Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
NMFMAGAZINE201512015MAGAZINEINCLUSIEFJAARVERSLAG2014MET3DUBBELINTERVIEWSOVERDEVRAAGIsertoekomstvoorklassiekemuziek NMFMAGAZINE2015BHETAFSCHEIDVANWIMDIKDatmanagenzittchinmnbloedDigitaletoekomstmuziekZoektumaareenanderetandartsWatbenjegrootgewordenHetgrootstefondsterwereld10421424 NMFMAGAZINE2015Eenadellijkecello16WeekendvanhetNMF201526Vakmanschapismeesterschap28EenreizendcircusPresentatieconcerten201446EigenwijsSteunhetNMF38 NMFMAGAZINE201534486076MarwilStraatDominicSeldis4DUBBELINTERVIEWSAdrianaEsmeerJurjenHempelManonVeenendaalGeertjevanderLindenPieterdeKoeKeesVlaardingerbroekKleinmaarfjn5264 NMFMAGAZINE2015VNMFMAGAZINE2014V26JAARVERSLAG2014VOORWOORDENNUWEERAANHETWERK1INLEIDINGWISSELINGVANDEWACHT32014INEENNOTENDOP8WAAROMHETNMFBESTAAT9FEITEN201418BRUIKLEENMUZIEKINSTRUMENT19CULTUREELERFGOED20EDUCATIE20INKOMSTENBRONNEN21COMMUNICATIE30DEORGANISATIEDEMENSENOPDEST.ANNENSTRAAT40BESTUURENCOMMISSIES54DETOEKOMST69BESTUURSVERSLAG7083musiciachterhuninstrumentBevlogensupporter66RembrandtmeetsMozart80Temperatuurverschillenophetpodium73 VIStichtingNationaalMuziekinstrumentenFondsPostbus119121001GXAmsterdamSintAnnenstraat121012HEAmsterdamt0206221255einfomuziekinstrumentenfonds.nliwww.muziekinstrumentenfonds.nlwww.facebook.commuziekinstrumentenfondswww.twitter.cominstrumentfondsDeStichtingisstatutairgevestigdteAmsterdamInschrvingKamervanKoophandelenFabriekenteAmsterdamnr.41205257BTWnummerNL0090.56.002.B.01bankrelatieNL58ABNA0555028666graschontwerpproductiewww.conceptcommunicatie.nlAllemusicidieznafgebeeldinditjubileummagazinehebbenofhaddentotvoorkorteeninstrumentofstrkstokvanhetNMFinbruikleentenzandersvermeld.fotoomslagNinoGvetadzeSarahWzenbeekAllerechtenvoorbehouden.EeniederdiemeentrechtentekunnenontlenenaandezeuitgavewordtvriendelkverzochtcontactmethetNMFoptenemen.ComitvanAanbevelingdr.J.E.Andriessenoud-voorzitterNationaalMuziekinstrumen-tenFondsoud-ministervanEconomischeZakenjhr.drs.P.A.C.BeelaertsvanBloklandoud-CommissarisvandeKoninginindeProvincieUtrechtAnnerBlsmacellistmr.M.J.Cohenoud-burgemeesterAmsterdammr.J.H.M.Deitersoud-directeurConcertgebouwN.V.HansHegmuziekjournalistPhilippeHerreweghedirigentJanineJansenviolistemr.P.J.Kalffoud-voorzitterRaadvanBestuurABNAMROBankN.V.prof.dr.TonKoopmandirigentHermanKrebbersviolistmr.C.J.A.vanLedeoud-voorzitterRaadvanBestuurAkzo-NobelN.V.prof.drs.R.deLeeuwoud-algemeendirecteurRksmuseumCornlieMllerMaxMllerZoondrs.GeorgeMlleroud-voorzitterRaadvanBestuurRobecoGroepN.V.dr.H.O.C.R.Rudingoud-ministervanFinancinprof.FransdeRuitervoorzitterCvBKoninklkConservatoriumDenHaagdr.M.Sandersoud-directeurConcertgebouwN.V.W.E.ScherpenhusenRomoud-voorzitterBestuurvanhetKoninklkConcertgebouworkestdrs.MischaSpelmuziekredacteurNRCHandelsbladHetCentraalBureauFondsenwervingCBFiseenonafhankelkestichtingdiealsinds1925toezichthoudtophetinzamelenvangeldvoorgoededoelen.DetaakvanhetCBFishetbevorderenvaneenverantwoordefondsenwervingenbestedingdoormiddelvanhetbeoordelenvandefondsenwervendeorganisatiesenhetverstrekkenvaninformatieenadviesaanoverheidsinstantiesenpubliek.WanneeruhetCBFkeurzietafgebeeldkuntueralsgevervanuitgaandaterverantwoordmetuwgiftwordtomgegaan.www.cbf.nlHetNMFisdoordeBelastingdienstaangewezenalseenCultureleANBIeenAlgemeenNutBeogendeInstelling.HetNMFhoeftdaaromgeenerfbelastingofschenkingsrechttebetalen.DonateursvanhetNMFkunnenhungiftenaftrekkenvandeinkomstenofvennootschapsbelastinguiteraardbinnendegeldenderegels.www.belastingdienst.nlwww.anbi.nlBeschermheerZ.K.H.PrinsConstantnFOTORVD NMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014Watnuvooruligtiseigenlkheteerstenormalejaarverslagnieuwestl.Vorigjaarhaddenweookalweleenjaarverslageneenfraaiinformatiemagazinegecombineerdmaardatstondnogbolvanhetfeestgedruisvanons25jarigjubileum.MuziekmuziekmuziekindeRidderzaalenbwel100concerteninoudefraaiepandenverspreidoverNederland.IkschreefvorigjaarnietvoornietsaanheteindvanmnvoorwoordennuweeraanhetwerkNoudathebbenzegedaanMarcelSchopmanenznmannenenvrouwen.Nieuwedonateursgeworveninstrumenteninbruikleengegevenrestauratiesuitlatenvoerenaangebodeninstrumentenvanparticulierengetestenmetvreugdeindecollectieopgenomenhuisconcertenverzorgdenvfgeweldigedrukbezochtepresentatieconcertengeorganiseerd.ConcertenmeteenheelorigineelenbzonderprogrammaDitalleshadweereenpositiefeffectopdenaamsbekendheidvanhetNMFendtleidtweertotmeeraanvragenvoorbruikleenmaargelukkigooktoteenhogerbedragaandonaties.KortomhetNMFbloeitendesfeerbonzebruiklenersendusinonzecentraleisgoed.Jawelbruiklenersznnetmensenenervliegterweleenseenuitdebochtinhoudingofzorgvoorznofhaarinstrumentmaaralleswordtaltdinderminnegeschikt.EenprachtigwerkhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Zoujejehelelevenwelwillendoen.Maarvanuithetoogpuntvangoedbestuurisdatgeengoedideeendushebikaangekondigddatikerna14jaarvoorzitterschapeenpuntachtergazettenzhetmeteenbeklemdgevoel.Injuni2015zalmnopvolgsterdevoorzittershamerovernemenenhetNMFeenverseinjectiekrgen.Maardatzultuallemaalnogmerken.Ikdankuvoorwatumaansteunenpleziergaf.WblvenelkaarongetwfeldontmoetenbdeconcertenvanhetNMF.Prof.ir.W.DikvoorzitterENNUWEERAANHETWERK1FOTOSJAAKRAMAKERS