjeWijzenbeekviooldocente19962014FrancisWammesex-directeurKAM20122016MoniqueBartelscellodocente20042013PeterStotijncontrabasdocent20122016DavidKuykenpianodocent20092013GisellaBergmanaltviooldocente20092013NMFJUBILEUMMAGAZINELISANNESOETERBROEKSJAAKRAMAKERS.JPG NMFJUBILEUMMAGAZINE53DeRaadvanAdviesDeRaadvanAdviesbestaatuit16leden.DezeRaadisopgerichtomhetbureaubijtestaaninallerleizakenwaarbijextraexpertisegewenstofnoodzakelijkis.DeledenvandezeRaadwordenoponregelmatigebasisgeconsulteerdenwordenvooronbepaaldetijdaangesteld.IndeRaadzittenondermeermusicidocentenvioolbouwersenbeleidsmakers.DesamenstellingvandeRaadvanAdviesper112013VeraBethsviolisteJaapBolinkvioolbouwerFerdinandErblichaltviolistKeesHlsmannviolistRudolfKoelmanviolistBouwLemkesviolistCyrilvanLennepadviseurex-bestuurslidFredJ.LindemanvioolbouwerAndreasPostvioolbouwerHenkRubinghviolistMarienvanStaalencellistSergeStamvioolbouwerSvenArneTeplaltviolistartistiekleiderNederlandsPhilharmonischOrkestJaringWaltaviolistJanWijnpianistClesteZewaldklarinettisteFeestmeteenmissieDOORMANONVEENENDAALSommigenvindenhetvreselijkomweereenjaartjeoudertewor-den.Krampachtigwordenfelicitatiesinontvangstgenomen.HetNMFdaarentegenisertrotsopzijn25-jarigbestaantekunnenvieren.WeereenjaartjeoudermaarhetiseenwaardigjubileumDaaromvierenwijfeest.Maarnietzomaarnatuurlijk.Wevierenfeestmeteenmissie.HoeInhetjubileumjaarwillenweonsdonateursaantalverdubbelen.WellichtzultudenkenindezeeconomischmoeilijketijdenDatwordteenzwaredobber...Maarjuistnuishetnoodzakelijkommeerdonateurstewerven.Enjuistnubeseenmensendiecul-tuureenwarmharttoedragendathetnoodzakelijkisdemusicivanhetNMFmetzijnallenonvoorwaardelijkteblijvensteunen.HelptumeeUkuntdemusicivanhetNMFondersteunendoortekomennaareenvanonzejubileumactiviteitenKijkvoormeerinformatieindeagendainditbulletinofoponzewebsitewww.muziekinstrumentenfonds.nleenextrajubeldonatietedoenvooreenvanonzejubileum-projecten.Vanafnuzijndezeprojectenoponzewebsiteonlineenkuntuzelfkiezenwaaruuwgeldaanwiltbesteden.vrijwilligertewordenvoorHetweekendvanhetNMF.TijdensditweekendorganiserenwijsamenmetVerenigingHendrickdeKeyser100bijzondereconcertenop100historischelocatiesdoorheelNederland.Uiteraardgevenonzemusicidezeuniekekamermuziekconcerten.HetNMFheeuwhulpnodigomdeconcerteningoedebanenteleiden.Onzemedewerkerskun-nenimmersnietop100plekkentegelijkzijn.Heeuinteressedanhoorikhetgraagveenendaalmuziekinstrumentenfonds.nl NMFJUBILEUMMAGAZINE54VanMichaelNMFJUBILEUMMAGAZINE5VanMicae54InterviewmetGwynethWentinkdinsdag6november2012doorMarcelSchopmanJaGwynethWentinkiseengepassioneerdeharpiste.Alvanafhaarvijfdejaarbespeeltzehetinstrument.Eenjaarlatermaaktezehaareerstetelevisieopname.AlskadokreegzevandeAVROeengroteknuelwaarzeheelblijmeewas.Haareersteconcertmetorkestwasophaar8esamenmetAbbiedeQuantspeeldezehetconcertvooruitenharpvanMozart.HetwasindietijddatzemethaarmoederbijhetNMFbinnenstapteomdeeerstevanintotaalvierharpendiezevanhetNMFinbruikleenzoukrijgenoptehalen.TussendeperiodesmetdeNMF-harpendoorspeeldezenogeenaantaljarenopeenharpvanhaarzelfdiehadzegewonnentoenzeophaar16ehetbelangrijksteharpconcoursterwereldinTelAvivwon.HaarlaatsteNMF-instrumentiseenSalvidiezeomschrijalsheeldirectenheelpuur.Hetisechthaarinstrumentindezindatdeharphelemaalbijhaarpast.DeklankissuperrijkenookquaformaatpastdeSalvihetbestebijhaar.Bovendienwordterhele-maalgeenkunststofverwerktindeharpzoalsbijverschillendeanderemerkenwel.VolgensGwynethhoorjedat.ErzijnmisschienmaarweinigklassiekemusicidiezoveelzijdigzijnalsGwyneth.Haarinte-resseszijnnietalleendiversvanaardzezorgterookvoordatdezegerealiseerdworden.Datkosthaarveeltijdenenergiemaardatheezeergraagvoorover.Natuurlijkiszeallereersteenklassiekemusicus.EnzevindthetheerlijkomgewoonHandeltespelenofBoeieldieuGodefroidDebussyFaureofGinasteracom-ponistendiebelangrijkewerkenvoorharpschreven.Maaralheelvroeginhaarcarrirekeekzeverderdanalleennaardetraditioneleharpwerken.Vernieuwingenavontuurzijnaltijdtrefwoordeninhaarlevengeweest.ZoBIJZONDERENMF-MUSICIGwynethWentinkGwynethWentinkUtrecht1981speeltharp.Alophaar8ejaarkreegzijeenharpvanhetNMFinbruikleen.InmiddelsiszijaanhaarvierdeNMF-harptoeeenItaliaanseharpvanhetmerkSalvimodelIrisgebouwdin2010.FOTODAANNOPPEN NMFJUBILEUMMAGAZINE55verdieptezezichopjongeleeijdalinmu-ziektherapie.OokdeedzeeenaantaljarenaanmeditatiemededaardoorontstondeengroteinteresseinIndiadiehaarlevenblijvendeningrijpendzoubenvloeden.DieinteresseresulteerternuzoveeljarenlaterindatzeIndiaalshaartweedethuisisgaanbeschouwen.Zekomteraljarenmetgrotere-gelmaatenheedaardeharpgentroduceerdinhetmuziekleveneeninstrumentdatmendaarhelemaalnietkent.Opzoeknaardatin-strumentheezeerinIndiauiteindelijktweegevondenngoedeharpinDelhidiehelaasdecompoundwaarhijzichbevindtnietafkanennharpineenkistbijeenantiquairdieMichaelJacksonooitnaeentourneeheeachtergelateninBombay.KomendedecemberhooptzeeindelijkzelfeenharpnaarIndiatebrengenwaaropzedaardankanblijvenspe-len.Natuurlijkspeeltzeindatlandnietalleenwesterseklassiekemuziek.ZespeeltervaaksamenmetdeberoemdeIndiasebansurispelerPanditHariprasadChaurasiaeenbansuriiseenIndiasebamboeuitenmetbijvoorbeelddesaxofonistGeorgeBrooksenVijayGathetablaIndiasedrum.ZobrengtzedeharpindewereldvandeIndiasemuziek.Maarzedoetnogveelmeerzoiszedeiniti-atiefneemstervaneenprojectmetelektronicaenvisualartswaarbijzedeCantoOstinatovanSimeontenHoltuitvoert.ZezietindatprojectoverigensookovereenkomstenmethaarwerkinIndiaindezindatbeidesoortenmuziekrepetitiefvankarakterzijnendatbeideprojectenophunmaniervernieuwendzijn.EnnaastaldezeprojectenwerktzeooknogalsvastekrachtinhetOrchestreRvolutionnaireetRomantiquevanJohnEliotGardiner.Daar-bijspeeltzedanoverigensophaareigenErardharpuit1907diezezelfineenwinkeltjeinParijsvond.NederlandheeeenopvallenderolindeharpwereldvolgensGwyneth.DatisnietinhetminsttedankenaanGwynethzelfdiedewereldalshaarachtertuinbeschouwtendievoortdurendonderwegisnaaranderemen-senanderemusicienanderemuziek.MusicizoalsHariprasadChaurasiadiehaaruitdagen.SamenwerkenmethemisenwaseengrotelesinloslatenzegtGwyneth.Zewilgraagdingendoenenmakendieheelerginhetnustaanendehuidigemaatschappijbiedthaardiekansenook.Enhetinstrumentwaaropzespeeltdeharpishetinstrumentwaarmeezezichkanuiten.GeenwonderdathetNMFzograagenvangansehartehaaralzolangeenharpterbeschikkingstelt.AlsiemanddatverdientiszijhetwelJacksontotJohnEliotGardiner2002HannesMinnaarHannesMinnaarwasnogjong17toenhijalsnvanNederlandsaanstormendetalentenonderdepianistenbijhetNMFaankloptein2002.Hijhadbehoefteaaneengoedinstrumentomthuisoptekunnenstuderen.HanneskreegvanhetNMFeengloednieuwevleugelvanhetmerkKawaimodelRX-5metserienummer24.19.858inbruikleen.HetNMFhadtoenneteenaantalnieuweKawaisaangekocht.Voorconserva-toriumstudentenprimaomopteoefenenvoorhetNMFaantrekkelijkvanwegedegun-stigeprijskwaliteitsverhouding.ZesjaarlaterwonHannesde3eprijsbijdeKoninginElisabethwedstrijdinBrus-selwaarmeehijalsbesteNederlanderooiteindigde.InmiddelsheefthetKoninklijkConcertgebouworkesthemuitgenodigdomin2013onderleidingvanHerbertBlomstedthetvierdepianoconcertvanBeethovenuittevoeren.NMFJUBILEUMMAGAZINEverdieptezezichopjongeleeijdalinmu-ziektherapie.OokdeedzeeenaantaljarenaanmeditatiemededaardoorontstondeengroteinteresseinIndiadiehaarlevenblijvendeningrijpendzoubenvloeden.DieinteresseresulteerternuzoveeljarenlaterindatzeIndiaalshaartweedethuisisgaanbeschouwen.Zekomteraljarenmetgrotere-gelmaatenheedaardeharpgentroduceerdinhetmuziekleveneeninstrumentdatmendaarhelemaalnietkent.Opzoeknaardatin-strumentheezeerinIndiauiteindelijktweegevondenngoedeharpinDelhidiehelaasdecompoundwaarhijzichbevindtnietafkanennharpineenkistbijeenantiquairdieMichaelJacksonooitnaeentourneeheechtergelateninBombay.KomendedecemberhooptzeeindelijkzelfeenharpnaarIndiatebrengenwaaropzedaardankanblijvenspe-len.Natuurlijkspeeltzeindatlandnietalleenwesterseklassiekemuziek.ZespeeltervaaksamenmetdeberoemdeIndiasebansurispelerPanditHariprasadChaurasiaeenbansuriiseenIndiasebamboeuitenmetbijvoorbeeldesaxofonistGeorgeBrooksenVjayGathetablaIndiasedrum.ZobrengtzedeharpindewereldvandeIndiasemuziek.Maarzedoetnogveelmeerzoiszedeiniti-tiefneemstervaneenprojectmetelektronicanvisualartswaarbijzedeCantoOstinatovanSimeontenHoltuitvoert.ZezietindatprojectoverigensookovereenkomstenmethaarwerkinIndiaindezindatbeidesoortenmuziekrepetitiefvankarakterzijnendatbeideprojectenophunmaniervernieuwendzijn.EnnaastaldezeprojectenwerktzeooknogalsvastekrachtinhetOrchestrevolutionnairetomantiquevanJohnEliotGardiner.aar-bijspeeltzedanoverigensophaareigenErardharpuit1907diezezelfineenwinkeltjeinParijsvond.NederlandheeeenopvallenderolindeharpwereldvolgensGwyneth.DatisnietinhetminsttedankenaanGwynethzelfdiedewereldalshaarachtertuinbeschouwtendievoortdurendonderwegisnaaranderemen-senanderemusicienanderemuziek.MusicizoalsHariprasadChaurasiadiehaaruitdagen.SamenwerkenmethemisenwaseengrotelesinloslatenzegtGwyneth.Zewilgraagdingendoenenmakendieheelerginhetnustaanendehuidigemaatschappijbiedthaardiekansenook.Enhetinstrumentwaaropzespeeltdeharpishetinstrumentwaarmeezezichkanuiten.GeenwonderdathetNMFzograagenvangansehartehaaralzolangeenharpterbeschikkingstelt.AlsiemanddatverdientiszijhetwelJacsontotJoniotariner2002HannesMinnaarHannesMinnaarwasnogjong17toenhijalsnvanNederlandsaanstormendetalentenonderdepianistenbijhetNMFaankloptein2002.Hijhadbehoefteaaneengoedinstrumentomthuisoptekunnenstuderen.HanneskreegvanhetNMFeengloednieuwevleugelvanhetmerkKawaimodelRX-5metserienummer24.19.858inbruikleen.HetNMFhadtoenneteenaantalnieuweKawaisaangekocht.Voorconserva-toriumstudentenprimaomopteoefenenvoorhetNMFaantrekkelijkvanwegedegunstigeprijskwaliteitsverhouding.ZesjaarlaterwonHannesde3eprijsbijdeKoninginElisabethwedstrijdinBrus-selwaarmeehijalsbesteNederlanderooiteindigde.InmiddelsheefthetKoninklijkConcertgebouworkesthemuitgenodigdomin2013onderleidingvanHerbertBlomstedthetvierdepianoconcertvanBeethovenuittevoeren. NMFJUBILEUMMAGAZINE56deHetbureaudrs.MarcelSchopmandirectieMarcelis54jaarenindienstbijtheNMFsinds2004.HijiseindverantwoordelijkvoordedagelijksegangvanzakenvanhetNMF.Hijgeeleidingaanhetbureau.BehalvedathijhetgezichtvanhetNMFnaarbuitentoeisishijmetnameookbezigmethetvoorbereidenenuitvoerenvanbeleidenmetfondsenwer-ving.Hijisheteersteaanspreekpuntvoorenmetoverheiddonateursfondsenbedrijvenendergelijkeenmedeaanspreekpuntvoordepers.Marcelisvanoorsprongmilieueconoommaarwerktalzijnhelelevenindeklassiekemuziekinverschillendecommercileenartis-tiekefunctiesbijondermeerPhilipsClassicsDeutscheGrammophonenWarnerMusic.DebaanbijhetNMFvindthijdeleukstebaanterwereldvanwegedecombinatievanhetwerkenbijeengoeddoelenhetwerkenindemuziek.VoorvragenaanMarcelmailnaarschopmanmuziekinstrumentenfonds.nlFritsSchuttecollectiebeheerFritsis49jaarenindienstbijhetNMFsinds1999.Hijisverantwoordelijkvoorhetsamen-stellenonderhoudenenplaatsenvandecol-lectiemuziekinstrumenten.Totzijnhoofdta-kenbehorenhetadviserenoverdeaanvragenvanpotentileNMF-musicienhetadviserenoverdeuitbreidingvandecollectie.HijisheteersteaanspreekpuntvoorNMF-musicialshetgaatomhuninstrumentenvioolbou-wersenhandelaren.FritsisalruimtienjaarwerkzaambijhetNMF.DaarvoorhadhijeenveelzijdigecarrirealsviolistconcertmeesterbijeenSpaansorkestvioolpedagoogmeteenbloeiendepraktijkenondernemerineenbedrijfdatzichbezighieldmetdeselectieenaankoopvanmuziekinstrumenten.Dathijookculinairzeergenteresseerdismogeblij-kenuithetfeitdathijooknogeentijdjekokineengerenommeerdGooisrestaurantwas.VoorvragenaanFritsmailnaarschuttemuziekinstrumentenfonds.nldrs.GeertjevanderLindencollectiebeheerenevenementenGeertjeis36jaarenindienstbijhetNMFsinds2006.Zijverantwoordelijkvoorhetcol-lectiebeheerendeevenementenvanhetNMF.GeertjeisafgestudeerdorthopedagogeaandeVU.Ookstudeerdezeeentijdjezowelhoornalscelloophetconservatorium.Enkruiptte-genwoordigooknoggraagachterdecelloomkamermuziektemakenofinorkestenmeetespelen.ZovormtzesamenmetcollegaManoneencelloduo.VoorvragenaanGeertjemailnaarvanderlindenmuziekinstrumentenfonds.nl NMFJUBILEUMMAGAZINE57drs.ManonVeenendaalfondsenwervingenpromotieManonis34jaarenindienstbijhetNMFsinds2005.Zijisverantwoordelijkvoorcom-municatiepromotieenparticulierefondsen-werving.ZestudeerdeeenjaarcelloophetconservatoriummaarbeslootzichbrederteontwikkelendanalleenalsuitvoerendmusicusengingAlgemeneLetterenstuderenaandeUUwaarbijzezichspecialiseerdeinkunstbe-leiden-management.VoordatzebijhetNMFkwamwerktezeondermeerbijINGKunstzakenenbijAmsterdamSinfonietta.VoorvragenaanManonmailnaarveenendaalmuziekinstrumentenfonds.nlmr.Marie-rseKuijkhovenocemanagementenboekhoudingMarie-rseis42jaarenindienstbijhetNMFsinds2010.ZijstudeerdenotarieelrechtinAmsterdam.Nahaarafstuderenwerktezeondermeeralskandidaat-notarisennotarieeljurist.NuheezetweekinderenEmmaenSteineneenechtleukebaanbijhetNMFwaarzezichmetverveheegestortophetoce-managementendeboekhouding.Ookdeaandelingvanlegatenishaarverant-woordelijkheid.VoorvragenaanMarie-rsemailnaarmtkmuziekinstrumentenfonds.nlLennartvanderSmanassistentfondsenwervingenpromotieWiltulievermethetNMFinhetRussischcorresponderenDanisergoednieuwsvooruwantLennartvanderSman25jaarissinds2011indeeltijdwerkzaambijhetNMF.LennartstudeerdeeerstSlavischetalenencul-turenaandeUVAenopditmomentkunst-beleiden-managementinUtrecht.DaarnaastspeelthijcelloinhetVU-Orkest.VoorvragenaanLennartmailnaarlsmuziekinstrumentenfonds.nlVoorvragenaanStevenmailnaarheybroekmuziekinstrumentenfonds.nlStevenHeybroeknancinendatabaseEendagperweekisStevenHeybroek54jaaropkantoorvanhetNMFtevinden.Ste-venisdeskundiginveelzakenmaarbinnenhetNMFconcentreerthijzichalmeerdan20jaarlangophetverderontwikkelenvanonsgecompliceerdedatabasesysteemwaarinal-lesoveronzeinstrumentenmusicidonateursconcertenennancintevindenis.Daarnaastishijsindsbegin2010ookverantwoordelijkvoordenancileadministratieietswathijbijvoorbeeldookalheellangdoetvooreenan-deremuzikaleclubhetNederlandsKamerkoor.VergelekenmethetKamerkoorvaltvooralopdatonzekoekjesveelbeterzijnzobeweertSte-ven.Eendeskundigmanzullenwemaarzeg-genBuitenhetNMFligtzijnharto.a.bijzeilenenbergbeklimmen.Stevenisvanvelemarktenthuiskortom.organisatieFOTOCONCEPTCOMMUNICATIE NMFJUBILEUMMAGAZINE58FOTOCATHYLEVESQUENMFJUBILEUMMAGAZINE5858DonateurAnoniemechtpaarMedemogelijkgemaakteenBergonzi-vioolvoorheeneigendomvanHermanKrebbersAlsonzestilleenbescheidennichtMiesover-lijdtlaatzepertestamenteengrootbedragnaaanhetNMF.Datisdeaanleidingtotonzeken-nismakingmetMarcelSchopman.Hijzoektonsthuisoptoontzichzeerverheugdmetdeerfenisenverteltenthousiastoverzijnclub.WehebbenvakercontactwonenconcertenvanbruiklenersbijenwordengenformeerdoverdeaankoopvandeviooleenBergonzidiemedemethetgeldvanMiesmogelijkisgeworden.TijdenseenprivconcertindeSintAnnenstraatspelenTjeerdTopenLaviniaMeijervooronsenkrijgenwijdegelegenheidhetbijzonderele-vensverhaalvanMiestevertellen.Wehebbenhetgevoelhaareindelijkrechttekunnendoen.Natuurlijkzijnwijdonateurgewordenenpro-berenweineigenkringmensenteinteresserenvoorhetNMF.MarcelManonenhuncollegasvoeleninmiddelseenbeetjealsfamilie.Bijiederconcertdatwebezoekenzijnzepresentenzienwehoezehunmissiemetenthousiasmeoverbrengenophetpubliek.NiksbonussenofdikkeleaseautosvoorditstelDeskundigeide-alistenzijnhetenmethunwarmepersoonlijkebenaderingenhuninonzeogentomelozeinzetvoorhetfondsisonsenuwgeldwelbesteedBijzonderedonateursaanhetwoordHettestamentvannichtMies NMFJUBILEUMMAGAZINE59InterviewmetIngridvanDingsteedonderdag25oktober2012doorMarcelSchopmanIngridvanDingsteevioliste.EnvandevelemusiciinNederlanddiestamtuiteenmuzi-kalefamiliewantsamenmetondermeerhaarbroerenzusvormtzijaljarenhetVanDing-steeKwartet.Hetisdaternietnogeenbroertjeofzusjeindefamiliewasanderszoudezewel-lichtooklidvanhetkwartetgewordenzijn.Nuisdevierdemaneenniet-familielidFrederikBoits.Rondhaar7elevensjaartoenzealeenaantaljarenvioolspeeldezagIngridJaapvanZwe-denoptelevisiespelen.Datkaniknooitdachtzeenondankshetfeitdatzehaastnietslieverdeeddanvioolspelenzagzeheteindevanhaarpassiealaankomen.WantHetmoetgoedandersishetnietleuk.Depianoleraresvanhaarmoederhoordevanhaaroverwegin-genherkendehaartalentennamhaarmeenaardeberoemdevioolpedagogeDavinavanWely.DatbezoekresulteerdeinlessenvanJanRepkoeneendenitievekeuzevoordemu-ziek.Ingridheepersoonsnummer00010inhetcomputersysteemvanhetNMFendeeersteviooldiezeleendeheeinstrumentnummer0005.DienummersgetuigenvanhetfeitdatzijnvandeeerstebruiklenersvanhetNMFwastoenzijin1990bijhetwoonhuisvanPie-terMoerenhoutdeoprichtervanhetNMFaanklopte.HetbureauwastoennogbijPieteraanhuisinBunnikgevestigd.Opdekeukenta-fellageneenaantalinstrumentenenrondomdietafelmochtzezeuitproberen.DewinnaarwerdeenItaliaansevioolmetetiketJulioCe-HetmoetgoedandersishetnietleukBIJZONDERENMF-MUSICIIngridvanDingsteeHetVanDingsteeKwartetmetv.l.n.r.EwoutIngridMarjoleinvanDingsteeenFrederikBoits59InterviewmetIngridvanDingsteedonderdag25oktober2012doorMarcelSchopmanIngridvanDingsteevioliste.EnvandevelemusiciinNederlanddiestamtuiteenmuzi-kalefamiliewantsamenmetondermeerhaarbroerenzusvormtzijaljarenhetVnDing-steeKwartet.Hetisdaternietnogeenbroertjeofzusjeindefamiliewasanderszoudezewel-lichtooklidvanhetkwartetgewordenzijn.Nuisdevierdemaneenniet-familielidFrederikBoits.ondhaar7elevensjaartoenzealeenaantaljarenvioolspeeldezagIngridJaapvanZwe-denoptelevisiespelen.atkaniknooitdachtzeenondankshetfeitdatzehaastnietslieverdeeddanvioolspelenzagzeheteindevanhaarpassiealaankomen.WntHtmoetgoedandersishetnietleuk.Depianoleraresvanhaarmoederhoordevanhaaroverwegin-genherkendehaartalentennamhaarmeenaardeberoemdevioolpedagogeDainavanWly.DatbezoekresulteerdeinlessenvanJanepkoeneendenitievekeuzevoordemu-ziek.Ingridheepersoonsnummer00010inhetcomputersysteemvanhetNMFendeeersteviooldiezeleendeheeinstrumentnummer0005.DienummersgetuigenvanhetfeitdatzijnvandeeerstebruiklenersvanhetNMFwastoenzijin1990bijhetwoonhuisvanPie-terMoerenhoutdeoprichtervanhetNMFaanklopte.HetbureauwastoennogbijPieteraanhuisinBunnikgevestigd.Opdekeukenta-fellageneenaantalinstrumentenenrondomdietafelmochtzezeuitproberen.ewinnaarwerdeenItaliaansevioolmetetiketJulioCe-Hetmoetgoeanersisetnieteu