NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 DIET TILANUS VIOOL GOFFREDO CAPPA | SALUZZO | CA. 1690 De afgelopen twee jaar (2015 en 2016) waren qua inkomsten de beste twee jaren in de geschiedenis van het NMF. Mede dank- zij ruim € 600.000 aan nalatenschappen, boekten we in 2016 in totaal 61% meer inkomsten dan oorspronkelijk begroot was. De uitgaven waren 10% hoger dan begroot, zodat we ook per saldo veel beter scoorden dan verwacht. Desalniettemin boekte de stichting een verlies van € 80.000. Dat heeft te maken met het feit dat er nog een groot bedrag uit vo- rig jaar (toen het exploitatieresultaat € 711.000 bedroeg) besteed diende te worden aan instrumenten. Geoormerkte ­ inkomsten worden vaak niet al in het jaar van ontvangst uitgegeven, omdat de verwerving van de juiste instrumenten tijd kost. Maar liefst 85% van onze inkomsten in 2016 was afkomstig van particuliere donateurs, 12% van (de bruikleenvergoeding van) onze musici en 3% van stichtingen en fondsen. Vorig jaar be- droegen deze percentages respectievelijk 81%, 11% en 8%. De stichting ontvangt al sinds 2012 geen overheidssubsidie meer en staat dus voor 100% op eigen benen. Voorlopige cijfers over 2016 Staat van baten en lasten (x € 1.000) 2016 2015 Baten eigen fondsenwerving 1.441 1.575 Overige baten 212 206 _______ _______ 1.653 1.781 Besteed aan doelstelling 1.393 667 Besteed aan werving baten 148 213 Besteed aan beheer en administratie 192 190 _______ _______ 1.733 1.070 _______ _______ Resultaat (80) 711 De definitieve cijfers over 2016 vindt u in de jaarrekening, die in mei 2017 verschijnt. U kunt deze, net als het jaarverslag, downloaden van onze website of een gedrukt exemplaar bij ons aanvragen. 2016 in een notendop 34 “Ik viel als een blok voor de Cappa-viool en hij inspireert mij elke dag. Ieder concert voel ik dat ik met een fantastische partner het podium op stap.” De impact van het NMF – hoe het hebben van een goed instrument de musicus helpt in zijn carrière – is nauwelijks in cijfers uit te drukken. Wel in verhalen, die we onder andere in dit Magazine vertellen. Maar om onze dromen te kunnen realiseren, zijn de financiën uiteraard een heel belangrijke graadmeter. Een financiële reflectie op 2016. Het complete jaarverslag kunt u vanaf mei 2017 downloaden van onze site www.muziekinstrumentenfonds.nl