Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
het NMF functioneerde gedurende het verslagjaar weer naar volle tevredenheid. Verantwoordingsverklaring Het NMF werkte in 2015 nog volgens een bestuursmodel waarbij het bestuur het merendeel van zijn taken gedelegeerd heeft aan de titulaire directie. Er is in feite dus sprake van toezichthoudend bestuur. De directie geeft richting aan de organi- satie zorgt voor de benodigde middelen en het besteden daarvan en zorgt voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen. De directie is zowel be- leidsinitirend als beleidsuitvoerend. Het bestuur houdt toezicht op het besturen van de directie zowel door middel van preven- tief toezicht als ook door toezicht achteraf. De bevoegdheden van de directeur van het NMF staan omschreven in het directie- statuut. Naast de directie bestaat de zogenaamde Instrumenten Commissie. Deze oordeelt over aanvragen van musici en de aankoop van instrumenten en adviseert op welke kwaliteit instrument een aanvrager recht heeft. Daarnaast functioneert de zoge- naamde Raad van Advies. Leden van deze Raad kunnen op individuele basis voor advies geraadpleegd worden door het bu- reau de directie of het bestuur. De leden van het bestuur verklaren de volgende principes opgenomen in de ar- tikelen 4 lid 1.A 4 lid 4 en 4 lid 5.2 van het reglement CBF-keur te onderschrijven - binnen de instelling dient de functie toe- zicht houden vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten duide- lijk te zijn gescheiden van het besturen dan wel van de uitvoering. - de instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstel- ling. - de instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wen- sen vragen en klachten. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. Wel is er de moge- lijkheid tot compensatie voor gemaakte onkosten in verband met werkzaamheden voor de stichting. In 2015 is daar geen gebruik van gemaakt. Het directiesalaris wordt door het bestuur vastgesteld con- form de Adviesregeling van de voormali- ge VFI nu Goede Doelen Nederland de overkoepelende organisatie van goede doelen in Nederland. Voor een specificatie en toelichting wordt verwezen naar de jaar- rekening 2015. Het bestuur dankt de directeur en alle me- dewerkers bij dezen ten zeerste voor de enthousiaste en kwalitatief voortreffelijke wijze waarop zij zich ook dit jaar weer van hun taak hebben gekweten. Amsterdam 16 maart 2016 mr. Els Swaab voorzitter De44musicidieinditjaarverslagworden voorgesteldhebbenin2015voorheteerst eeninstrumentinbruikleengekregenvan hetNMF.Daarnaastzijnernog403musici dieindatjaaropeeninstrumentuitde collectievanhetNMFspeelden. VooreenoverzichtvanalleNMF-musici endeinstrumentendiezijinbruikleen hebbenbezoektuonzewebsite www.muziekinstrumentenfonds.nl 447 53