NMFJUBILEUMMAGAZINE60NMFJUBILEUMMAGAZINE60sareGiglica.1750eenenormeverbeteringtenopzichtevandeviooldiezetoenineigen-domhadenbespeelde.Vijienjaaroudwasze.DriejaarlaternadatzehetDavinavanWelyconcourshadgewonnenwaszetoeaaneenvolgendestapenaaneenvolgendevioolvanhetNMF.HetwerdeenvioolgebouwddoorNicolaGaglianoFiliusAlexandriinNapels1739dienetdaarvoordoorSonjavanBeekwasingeleverd.DeGaglianowasnietalleeneenbijzonderinstrumenthethadookeenbijzondereaf-komst.HijkwamuitdenalatenschapvandeviolistJoachimRntgen1906-1989zoonvandecomponistJuliusRntgen.Hetwaseengoudenmatchwantsindsdienzijnvioolenbespeelsteronafscheidelijkzekanzichgeenanderinstrumentmeervoorstellen.IngridhadtoenaleenheelduidelijkbeeldvandedoorhaargewensteklankzezochteerdernaareenItaliaansedannaareenFranseklanknaarmeerietskamermuzikaalsdannaarietsheelkrachtigsmeernaarietsintiemsenkleurrijkdannaarietsknallerigs.DeGaglianohadaldiegoedeeigenschappen.Endeviooldwonghaaropzoektegaannaardekleurendiezemethetinstrumentkonproduceren.Datkwamgoeduitinhaarconservatoriumtijdwantdathielphaarhaartechniekenvoorstellingsvermogenteontwikkelen.VioolspelenvondenvindtzeheerlijkzewasalsjongkindeengretigeleerlingennuiszenogsteedseenbevlogenmusicusdiezichmetnamegoedvoeltindekamermuziekenbijeenkleininteressantkamerorkestalsAmsterdamSinfoniettaenalsaanvoerstervanSinfoniaRotterdam.Artistiekgezieniszijhelemaalwaarzewilzijn.Endevioolwaaropzespeeltvoeltalsdejuistevoorhaar.IkbenvreselijkverwendmetdezeGaglianozegtze.Alleenbijspecialegelegenhedenzoalskinderconcertenofconcertenindeopenluchtspeeltzenogweleensophaaroudeviooldiezenogsteedsbezit.WantzeisveeltebezorgddaterietsmethaarGaglianogebeurt..2003PieterWispelweyDenaamPieterWispelweybehoeftgeenver-dereintroductie.In1992washijdeeerstecellistdiedeNederlandseMuziekprijswonensindsdieniszijnnaamenfaamtotgrotehoogtegestegen.PieterWispelweyspeeltdoorgaansopeencellovanGiovanniBat-tistaGuadagniniuit1760.Maarvoorspeci-aleprojectenkanhijalsinds2003terechtbijhetNMFomdeuniekebarokcellovanPieterRomboutsAmsterdam1710tege-bruiken.HetinstrumentgebruiktehijvoorzijnderdeCD-opnamevandecellosuitesvanJohannSebastiaanBachdieonlangsverscheen.FOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE61HetBlaauwlakenblokinAmsterdambehoorttotdeoudstebebouwingvandestad.HetishetdeelvandestaddatgelegenistussendeBijenkorfaandeDamendeOudeKerk.Deoorsprongvandebebouwinghiergaatterugtotindede13eeeuw.DenaamBlaauwlaken-blokendenogbestaandeBlaauwlakensteegenZwartlakensteegverwijstnaardeproduc-tievanlakengewevenwollenstofennaardelakenververijendiehiergevestigdwaren.Indetweedehelvande20eeeuwraaktehetBlaauwlakenblokinvervalenbeston-denerplannenomtotsloopovertegaanenereenparkeergaragetebouwen.Gelukkigisdatnooitdoorgegaan.Erwerdbeslotentoteengrootscheepserestauratievanhetgeheleblok.In1995werdendeeerstegerestaureerdepandenopgeleverdwaaronderhetpandaandeAnnenstraat12.HetishetoudstestenenwoonhuisvanAmsterdamgebouwdin1565.HetNationaalMuziekinstrumentenFondsbetrokindezomervandatjaaralshuurderditbijzonderepand.DelaatstegerestaureerdepandeninhetBlaauwlakenblokwerdenindezomervan2012dus17jaarlateropgeleverd.HetpandwaarinhetNMFgevestigdwordtisnietalleenbelangrijkvanwegedestatusalsoudstestenenhuis.HethuisheeeenvoorAmsterdamuniekeVredemandeVriesgevelvoorzienvanin-enuitzwenkendeS-enC-vormigenatuurstenenbandenenbeziteenfraaihoutskeletindebenedenruimte.Indege-velbevindenzichvijfgebeeldhouwdekoppeneveneensuitdetweedehelvande16eeeuw.Dedrieonderstedaarvanzijnkopiendekwaliteitvandeoorspronkelijkeoriginelekop-peniszogrootdatdezeindertijdverwijderdzijnenzichnuindecollectievanhetRijksmu-seumbevinden.Alleenhetrelifrechtsbovenisnogorigineel.Hethuisisoverigensgebouwdopdefundamentenvaneennogouderhuiseengedeeltevandenogbestaandetegelvloerinhetvoorhuisstamtuithetjaar1380.Maarhetmeestbijzondereaanhetpandishetplafondinhetachtergedeelte.Tijdensdede-montagevanhetpandwerdenopdebalkenenplankenvanhetplafondgrotedelenvaneendecoratievebeschilderingaangetroen.Debeschilderingbestonduitgeschilderdevakkenenlijstenzogenaamdbeslagwerkmetdaarinbloemrankenensierlijkearabeskeninroodgeelenzwart.Dezeschilderingenzijnzeerbij-zonderwantindeNoordelijkeNederlandenwastotnutoeditsoortwoonhuisdecoratieuitdetweedehelvande16eeeuwonbekend.HetbijzondereoudepandindebinnenstadvanAmsterdamonderderookvandeOudeKerkfungeertnudusal15jaaralskantoorvanhetNMF.Sinds2004isdituniekepandjaarlijksvoorhetpubliektebezichtigenopdeOpenDagvanhetNMF.InhetJubile-umjaar2013zalermaandelijkseenopen-baartoegankelijkklassiekconcertgegevenwordenmetjongetalentendieopmuziek-instrumentenvanhetNMFspelen.NietvoornietsisdetitelvandezeconcertserieJongstemusiciinhetoudstehuisvanAm-sterdam.Vanwegedegeringeomvangvanhetpandzullenerslechts20bezoekersperkeerbijdezeuniekehuisconcertentoegela-tenkunnenworden.Mochtuzelfmeteengezelschapfamilievriendenofcollegaszonconcertwillenbijwonendankunnenwedatookspeciaalvooruorganiseren.NeemcontactopmetManonVeenendaalvoormeerinfodeorganisatieHetoudstestenenhuisvanAmsterdamFOTOFRANKLUCAS NMFJUBILEUMMAGAZINE62NMFJUBILEUMMAGAZINE62SchriftelijkinterviewmetQuintijnvanHeeknovember2012Ikbendejongsteuiteengezinmetvijfkin-deren.Ikweetnietofikuiteenechtmuzikalefamiliekom.Muziekwordtwelbelangrijkge-vonden.Papaenmamahebbenelkaartijdenshunstudieontmoetbijhetstudentenmuziek-gezelschapinRotterdam.Eeninstrumentspe-lenhoorterbijinonsgezinmaarwemoch-tenwelallemaalzelfkiezenwelkinstrumentdatwerd.Wewordenookallemaalverplichtomdagelijkseventeoefenenmaargeenvanmijnzussenenbroersspeeldevanafhetbegineenuurperdagenlatertweeuurofzelfsnogmeeropeendag.Datisietswatikzelfweldoe.Mijnzusvan16zitopdeNationaleBalletaca-demie.Zijisalvanafhaartiendedoordeweeksuithuis.Hierdoorlijkthetmisschienalsofwijgestimuleerdwordentekiezenvooreenartistiekvak.Datisjuistnietzo.Mijnoudersvindenmuziekendansprachtigmaarvindeneigenlijkdatwijomdatweallemaalmakkelijklerenbeterietskunnengaanstuderen.Maartochwilmijnzusdanserworden.EnzowilikviolistwordenalsiktenminstegoedgenoegbenIkbenbegonnenmetvioolspelentoenikzesjaarwas.MijnmamahoordevaneenkennisdathaardochtertjealvioolwasgaanspelenMijnmoedermoetmaarvroegerBIJZONDERENMF-MUSICIQuintijnvanHeekQuintijnvanHeekVlissingen2003isviolistoflievergezegdhijwilviolistworden.WantQuintijnispas9.Hijisdaarmeeopditmomentnajaar2012deallerjongstebruiklenervanhetNMF.Sindsdezomerspeelthijopeen34vioolgebouwddoorMathiasNeunerMittenwaldca.1810uitdecollectievanhetNMF.FOTOFAMILIEVANHEEK NMFJUBILEUMMAGAZINE63NMFJUBILEUMMAGAZINE63toenzezeswasenvroegvoordegrapaanmijofikdatooknietleukzouvinden.Enhetleekmijmeteenheelleukdusvroegikdevol-gendedagofzealhadgebeld.Naeenpaarda-genzeurenwashetgeregeldennogweereenpaarwekenlaterhadikmijneerstelesbijeenprivleraarinVlissingen.Ikdenknietdathijveelkleinekinderenopleshadgehadwantikkreegeenoudstudieboekuitnegentienhon-derd-weinigmeeenerwerdgezegddatikwelevensnelnotenmoestlerenlezen.Zohebikwelbinneneenweeknotenlerenlezenmaarmamakochtviainterneteenleukerstudie-boekmetcd.NaeenpaarlessenstapteikovernaardeZeeuwseMuziekschool.IkkreegdaarvolgensdeSuzuki-methodelesvaneensuper-lievemega-enthousiastejufEllen.Ikdenkdatikdoorhaarlessensteedsmeervandevioolenvioolmuziekbengaanhouden.Ineerstein-stantiewashettochvooraltoevaldatikvoordevioolhadgekozenikhadnietzoveelideewathetinstrumentwashoedeklankkonzijn.Bijdemuziekschoolzatikineenspecialeta-lentenklas.Jekreegdanlangerlesenmeerconcerten.Datwasleuk.Ikhebheelveelge-leerdenhelemooiestukkengespeeld.MaarikwasnietzosneltevredenikwildeenwilnogsteedsaltijdmaarmeerikwildeheelgraaginhetZeeuwsJeugdorkestmaarwasnogveeltejong.Ikdenkdatikdestukkenbestwelkonspelenmaarzoalsmijngrotezusvanintussen18diewelinhetZJOzatzeijehebtdaaralsukjenietstezoeken.Enikwildeviolistwor-denDatzeiikaltoenikbijdieeersteleraarinVlissingenzatendatisaltijdgeblevenToenikvorigjaaropaanradenvaneentantenaareenconcertvandeFancyFiddlerso.l.v.CoosjeWijzenbeekgingwistikwatikwildeeengroepkinderenjongenouddieallemaalnetzoveeloefendenalsikdieookgraagver-derwildenkomenendiezoenormveelplezierhaddeninhetsamenmuziekmaken.IkwildedaarbijhorenInhetgesprekjewatweeenpaarwekenlatermetCoosjehaddenhoordeikdatspelenbijdeFancyFiddlerszoubetekenendatikleszougaanvolgenbijCoosjeendatdatviadeSweelinck-Academievanhetconser-vatoriumvanAmsterdamzougaan.IntussenbenikaangenomenbijhetconservatoriumvanAmsterdamspeelikdusmeeindeFancyFiddlersbenikindezomerzelfsmeegeweestnaarZwitserlandvooreenstudieweekenhebiklesvanCoosje.IkgenietvanallesOpvrijdagreisiknaarHilversummeerdandrieuurindetreinvoorlesbijCoosje.Datiswelheelandersdandelessendieikaltijdhebgehad.Vroegergingdemeestetijdvandelesnaarstukkenconcertos.Nuzijnhetvooraltoonladdersetudesdubbelgrepenenandereoefeningen.Maartochvindikhetsuperleuk.Mijnmamavindthetalleennietleukdatzesochtendsgewektwordtikbeginomhalfze-vensochtendsteoefenendoortoonladders.ZijvonddevroegerestukkentochjnerombijwakkertewordenDaarmoetzedanmaaraanwennenofeerderopstaannetalspapa.OpzaterdaghebikinAmsterdamophetcon-servatoriumFancyFiddlerscorrepetitieentheorie.TussendoorslaapikbijopaenomainDierenookweeranderhalfuurmetdetrein.FancyFiddlersvindikhetleukst.Hetisheer-lijkomsamentespelen.Somsiserdanooknogeenconcertopzondag.Datisookleuk.Hetisalleenlastigominzonweekendvrijdagleszaterdagconservatoriumenzondagconcerttochgenoegtestuderen.Ikbenveeltijdaanreizenkwijt.Mamaissomsbestwelstrengmaardatiszeomdatikdatwil.Ikwilbijvoorbeelddatzeeropletdatikoptijdbeginmetstuderenandersvergeetikdetijdendanbenikboosopmezelf.Zeherinnertmeerookvaakaandatikniettesnelmagspelendatikalleslangzaamenpre-ciesmoetstuderen.Datissomsvervelendikhoudvanlekkersnel.JufEllenisnogsteedsbelangrijkvoorme.Zemailtmesomshoehetgaat.IkvindhetheeljammerdatikgeenleszelfsnietzoafentoemeervanhaarmaghebbenmaarCoosjezegtdatergeentweekapiteinsopeenschipkun-nenstaan.BenikdandatschipEenkleinroeibootjedan.needaarpassengeentweejuenopVroegerriepikdatikeenberoemdviolistgingworden.Intussenkijkikzooptegenheelgoedeviolis-tendatikdenkdatikdatmisschienwelnietgabereikendatikwaarschijnlijkwelnietgoedgenoegben.Maarikwilwelgraagzogoedmo-gelijkworden.Enikwilookheelhardwerkenomtekijkenhoeverikkankomenwaterinmijzit.Ikwerdheelgefrustreerdvanmijnhalveviool-tjeeneerdernogmeervanmijnkwartviool-tje.Hetisonmogelijkomeensuperklankuitzonsigarenkistjedatzeimijnpapaaltijdtekrijgenhoehardjeookwerkt.JufEllenzeizoafentoeookjezoueigenlijkeenbeterevioolmoetenhebben.Maarpapaenmamatwij-feldensteedswanthetistocheenbeetjeeenverplichtingdiejeaangaatalsjeeenvioolinbruikleenhebt.IkbenblijmetmijnvioolvanhetNMFdeklankissuper.Maarheelmis-schienkomtdatookdoordeovergangvannaarviooldatweetikeigenlijkniet.opstaan FOTONMFBijzonderedonateursDonateurEllieKruitboschMuziekisvoormijeenzeerkostbaaronder-deelvanhetbestaan.Verwevenmethetleven.Muziekspreektalswoordentekortschietengeevormaanspecialegebeurtenissen.Muziekismedicijn.Hetverhejebovendeal-ledaagsheidenz.enz.Toenmijnmanzesjaargeledenstierfwistikzekerdaterbijzijnherdenkingsbijeenkomstlivemuziekmoestzijn.Hijwastheaterdirec-teurgeweestenhadveelconcertenkamer-muziekseriesenelkjaardeMattheusPassiongeorganiseerd.Daarommoestopzijnlaatstedagechtemu-ziekklinken.Doorbemiddelingvandemuziekschooldirec-teurheeGijsvanSchoonhovenophetorgelgespeeldsamenmetzijn16-jarigedochteropviool.DatwaszonwaardevollebijdrageaandatafscheidDriejaarlaterwerdik65.Datwildeikvieren.Ineentheatermetmusici.Feestvoormijenallegasteneneenstileerbetoonaanmijnman.ToenhebikcontactgezochtmethetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Zijdachtenmetmijmee.Zorgdenvooreenvoortreelijktrio.DatgafzonmooiedimensieaanmijnfeestAllegastengavengeenkadomaareenbijdra-geaanhetFonds.Inmiddelsbenikvastedonateur.Nietallesistekoopmaarwelprachtigeinstrumentenvoortalentendiezekunnenlatenklinken.Talentenmoetengoedeinstrumentenhebbenwaarmeezewereldwijdzoveelpositiefsbrengen.WateenrijkdomomdaaraanviahetNMFtekunnenbijdragen.Nietallesistekoop64 NMFJUBILEUMMAGAZINE652009-hetNMFwintdeTransparantprijsvoorhetbestejaarverslagvaneenGoedDoelinNederland-deinstrumentencollectievandeStichtingOskarBackwordtineigendomovergedragenaanhetNMF-hetaantaldonateursvanhetNMFoverschrijdtvoorheteersthetaantalvan1.000-hetNMFkrijgteenvioolvanWillemvanderSijdeAmsterdam1691inbruikleenvanhetKoninklijkHuis2010-hetNMFkooptzijneersteStradivarius.HetiseeninstrumentgebouwdinCremonarond1716meteenanoniembovenbladvanlaterdatum.HetinstrumentwerdvroegerbespeelddoordeviolistPaulGodwinenisnaarhemvernoemd2012-deviolistTheoOlofoverlijdtinoktober.Hijisbijna25jaarlangnvandegrootstepleitbezorgersvanhetNMFgeweest2008-deANBIregelinggaatinhetNMFverkrijgtdeANBIstatusonmiddellijk-op18novembervindtineenuitverkochtConcertgebouwinAmsterdamhetJubileumconcerttergelegenheidvanhet20-jarigbestaanvanhetNMFplaats-hetNMFkoopteenvioolvanPietroGuarneriIIVeneti1725vroegerinhetbezitvanKoninginElisabethvanBelgi.HetisdeduursteviooldiehetNMFooitheeftaangekocht2011-2011wordtvoorhetNMFinnancieelopzichthetbestejaarooit201325jaarFOTONMFFOTOUNIVERSALMUSIC NMFJUBILEUMMAGAZINE66NMFJUBILEUMMAGAZINE6666InterviewmetJeanitaVriensenGeneviveVerhagevrijdag31oktober2012doorMarcelSchopmanHetoorspronkelijkrond2000opgerichteRa-gazzeKwartetdenaamwerdbedachtdoormuziekpedagogeCoosjeWijzenbeekisonge-twijfeldnvandemeestgetalenteerdesuc-cesvolleenopvallendejongestrijkkwartettenvantegenwoordig.GenevivecellistevanhetkwartetiseralvanafdeoprichtingbijJeanitadiedetweedeviolisteissindseenjaarofvijfzes.DriejaargeledenwerddekeuzedoordevierdamesdeandereledenzijnRosaArnoldeerstevioolenAnnemijnBergkottealtge-maaktomerechthelemaalvoortegaandoorzichaantemeldenvoordeNederlandseStrijk-kwartettenAcademie.Maarallesopzijntijdeerstwildenzehunjaarinhetbuitenlandaf-makenGeneviveinLondonJeanitainWe-nen.Diebuitenlandseervaringwasimmersgoedvoorhunpersoonlijkeontwikkeling.Bo-vendienwildenJeanitaenGeneviveeersthunmasterafmakenwaardoorzesterkeremusiciinhetkwartetzijngeworden.Dekeuzevoorhetsamenwerkenineenstrijk-kwartetwasnietergmoeilijkwanttussendeledenvanhetkwartetklikthetsociaalenmu-zikaalheelerggoed.MaaromdaternaasthetDeeerste50jaarzijnhetmoeilijkstBIJZONDERENMF-MUSICIJeanitaVriensenGeneviveVerhageJeanitaVriensUtrecht1983enGe-neviveVerhageDenBosch1985zijnbeidenlidvanhetsuccesvolleRagazzeKwartet.JeanitauiterstlinksopdefotospeeltopeenItaliaansevioolvanmeerdandrieeeuwenoud.Genevivetweedevanrechtsopeenbijnatweenhalveeeuwoudecello.BeideinstrumentenmakendeeluitvandecollectievanhetNationaalMuziekin-strumentenFonds.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE67NMFJUBILEUMMAGAZINE67kwartetnietofnauwelijksanderedingenmo-gelijkzijnmoetjeookzakenopoerenzoalshetspelenineenorkest.Maardaariseenre-denvoorwantzoalsGenevivezegtbinnendekamermuziekkanikhetbestemijneikwijt.Hetstrijkkwartetisvolgensdedameseensoortinstrumentopzichjekuntmetelkaarsamensmeltenenopdiemaniermetzijnvie-renbovenelkaaruitstijgen.Ofandersgezegdhetgeheelismeerdandesomderdelen.Zobrengjehetkwartetsamenopeenhogerplan.Daarisdanwelveeltalentenhardwerkenvoornodig.ZoalsJeanitahetlachendzegtDeeerste50jaarzijnhetmoeilijkst.Maareenerggroteopgaveishetnietvoordedameswantzevoelenzichinhetkwartetalseenvisinhetwa-ter.Naasttalentenhardwerkenzijnernatuur-lijkookgoedeinstrumentennodig.GenevivespeeltaljarenopeencellogebouwddoorHip-polyteSilvestreinLyon1865uitdecollectievanhetNMF.Jeanitaspeeltsinds2011opeeneenvioolgebouwddoorGiovanniGrancinoinMilaan1696eveneenseigendomvanhetNMF.DeGrancinowasdelaatsteineenlangereeksvaninstrumentendieJeanitaprobeerde.Weliswaarhadzealeerdereenheelfraaievi-oolgebouwdopdewerkplaatsvanGandenBernardelParijs1891vanhetNMFgekre-genmaardezevioolpastenietbijdeinstru-mentenvandeanderekwartetleden.HijwasteomoerstendonkerinvergelijkingmetRosashelderesoloviool.InfeitezochtJeanitanaarhetlaatsteontbrekendepuzzelstukjevoorhetkwartet.MetdeGrancinoheezediegeluk-kiggevonden.GeneviveomschrijhetzoJeanitasklankisveelpersoonlijkergewordenmetditinstrument.SomsspeeltzeietsendandenkikwatdoetzedaarvoorietsmooisHetinstrumentgeehaarveelmeervrijheid.ErlijkteenhausseaanjongeveelbelovendestrijkkwartetteninNederlandtezijndelaatstejaren.TochmakendeledenvanhetRagazzezichzelfgeenzorgenoverconcurrentie.Zezijnerggerichtophetontwikkelenvanzich-zelfendoendatookbijvoorbeelddoorspan-nendesamenwerkingentezoekenmettheater-endansgroepenofdoormetlichtontwerperssamentewerken.Hunpodiumoptredenszijndusaltijdverrassendorigineelniet-alledaagsenkwalitatiefhoogstaand.OfzoalszehetzelfsamenvattenJeanitaenGenevivewillenhetklassiekestrijkkwartetspelopabsoluuttop-niveaupresenterenwaarbijdepresentatievor-menniet-alledaagszijnenwaarbijzehetexpe-rimentnietschromen.Aldiebijzondereprojectenleidenvanvelekantentoterkenning.Dedamesvanhetkwar-tetzijnnietalleenophetpodiummaarookopdebeeldbuisregelmatigtebewonderen.EnbinnenkortookopCDwantonlangswerdeenCD-contractafgeslotenmeteengerenom-meerdeplatenmaatschappij.Jahetmoetwelheelraarlopenalswenietnogheelveelvandittopkwartetgaanhoreninhunresterendeminstens37jaar.2004AntoinetteLohmannAntoinetteisaltijdactiefgeweestopuit-eenlopendemuzikaleterreinenvansalon-muziektotArgentijnsetangovanFlaircktothedendaagsemuziekenvanbaroktotvolksmuziek.Maarzijisvooralbekendophetterreinvandehistorischeuitvoerings-praktijkopvioolaltvioolenvioladamore.Daarnaastlegtzijgroteinteresseaandedagvoorandereinstrumentenzoalsdevi-olinopiccolodeliradabraccioendeviolapomposa.SindseenpaarjaarisAntoinetteookeenpleitbezorgervannieuwgecom-poneerdemuziekvooroudeinstrumenten.Antoinettespeeldeeerstvanaf1994opeennieuwebarokvioolgebouwddoorMichieldeHoogChartres1994.Daarnavanaf1995opeenviooltoegeschrevenaanenmetetiketGeorgKlozinMittenwaldanderIser17..Mittenwaldca.1750.Tussen2004en2009speeldezijopeenanderevi-oolvanhetFondseenvioolgebouwddoorPieterRomboutsAmsterdam1710. BelangrijkerolNMFJUBILEUMMAGAZINE68DebelangrijkerolvanhetNMFinhetNederlandsemuziekle-venblijktookduidelijkuithetvolgende.DeNederlandseMu-ziekprijsisdehoogsteonder-scheidingdiedoorhetMiniste-rievanOCWaaneenmusicuswerkzaamindeklassiekemu-ziekinNederlandkanwordenuitgereikt.Vande22winnaarsvandezehoogsteonderschei-dingexclusiefvocalistendieersindsdeoprichtingin1981geweestzijnhebbenmaarliefst10winnaarsvoorkortereoflan-geretijdeeninstrumentvanhetNMFinbruikleengekregen.2005CeciliaBernardiniCeciliaBernardinispeeltalsbarokviolistemetensemblesalsLaSerenissimaZeroDunedinConsortEnsembleCordiaNewLondonConsortenTheOrchestraoftheAgeofEnlightenment.ZijheeftenkeleopnamesophaarnaamstaanwaaronderDivertimentivanMozartmetensembleZerovoorSonyClassics.Zevormtbovendiensinds2010eenduometdefortepianisteShuannChai.Ceciliaspeeltsinds2006opeenvioolge-bouwddoorSantoSeranVeneti1750. NMFJUBILEUMMAGAZINE692006TjeerdTopToenTjeerdTopachtjaarwashoordehijzijngrotebroerEdwardvioolspelen.Hijvondhetprachtigdatwildehijookwelkunnen.Tjeerdkreegvioolles.HijstudeerdebijQuivanWoerdekomenJaringWaltainDenHaagenbijAlexanderKerrinAmsterdam.Hijvol-tooidezijnopleidingeersteentweedefasevanhetconservatoriummetonderscheidingenin2001wonhijhetNationaalViool-concoursOskarBack.In2005kwamTjeerdbijhetKoninklijkConcertgebouworkestindienstalsplaatsvervangendconcertmeester.EenjaarlaterkochthetNationaalMuziekin-strumentenFondsdeviooldieHermanKreb-bersvijftigjaarinzijnbezitheeftgehadenwaarmeehijtientallenjareninhetConcert-gebouworkesthadgespeeldeenBergonzi-vioolCremonaca.1750.Tjeerdwasdegedroomdekandidaat.Nietalleenhadhijgezienzijnkwaliteitenrechtopzonprach-tiginstrumentbovendienkwamdevioolopdezemanierweerthuisbijhetorkestwaarheteigenlijkhoorde.InmiddelsspeeltTjeerdopeenanderinstrumenteigendomvanhetConcertgebouworkest.HetNationaalVioolconcoursOskarBackisvoortoptalentviolistenvan17tm26jaardieophethoogsteniveauwillenuitvoeren.VandetwaalfkeerdathetCon-courssindsdeoprichtingvanhetNMFgehoudeniswarenernegenwinnaarsbruiklenervanhetNMF.FOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE70NMFJUBILEUMMAGAZINE0DonateurnvrijwilligerDignaSchadevanWestrumTijdenseenconcertin2005inmijnvorigewoonplaatsPuttenlagenerfoldertjesvanhetNMF.Nieuwsgierignamikereenmeemeteenaanmeldingalsdonateurtotgevolg.Dedoel-stellingvindikgeweldigjongemusicidekansgevenomzichteontwikkelenmeteengoedenpassendinstrumentmaarookouderetalentenhelpenmeteen-vaakkostbaar-instrumentdatnodigisvoorhuncarrireenoptredens.Inhetgezinwaarinikopgroeidespeeldemu-ziekeenhoofdrolerwerdregelmatiggemusi-ceerd.Alskleutermochtiktotdepauzemeenaarplaatselijkeconcerten.Muziekisvoormijeenvreugdeeneentroost.DoorhetNMFtesteunenhebikhetgevoelietsterugtekunnendoenvoordemusicidiemezoveelgoedeurenbezorgenenbezorgdhebben.Hetdonateurschaphebikindeloopvandeja-renuitgebreidookinpraktischezinomdatiksomsmeehelpmetactiviteitenenwerkzaamhe-denofmethetpromotenvanhetNMFtijdenseenconcert.IkvoelmebetrokkenenkijkaltijdinprogrammaboekjesoferbijdebruiklenershetNMFwordtgenoemd.Dewebsitewaaropo.a.allemusicitevindenzijnraadpleegikmetenigeregelmaat.Waarikgrotebewonderingvoorhebisdebe-vlogenheidwaarmeedemedewerkersvanhetNMFzichinzetten.Diebelangstellingeninzetgaangewoondoorookbuitendewerktijden.VoormijzijnzeeenbeetjefamiliegewordenendatisjnBijzonderedonateursaanhetwoordVreugdeentroostFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE71NMFJUBILEUMMAGAZINE1InterviewmetSvenjaStaatswoensdag17oktober2012doorMarcelSchopmanSvenjaStaatsvioliste.Onlangsgafzeeenbril-jantsolorecitalvoor150menseninhetPaleisKneuterdijkvandeRaadvanStateinDenHaag.Metevenveelgemakgeezeeeninterviewoverhaarleventotnutoe.Pas16iszemaarzeheealbestveeltevertellen.Endatdoetzegraag.Wantinterviewszozegtzehorenbijeencar-rirealsviolisteendusmoetjedatookleren.Bovendienofzehetnuwilofnietjournalistenkomentochwelophaaraf.MetnamenahetwinnenvandeeersteendepublieksprijsophetPrinsesChristinaConcoursin2011ishetnietmeerstilomhaarheen.Svenjabegonalophaar5emetvioolspelen.Hoewelgeenvanhaarfamilieledenprofessi-oneelmuziekmaaktewaserwelveelmuziekomhaarheen.Eenzusspeeldecelloeenbroervioolmoederwasmuzikaal.ErwasnietheelveelnodigomSvenjanaardeviooltelatengrijpen.Sterkernogerisnietslieverdatzewilde.Enooknudekunsteninzwaarweerverkerentwijfeltzegeenmomentaandatgenewatzehetliefstedoetnuenindetoekomstnamelijkmuziekmakenendoorhaarmuziekietsoverbrengenophetpubliek.Communice-renmetdemensenomhaarheendatvindtzebelangrijk.Haarliefdevoordemuziekwilzegraagdelenmetanderen.Maardesalniet-teminstaatzemetbeidebenenopdegronddushetparoolisweleersthetLuzacCollegeinUtrechtafmakenwaarzeditnajaarbegonnenisenwaarzehaarmiddelbareschoolopleidingwilafronden.Zodatzestraksdezekerheidvaneengoedeopleidinginiedergevalinhaarbin-nenzakhee.Maarvooralsnoglijkenhaarkaartengoedteliggen.ZogoeddatzenogaleensmetJanineJansenwordtvergeleken.MaartjevanWeegendiehaarooitinterviewderefereerdeookaandezeHollandsewereldster.Vervelendvindtzedathelemaalnietintegendeel.Uiteraardbe-schouwdzedatalscompliment.Maarverderisenblijzenuchterenconstateertzekalmdatiedermensandersisendatdusookelkeviolis-teandersis.Endemuziekisooksteedsanderswantzozegtzemuziekmakeniseenbeetjealshetschilderenvaneenschilderij.Voormijngevoelisdatschilderijnooitaf.OphaartiendeklopteSvenjaalaanbijhetNMF.ZevertroknahaarbezoekaanhetFondsmeteenvioolgebouwddoorLambertHou-nietinUtrecht2002.NaeenjaarwaszijdaarMuziekmakenisalshetschilderenvaneenschilderijBIJZONDERENMF-MUSICISvenjaStaatsFOTOWOUTERVANBELLE NMFJUBILEUMMAGAZINE72uitgegroeid.DeopvolgervandeHounietwerdeenkopievanGuarneriusLeDucvioolge-bouwddoorWillibrordCrijneninMarseille2006.Haarvioolwerdinhaareigenwoor-denhaarvriendmaarondanksdezewarmekwalicatieliepzeookbijditinstrumentnaarverloopvantijdtegenhaargrenzenaan.In2011kreegzedaaromhaarderdeNMF-viooleenvroeg20eeeuwseItaliaansevioolvanGi-ulioDeganiuitVeneti1902.Opdezevioolhooptzedekomendejarentekunnenblijvenspelenenzichtekunnenblijvenontwikkelen.TotwellichteenspeelstervanhetniveauvanJanine.NMFJUBILEUMMAGAZINE2uitgegroeid.DeopvolgervandeHounietwerdeenkopievanGuarneriusLeDucvioolge-bouwddoorWillibrordCrijneninMarseille2006.Haarvioolwerdinhaareigenwoor-denhaarvriendmaarondanksdezewarmekwalicatieliepzeookbijditinstrumentnaarverloopvantijdtegenhaargrenzenaan.In2011kreegzedaaromhaarderdeNMF-viooleenvroeg20eeeuwseItaliaansevioolvanGi-ulioDeganiuitVneti1902.Opdezevioolhooptzedekomendejarentekunnenblijvenspelenenzichtekunnenblijvenontwikkelen.TotwellichteenspeelstervanhetniveauvanJanine.2007FrederiekeSaeijsNahetwinnenvandeLong-ThibaudInternationalViolinCompetitioninParijsin2005kreegFrederiekeSaeijsinternati-onalebekendheid.DezeFirstGrandPrizeenverschillendeandereonderscheidingenbrachthaaruitnodigingenvanoverdehelewereld.Aljarendaarvoorin1993melddeFrederiekezichbijhetNMFenkreegzeeenItaliaansevioolmethetetiketJulioCesareGiglica.1750inbruikleen.HetwasnvandeeersteviolendiehetNMFverwierfinzijnbeginjaren.In2006probeerdezeeenandereItaliaansevioolvanhetNMFeenSantoSeranuitVeneti1750maardiepastenietbijhaar.Maartoenin2008vondhetNMFhaardroomviooldeEx-Reine-ElisabethvioolvanPietroGuarneriIIVeneti1725.DevioolwasdelaatstedecenniainbezitgeweestvanCarlovanNesteeenBelgischeviolistvanwereld-faam.KoninginElisabethvanBelgi1876-1965steldeVanNesteuitvriendschapendankbaarheidhetgeldbeschikbaarvoordeaankoopvandeviool.Daarheeftdevioolookzijnbijnaamaantedanken.HetistotophedendeduursteviooldiehetNMFooitheeftaangekocht.FOTOSUSSIEAHLBURG