Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Het bestuur van het NMF bestond gedu- rende het verslagjaar uit zes personen. Halverwege het jaar tijdens de jaarverga- dering in juni trad voorzitter prof. ir. Wim Dik af na veertien jaar de voorzittershamer te hebben gezwaaid. Wim is van grote betekenis voor het NMF geweest. Onder zijn leiding ontwikkelde het NMF zich tot een gerespecteerd en professioneel fonds voor musici en muziekinstrumenten. Hij werd opgevolgd door ondergetekende die eind 2014 tot het bestuur was toege- treden. Tijdens het afgelopen jaar werd vier maal vergaderd onder meer het ge- voerde beleid de financile cijfers de aankoop van instrumenten en het func- tioneren van staf en overigen werden tijdens deze vergaderingen besproken. Ook toekomstperspectief samenwerking met derden en het bereiken van afgespro- ken doelstellingen kwamen telkens aan de orde. In de jaarvergadering van 6 juni werd de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld en goedgekeurd en decharge voor het gevoerde beleid verleend aan de penningmeester. Gedurende het jaar werd er door leden van het bestuur op individuele basis met de directie overlegd als daartoe aanlei- ding was. Er vond ook zoals elk jaar een gesprek plaats tussen directie penning- meester en accountant.Afgesproken werd dat voortaanrond het tijdstip van de twee- de vergadering van elk jaar naast de ge- bruikelijke evaluatie van het functioneren van de directeur ook een zelfevaluatie van het bestuur zal plaatsvinden. Het NMF streeft ernaar om het bestuur zo samen te stellen dat de noodzakelijke kennis voor het optimale functioneren van een dergelijk instituut aanwezig is daartoe is een profiel voor het bestuur vastgesteld. Daarnaast vindt het NMF het belangrijk dat de leden van het bestuur gezamenlijk een groot en relevant netwerk bezitten. Kennis van de bestuursleden op het gebied van het Nederlandse muziekleven en alles wat daarmee samenhangt is relevant. In de laatste vergadering van het jaar werd het besluit genomen om de structuur van het fonds te wijzigen.In plaats van een bestuur komt er een Raad vanToezicht.De statuten zullen dientengevolge in 2016 aangepast worden. Het bestuur kijkt tevreden terug op het af- gelopen jaar. De inkomsten overtroffen de verwachtingen.Wel blijft het realiseren van een financile reserve van anderhalf maal de exploitatiekosten voorlopig nog toe- komstmuziek. Aangezien de hoogte van de reserves echter ook niet dalen blijven de risicos beperkt en acceptabel. Oorzaak van het feit dat het gewenste niveau nog niet bereikt is blijft het grote aandeel van geoormerkteinkomsteninhettotaal.Naast een stijging van de inkomsten constateert het bestuur tot zijn vreugde dat de hoe- veelheid donateurs ook weer stijgende is. Voorts groeide de collectie instrumenten zowel in omvang als in waarde.Belangrijke evenementen dit jaar waren in het voorjaar het Weekend van het NMF dit jaar in sa- menwerking met de Bond Heemschut het afscheidsconcert van Wim Dik in juni in het Spoorwegmuseum in Utrecht en de drie zeer succesvolle Presentatieconcerten in het najaar in Amsterdam Delft en Zwolle. Alle drie deze activiteiten genereerden veel publiciteit met name het Weekend en goodwill bij de donateurs met name de Presentatieconcerten. Het bureau van BESTUURS VERSLAGSOPHIA WITMER 1996 CELLO ANONIEMMIRECOURTCA.1850 MynewcelloiswhatIexperimentbutalsowhatmakes meexperimentmyself.Thecelloworksgreatforplaying bothsoloandcontinuoandImreallygladtobeableto domystudywiththisinstrument. ROBIN DE ZEEUW 1988 CONTRABASSTRIJKSTOKBAROK KEESVANHEMERTDENHAAG2012 Dezebarokstokisveellichterdaneenmodernestok wathetveelmeerflexibiliteitgeeftenookeenzekere lichtheidindeklankbrengt.Dezetransparantieisergfijn bijhetspelenvanoudemuziek.Daarnaastwerktdestok erggoedmetdedikkedarmsnarenvandebasenisde balansvoormijperfect 52