Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
immers al instrumenten in de collectie. Er zal daarom niet actief op zoek worden ge- gaan naar uitbreiding van dit deel van de collectie. Instrumenten bespeeld door be- langrijke Nederlandse musici die het NMF ook tot erfgoed rekent zullen slechts inci- denteel beschikbaar komen met name bij beindiging van de actieve carrire. Mede gezien de doorgaans hoge prijs van dit soort instrumenten wordt er niet actief ge- streefd naar aankoop en is bruikleen een meer realistische optie. Ondersteuning van de musici Alleen het in bruikleen geven van een in- strument is natuurlijk bij lange na niet ge- noeg om een musicus optimaal te helpen. Voor het slagen van de muzikale carrire van de musicus is veel meer nodig. Daar- om probeert het NMF zijn musici ook op andere terreinen te ondersteunen. Zoals door het bieden van een podium. Zoals door persoonlijke begeleiding en advies. Zoals door het maken van geluidsopna- mes. Zoals door het leggen van contacten. Zoals door het adviseren bij de aankoop van een eigen instrument. Het NMF werkt aan een programma waarbij deze zaken in de toekomst meer gestructureerd worden ingebed in de activiteiten van het fonds. Fondsenwerving Met de opkomst van sociale media en de toenemende computerisering van de maatschappij verandert de fondsenwer- ving van goede doelen mee. Particuliere crowdfunding-initiatieven duiken overal op. In dit veranderende veld zal het NMF zich staande moeten houden en mee moe- ten profiteren van nieuwe kansen zonder dat daarbij oude vertrouwde middelen zo- maar overboord worden gezet. Daarnaast is het van eminent belang om enerzijds te groeien qua donateurs anderzijds de per- soonlijke benadering die mogelijk is in een kleine organisatie vast te houden. De groei van het aantal donateurs in de afgelopen jaren is redelijk geweest maar om echt wezenlijk grotere aantallen te krijgen zal wellicht een andere aanpak nodig zijn. Het NMF zal de noodzaak hiervan dienen te onderzoeken en navenante maatregelen dienen te nemen. Meerjarenplan Het NMF heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een professionele en be- trouwbare goededoelenorganisatie die gestaag is gegroeid. Vanuit deze positie en rekening houdend met de veranderen- de maatschappij en de veranderende rol van muziek en musici daarin zullen in de komende jaren essentile vragen over de toekomst van het fonds gesteld en beant- woord dienen te worden. De belangrijkste elementen daarvan zijn in de paragrafen hierboven aangestipt. Het NMF stelt zich daarom tot doel in 2016 een nieuw meerja- renplan te ontwikkelen waarin de koers en richting van het fonds beschreven worden. Bij de ontwikkeling van dit plan zullen re- presentanten van alle groepen belangheb- benden bij het NMF betrokken worden. Amsterdam 16 maart 2016 drs. Marcel Schopman directeur DE TOEKOMST XANDER WASSENAAR 2003 VIOOL JOHANNESJACOBSMIDDELBURG1995 Mijnvioolheefteenvollezuivereklankdietotachter indezaaltehorenis.Ikspeelgraagtemperamentvolle stukkenendezevioolmaaktmijnvingersmagischik vliegoverdesnaren. DARYAVAN DERWILT 2002 VIOOL ANONIEMOOSTENRIJK18EEEUW VIOOLSTRIJKSTOK WILLEMBOUMANDENHAAG1992 Iederekeerweeralsikmijnvioolbespeeldanvoelikde bandtussenmijendemooieklankvanmijnviool. NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 51