OLIVIER THIERY CONTRABAS CESARE CANDI | GENUA | CA. 1920 De totale baten voor 2017 bedroegen ruim € 1,3 miljoen. Bijna 85% van deze inkomsten bestond uit inkomsten uit fondsenwer­ ving (waarvan 80% van particulieren en 5% van stichtingen en fondsen) en de resterende 15% waren inkomsten uit bruikleen (dat wil zeggen, de vergoeding die musici betaalden voor het gebruik van hun instrument). Daarmee is het belang van de ver­ schillende soorten inkomstenbronnen de afgelopen drie jaren grotendeels gelijk gebleven. De totale inkomsten waren ruim 27% meer dan begroot. Het verschil tussen begroting en realiteit werd voornamelijk veroor­ zaakt door meer inkomsten uit nalatenschappen. De totale lasten voor 2017 bedroegen iets meer dan € 1,4 mil­ joen. Begroot was bijna € 1,3 miljoen. De totale uitgaven waren daarmee 10% hoger dan begroot. Het verschil hier werd voor­ namelijk gerealiseerd door hogere uitgaven aan instrumenten en te laag begrote kosten werving baten. In totaal was het gerealiseerde resultaat ruim een ton beter dan begroot. De stichting ontvangt al sinds 2012 geen overheidssubsidie meer en staat financieel dus voor 100% op eigen benen. Voorlopige cijfers over 2017 Staat van baten en lasten werkelijk begroting werkelijk (x € 1.000) 2017 2017 2016 Baten eigen fondsenwerving 1.154 927 1.497 Overige baten 208 185 156 _______ _______ _______ 1.362 1.112 1.653 Besteed aan doelstelling 1.019 949 1.393 Besteed aan werving baten 174 123 148 Besteed aan beheer en administratie 215 201 192 _______ _______ _______ 1.408 1.273 1.733 _______ _______ _______ Resultaat (46) (161) (80) De definitieve cijfers over 2017 vindt u in de jaarrekening, die in mei 2018 verschijnt. U kunt deze, net als het jaarverslag, downloaden van onze website of een gedrukt exemplaar bij ons aanvragen. 2017 in een notendop NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2017 “ The Candi double bass has opened new perspectives in my research for creativity and musicality. It’s such an honour to meet this very special instrument at this point of my development, I can’t stop playing it! Thanks to the NMF for their trust and support.” De impact van het NMF – hoe het hebben van een goed instrument de musicus helpt in zijn carrière – is nauwelijks in cijfers uit te drukken. Wel in verhalen, die we onder andere in dit Magazine vertellen. Maar om onze dromen te kunnen realiseren, zijn de financiën uiteraard een heel belangrijke graadmeter. Een financiële reflectie op 2017. Het complete jaarverslag kunt u vanaf mei 2018 downloaden van onze site www.muziekinstrumentenfonds.nl 30