Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Antiek of juist heel modern Het NMF be- zit muziekinstrumenten van allerlei leeftij- den. Denk aan violen die 300 jaar geleden met de hand werden vervaardigd in de eerste belangrijke bouwperiode. Of juist moderne strijkinstrumenten en harpen die bij wijze van spreken gisteren zijn voltooid. Natuurlijk kent Nederland meer bijzondere collecties. In het Haags Gemeentemuse- um worden prachtige muziekinstrumenten beheerd dankzij bankier en verzamelaar Danil Scheurleer. Toch onderscheidt de collectie van het NMF zich overduidelijk van alle andere deze instrumenten wor- den bespeeld door een grote veelzijdige groep musici. Op nationale en internatio- nale podia. Iedereen kan ze beluisteren en juist daarom zijn ze van onschatbare waar- de. Hollandse school Jarenlang werd het belang van de Hol- landse school onderschat net als de instru- menten die er gemaakt werden. Pas nadat beleggers hun oog lieten vallen op deze kwalitatief goede instrumenten en vooral violen in grote aantallen naar het buiten- land werden verscheept kwam de aan- dacht voor de vergeten groep weer op. En stegen de instrumenten sterk in prijs. Bij de hernieuwde aandacht voor eigen erfgoed speelt het NMF een leidende rol. De prijs kwaliteitverhouding is nog steeds aantrek- kelijk en mede daarom steekt het NMF veel energie in het beheer en behoud van Hol- landse instrumenten. Grote namen Veel instrumenten van het NMF hebben al een hele carrire achter de rug zij werden bespeeld door belangrijke Nederlandse musici. Ook deze instrumenten worden als cultureel erfgoed beschouwd. Zo bezit het NMF de Pique-viool van Theo Olof de Carlo Bergonzi-viool die Herman Krebbers tientallen jaren bespeelde twee violen een Jaap Bolink en een Federico Goldnagl uit de collectie van Isabelle van Keulen de Bechstein-vleugel van de dirigent Anton Kersjes en de Steinway-vleugel van George van Renesse. En natuurlijk de instrumenten van belangrijke instrumentenbouwers als Pieter Rombouts Hendrik Jacobs Johan- nes Cuypers Max Mller Eberhard Uebel Jaap Bolink Otto en Serge Stam en Danil Roy en nog veel anderen. Grootse instru- menten van grote namen. EDUCATIE In de loop der jaren is de doelstelling van het NMF langzaam uitgebreid van alleen het uitlenen van instrumenten naar meer. Het oorspronkelijke doel van het NMF was simpel hoogstaande muziekinstrumenten in bruikleen geven aan talentvolle musici om hun carrire te stimuleren. Niet alleen instrumenten trouwens. Door op project- basis klassieke en barokstrijkstokken uit te lenen kregen veel musici een unieke kans om vertrouwd te raken met een andere historiserende manier van spelen. Podium bieden Gaandeweg bleek dat vooral jonge mu- sici meer hulp kunnen gebruiken dan al- leen de bruikleen van een instrument. Zij hebben behoefte aan begeleiding op hun pad naar een volwassen leven als musi- cus. Het NMF heeft zich daarop voorge- nomen ook aanvullende ondersteuning te bieden. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van masterclasses cd-op- names en concerten om jong talent een podium te bieden. Met het sterk stijgende aantal NMF-concerten in de afgelopen ja- ren steeg ook het aantal leermomenten. Individuele begeleiding Ook musici die al verder zijn in hun carrire kunnen rekenen op extra hulp van het NMF. Denk aan podiumpresentaties ondersteu- ning bij het zoeken naar management en randzaken zoals marketing cd-contracten communicatie of andere promotionele za- ken.Het NMF onderzoekt voortdurend hoe zulke hulp het beste kan worden verleend. Maar n ding is zeker een individuele be- geleiding is en blijft het uitgangspunt. CULTUREEL ERFGOED FELICIA HAMZA 1995 CELLO PIETERROMBOUTS AMSTERDAM1699 TheRomboutsthatImverythankfultoplayonhasmany differenttonecolourstoofferandisaninstrumentwhich Iamstillexploring.Ithasaveryrichandfullsoundwhich helpsmeenormouslyinmyperformancesandwhich reachestheaudience.Ithasaveryclearsoundinall differentconcerthallsIwasallowedtoplay. SYBREN HOLWERDA 1997 VIOOL MAXMLLERI AMSTERDAM1928 Mijnvioolheefteenopenwarmeklankdiezoweldiep enmysterieusalsgrootsenvirtuooskanzijn.Doorde diversemogelijkhedeninklankpastdevioolgoedbij verschillendemuzieksoortenenkanerveeldiversiteitin eenstukwordenaangebracht. 39 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015