IneentdwaardigitaleveranderingensomsnauwelksznbtehoudenishetvangrootbelangdatookhetNMFmeeverandert.Websitesverouderenrazendsnelophetgebiedvantechniekontwerpmaarookinhoudelk.Websiteswordensteedsgeavanceerdermetsteedsmeerfunctionaliteiten.Debezoekervandewebsiteverwachteengoedfunctionerendewebsitewaarhineenpaarklikkeniswaarhwilzn.OmoptimaleserviceaanonzemusicidonateursenanderebegunstigerstekunnenblvenbiedenheefthetNMFbeslotenomhaarinmiddelsvfjaaroudewebsitetevernieuwen.In2015zullenweuverrassenmeteennieuwewebsitediequaontwerpeentotaalanderkarakterzalkrgen.Echtergelukkigkanhethuidigetechnischegedeeltevandewebsitedenkbvoorbeeldaandeagendadenieuwsitemsenproelpaginasvoorbna100blvenzoalshetisenhetzalwatdatbetreftdanookgeenwereldvanverschilworden.Welbreidenweenkelefunctionaliteitenuitzoalsonzewebshopvoorhetbestellenvankaartenencdsdezoeklterindecollectiemuziekinstrumentenenhetdonerenviadewebsite.Totslotwillenwedebezoekervandewebsitenatuurlkonzeverhalenvertellenenmuziekkunnenbieden.OokopdatgebiedzullenweoptimaalinzettenopeenprachtigwerkendewebsitedieonsuiteindelkedoeldientzoveelmogelkmensenbekendmakenmethetNationaalMuziekinstrumentenFondshenoptimaalkunnenbedienenenhenlangdurigverbindenaandemusicienhetwerkvanhetNMF.DigitaletoekomstmuziekEENNIEUWEWEBSITEVOORHETNMF2 AlsikdezeinleidingvooronsnieuweNMFmagazineschrfishet21decemberdekortstedagvanhetjaareneenpaardagenvoordatdedeadlinevoorhetaanleverenvanmateriaalvoorditmagazineverstrkt.Opschietenduswantzoveeltdisernietmeeromnaastditvoorwoordalleverhalenenverslagenvanhetafgelopenjaarinteleverenenomtegelkdeplannenenvoornemensvoorhetnieuwejaarteformuleren.Enndegebruikelkenajaarsdruktedus.HetnieuwejaarbrengthetNMFeennieuwevoorzitter.Prof.ir.WimDiktreedtin2015na14jaarafenwordtopgevolgddoorMr.ElsSwaab.HetismoeilkomineenpaarwoordentebeschrvenwatWimbetekentheeftvoorhetNMF.EldersinditbladismeerruimteomrechttedoenaanWimskwaliteiteneninzet.LaatikhiervolstaanmethetsimpelwegconstaterendathetNMFzichdeafgelopenperiodegeenbeterevoorzitterheeftkunnenwensen.Punt.IedereenbhetNMFiszeerdankbaarvoorWimswerkvoorhetNMF.DatweWimontzettendzullenmissenstaatbuitenkf.MaartegelkertdwetenweheelgoeddathetNMFdiepinznhartzalblvenzittenendatweelkaarinhetgeheelnietuithetoogzullenverliezen.Op3juni2015vindtdetroonswisselingplaatsenzullenwenoguitgebreidafscheidvanWimnemen.Letuoponzewebsitevoormeerinformatiedaarover.NaasthetafscheidnemenvanWimDikhetenwetegelkertdElsSwaabvanhartewelkominhaarnieuwefunctievanvoorzittervanhetNMF.Zheefteenindrukwekkendtriovanvoorgangers.IndebeginperiodewasTheoOlofvoorzitterdaarnaoudministerKoosAndriessenentenslotteoudstaatssecretarisenoudKPNtopmanWimDik.ElsSwaabisindekunstwereldvooralbekendalsoudvoorzittervandeRaadvanCultuurzlegdediefunctiein2011alsprotesttegenhetbeleidvantoenmaligstaatssecretarisHalbeZlstraneer.Maardaarnaastwaseniszbetrokkenbveleanderekunstinstellingen.WznheelblmethaarbereidheiddevoorzittershamervanWimovertenemenverwelkomenhaarvanharteenzienuitnaareeninspirerendenieuweperiodemethaar.Hetvoorjaar2015brengtookeennieuwewebsite.Indezetdenvansnelleveranderingbleekdehuidigewebsitetechnischnietmeertevoldoenaansteedsgroeiendeeisenvandeorganisatie.Behalvedeinhoudbleekookdevormgevingaanveranderingtoe.Ophetmomentdatuditleestmoetdenieuwesitealbnaindeluchtznenkuntuookaandevormgevingvanditmagazinemerkendatdetdenveranderdzn.HopelkvindtudezeveranderingookeenverbeteringUwcommentaarzowelpositiefalsnegatiefvernemenwegraagvanu.IkwsutenslotteopdenieuweeditievanhetWeekendvanhetNMF.NahetsuccesvandeeersteeditieorganiserenweditjaareentweedeeditieditkeermetalspartnerdeErfgoedverenigingBondHeemschut.Hopelkzienweuenveleanderenbeginjunibnofmeervandeconcerteninditweekendineenvandeveleprachtigepandendieonslandrkis.EnhetallerbelangrkstebewaariktothetallerlaatsteontzettendveeldankvooraluwsteundieuaanhetNMFgegevenhebtofdatnuisinaandachttdgeldofinstrumenten.ZonderuwsteunzouhetNMFnietkunnenbestaanzonderhetNMFzoudenmusiciinNederlandheteenstukmoeilkerhebben.DankuwelMarcelSchopmandirecteurNMFWISSELINGVANDEWACHT3NMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014 