Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
In januari 2016 hebben de Sociaal Econo mische Raad en de Raad voor Cultuur gezamenlijk een rapport uitgebracht op verzoek van Minister Jet Bussemaker van Cultuur over de arbeidsmarkt in de Cul- tuursector. De belangrijkste conclusie was dat de arbeidsmarkt van mensen in de cul- turele sector in de afgelopen jaren door de economische crisis en de forse overheids- bezuinigingen ernstig is verslechterd. Het aantal banen in de sector is met 123 fors afgenomen veel forser dan in de rest van de economie waarvoor het percenta- ge van 25 geldt. Er zijn bijvoorbeeld veel muziekleraren ontslagen door sluiting van muziekscholen en ook veel orkestmusici zijn hun baan kwijtgeraakt. Gevolg hiervan is dat het aantal zelfstandigen in de cultu- rele sector fors is gegroeid het aandeel zelfstandigen in de culturele sector is 42 in het geheel van de economie 16 wat tot een neerwaartse druk op het inkomen geleid heeft. De helft van de mensen met een creatief beroep heeft een jaarinkomen dat lager ligt dan 30.000 bij vergelijkbare beroepen ligt dat percentage op 20. Sa- menvattend kan men stellen dat de finan- cile positie van kunstenaars en dus ook musici dramatisch is. De bezuinigingen hebben hun financieel toch al zwakke positie verslechterd. Nog ernstiger wordt de situatie als men zich bedenkt dat de cijfers uit dit rapport geba- seerd zijn op de situatie in 2013 het eerste jaar van de drastische bezuinigingen in de kunst. De situatie nu in 2016 zal er nog veel somberder uitzien. Het NMF is indertijd opgericht vanwege de excessieve prijzen van veel muziekinstru- menten. De prijs van deze instrumenten groeide dermate dat veel muziekstuden- ten maar ook professionele musici en zelfs ook prominente solisten alleen nog maar op geleende instrumenten konden spelen. Behalve de opwaartse druk op de prijzen die eigenlijk maar door blijven groeien staat er dus een neerwaartse druk op de inkomsten van musici. Het bestaansrecht van het NMF wordt dus eerder groter dan kleiner. Gelukkig heeft het NMF inmiddels een om- vangrijke collectie opgebouwd met name waar het strijkinstrumenten betreft. Zeker aan de onderkant van dit deel van de col- lectie het deel van de collectie dat met name geschikt is voor conservatoriumstu- denten lijkt een grens bereikt te zijn voor wat betreft het aantal instrumenten. Aan- kopen in deze categorie doet het NMF al enige jaren nauwelijks meer. Wel is er bin- nen de collectie behoefte aan uitbreiding van de duurdere categorie voor dat deel bestaan nog lange wachttijden en vaak is het NMF helemaal niet in staat iemand aan een dergelijk instrument te helpen. Minder nieuwe aankopen dus maar met een veel hoger gemiddelde prijs. Die ontwikkeling is al een aantal jaren gaande en als gevolg daarvan is de gemiddelde prijs van een instrument in de collectie ook aanzienlijk gestegen. In de collectie is het aantal vleugels be- hoorlijk gegroeid en er is in 2015 ook be- sloten het aantal harpen te vergroten. De DE TOEKOMST Raad voor Cultuur SER Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector januari 2016. ANNE VEINBERG 1989 VLEUGEL YAHAMA1986 MijngerestaureerdeYamaha-vleugeliseen prachtinstrumentomtebespelen.Hetheefteenmooie klankengeweldigeaanslag.Ikvertrouwditinstrument ommijtehelpenvoortebereidenvoorconcertenente groeienalspianist. CLAUDIAEDITH VELEZ RUIZ 1992 CONTRABAS HARRYJANSENAMSTERDAM2008 Thisinstrumenthasagoodbalancebetweenthehigh andlowregisterithasaniceprojectioninthelowregister andinpizzicatoaswell.Sothatisperfectfororchestraand chambermusicperformance. NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 49