Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
of strijkstok. Een bijzonder belangrijke keuze waaraan helaas nog te weinig aan- dacht wordt besteed binnen de reguliere muziekopleidingen. Niet voor iedereen Niet iedereen die een instrument be- speelt kan terecht bij het NMF. Een mu- sicus die een instrument in bruikleen wil krijgen moet voldoende kwaliteit in huis hebben om beroepsmusicus te zijn of dat te worden. En bovendien zelf niet in staat zijn om een instrument te kopen dat past bij zijn of haar artistieke niveau. Het NMF beperkt zich niet tot uitsluitend Nederlan- ders ook buitenlandse musici zijn welkom. Geeft iemand met regelmaat optredens op Nederlandse podia Ook dan kan een aanvraag voor bruikleen bij het NMF wor- den ingediend. Zo dien je een aanvraag in Musici die een instrument in bruikleen wil- len krijgen vragen dit voor het grootste deel digitaal aan bij het NMF. Daarna vindt een intakegesprek plaats met een collec- tiebeheerder waarin wordt besproken naar welk instrument de musicus op zoek is. Wat beweegt hem of haar Wat zijn de toekomstplannen van de musicus Waar ligt het voornaamste talent en welk instru- ment past daarbij Natuurlijk worden ook de spelregels van het NMF besproken want de instrumenten zijn te belangrijk om onzorgvuldig mee om te gaan. Na de voorselectie brengt de achtkoppige Commissie Aanvragen en Instrumenten die vier keer per jaar bijeenkomt een ad- vies uit aan het bestuur van het NMF. Daar wordt besloten of de aanvraag van de musicus wordt gehonoreerd en of een instrument uit de NMF-collectie weer een nieuwe rol gaat spelen in de Nederlandse muziekpraktijk. Instrumenten in bruikleen geven Door de stijgende prijzen van muziek instrumenten is het voor musici en muziekstudenten steeds moeilijker om te spelen op een instrument dat bij hen past en waarmee ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom geeft het NMF muziekinstrumenten in bruikleen aan vakmusici. In 2015 waren dat er 447. Meer weten over de bruikleen van muziekinstrumenten Lees dan verder op pagina 38. Zorgen voor cultureel erfgoed Het NMF zorgt onder meer voor het be- houd en de ontwikkeling van Nederland- se muziekinstrumenten die te kostbaar zijn om verloren te gaan cultureel erf- goed. Maar het NMF is nadrukkelijk geen museum. Instrumenten zijn er niet om naar te kijken maar om te bespelen. Op dit moment beheert het NMF een collec- tie van ruim 450 bijzondere instrumenten waarvan bijna 200 van Nederlandse makelij. Daarnaast geeft de stichting met enige regelmaat bouwopdrachten aan Nederlandse vioolbouwers om de collectie uit te breiden. Meer weten over cultureel erfgoed Lees dan verder op pagina 39. De nieuwe aanwinsten van 2015 vindt u op pagina 36. Muzikaal talent begeleiden Onder jonge musici bestaat grote behoef- te aan begeleiding op hun weg naar de top. Talent en het gebruik van een goed instrument bieden geen garantie op een succesvolle carrire. Dat vraagt om meer. Denk aan podiumpresentaties marketing promotiewerk en communicatie. Het NMF onderzoekt samen met andere partijen hoe dit het beste verwezenlijkt kan wor- den en ondersteunt waar mogelijk. Wilt u meer weten over educatie Lees dan verder op pagina 39. CAMILLE BUITENHUIS 1999 VIOOL ANONIEMFERMOCA.1820 Deklankvanmijnviooliswarmgrootenmysterieusnet zoalszijnanoniemebouwer.Jekunterallerleiverhalen bijverzinnenenhijdaagtmeuitzijnrijkdomaan klankenteonderzoeken.Doortespelenophetpodium leerikhemsteedsbetertedoorgronden. ROSA BURGER 2001 VIOOL WILHELMPAULKUNZEDENHAAG1913 VIOOLSTRIJKSTOK DANILTERBERGDENHAAGCA.1975 Dediepeklankvanmijnvioolspreektpubliekdirect aan.Ikbenergblijmetmijninstrumentdatervoorheeft gezorgddatikenormvooruitbengegaaninhetmaken vaneenwarmesterkereklank. 32