NMFMAGAZINE2015440jaarlangwerkteTiddoFolmeralstandartsenverwendeznklantenmetklassiekemuziekindewachtkamerentdensdebehandeling.ZnafscheidvierdehmeteenNMF-concertindeDuifinAmsterdam.INTERVIEWTiddoenTheraFolmer-VonOvenMARCELSCHOPMANJegaatmetpensioen.Jebentmedicusenhebtgedurendeveertigjaarhonderdenpatintengehad.Sommigenvandiepatintenkenjedusalheellang.Diewiljedusnietzomaarverlaten.WatdoejedanTiddoFolmeriszonmandiemetdievraaggeconfronteerdwerd.TiddowastandartsparadontoloogimplantolooginAmsterdamenbeslootin2014metwelverdiendpensioentegaan.Envanzngroteliefdesisdemuzieknietzoverwonderlkdaaromdathetideealsnelbhemopkwamommuzikaalafscheidtenemenvanznpatinten.AbonnementDeliefdevoordemuziekwasalvroegaanwezigbTiddo.Znouderskregenvfkinderenallenzoons.PapaenmamahaddeneenconcertabonnementinhetoudegebouwvanKunstenenWetenschappeninDenHaag.Maarpapakonvaaknietmeenaardeconcertenmetalsgevolgdatnvandekinderenmeemocht.Omdekaartenwerdgevochtenwantallevfdejongenshaddeneengroteliefdevoormuziek.EnzokwamhetdatdejongeTiddoalvroeginznlevengekleedinkortebroekdeconcertzaalbetrad.WaarhvervolgenseindAlsunietvanklassiekhoudt4FOTOHELENKLINKHAMER NMFMAGAZINE20155NMFMAGAZINE2015vftigerjarenbvoorbeelddegroteEduardvanBeinumkonzienenbeluisteren.Naaoopginghdieberoemdemandanenigszinsbeschroomdomeenhandtekeningvragen.SymfonienvanMahlerenBrucknerhoordehalrondzntiendelevensjaarliveZelfmaakteTiddotrouwensookalvroegmuziek.Hgingnaardemuziekschoolenspeeldeblokuitaltblokuitenvervolgenscello.Znbroersspeeldenondermeerhoboenviool.Zoalsdatwelvakergingindietdkregenallekinderendekansomeenmuziekinstrumenttelerenbespelen.Endejongenshongerdennaarnieuwedatwilzeggenvoorhenonbekendemuziek.Platenwarenwatdatbetreftheelergbelangrkwantzoleerdenzenieuwewerkenkennen.TiddoherinnertzichnogdatnvanznbroershetConcertvoorOrkestvanBlaBartkopplaathadbemachtigd.Ademlooswerdergeluisterd.HelaashadgeenvandekinderenFolmerhettalentomprofessioneelindemuziekbezigtezn.Tiddowerddusookgeenmusicusmaartandarts.UurtjeeerderMaarookalstandartskwamhmuzikaalaanzntrekken.Aanvankelkwerderaltdmuziekgedraaidtdensdebehandeling.Tiddokonnietzonderendemeestepatintenwildennietsliever.Sommigenvondendemuziekeendermateaddedbeneftdatzeeenuurtjeeerdernaardepraktkkwamenomteluisteren.OverigensnietalleendaaromTheraTiddosvrouwiskunsthistoricagespecialiseerdin16een17eeeuwsekunst.Zzorgdevooreenrkecollectiekunstboekenentdschriftenindewachtkamerdieookgretigaftrekvonden.Paslatertoendepraktkzichuitbreiddeenermeerstoelenendusookmeerpatintenkwamenwerdhettedrukomnoglangermuziektedraaien.Overigensdepatintenmochtenzelfkiezenwelkemuziekzewildenhoren.Maaralleenklassiek.Vooranderemuziekmoestenzemaareenanderetandartszoeken.Ookbuitendetandartspraktkwasermuziekuiteraard.Tiddosbelangstellinggingeerstuitnaarhetgrotesymfonischerepertoire.Daarnaontdektehstrkkwartettenenanderekamermuziek.ToenkwamdebarokinznlevenhstorttezichopdeoperasvanHndelAriodantevoorop.AfscheidsconcertVoorznafscheidsconcerthadTiddoeenduidelkevoorkeurhwildegraaghetpianotrioDumkyvanDvorkhoren.DitTriovindthveelzdigenafwisselendervaltveelaantebeleven.Alleemotieszittenervolgenshemin.DaarnaastwildehmethetconcertgraaggeldophalenvoorhetNMFomdathdedoelstellingvanhetNMFeenwarmharttoedraagt.TiddohoordevanhetNMFviahetzogenaamdeWeekendvanhetNMFin2013enhwerddirectbegunstigervanhetfonds.Hvindthetongelofelkpositiefdateenstichtingzoietsdoet.HenznvrouwwildengraagietsvooranderendoenendaaromvroegenzalsafscheidscadeauvandepatinteneengiftvoorhetNMF.ManonVeenendaalgingopzoeknaargoedemusicienregeldeniemandminderdanhetAmsterdamEnsemblemetondermeertopviolisteRosannePhilippens.ZheeftdebeschikkingoverdeBergonzivioolvanhetNMFwaarHermanKrebbersbnavftigjaaropspeelde.Ongeveer150vriendenenoudpatintenkwamensameninDeDuifinAmsterdam.Tezamenbrachtenzehetongelofelkebedragvanbna7.000opvoorhetNMF.zoektumaareenanderetandarts5 AANNASTEENHUIS1989VIOLISTEANNASOPHIETORN1988VIOLISTEAMARINSWIERDSMA1991VIOLISTEARTHURRUSANOVSKY1993VIOLISTANNE-LINDEVISSER1992CELLISTEARNOVANDERVUURST1978CELLISTALEXANDERBUSKERMOLEN1985PIANISTANNEFLOORPLANTINGA1997VIOLISTEAIDANMIKDAD2001PIANISTAMKETEWIES1994CELLISTEANNIETNGBERG1972CELLISTEANNASCHWEIZER1981CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014ANASTASAZVIRBULE1983VIOLISTEANNERIENSTUKER1987VIOLISTEADINDAMEERTINS1987CONTRABASSISTEANNEKEVANHAAFTEN1972VIOLISTEANDRIICHUGAI1989VIOLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014AMSTERDAMSINFONIETTACONTRABASANNERIEKENENTJES1983VIOLISTEALEKSANDRARYBAK1984CELLISTEARMENNAZARIAN1984ALTVIOLISTANNABADALIAN1984VIOLISTEANNABETHSHIRLEY1989CELLISTEAKOSKERTESZ1973CELLISTAMITAIKAMP2003VIOLISTNGELAMOYADOMINGUEZ1986VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014ALBAENCINAS1989VIOLISTEANNEMARIEVANPROOEN1983VIOLISTEANSFRIEDPLAT1969CELLISTANAESTERGRCIODOSSANTOS1995HARPISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014ARJUNGANGULY1997CELLISTANNEBAKKER1989VIOLISTEANNAMEENDERINK1996ALTVIOLISTEANNEROOSHOTINK1998VIOLISTEALEXANDERDROZDOV1979PIANISTANNEMNDENHERDER1975ALTVIOLISTEANASTASIAKOZLOVA1979VIOLISTEANNAMAGDALENADENHERDER1988ALTVIOLISTEANTONSPRONK1994CELLISTANNEMIEKEHULS1983ALTVIOLISTEALEXANDERWARENBERG1998CELLIST