Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Een nieuw jaarverslag baseert zich in zijn overzicht en verhalen voor het grootste deel op de cijfers van de nieuwe jaarreke- ning. Want de getallen in dat overzicht zijn in hoge mate bepalend voor de sfeer die uit een jaarverslag spreekt. Zijn de cijfers in de jaarrekening goed dan volgt meest- al een jubelend verhaal in het jaarverslag. Zijn de cijfers zo zo dan is de tekst van het jaarverslag meestal terughoudend. Zijn de cijfers ronduit slecht dan is het jaarverslag op zijn best misschien hoopvol ten aanzien van de toekomst.Want jaer moet toch iets positiefs overblijven om over te schrijven Natuurlijk cijfers zijn ook heel belangrijk ook bij een goed doel. En het is ook daar- om dat ik met tevredenheid constateer dat 2015 qua inkomsten het beste jaar uit de bijna 30-jarige geschiedenis van het NMF is. Dat is een belangrijk gegeven en een bewijs dat het goed gaat met het NMF. Maar u realiseert zich vast wel cijfers al- leen zeggen niet alles. Sterker cijfers zijn bij een goed doel een middel en geen doel op zich. Het NMF is immers opgericht om mensen te helpen. Dat uitgangspunt dat we altijd vast blijven houden brengt ons er toe een enkele keer ook besluiten te nemen die in een op winst gericht bedrijf niet zo snel genomen zouden worden. En daar voelen we ons dan toch goed bij. Het gaat dus niet alleen om aantallen en bedragen het gaat dus altijd om mensen elk jaar weer opnieuw. Het gaat om diege- nen die het NMF in 2015 gesteund heb- ben door hun geld door hun instrumen- ten door hun inzet door hun tijd. We zijn hen allemaal heel erg dankbaar. Zonder hen kan er geen NMF bestaan. Het gaat om de musici die door het NMF gesteund werdenen die blij zijn met hun instrument. Zonder hun talenten zou het muziekleven in Nederland een stuk kaler en minder in- teressant zijn. Het gaat om degenen die het NMF adviseren en steunen zoals de leden van het bestuur de Instrumenten Commissie de Raad van Advies en de vrijwilligers. Zij allen zetten zich belange- loos in voor het NMF. Zonder hen zou het NMF bij lange na niet zo goed kunnen functioneren. En het gaat om de mensen op kantoor voor wie het NMF veel meer dan het vervullen van een baan is. Al die mensen samen hebben 2015 tot een mooi jaar voor het NMF gemaakt en vooral tot een mooi jaar voor heel veel musici en mu- ziekliefhebbers in Nederland. Dat laatste is veel belangrijker dan het eerste Voor Manon Veenendaal was het op 1 ja- nuari 2015 precies tien jaar geleden dat zij begon bij het NMF. Zij is binnen de stich- ting verantwoordelijk voor de fondsenwer- ving en privconcerten en heeft in die hoe- danigheid een warme relatie met heel veel donateurs en musici gekregen. En terecht want net als haar collegas zet ze zich met hart en ziel in voor haar werk. Met genoegen en ook wel een beetje met verbazing constateer ik dat van de zeven werknemers bij het NMF er nu op het moment dat u dit leest vijf langer dan tien jaar werkzaam zijn bij het fonds. Los van de kwaliteit en ervaring die zij heb- ben het is mijns inziens een teken van een groot commitment van deze mensen rich- ting het werk dat ze doen. Of anders ge- zegd deze mensen ervaren hun werk als veel meer dan alleen maar werk. Ik denk en voel in ieder geval dat dat zo is. En ik hoop en geloof dat onze musici dat ook zo ervaren en u wellicht ook wel Als we dat commitment kunnen vasthouden in 2016 en waarom ook niet wordt 2016 wel- licht een nog beter jaar dan het afgelopen jaar. drs. Marcel Schopman directeur HET GAATALLEMAAL OM MENSEN 30 MARKKUIPERS