NMFJUBILEUMMAGAZINE732008ErnstReijsegerIn1958werdinBussumErnstReijsegergeboren.Hijbegonopzijnachtstemethetspelenvandecellomaarraaktege-fascineerddoorallemuziekvormendiehijhoorde.Tegenwoordigmengthijallerleiver-schillendestijlentoteennieuwgeheel.HijwerktesamenmetEricVloeimansSeanBer-ginMartinvanDuynhovenMichaelMooreenveleanderen.Ernstontwikkeltzichtoteenbekendpersoonindejazzscene.In1985washijwinnaarvandeprestigieuzeBoyEd-garprijsenin1955wonhijdeBirdAwardophetNorthSeaJazzfestival.In2010krijgtErnsteenuniekecellovanhetNMFinhanden.Unieknietalleenvanwegede5snarenmaarvooralookomdathetdeeersteentotnutoeenigeco-productieisvanhetvioolbouw-echtpaarBolinkenSteinhauer.Ernstbespeeltduseenvijf-snarigecelloge-bouwddoorditechtpaarengesigneerdmetJaapBolinkenAnneliesSteinhauerfecitinLijstervreugdeHilversumBolstein.FOTOMICHAELHOEFNER NMFJUBILEUMMAGAZINE74NMFJUBILEUMMAGAZINENMFJUBILEUMMAGAZINEDonateurMariaKusterschonkeenPierreSilvestrevioolLyon1858Hetismerkwaardigdateroverhetbetekenenvanpartiturenenpartijennietsinhetwoorden-boektevindenis.Terwijlhettochvoorvrijwelallemusicieendagelijksewerkelijkheidis.Wehebbendaarmeeeenmanierinhandenomfra-seringarticulatieklankdynamiekexpressievaneencompositienauwgezetvormtegeven.Hetisopdiemaniereentechniekdiedeessen-tievandemuziekwilvertalenineenklinkendresultaat.Hetisnietverwonderlijkdatdirigen-tenmethuneigenbetekendepartijennaareenorkestkomen.Ookkandebestuderingvanoudebetekeningenendatgeldtookvoorvin-gerzettingeneenverrassendlichtwerpenopdekenmerkenvaneenstijlendebedoelingvandecomponist.Maarnatuurlijkzoekenweooknaareenmanierwaarophetkaraktervanonseigeninstrumentzomooimogelijknaarbuitenkomtennaarwathetbestepastbijonzeeigenzielenonstempe-rament.Kortomwehebbenhetoverheleessentilezakenwanneerhetoverbetekeninggaat.Bete-keningenbetekenisliggendanookheeldichtbijelkaar.DaaromhaderbovenditstukjenetzogoedDebetekenisvanhetNationaalMu-ziekinstrumentenFondskunnenstaan.WanthetFondsismeerdanalleeneenuitleenorga-nisatie.AlleswateroverbetekeningstaatgeldtookvoordemanierwaarophetNMFzijnmis-siewilwaarmaken.Hetinkaartbrengenvaneentalentdekwaliteitenvandeinstrumentenherkennendegoedeverbindingleggentusseninstrumentenbespelerditallesheetotdoeldatereenessentilebetekenisontstaat.IkbenertrotsopdonateurbijhetNMFtekun-nenzijn.Hetvoeltalseenvertrouwdverleng-stukvanwatmuziekinmijnlevenbetekent.EnikbenervanovertuigddathetFondsdatnietal-leenvoormijmaarookvoorheelveelanderenzalblijvenbetekenen.BijzonderedonateursaanhetwoordDebetekeningvanpartijenHetismerkwaardigdateroverhetbetekenenvanpartiturenenpartijennietsinhetwoorden-boektevindenis.Terwijlhettochvoorvrijwelallemusicieendagelijksewerkelijkheidis.Whebbendaarmeeeenmanierinhandenomfra-seringarticulatieklankdynamiekexpressievaneencompositienauwgezetvormtegeven.Hetisopdiemaniereentechniekdiedeessen-tievandemuziekwilvertalenineenklinkendresultaat.Hetisnietverwonderlijkdatdirigen-tenmethuneigenbetekendepartijennaareenorkestkomen.Ookkandebestuderingvanoudebetekeningenendatgeldtookvoorvin-gerzettingeneenverrassendlichtwerpenopdekenmerkenvaneenstijlendebedoelingvandecomponist.Maarnatuurlijkzoekenweooknaareenmanierwaarophetkaraktervanonseigeninstrumentzomooimogelijknaarbuitenkomtennaarwathetbestepastbijonzeeigenzielenonstempe-rament.Kortomwehebbenhetoverheleessentilezakenwanneerhetoverbetekeninggaat.ete-keningenbetekenisliggendanookheeldichtbijelkaar.DaaromhaderbovenditstukjenetzogoedDebetekenisvanhetNationaalMu-ziekinstrumentenFondskunnenstaan.WnthetFondsismeerdanalleeneenuitleenorga-nisatie.AlleswateroverbetekeningstaatgeldtookvoordemanierwaarophetNMFzijnmis-siewilwaarmaken.Hetinkaartbrengenvaneentalentdekwaliteitenvandeinstrumentenherkennendegoedeverbindingleggentusseninstrumentenbespelerditallesheetotdoeldatereenessentilebetekenisontstaat.IkbenertrotsopdonateurbijhetNMFtekun-nenzijn.Hetvoeltalseenvertrouwdverleng-stukvanwatmuziekinmijnlevenbetekent.EnikbenervanovertuigddathetFondsdatnietal-leenvoormijmaarookvoorheelveelanderenzalblijvenbetekenen.Deeteeningvanpartijen 75Vanaf2004staatereenmusicusafgebeeldopdecovervanhetjaarverslagvanhetNMF.DemakervandezeportrettenisSjaakRamakersSpekhol-zerheide1947diemengerusthoffotograafvanhetNMFmagnoemen.OmhetNMFzichtbaardertemakenheefthijinbijnatienjaartijdongeveer70musicivoorhetNMFgefotografeerd.DezefotosvormenalshetwarehetuithangbordvanhetNMF.VoorhetJubileumbulletinvanhetNMFvroegenweSjaakomdenaarzijnsmaakbestgeslaagdefotosteselecterenvoorditjubileummagazine.InterviewmetfotograafSjaakRamakers3januari2013www.sjaakramakers.comSjaakRamakerswoontenwerktindebinnen-stadvanUtrecht.OnderderookvandeDomheehijzijnstudiowaarhetNMFdeafgelopenjarenenigetientallenvanzijnmusicidoorhemheelatenfotograferen.Hijbeschouwtzichzelfalseenselfmademan.Naopzijn14ejaarvandegrascheschooltezijngestuurdkwamhijinUtrechtbijeenkleinefotostudioterecht.TweejaarlaterbelanddehijopdeclichafdelingvanhetUtrechtsNieuwsblad.Hijmochtdaardedonkerekamervoorzijneigenfotowerkgebrui-kenenzoontdektemenzijntalentenalsfoto-graaf.Hijwasernetophetmomentdaterspan-nendenieuweontwikkelingenwarenvoorheteerstwerdereenmodereportagevoordekrantgemaaktenSjaakmochtdefotograedoen.VoorheteerstwerdereennieuweautodeNSURo80oplocatiegefotografeerdenSjaakwaserbij.VoorheteerstwerdenerreportagesvanpopconcertengemaaktenSjaakfotografeerdedemusici.Erkonindietijdvanalles.NufotografeertSjaakaleenhalveeeuwenis-uiteraard-defotowereldtotaalveranderd.Waarinhetbeginvanzijncarrireallesmo-gelijkleekisernueengeheelanderesituatieontstaan.Budgettenzijngekrompenenmetdeopkomstvandemobieletelefoonheebijnaiedereenaltijdeencamerabijzich.Dewaarderingvoorprofessionelefotograeisdaaromookveelmindergewordenkwaliteitisvaakgeencriteriummeer.Iedereendenkttekunnenfotograferenendoetdatook.Steedsmindermensenweteneengoedefototeonderscheidenvaneenbestaardige.Sjaakvergelijktdieveranderendesituatiebeeldendenenigszinsspottendmetdeopkomstvandemobiliteit.Vroegerwasheteenuitzonderingalsjeeenautohadtegenwoordigheeieder-eeneenautoenstaanweallemaalstilHoffotograafFOTOMARIE-JOSCOOLS DEKEUZEVANSJAAKRAMAKERS76TijmenHuisingh DEKEUZEVANSJAAKRAMAKERS77AnnavanPoucke NMFJUBILEUMMAGAZINE78Sjaakmaaktergeengeheimvandathijgeenaniteitheemetklassiekemuziek.Hijvindthetuitvoerenvanmuziekvandodecomponis-teneenbeetjealshetinkleurenvaneenkleur-plaat.MetbehulpvaneendoospotlodenvanCarandAchekunjeeenmooiplaatjemakenmaardatiswelfundamenteelandersdanhetzelfmakenvaneenschilderij.Hetzelfmuziekschrijvenenuitvoerenvindthijveelcreatie-ver.Maarhetfeitdathijdevoorkeurgeeaannieuwelevendemuziekheegeeninvloedophetgenoegendathijhaaltuithetfotografe-renvanklassiekemusici.Hetbijzondereaanmensenfotograferenisnamelijkdatjealtijdwatvanhenkuntleren.Eneendagzonderlereniszondeinzijnoptiek.Ikbenoprechtgenteresseerdinanderemensen.Hetisdusnietvoornietsdathijzichspecialiseertinportretten.DatdoethijalsindshijzijnstudioinUtrechtheenualbijna30jaar.Modeofautosofconcertenfotografeerthijnietofnau-welijksmeer.Mensenvindthijveelinteressan-ter.HetcontactmetmensenzorgtdathetnietaanvoeltalswerkzegtSjaak.Omdemusicitelatenontspannenlaathijhenaltijdmuziekmakenvoordefotosessiebegint.Jemagpaswegalsjevoormijgespeeldhebtzegthijdan.Hijvindthetbelangrijkereenuurkoetedrinkenendantefotograferendananderhalfuurtehebbenvoorhetfotograferenzelf.Fotograeiseenmiddelomtotgesprek-kentekomenzoomschrijhijhetzelf.Diegesprekkenvoerthijoverigensmetevenveelgemakenliefdemetbankiersofbouwvakkersdiehijfotografeertalsmetdemusici.2009DavidKweksilberDavidKweksilberisklarinettistensaxo-fonistthuisinzowelgecomponeerdealsgemproviseerdemuziek.Recensiesroemenherhaaldelijkzijngrotevirtuositeit.AlssolistenensemblespelerspeeltKwek-silberinzulkeverschillendegezelschappenalshetAskoSchnbergendeNewCoolCol-lectiveBigBand.Ookrichttehijin2008eeneigenbigbandopvoorhedendaagsemuziekmetimprovisatievormen.Hijspeeltregelmatigsamenmetpiano-improvisatorencomponistGuusJanssen.DiverseNeder-landsecomponistenschrijvenwerkenvoorhem.Kweksilberontvingzowelvoorzijnklassiekespelalsvoorzijnspelingempro-viseerdemuziekeenaantalprijzen.Davidmaaktmetgroteregelmaataljaren-langgebruikvannvandeweinigeNMF-instrumentendieopprojectbasistegebrui-kenisdecontrabasklarinetvanhetmerkLeblanc.Hetiseeninstrumentdatvooreenmusicusdoorzijnspaarzamegebruiknietrendabelisomzelfaanteschaffen.HetNMFbiedtdaaromdegelegenheidditinstrumentevenalseenbasklarinetvanhetmerkBuffetCramponvoorkorteperi-odestehuren. DEKEUZEVANSJAAKRAMAKERS79EmmaBreedveld DEKEUZEVANSJAAKRAMAKERS80VeraBeumer NMFJUBILEUMMAGAZINE81Alleswatikweetisdoortevragenoftedoendatbegintalvanafhetmomentdatikvanschoolgetraptben.Ongetwijfeldlerendemensendiehijfotografeertookvanhem.WantSjaakisbepaaldnietbangomvoorzijnideenendenkbeeldenuittekomen.ZijnmodellenbevindenzichineenkwetsbarepositievoorzijncameramaarSjaaksteltzichookkwetsbaarop.Hetgevolgdaarvanisdatervaakbijzonderesessiesontstaan.EnvoorhetNMFresulteertdatdanuiteindelijkinhetfotograscheverslagvandiesessieswaarinmusicigeportretteerdwordenzoalsSjaakzeziet.Nietzozeeralsmusicisecmaarveelmeeralsmensenmeteeninstrumentmensendiezijnstudiobinnenkomenmeteenschatinhunhanden.Sjaaklegtdezemensenenhunschat-tenvastopzijneigenonnavolgbarewijze.2010RickStotijnRickStotijntelguitdebekendemuzikanten-familieStotijniseenfenomenaaltalentopdecontrabas.Van2001tot2005be-speeldehijuitdecollectievanhetNMFeengloednieuwecontrabasgebouwddoorDerekHighReutlingen2001.Datinstru-mentwasnogeenkleintjeeen78.ToenRickgroterwerdkreeghijnatuurlijkookbe-hoefteaaneengroterinstrument.HetwerdeencontrabasgebouwddoorRenZaalinBemmel2007.Ditiseenkopienaareen5-snariggambamodelvanJ.J.Stadlmann.Eenpaarjaarlaterwashijtoeaaneenvol-gendestap.NaeenzoektochtdieruimtweejaarduurdevondhetNMFeenuniekebasvandebroersRaffaeleAntonioGaglianoNapels1846voorRick.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE82NMFJUBILEUMMAGAZINEBijzonderedonateursDonateursAnnemiekeenAdalbertHeuwekemeijerVande25jaardathetNationaalMuziekin-strumentenfondsbestaathebbenwijbijnadehelmeemogenbelevenendatindebreedstezinvanhetwoord.Deeerstecontactendate-renuitdetijddatonzenichtBeppievanDriel-LoyerviolisteinhetRadioFilharmonischOrkesthaarGaglianouitde18eeeuwnahaardoodwildeschenkenaanhetNMF.DezakendiendendooronsgeregeldtewordenendatiseenboeiendeenmooieervaringgewordenwaaruittotophedennogdierbarecontactenmethetNMFzijnblijvenbestaan.DerespectvolleenmeelevendemanierwaarophetNMFmetonsonzenichthebbenbegeleidbijhetafscheidvanhaargeliefdeinstrumentvondeenwaardigeafsluitingineenocileschenkingsbijeenkomst.TijdensdefeestelijkeoverdrachtvanhetinstrumentlietenoomPietHeuwekemeijerooiteigenaarenbespelervandeGaglianoinhetKCOenTjeerdTopdefamilieenvriendennogeenmaalgenietenvandeviool.Tegelijkertijdontstondendeplannenomsa-menmethetNMFrecitalsteorganisereninDrontenwaardestijdsdeStichtingConcer-tinoklassiekeconcertenverzorgdeopdezon-dagmiddag.DeeigenconcertendiehetNMForganiseertvoordonateursenanderemu-zieklieebbersdragenmededoordeuniekeprogrammeringbijtoteendiepercultureelenvaakookhistorischbewustzijn.Ookdatisin-spirerendenvaneducatievewaardevooriederdiedaarbijmagzijn.WijwensenhetNationaalMuziekinstrumen-tenfondsnogvelesuccesvollejarentoewanthetwerkenzekerookdestimulansdieervan-uitgaatvoordegelukkigemusicidievanhuninstrumentengebruikkunnenmakenzijnvangrootbelang.EenstimulansInhetkadervanhet25-jarigJubileumpresenteerthetNMFin2013eenuniekeCD-productiewaarbij12musicivanhetNMFdelenvandecellosuitesvanBachuitvoeren.OnderdesolistenbevindenzichgroothedenalsPieterWispelweyQuirineViersenenJaapterLindennaastaanstormendetalentenalsJorisvandenBergwinnaarCellobinnale2006enHarrietKrijghwinnaresCellobinnale2012ennogzevenanderecellisten.OokdeinstrumentendiezebespelenzijnbepaaldnietdeminsteZohoortuon-dermeerberoemdeenkostbarecellosvanGiovanniGuadagniniGiovanniGran-cinoGiuseppeGuarneriJean-BaptisteVuillaumeHendrickJacobsenPieterRomboutsvoorbijkomen.Wijdagenuuit.Inhettekstboekjevandeze2CD-setstaatwelvermeldwelkemusicieninstrumentenukuntbeluis-terenmaarnietwieopwelkinstrumentspeeltenwieuopwelketrackhoort.DuswiespeeltwatKoopdeCDluis-ternaardemuziekenraadwieopwelketracktebeluisterenvalt.Metuwgoedeantwoordmaaktukansopeenpriv-concertvannvandemusicivandeCDDeze2CD-setisvanaf1aprilteverkrijgenbijhetNMF.Prijs15.NieuweNMF-CDWiespeeltwatCellosuitesvanBachvertolktdoor12NMF-cellisten DEKEUZEVANSJAAKRAMAKERS83EsthervanderEijk DEKEUZEVANSJAAKRAMAKERS84FlorealStrijkkwartet NMFJUBILEUMMAGAZINE85NMFJUBILEUMMAGAZINE85DonateursMarijkeenRonaldDijkstraMarijkeenRonaldDijkstrazijnsinds2007do-nateursvanhetMuziekinstrumentenFonds.Marijkeisbegaanmetblaasinstrumentalis-teninhetbijzondermetuitisten.Demoge-lijkheidomdeaanschafvanzoninstrumentvooreengetalenteerdestudenttebekostigenwaseenvanderedenenomhetNMFtegaansteunen.ZelfstoenhetNMFaangafzijnbeleidomtrentdeondersteuningvanblazerstever-anderenblevenMarijkeenRonaldhetNMFtochtrouw.Watonsnogsteedsaanspreektisdatjongtalentdekanskrijgtomopeeninstrumenttespelendatnormaalgesprokenverbuitenhunbereikligt.Marijkes50everjaardagstondinhettekenvanhetcultureleerfgoed.Voorhaargeencadeausmaareeninzamelingvooron-dermeerhetNMF.MetalsthemadeGoudenEeuwwasereenlezingdooreenkunsthis-toricuseneenconcertdoortweetoennogstudentenuitdegelederenvanhetMuziekin-strumentenFonds.IlonkaKolthofenChiakiOmuraspeeldenmuziekdieprachtigbijhetthemavandiedagpaste.DemogelijkheidvanscalesteunbrachtRo-naldenMarijkeertoehetgedoneerdebedragvandiedagomtezettenineennotarileakteomzodeNMF-ondersteuningweervoorvijfjaarvasttezetten.DeinformatievoorzieningvanhetNMFenvooraldepersoonlijkebena-deringsprekenonsergaan.WijhopendatwehetNMFnoglangkunnenondersteunenenfeliciterenhendanookvanhartemetditjubileum.NietalleenstrijkersFOTOPAULKRAMER NMFJUBILEUMMAGAZINE862011RosannePhilippensRosannePhilippensisnvandietalentendienogmaarnetuitdewiegalnaardevi-oolgrijpt.Zijbegonmetvioolspelenophaarderde.Jarenlaterin2009zouditresulte-reninhetwinnenvanhetNationaalViool-concoursOskarBack.TegenwoordigstudeertRosanneaandeHannsEislerAkademieinBerlijn.Rosannespeeldevanaf2000opeenzeldzamevioolvandeDuitserGustavErhardUebelAmsterdam1942.Uebelkwamom-streeks1927naarAmsterdamombijMaxMllertegaanwerken.In1934vestigdehijzichzelfstandig.Hijwerdvooralbekendomzijnrestauratiesvanhoogniveauwatalsconsequentiehaddathijzelfslechts13nieuweviolenmaakte.Sinds2011speeltRosanneopdevioolvanMichelAngeloBergonziCremonaca.1750dievoorhaardoorTjeerdTopendaarvoorjarenlangdoorHermanKrebberswasbespeeld.FOTOMARCOBORGGREVE NMFJUBILEUMMAGAZINE87HoerahetNMFbestaat25jaarWijzullendituitbundigvierenomdatwetrotszijnopwatwijbereiktheb-benalruim1.750musiciheehetNMFindeafgelopenjarenkunnenhelpenenbovendienspelenongeveer400musicimomenteelopinstrumen-tenuitdecollectievanhetNMF.Hetfeitdatmusicidezekanshebbenisuniekindewereld.Inhet26ejaarvanhetNMFishetnogsteedsbelangrijkombijhetpubliekaandachttevragenvooronzestich-ting.Bovendienwillenweallerelatieszoalsmusicitrouwedonateursschenkerseninlenersvaninstrumen-tenenvrijwilligersbedankenvoorhuntrouwesteunaanhetNMF.Daaromhebbenweeenaantaluniekejubileumevenementenvooruontwik-keld.DaarontmoetenwijugraagMeldtuvandaagnogviae-mailaanvooreenvandeuniekeevenementenwijzigingenvoorbehouden.OponzewebsitetreftudemeestactueleinformatieziehetkopjeAgenda.UiteraardgaandenormaleNMF-evenementenookgewoondoor.Ookdezetreftuaanoponzewebsite.AGENDAjubileumevenementenkaartenviawww.muziekinstrumentenfonds.nl NMFJUBILEUMMAGAZINE88SpeciaalvoorhetJubileumjaarheehetNMFeenLezingencyclusontwikkeld.HetNMFor-ganiseertlezingenwaarbijexpertsueenunie-kekijkgunnenophunbijzonderewerk.Overviolenharensnarenvleugelsenantiek.1OnderdevleugelsKrakendevloerenenhogeplafondsofjuisteenhypermoderneinspeelmachineeneenhydraulischetakelDesfeerindewerkplaatsvanelkebevlogenpianotechnicusiseenbele-venisvoordegenediehetgegevenisomhetheiligdomvandevakmantemogenbetreden.HetNMForganiseertlezingenwaarbijdeex-pertsueenuniekekijkgunnenophunbij-zonderewerk.Opvrijdag15maartstartenwijom11uurmetdeeerstelezingdievanFrankBonariusvanAndriessenPianosenVleugelsinHaarlem.PianisteMarianaIzmanzalopverschillendevleugelsdelezingmuzikaalil-lustreren.datumvrijdag15maart2013tijd11.00uurduur15uurlocatieAndriessenPianosenVleugelsBotermarkt18HaarlemsprekerFrankBonariusonderwerpvroegegeschiedenismodernevleugelprijs25p.p.2IndekeukenvanCoosjeHetkonalevenviadetelevisietoentijdenseendocumentairevandeNTRhet11-jarigetalentNoaWildschutopdevoetwerdgevolgd.DekijkerwerddaarbijeenblikgegundindelesruimtevangerenommeerdvioolpedagogeCoosjeWijzenbeekopzichalvrijuniek.Steltuzichnoueensvoordatuerwerkelijkmid-deninzitHetkanechtmaardanmoetuweleerstevendoordekeukenvanCoosjelopenalszijop24meiinsamenwerkingmethetNMFeenlezinggee.Daarmeekrijgtudeuniekekansominhetholvandeleeuwken-nistemakenmetdevisiedegereedschappenendebetrokkenheiddiewordeningezetindelespraktijkvandezegerenommeerdevioolpe-dagoge.datumvrijdag24mei2013tijd1600uurduur15uurlocatieWitteKruislaan13-AHilversumsprekerCoosjeWijzenbeekonderwerpdemethodiekvaneentopdocentprijs25p.p.LezingencyclusmaartmeiFOTOPAULVANPOPPELENFOTOSARAHWIJZENBEEK