BCDBABETTEVANDENBERG1983VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014CAROLIENHULSHOF1981VIOLISTEBASJONGEN1992CELLISTCHARLOTTEGULIKERS1995CELLISTECCILEGOUDERDEBEAUREGARD1985VIOLISTEBRBARAVARASSIPEGA1977PIANISTEBERDIENVRLAND1973ALTVIOLISTEBENTEVERHEUL1995CELLISTECYNTHIAKLOSTERMANN1992ALTVIOLISTECARLONABBE1963VIOLISTBARBARABEKHOF1991ALTVIOLISTECECILIABERNARDINI1984VIOLISTEBOBHEUVELMANS1987HARPISTBRENDABROUNS1991VIOLISTECATARINATVORA1989CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014CARLADEKLEUVER-LEURS1978VIOLISTECAROLINEKANG1980CELLISTECAITLINENSOR1990VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014BASBARTELS1990ALTVIOLISTBERNADETTEWNHAMER1995VIOLISTEBENJAMINDEBOER1995CONTRABASSISTBASTREUB1987VIOLISTCARLESPUIGRUSCALLEDA1981VIOLISTBEGONIACHAN1997CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014BIRTHEBLOM1982VIOLISTEBEATRSPRONK1990CELLISTECLAUDINECARMENROMA1975PIANISTECHRISTIAANLASCAE1980VIOLISTCASSANDRALUCKHARDT1969CELLISTECARLOSLEALCARDN1989CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014BI-NANWANG1994VIOLISTEBENWEISHAUPT1996PIANISTCATHERINEBAHN1975CONTRABASSISTEBRITISSARNEN1999VIOLISTECLEMENSVANDERFEEN1980CONTRABASSISTCORALINEGROEN1996VIOLISTECORINNESTAAL1964PIANISTECODARTSROTTERDAMVLEUGELCARLOSNICOLS1990CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014 INEENNOTENDOPDitmagazineverschntinmaart2015tweemaandeneerderdanindevoorgaandejaren.Datdoenweomuzosnelmogelkverslagtekunnendoenvanhetafgelopenjaarennogbelangrkeromuzospoedigmogelktekunneninformerenoverdenieuweontwikkelingenin2015.Maardittdstipvanverschnenheeftalsconsequentiedatdedenitievejaarcfersover2014ophetmomentdatditmagazinegedruktwordtnognietbekendzn.Voorzovererdaaromcfersenbedragenover2014vermeldstaaninditmagazinebetrefthetvoorlopigecfers.Eventueleverschillentussendehiergepresenteerdevoorlopigecfersendedenitievecfersindejaarrekeningdieinmei2015verschntzullennaarverwachtingminimaalzn.Ukuntdejaarrekening2015vanaf1juni2015downloadenviaonzewebsiteofeengedruktexemplaarbonsaanvragen.Staatvanbatenenlastenxe1.00020142013Bateneigenfondsenwerving1.053914Overigebaten190182____________1.2431.096Besteedaandoelstelling833663Besteedaanwervingbaten107213Besteedaanbeheerenadministratie183185____________1.1231.061____________Resultaat1203520148 Muziekinstrumentenkostengeldveelgeld.Vaakzoveeldatmusicienmuziekstudentenzichdeaanschafervannietkunnenveroorloven.Endatterwleengoedinstrumentgeenluxeismaareenabsolutenoodzaakvooriemandwiensvakhetistemusiceren.Datbetekentvoorveleneenprobleem.HetNMFisdestdsopgerichtomdatprobleemoptelossen.EnvandaagdedaggeldtdieoorspronkelkedoelstellingnogonverkorthetNMFgeeftjaarlksruim450kwalitatiefhoogstaandemuziekinstrumentenen350strkstokkeninbruikleenaanprofessionelemusicienaanhendiedatwillenworden.DoelstellingenHetNMFiseenorganisatiedieingrotelnendriespeciekedoelenheeft-hetuitlenenvaninstrumentenaanmusici.Denadrukligthierbophethelpenvanjongtalentconservatoriumstudentenenberoepsmusici.MaarooktopsolistendiedureinstrumentennodighebbenkrgenhulpvanhetNMF.ZowordthethoogstaandeNederlandsemuzieklevenstructureelgesteund.-hetbehoudenenontwikkelenvancultureelerfgoed.HetNMFrekenthettotzntaakdeinstrumentenuitdehistorischbelangrkeNederlandsevioolbouwschooltebehoudenvoorhetnageslachtendezeookbespeelbaartelatenzn.ZowordtdehoogstaandecollectieNederlandseinstrumentengeconserveerduitgebreidenbeluisterbaargemaaktengehouden.-hetgevenvaneducatie.HetNMFbegeleidtmuziekstudentenbhetmakenvandejuistekeuzevaneeninstrumentenofstok.HetNMFheeftondervondendateraanditaspectindetraditionelemuziekopleidingenteweinigaandachtwordtbesteedterwlditjuistvanwezenlkbelangis.DaarnaastbiedthetNMFdeNMFmusiciondermeerdemogelkheidpodiumervaringoptedoenmeetedoenaanCDDVDopnamesenteparticipereninklanktesten.DedoelgroepMusicienzdiedatwillenworden.HetNMFwilberoepsmusicienmuziekstudentenhelpen.Ditgeldtvoorzowelklassiekealsnietklassiekemusici.ZkunneneenberoepdoenophetNMFomeeninstrumentinbruikleentekrgen.BovendienkanmenvoorelkinstrumenteenaanvraagindienenzodatmetrechtkanwordengezegddathetNMFhetgeheleNederlandsemuzieklevensteunt.DeaanvraagEenmusicusdieeenaanvraagwildoenmoetvoldoendekwaliteithebbenomberoepsmusicusteznofdatteworden.Hkomtinaanmerkingvooreeninstrumentdatpastbznartistiekeniveaualshnietzelfinstaatiseendergelkinstrumentaanteschaffen.HetNMFvindthetbelangrkdatallemuziekinstrumentenvanhetfondsdoorhetpubliekgehoordkunnenworden.DatbetekentdatNMFmusicieenactieverolinhetNederlandsemuzieklevenmoetenvervullen.BuitenlandersdiemetvoldoenderegelmaatopdeNederlandsepodiaoptredenkunneneenaanvraagbhetNMFindienenalszaandeoverigeeerdergenoemdecriteriavoorbruikleenvoldoen.DeprocedureEeninstrumentdientschriftelkaangevraagdteworden.Naontvangstvandeaanvraagvindtereenintakegesprekplaats.HetNMFprobeertdanenerzdseenbeeldtekrgenvanmotivatiecapaciteitenenverlangensvandepotentileNMFmusicusterwlanderzdsdedosendontsvanhetNMFuitvoerigwordenuitgelegd.NadezevoorselectiebespreektdeCommissieAanvragenenInstrumentendeaanvraag.Dezecommissiebestondin2014uiteenachttaldeskundigenenbrengteennietbindendadviesuitaanhetbestuurdatuiteindelkbeslistoverdeaanvraag.9WAAROMHETNMFBESTAATNMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG20149 