Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
verwachting voor de toekomst is dat deze ontwikkeling zich voorlopig zal voortzet- ten waarbij de stijging van het aantal vleu- gels groter zal zijn dan de stijging van het aantal harpen omdat van die eerste soort er een groot aantal aan het NMF wordt geschonken. Harpen zijn er tot nu toe helemaal niet aan het NMF aangeboden wellicht omdat voor dat soort instrumen- ten een redelijk bloeiende tweedehands markt bestaat. Voor beide soorten instru- menten geldt echter wel dat we een toe- nemende vraag zien van professionele musici. Voor wat betreft de onderkant van de col- lectie zal het NMF uiteraard met inachtne- ming van gemaakte afspraken instrumen- ten die niet langer uitleenbaar blijken te zijn proberen af te stoten. Instrumenten die langdurig in de opslag verkeren en uitsluitend verzekeringskosten met zich meebrengen dienen geen doel en kun- nen beter verkocht worden. Het NMF wil zich nadrukkelijk inzetten voor nieuwe ontwikkelingen binnen de wereld van muziekinstrumenten en is tevens be- reid de grenzen van zijn eigen collectie uit te breiden door nog niet in de collec- tie aanwezige instrumenten op te nemen. Een recent voorbeeld daarvan is de steun bij de ontwikkeling van een nieuwe zoge- naamde Giant Harp en de geplande op- name van een drietal bandoneons in de collectie. Ook de bouw en aanschaf van een contrabasfluit staat in de planning. Resumerend wat betreft de collectie minder aankopen van strijkinstrumenten maar gemiddeld duurdere aankopen stijging van het aantal vleugels en harpen stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe instrumenten in de collectie. Bruikleen Door de toenemende internationalisering is het aantal studenten aan conservatoria met een andere dan de Nederlandse nati- onaliteit fors toegenomen. Datzelfde geldt voor het aantal buitenlanders dat in Ne- derlandse orkesten of ensembles speelt. Omgekeerd verlegt een steeds groter deel van de Nederlandse musici zijn werk enof studie naar het buitenland. Dat heeft uiteraard consequenties voor het NMF. In de komende tijd zal het NMF de huidige geldende criteria opnieuw tegen het licht houden en indien nodig helderder for- muleren of herijken. Ook de lengte van de bruikleen zal op- nieuw bekeken worden. Waar nu de regel geldt dat bruikleen in eerste instantie voor zes jaar geldt en er daarna steeds op- nieuw de mogelijkheid tot verlenging met respectievelijk twee of vijf jaar mogelijk is zal wellicht in de toekomst een nieuwe bruikleentermijn gaan gelden. Uitgangs- punt hierbij is dat de musicus optimaal geholpen wordt en voor hem volstrekt duidelijk is wat zijn mogelijkheden zijn. In de huidige situatie blijkt dat niet iedereen volledig inzicht heeft in zijn mogelijkhe- den. Bestaande rechten zullen uiteraard gehonoreerd blijven worden. Erfgoed Het aandeel instrumenten dat een bijzon- dere waarde heeft binnen de collectie omdat het als cultureel erfgoed kan wor- den aangemerkt stijgt de laatste jaren mondjesmaat. Van de meeste belangrij- ke Nederlandse bouwers bevinden zich MICHELLE VERHEGGEN 1993 HARP LYONHEALYCHICAGO2015 Ikbenontzettendblijdatikdezeharphebmogen ontvangen.Deharpheefteensprankelendgeluiden weetiedereenmeetenemeninzijnmuziek.Nuhebik demogelijkheidomiedereentelatengenietenvandit mooieinstrument. GODELIEVE VOORHOEVE 1992 VIOOL ANONIEMMITTENWALDCA.1750 Metzijnwarmeenheldereklankheeftditinstrument eenwereldvoormegeopend.Ikkannaarhartelust experimenterenenblijf nieuwekleurenontdekkenen vandieontdekkingstochtgenietikelkedag. 50