NMFJUBILEUMMAGAZINE893HetantiekvandetoekomstNederlandkentenkeletientallenprofessionelevioolbouwerswaarvaneengrootdeelookisvertegenwoordigdinonzecollectie.Vioolbou-werechtpaarJaapBolinkenAnneliesStein-hauerdoenop11oktobereenboekjeopenoverdebijzondereaspectenvanhunvakdooreenlezingtegevenopenronddewerkvloervanhunatelierinHilversum.datumvrijdag11oktober2013tijd1600uurduur15uurlocatieHeuvellaan6HilversumsprekersJaapBolinkenAnneliesSteinhaueronderwerphedendaagsevioolbouwprijs25p.p.4HollandsGlorieinvioolbouwDeNederlandsevioolbouwgeschiedeniskenttweebelangrijkeperiodesvanbloei.Dein-strumentenuitde17e-eeuwseAmsterdamseschoolende18e-eeuwseHaagseschoolleve-rennuopinternationaleveilingenhogebedra-genopenverdwijnendusvaaknaarhetbui-tenland.HetNMFmaaktzichersterkvooromCultureelErfgoedinNederlandtebehoudenentelatenbespelen.HetGemeentemuseuminDenHaagbeheertsindsbeginvorigeeeuweenbijzonderecollectiemetexemplarenuitdezetweescholen.HetNMFheehetmuseumbe-reidgevondenominnovembermeetewerkenaaneenuniekelezinggegevendoorexpertsAndreasPostenSergeStaminhetmuseumzelf.Nietalleenenkelevanonzemeestbij-zondereHollandseinstrumentenzullendaartezienentehorenzijnmaarookeenpaarzeldzameinstrumentenuitdecollectievanhetmuseumzullentotklinkenwordengebracht.datumnajaar2013tijdonbekendlocatieGemeentemuseumDenHaagStadhouderslaan41DenHaagsprekersSergeStamenAndreasPostonderwerpOud-Hollandsevioolbouwprijs25p.p.oktobernajaarkaartenviawww.muziekinstrumentenfonds.nlFOTOGEMEENTEMUSEUMDENHAAGFOTONMF NMFJUBILEUMMAGAZINE90Eenweekendmet100huisconcertenvaneenkleinuurmetminimaal100NMF-musicioveralinNederlandinhistorischepandenvandeVerenigingHendrickdeKeyser.Decon-certendurenongeveer60minuteninclusieftoespraak.Delocatieszijnbijzonderwantnor-maliternietofslechtsbijhogeuitzonderingtebezoeken.Demeestevandepandenwordenbewoonddoorparticulieren.Dedoelstellin-genvanhetNMFenHdKkomeninhogemateovereenwantbeideorganisatiesstrevennaarhetbehoudvanHollandscultureelerfgoed.datumvrijdag19apriltijd20.00uurdatumzaterdag20apriltijd11.0015.00en20.00uurdatumzondag21apriltijd11.0015.00en20.00uurlocatiehistorischelocatiesvanVerenigingHendrickdeKeysermusicimusicivanhetNMFprijs25p.p.WeekendvanhetNMFi.s.m.VerenigingHendrickdeKeyseraprilkaartenvoorhetweekendvanhetNMFvanaf18februariviawww.muziekinstrumentenfonds.nlFOTOKLAASSCHOOFFOTOCELINEADMIRAAL NMFJUBILEUMMAGAZINE912012DanaZemtsovIndeNRCwerdzein2011alomschrevenalsdeJanineJansenvandealtviool.NadeEuropeanCompetitionforStringsinLuxembourgdiezeop13-jarigeleeftijdwonschreefdepersookalSheregularlyentersmusicalcompetitionsandtendstowin.Eenanderbelangrijkwapenfeitin2010vertegenwoordigdeDanaNederlandbijdeEurovisionYoungMusiciansCompe-titioninWenen.DanaheeftvanhetNMFsinds2011eenItaliaansealtvioolmoge-lijkMilaanbegin19eeeuwinbruikleengekregen.HaarvaderMikhailZemtsovistijdelijkookbruiklenervanhetNMFge-weestHijissolo-altistbijhetResidentieOrkest.DemuziekwereldkentmeerderemuzikalefamiliesmaardefamilieZemtsovlijktquaaantallenmuzikalefamilieledenalleseniedereenteverslaan.NaasthetZemtsovAltvioolkwartetwaarinDanahaarvadermoederenoomspelenisernogeengrootaantalmusiciindefamiliewaarvandemeestenookdealtvioolbespe-len.Diemuzikaliteitlijktzijnoorsprongtevindeninomavanvaderskantdiedezepas-sieheeftdoorgegeven.Waaromerzoveelaltistenindefamiliezittenismoeilijktezeggen.VoorDanazelfishethetfeitdatzeietsindealtvioolterugvindtdatbijhaarpersoonlijkheidpast.Zevindthetmoeilijkexactteomschrijvenmaarnoemtdewatrustigereenminderindringendeklankvandealttenopzichtevandescherpereklankvandeviool.FOTOROOSALDERSHOFFFOTOMARGARETASVENSSONFOTOARJANBRONKHORSTFOTOLAURENSEGGENFOTOROOSALDERSHOFFFOTOARJANBRONKHORST NMFJUBILEUMMAGAZINE9225jaarNMFdatvierenweookbijonsthuis.HetNMFheedeontwikkelingvanjongta-lentaltijdhooginhetvaandelgehadendatwillenweinonsfeestjaarnogeensbenadruk-ken.GraagnodigenwijudaaromuitomonzejubileumconcertserieJongstemusiciinhetoudstehuisvanAmsterdambijtewonen.HetpodiumishetuniekepandwaarhetNMFkan-toorhoudthetoudstestenenwoonhuisvanAmsterdamdatstamtuit1565.HetbevindtzichmiddenindeberoemderossebuurtvanAmsterdam.DejongsteNMF-talentenzullenhiervooruspelenopvloertegelsdiezelfsuitdeveertiendeeeuwstammenTijdenshetcon-certzultudekerkklokkenvandenabijgelegenOudeKerkkunnenhorenluiden.Wegensdebeperkteruimtedieonskantoorbiedtisereenzeerbeperktaantalplaatsenbeschikbaar.Dithuisconcertisdusletterlijkinhuiselijkesfeeroflievergezegdinkantoorsfeer.Uzittussendecomputersenarchiefmappen.Achtkeerkuntugenietenvanditexclusievecon-cert...metverjaardagstaart.data27januari201324februari20131april201328april201326mei201329september201327oktober201324november2013tijd10.3012.00uurlocatieKantoorNMFSintAnnenstraat12AmsterdammusicijongstemusicivanhetNMFprijs25p.p.incl.koetheeenhuisgemaaktetaartHuisconcertserieJongstemusiciinhetoudstestenenhuisvanAmsterdamhethelejaar NMFJUBILEUMMAGAZINE93OnsJubileumvierenweuiteraardmeteenfeestelijkconcertinhetnajaar.IndeRid-derzaalinDenHaagpresenterenweudeberoemdeFancyFiddlersonderleidingvanCoosjeWijzenbeek.VoordepauzespelendehuidigeFiddlersnadepauzeeenensemblesamengestelduitvorigegeneratiesvandeFiddlers.HeelveelvandezejongeenouderetalentenspelenenspeeldenopinstrumentenenstokkenvanhetNMF.HetJubileumconcertisgratistoegankelijkvooronzedonateursenvriendenmaximaal4kaartenperdonateurdonateurshebbenvoorrang.Graagreserverenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nl.Bestelnukaartenwantwieheteerstkomtwieheteerstmaalt.Ditconcertkomtinplaatsvandegebruike-lijkepresentatieconcertenaanheteindevanhetjaar.datum10november2013tijd14.00uurlocatieRidderzaalBinnenhofDenHaagmusicusFancyFiddlersprijsgratistoegangmaximaal4kaartenperbestellerJubileumconcertEenfeestelijkbesluitvanhetJubileumjaarvanhetNMFkaartenviawww.muziekinstrumentenfonds.nlnovemberFOTOJANKRANENDONK NMFJUBILEUMMAGAZINE94TerugvanweggeweesteenmuzikaaldinervanenvoorhetNMF.Topmusicientop-amusementopeentoplocatiegelardeerdmethoogstaandculinairgenoegen.DitkeerheehetNMFgekozenvooreenwelheeltoepasse-lijkelocatienamelijkhetMuseumSpeelklokhuisvantallozeuniekezelfspelendemuziek-instrumenten.DeinstrumentenvanhetNMFspelennietvanzelfmaardaaromhebbenweeenaantalfantastischeNMF-musicivoorditevenementgeregeld.DeavondisbedoeldomtenbehoevevanhetNMFfondsentewerven.datum4juni2013tijd18.3024.00uurlocatieMuseumSpeelklokSteenweg6Utrechtprijstafelvan8couverts5.000incl.BTWtafelvan10couverts6.000incl.BTW150p.p.prijzenincl.3-gangenmaaltijddrankenconcertMuziekdinerjuniEenverrassendspeelsemuzikalemaaltijdinMuseumSpeelklokkaartenviawww.muziekinstrumentenfonds.nlFOTOMUSEUMSPEELKLOK NMFJUBILEUMMAGAZINEFrederiekeSaeijsvioolenJorisvandenBergcelloFritsSchuttepubliekscoachBijhetLuisterconcoursishetpubliekdekan-didaatDebezoekersgaanmetelkaardestrijdaanomverschillendebijzondereinstrumentenvanhetNMFtebeluisteren.Opzaterdag27aprilwordenereenaantalviolenbespeelddoorFrederiekeSaeijsoud-prijswinnaarvanhetNationaalVioolconcoursOskarBackenNMF-musicus.Opzaterdag24augustuswordendecellosbespeelddoorniemandminderdanJorisvandenBerg.Eenprofessionelecoachhelpthetpubliekaantipsentricks.WaarmoetuoplettenomhetLuisterconcourstewinnendatumzaterdag27april2013tijd2000uurlocatieWaalseKerkWalenpleintje159AmsterdammusicusFrederiekeSaeijsvioolprijsvolwassenen10-p.p.15tm26jaar5-p.p.tm14jaargratisinhetkadervandeStichtingNederlandseVioolconcoursendatumzaterdag24augustus2013tijd1500uurlocatieCompagnietheaterKloveniersburgwal50AmsterdammusicusJorisvandenBergcelloprijsziewww.grachtenfestival.nlinhetkadervanhetGrachtenfestivalIndeel1vanhetLuisterconcoursgaatheteromdegesteldevragenzogoedmogelijktebeantwoorden.Indepauzekuntuonderhetgenotvaneenkopkoeoftheebijkomenvandegeleverdestrijd.Nadepauzeisereenkortconcertvandemusicusdiedeinstrumentenvoordepauzevooruheebespeeld.AfsluitendmaakthetNMFdeprijswinnaarvandedagbekend.eenuniekpriv-concertbijuthuisLuisterconcoursaprilaugustusFOTONMFFOTOGEORGEWELLMANSFOTOGRAAFANTONHAVELAAR NMFJUBILEUMMAGAZINE96januari2710.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoorfebruari2410.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoormaart1511.00uurOnderdevleugelsLezingencyclusHaarlemAndriessenVleugelsapril110.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoor19tot21zieprogrammaWeekendvanhetNMFNederland101locaties2720.00uurLuisterconcoursi.s.m.NederlandseVioolconcoursenAmsterdamWaalseKerk2810.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoormei2416.00uurIndekeukenvanCoosjeLezingencyclusHilversum2610.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoorjuni418.30uurMuziekdinervoorparticulierenenbedrijvenUtrechtMuseumSpeelklokaugustus2415.00uurLuisterconcoursi.s.m.HetGrachtenfestivalAmsterdamCompagnietheaterseptember2910.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantooroktober1116.00uurHetantiekvandetoekomstLezingencyclusHilversum2710.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoornovemberntbHollandsGlorieinVioolbouwLezingencyclusDenHaagGemeentemuseum1014.00uurJubileumconcertDenHaagRidderzaal2410.30uurJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdamAmsterdamNMFkantoorVoortijdentoegangsprijzenenhetbestellenvankaartenzieonzewebsitewww.muziekinstrumentenfonds.nlAGENDAjubileumevenementen