CatharinaUngvariDatmanagenzittchinmnbloedFOTOSJAAKRAMAKERS NMFMAGAZINE2015VoorzitterUnileverNederlandvoorzitterRaadvanBestuurKPNstaatssecretarisvanEconomischeZakenhoogleraaraandeTechnischeUniversiteitDelftWimDikdenktgroot.Maarznmooistefunc-tievondhmisschienwelbestuursvoor-zittervanhetNationaalMuziekinstru-mentenFonds.Naveertienjaargeefthhetstokjedoor.FREDERIKEBERNTSENDestatutenbepalendatWimDikalsvfenzeventigplussernietopnieuwgekozenmagwordentotvoorzittermaaralshetaanhetNMFlagzoudenzesamennogeentdjedoorwerken.DirecteurMarcelSchopmansteektznlofnietonderstoelenofbankenennoemtDikvanonschatbarewaardevoorhetNMF.Iemanddiezichoprechtmethartenzielheeftingezetvoordeorganisatie.SchopmanOnzesamenwerkinghebikaltdhogelkgewaardeerd.WimheeftontzettendveelbestuurswerkgedaaninznlevenmaarhetNMFligthemzeernaaanhethart.Zonderdiestatutenhaddenwheteenvoorrechtgevondennogveellangermethemtewerken.Zodatstaat.76jaarisWimDiknumaarhzieternietuitalsiemanddiemetpensioenis.ZouhetdantochzozndatmuziekjejonghoudtDikMuziekzorgtiniedergevalvoorhetgrootsteplezier.Ikbengekopmuziekikkannietzonder.Wekelksspeelikslagwerkineenjazzbandwetredeneenspermaandop.Kkikbengeentopdrummerbenpasbegonnenopmnachttiende.Erzalnooitiemandzeggenbeenoptredenvanonswemoetenwatdichterbhetpodiumgaanstaanwanterzitnueendrummerzoietshebjenognooitgehoord.MaarhetisooknietzodatergezegdwordtwiehaaltdiehouthakkerevenvandebhneIkbehoortotdegoedemiddenmootgeloofik.OudministerKoosAndriessentradnavierjaarafalsvoorzittervanhetNMFengooideeenballetjeopbDikdiemeteentoehapte.Dedetailskwamenlaterwelwantietsindemuziekdolgraag.OokkendeDikdeallereerstevoorzittervrAndriessenviolistTheoOlof.GelukkighebikTheomeemogenmaken.Vanhemhebikgeleerdhoejemetmusiciomgaatenikverteldehemhoejezakelkkuntzn.WatdiemanvoorhetNMFoverhadisnietinwoordentevatten.DathebikgoedinmnorengeknooptenikhebechtgeprobeerdominzngeestdemissievanhetNMFuittedragen.HetNMFdraagtpassievoormuziekuitengeefttalentendemogelkheidzichverderteontwikkelen.Hetiseenvoudigalsjeeenmaalaanmuziekbegonnenbentkomjeernietmeervanaf.HetNMFstraaltuithoebelangrkmuziekis.MneigenmuzikalepassieisalleenmaargegroeidsindsikmethetNMFtemakenheb.Mnsmaakisbreed.OokineencarnavalsoptochttrommelentotdatjeerbneervaltisheerlkDikeengeborenRotterdammerwoontalvftigjaarinBrabanteniseenverwoedcarnavalsvierder.EenmaalbaasaltdbaasDikwasPrinsCarnavalvanOss.Inmncdverzamelingzitvanallesookveelklassiek.Datikjazzoudestlspeelpasterb.AlleenvanoperahouiknietoperavindikeenrampgekhZingennietdatiswatanders.IkzitindeadviesraadvanhetInternationaalVocalistenConcoursDenBoschenzingenvindikprachtig.NeemaardieoperatoenmnbroerenikvroegerindeteilvoordekachelonswekelksbadkregenstondhetradioprogrammaOperaen11 NMFMAGAZINE201512NMFMAGAZINE2015belcantoaan.Elkezondagvanvftotzes.Mnouderszongenuitvolleborstmeewluisterdentotvervelenstoe...Ikdenkdatdaarhetoperaprobleempjeisontstaan.Mnhartstochtligtbhetorgeldaarbenikgekop.Deklankvanhetorgelisongelofelk.HelemaalalsjemuziekhoortvaneencomponistdiehetinstrumentvanbinnenenvanbuitenkendezoalsHndelofBachdiejongenswistenwatjemeteenorgelkondoenenvooralookwatjeernietmeemoestdoen.Borgelmuziekkanikechtwegdromen.TdensznNMFjarenmaakteDiktweegrotejubileameehet20jarigeinhetConcertgebouwinAmsterdamenhet25jarigeindeRidderzaalinDenHaag.InderdaadikrealiseermenudatikietsmeerdandehelftvanhetNMFbestaanmeehebmogenmaken.Wateenvoorrecht.AlshetevenkangaiknaardeconcertendiehetNMForganiseert.ToeniktienjaarvoorzitterwaszatikbeenvandeoptredensvanonzemusicienspeeldenzespeciaalvoormeenstukgevolgddoorLangzalhleven.Ikwaszeergeroerd.Zobetrokkenmogenznbzonorganisatieenaldieprachtigemuziekendattalentdatwaseenbzondermoment.Wattrofuaantoenuin2001aantradVoormnkomstbemoeidehetbestuurzichdiepgaandmetdeorganisatieentoendachtikwaarisdedirecteureigenlkvoornodigIkhebmetMarceldeafspraakgemaaktjruntdetentenjehoeftmalleenmaaropdehoogtetehoudenvanwatergoedgaatenwatniet.Enwanneerjedenktdathetnodigisbeljeme.Ikgaervanuitdatalsiknikshoorhetgoedgaat.Jbeslistofwelinksomofrechtsomgaan.Btwfelaltdbellen.Datwerktperfectiniedergevaltussenonsenmetdezeorganisatiediekerngezondis.EnMarcelisdejuistepersoonopdejuisteplek.Hisvrolkgeestigheefteenvlottebabbelenhistothepoint.MaarvergeetalsjeblieftnietopteschrvenhoeveelbetrokkenheiderophetkantoorinAmsterdamheerstonderallemedewerkersnietalleenMarcel.Nietslktzeteveelooknietinhunvretd.Inspringenwaarnodigenaltdmetdegrootstmogelkeinzet.Ikherkenmezelfdaarinplezierinhetwerk.Indiezinisergeenverschiltussendekunstensectorendegrootindustrie.Ikhebmnhelelevenmetpleziergewerkt.Keihardgewerktookmaarikvondhetaltdjn.Ikzegvaaktegenjongemensenzorgervoordatjeuitendnaarjewerkgaatenweeruitendnaarhuiswantthuismoethetookleukzn.Alsdiebalanskloptzitjegoedinjevel.HierspreekteengeluksvogelZekerenikbenopzondaggeborendathelpt.Maarikkanhetnietvaakgenoegzeggen.BevaltjewerkjenietDoeerwataanspreekhetuitgaerwegenzovoort.Hetligtnatuurlkmeestalgenuanceerdermaardingenopkroppenenophunbelooplatenisniets.OnderhetvoorzitterschapvanWimDikznereenaantalbelangrkestappengezetbhetNMF.ZoisdeBergonzivioolvanHermanKrebbersin2005aangekochtenkwamerin2008eenPetrusGuarneriusindecollectiededuursteviooldiehetfondsooitverwierf.In2010werdereenStradivariusbinnengehaalddeenigeindecatalogus.OokhetwinnenvandeTransparantprsvoorhetbestejaarverslagvaneengoeddoelinNederlandgebeurdeinhettdperkDik.WistjedatNederlandsevioolbouwerstotdebestenterwereldbehorenWehebbeneenboelinstrumentenvaneigenbodeminhuisechtietsomtrotsoptezn.MendenktvaakdateengoedeviooldriehonderdjaaroudisuitItalikomtendenaamStradivariusdraagt.Maareentopinstrumentkanookin1990inNederlandgemaaktzn.HeeftDikznstempelgedruktopdeorganisatievanhetNMFNouwehebbenweleenaantaldingenaangepakt.Deafgelopenjarenznweintensiefbeziggeweestmethetwervenvandonateursdieznheelbelangrkvoorons.Tienjaargeledenhaddenweerzonhonderdennuietsvanveertienhonderdalsikmenietvergisgeweldig.Welevenvangiftenlegatenensponsorssubsidiekrgenwenietmeer.HetNMFmoethetvannaamsbekendheidhebben.Hetpubliekmoetwetendatwebestaanenwaaromwebestaan.Weznaltdopzoeknaarmensendiehetbelangrkvindendateen12 NMFMAGAZINE201513instantieaanstormendtalentwilhelpenaaneeninstrument.Alsertalentaanwezigisbeenkinddanmoetjedaarietsmeedoen.Alsdatzichnietverderkanontwikkeleneeuwigzonde.Wewetenzekerdatalsjeeenkindeeninstrumentgeeftdathzelfpaszoukunnenkopenoplatereleeftdennaveletriomfenophetpodiumhsowiesoachterlooptofmisschienwelnooitdatpodiumhaalt.Jezultertrouwensversteldvanstaanhoeveelmooieinstrumentenervanzolderskomen.MensendieomwatvoorredendanookopruiminghoudenendanblkterindehoeknogdevioolkistvantanteAnnieteliggen.Jasomsishetbrandhoutmaarhetkanevenzogoedomeenprimainstrumentgaan.IkdenkookdathetNMFzakelkerisgewordenweznstrakkerinonzeregelsooknaardemusicitoe.Wehebbendeamateurstatusachteronsgelatenenznnuechteenvolledigprofessioneleorganisatie.Datmoetookalsjevoorbna30miljoenaaninstrumentenbeheertenalsjehonderdenbruiklenersophoogniveauwiltbedienen.DikenhetNMFdatzitwelsnorbehalvedatdesamenwerkingnutoteeneindeisgekomen.Jamaarikbenniethelemaalweghoor.Ikzoudepresentatieconcertennietgraagwillenmissen.Mnvrouwtrouwensookniet.StelDikkrgteentweedelevenwordthdanorganistofmisschienorkestmusicusnaznervaringmetstrkinstrumentenbhetNMFDanwordthetweerdrummen.Ineenorkestspelenzouikeentdjeleukvindenmaaropeengegevenmomentzouikdenkenlaatikmaareendirigentencursusgaanvolgendankanikervrgaanstaan.Datmanagenzittchinmnbloed.NMFMAGAZINE201513WimDikenHermanKrebbersbdeoverhandigingvandeBergonziviool NMFMAGAZINE201514WatbenjeAgnesNahuystemiddenvanMarcelSchopmanenWimDikFOTOCATHYLEVESQUE NMFMAGAZINE201515NMFMAGAZINE2015Hetisbzonderteervarendatsommigedingeninjelevenvoorbestemdlkentezn.BrusselTottweejaargeledenhadiknauwelksoverhetNMFgehoordveelinhetbuitenlandgewoond...endaarstondhettoenmiddenopmnpad.Ongeveer6jaargeledenhaddenwehetbinnenonsgezintoenwonendeinBrusselaantafelovervriendschappen.Somsvallenzeuitdeluchtensomsookznzeindiezelfdeluchtineensweeropgelost.Ikverteldeoverdezomervakantiesvanvroegereind70erjareninHotelBelvdreinNoordwk.OverdevriendschapdiewedaarhaddenmetdefamilieSchopman.VerstoppertjespelenindeduinenponyrdensteltlopenzwemmenenMonopolyenwanneerhetregende.VooralMarceleenweekouderdanikwaseendikmaatje.Doornarigheidinonzebeidefamilieskwamervooronseenabrupteindeaandezemeerdanheerlkeenzorgelozevakanties.Sindsonsikmeentwaalfdelevensjaarwashetcontactvolledigverloren.DirectwerdergeroepenDangooglejehemtoch...EenpaarwekenlaterwashetzoveriktypteMarcelSchopmanen...enterIkzageenvriendelkgezichtmetbrilopmnlaptopverschnen.Grappighzouopznvaderkunnenlken.MaaropmerkelkwasvooralznlinkmethetNMF.UmoetwetendatiktdensmnlaatstejareninBrusselbetrokkenwasbMusicFund.EenBelgischeorganisatiedieookmuziekinstrumenteninzameltmaardanvoormuziekscholeninconictgebiedeneldersindewereld.IkhadmnbezigeleveneenverhuizinginhetverschietenonshuisinDenHaagmoestwordenopgeknapt.Geentdvooranderezaken.Maardezevondstophetinternetzouiknietvlugvergeten.DenHaagToenikruimeenjaarlaterweerterugwasinDenHaagwerdikuitgenodigdvooreenkamermuziekconcert.Wehoordeneenvleugelvioolenzang.HeerlkNaaoopkwamikingesprekmetdejongeviolistBasTreub.Ikvroeghemhoehaandieschitterendevioolkwamwantzoietsmooiskoopjenietomdehoek.NeehleendevanhetNMF.OfikdaarnieteerderovergehoordhadNou...ikmoesttochevennadenkenjebedoelttochzekerniethetNMFvanMarcelSchopmanJazekerwelkentuhemNadatikhemhadverteldhoedevorkindesteelzatzeihdirectdatikvooralcontactmoestopnemengewoonmailen.DaaropkantoorbhetNMFzittenechtalleenmaaraardigetoegankelkemensen.Kuntugerustdoen.DanzalikdevolgendekeerzeggendatikAgnesNahuyshebontmoet...VooraldatlaatstewasweldestokachterdedeurGrootwasdeteleurstellingtoenbleekdatikvollediguithetgeheugenvanMarcelwasgewist.Maargelukkigweethgoedznwoordentekiezenookinznemailsenikwasalleenmaarblweercontacttehebbenmetmnvakantiemaatjevanvroeger.DeeerstekeerdatweelkaarweerzagenwastdenseenzondagochtendconcertJongstemusiciinhetoudstehuisinAmsterdam.DatwasevengekenikhadMarcelnaveertigjaarzekernietzomaarherkend.WatishgegroeidIndiezelfdeperiodetoevalofnietkreegikeenuitnodigingvaneenneefennichtvanme.Zwildenhunspecialeverjaardagenenzoveeljaarhuwelkvieren.ZeboftenwantzehaddeneenconcertvanhetNMFgewonnen.HetconcertzougegevenwordenindeGroteKerkinDordrecht.NooiteerderhadikhenoverhetNMFhorenvertellenhoewashettochmogelk.IkhebmedikwlsvoorgesteldhoehetgeweestzouznwanneerMarcelenikelkaardrweervoorheteerstwarentegengekomen.GloriaGaynorNeeikbenbldathetgegaaniszoalshetisgegaan.Zelfbespeelikgeeninstrumentmaarzingikineenkamerkoor.IkzingnetzoliefmeemetGloriaGaynoralsmeteenmooiealtariauitdeMessiahengenietvaniederconcert.HierinDenHaaghelpikmetheelveelplezierdikwlstdensdeconcertenvandeResidentieBachEnsemblesmaarhetNMFmogenhelpengeeftietsextras.DeweeropgebloeidevriendschapmetMarcelmaarookhettelkensterugkerendefamiliereniegevoelmakendiesamenwerkingheelspeciaal.AgnesNahuysisdonateurenvrwilligerbhetNMF.IndezebdrageverteltzeoverdebzonderemanierwaaropzemethetNMFincontactkwam.grootgeworden15 NMFMAGAZINE201516RegelmatigontvangthetNMFinstrumenteninbruikleenvanparticulieren.In2014kondenweeenheelbzonderecelloinonzecollectieverwelkomen.FRITSSCHUTTEMarkeVerbernezitinmnbureaustoelenkktvoorovergebogennaarhetbeeldschermvanmncomputer.TerwlikkofehaalgoogletzevennaareenAmerikaansecomponistwaarvanzevaakwerkenheeftgespeeldenwiensnaammaarnietinhaaropkankomen.HwasooitdirecteurvanTheCentreofCreativeandPerformingArtswaarzzelfookenigetdnauwbbetrokkenwashetzithaarduidelkdwarsdatzedenaamnietkanvinden.OpgepoetstMarkeisbonsopbezoekomdatzeheeftbeslotenhaarJeanBaptisteVuillaumecelloaanhetNMFinbruikleentegeven.Nadatdecellodooreenvioolbouwereerstuitgebreidisnagekekenopgepoetstenvoorzienvannieuwesnarenisnuhetmomentaangekomenomdebruikleenovereenkomstdoortenemen.Ookalvindtdeformaliteitvanhetondertekenenvandaagnognietplaatsvoelthetvooronsbeidenalseenbelangrkmomenteenmlpaal.Zevertrouwtonsnamelkdecellotoediezein1976aankochtvaneenLondensehandelaarenwaarmeezesindsdienalsprofessioneelcellistedewereldbereisde.Ditmomentmarkeertdusookheteindevaneenintensieverelatievanbna40jaarDecellostraaltvakmanschapschoonheidennoblesseuit.HetachterbladisvoorzienvaneenopvallendedecoratiediehetfamiliewapenblktteznvandeBelgischeadellkefamilieCaramandeChimay.JeanBaptisteVuillaumebouwdein1865eenheelkwartetvoordefamiliewaaronderdezecello.NuMarkezichfysieknietmeerinstaatvoeltomnogregelmatigcellotespelenisvoorhaarhetmomentaangekomenomviahetNMFeenjongemusicusdekanstebiedenomzichophaarprachtigecellotekunnenontplooien.AmerikaMarkeVerbernestudeerdeafaanhetAmsterdamsconservatoriumalsleerlingevanCarelvanLeeuwenBoomkamp.Van1961tot1967waszelidvanhetNederlandsKamerorkest.ZevolgdeindietdnoglessenbAndrNavarra.DaarnaEenadellijke16 NMFMAGAZINE201517verlietzeNederlandominAmerikaeenjaarbJnosStarkertegaanstuderen.AansluitendwaszetweejaarverbondenaandeuniversiteitvanBuffaloNewYorkalslidvanbovengenoemdCentreofCreativeandPerformingArtsCCPA.HetCCPAbestonduiteenkleinensemblevanjongecomponisteneninstrumentalistenendiendealskweekvvervoornieuwemuziek.DeperiodebhetCCPAwasvangrotebetekenisvoorMarkeVerberne.In1970kwamzeweerterugnaarNederland.Vanafdatmomentwerktezeveelalsfreelancecellistenvanaf1975alsplaatsvervangendaanvoerdervanhetNoordHollandsFilharmonischorkest.DaarnaasttradzeregelmatigopmethetFiveCenturiesEnsembledatmeteensopraancountertenorklavecimbelencelloeenbreedrepertoirebracht.Wwarenonzetdvooruitzegtze.Nietalleenvanwegedekeuzevooreenbreedrepertoirevanoudemuziektothedendaagsewerkenwaaronderverschillendewerkendievooronsgecomponeerdwerdenmaarookomdatwedestapdurfdentezettennaarimprovisatie.ZolietenwebvoorbeeldeencompositievanMonteverdiovergaanineenstukvanJohnCage.Datwastoennognieuwterwlhetnuheelnormaalisomalsensembleverschillendemuziekstlensamentelatensmelten.Zejuichtdezeactueleontwikkelingtoe.Onsgesprekisdynamischenintutiefprecieszoalszezichaltdalscellisteheeftwillenproleren.MarkeVerbernekomtopmeoveralseenmodernecellistediezichinhethuidigemuzikaleveldergophaarplaatszouvoelen.Dathaarcellonuinhandenzalkomenvaneenklassiekemusicusvaneenjongeenmodernegeneratievoeltgoed.MortonFeldmanroeptzetriomfantelkzoheettehcello17HETWAPENVANCARAMANDECHIMAYOPEENVIOOLHIERNAASTMARIKEONGEVEER11JAAROPEEN34CELLOFOTOLINKERPAGINAMARIKEROND1976 