Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Voor een goed doel als het NMF is het al- tijd weer een opgave inkomstenbronnen te vinden die het mogelijk maken om haar werk optimaal voort te kunnen zetten. Las- tig feit hierbij is dat het NMF niet beschikt over vaste inkomstenbronnen behalve de inkomsten uit bruikleen. Want voor het kunnen gebruiken van een muziekinstru- ment van het NMF betalen de musici een bescheiden vergoeding die voor 2015 neerkwam op 627. Voor de bruikleen van een strijkstok werd 141 gerekend en voor meer kostbare stokken met een waarde boven de 10.000 een bedrag van 282. Deze vergoeding wordt jaarlijks gendexeerd voor inflatie. Tezamen levert dat ruim 200.000 per jaar op waarmee zelfs de vaste kosten van het NMF bij lange na niet gedekt worden. Overigens betalen de musici naast hun bruikleenvergoeding ook hun verzekering zelf dat wil zeggen in de meeste gevallen een uitzondering geldt voor zeer kostbare instrumentenvia het NMF. Verreweg de grootste bron van inkomsten bij het NMF komt van particulieren en par- ticuliere stichtingenfamiliefondsen. Het aantal particuliere donateurs steeg met bijna 11 ten opzichte van 2014. Na de piek in het aantal donateurs in 2013 het jubileumjaar van het NMF daalde dit aantal in 2014 voor het eerst in tien jaar. Niet zo verwonderlijk in het postju- bileumjaar wellicht. Gelukkig is het aantal donateurs nu weer stijgende. Opvallend binnen de categorie particuliere donaties is de forse groei van het aantal afgesloten schenkingaktes. Doordat deze overeen- komsten met ingang van 2015 door het NMF zelf afgesloten mochten worden en dus de daarmee gepaard gaande kosten naar beneden gingen kon het NMF de ondergrens voor een overeenkomst voor minimaal vijf jaar verlagen van 150 naar 100 per jaar. Dit feit gekoppeld aan de aandacht die het NMF dit jaar aan deze voor donateurs voordelige schenkingsmethode gaf resul- teerde in een stijging van het aantal aktes met 10. Het betrof bij deze schenkingen zowel geheel nieuwe donateurs als ook donateurs die hun gewone schenking wilden omzetten naar een overeenkomst. Naast de voordelen die een schenkings- overeenkomst het NMF biedt in de vorm van een garantie voor een donatie van minstens vijf jaar is er aan de andere kant het nadeel dat die schenking na die peri- ode ook echt stopt. Er moet een nieuwe akte worden afgesloten ter voorkoming van het kwijtraken van een donateur. Een gewone doorlopende schenking loopt daarentegen automatisch door tenzij de INKOMSTEN 2015 534 787 1015 963 1082 1185 1429 1619 1393 1545 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal donateurs CONSERVATORIUM VANAMSTERDAM VLEUGEL BECHSTEINDUITSLAND1864 FORTEPIANO ANONIEMWENENCA.1795 DeBechsteiniseenidealevleugelvoormuziekvan Brahmsentijd-enstreekgenoten.Doorderechtsnarigheid blijftdeklankaltijdhelder.Bijzoninstrumentkomthet geluidsomsdichtbijdatvandemenselijkestem. Ookdezeldzamefortepianoiseengeweldigeverrijking vooronzemusici. JOAQUN DE LACRUZ TORTOSA 2003 CELLO JOSEPHKLOZMITTENWALD1795 CELLOSTRIJKSTOK ANDREASGRTTERAMSTERDAM2002 Mijninstrumentklinktmooiengalmendinallezalenen somsookzachtenlieflijkmaarhetbelangrijksteisdatik metdeklankkandoenwatikwilwatikopdatmoment moetdoen.Ikbenheelblijmetmijninstrumentenik vinddathethetperfecteinstrumentisvoormij. 34