NMFMAGAZINE201518DOELSTELLING1HetinbruikleengevenvanmuziekinstrumentenDeresultatenvaneenorganisatieznopverschillendemanierentedeniren.WatznderelevanteresultatenvooreenorganisatiealshetNationaalMuziekinstrumentenFondsVooreenstichtingdiealsvoornaamstedoelheeftommusicitehelpenishetbelangrksteresultaathetaantalmusicidatdestichtingheeftkunnenhelpen.In2014warendater431.Wiltuhiermeeroverwetenkkdanoppagina19.DOELSTELLING2CultureelErfgoedHetNMFheeftalsvoornemenhetbehoudenconserverengebruikenenzelfsontwikkelenvancultureelerfgoed.HetdoetdatdooreenbelangrkecollectieNederlandsemuziekinstrumentenoptebouwen.EnerzdsgaathetdaarbomoudeinstrumentendiementrachttebewarenvoordeNederlandsesamenlevinganderzdsgaathetomhetontwikkelenvannieuwNederlandscultureelerfgoeddoorhetgevenvanbouwopdrachtenaanNederlandsevioolbouwers.Wiltumeerwetenoveronscultureelerfgoedkkdanoppagina20.DOELSTELLING3EducatieHetwordtkeeropkeerduidelkdaterbjongemusicibehoefteisaanbegeleidingophunwegnaarvolwassenheid.Talentenhetgevenvanalleeneenuitstekendinstrumentisnietgenoegomeencarriretelatenslagen.Begeleidingbpodiumpresentatiemarketingpromotieencommunicatiezneveneensessentileonderdelen.HetNMFonderzoektsamenmetanderepartenhoedithetbesteverwezenlktzoukunnenworden.Wiltumeerlezenovereducatiekkdanoppagina20.......................................................................DefnancilesituatieHetNMFhaaldein2014ruimmeerdaneenmiljoenEurobinnen.Wiltumeerwetenovernancilezakenkkdanoppagina21.OnzedonateursHethebbenvandonateursisonontbeerlkvoorhetNMFomdathetgrootstedeelvandeinkomstenvanhetNMFvandezegroepafkomstigis.Wiltumeerlezenoveronzedonateurskkdanoppagina21.NieuweinstrumentenIn2014werden24instrumentenenstokkenaandecollectievanhetNMFtoegevoegd.OptweenawerdendezealleeigendomvanhetNMF.DezeinstrumentenkwamenindecollectiedooraankoopschenkinglegateringendoordezeaanhetNMFinbruikleentegeven.Wiltuwetenwelkeinstrumentennieuwzninonzecollectiekkdanoppagina25.BestuurcommissiesenwerkgroepenNaastdemedewerkersvanhetbureaudiehetmeestzichtbaarznvoordebuitenwereldisernatuurlkookeenaantalmensendiezichopeenanderemanierinzettenvoorhetNMF.ZoznerverschillendecommissiesdiemethetNMFverbondenzn.DaarnaastznernatuurlkhetBestuurdeCommissieAanvragenenInstrumentendeRaadvanAdviesenhetComitvanAanbeveling.Wiltumeerwetenoverdesamenstellingvandediversecommissieskkdanoppagina54.DeNMF-bureaumedewerkersZonderkantoorzouergeenNMFkunnenbestaan.IndeAnnenstraatinAmsterdamvindtudemedewerkersenvrwilligersvanhetNMF.WiltumeerwetenoverdeNMFmedewerkerskkdanoppagina41.Oppagina14enpagina66wordentweevrwilligersinhetzonnetjegezet.DEFEITENOVER2014 19Op31december2014warenerruim416musiciinNederlanddiemeteeninstrumentvanhetNMFrondliepen.Hoewelrondliepenmisschiennietaltddejuistebenamingis.Wantruim30vanonzeNMFmusicihebbenthuiseenvleugelvanhetNMFstaanwaaropzhunconcertoptredensvoorbereiden.HetNMFheeftimmersnietalleenstrkinstrumenteninzncollectiemaarookvleugelspianosharpeneneenkleinaantalblaasinstrumenten.WeliswaarbezithetNMFeenverzamelingmuziekinstrumentenvanmusealewaardedegemiddeldewaardevaneeninstrumentuitdeNMFcollectiebedraagtongeveer50.000decollectieiseenlevendecollectiedatwilzeggenzwordtbespeeldenreistdaaromvoortdurenddoorNederlandenanderelanden.HetNMFzoudaarommetrechteenmobielmuseumgenoemdkunnenworden.MaarhetgaatbhetNMFnietindeeersteplaatsomhetsamenstellenvaneenwaardevollecollectiehetgaathetNMFeromdatmusicigeholpenwordendoordezeinstrumententerbeschikkingtestellenaanhen.Hetisdaaromvanhetgrootstebelangdathetaanbodinstrumentenaansluitopdevraagvanmusici.aantalNMFmusiciop31122014Hettotaalaantalmusicidatopenigmomentgedurende2014eeninstrumentvanhetNMFinbruikleenhadsteegtenopzichtevanhetvoorgaandejaarvan419naar431.Hetaantalnieuweaanvragenvanmusicidaaldeietstenopzichtevanvorigjaar.Intotaalwarener68aanvragersin2013warendater65.aantalaanvragenNMFNMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014BRUIKLEENMUZIEKINSTRUMENT326346364403401388377376416200620072008200920102011201220132014925872656820102011201220132014 NMFMAGAZINE201520HetNMFheeftinznruim25jarigebestaaneencollectieNederlandseinstrumentensamengestelddieeenmusealewaardeheeft.HetNMFbezitinstrumentenuithettdperkvandeeerstebelangrkeNederlandsebouwperiodetotaannu.Binnendezeperiodevanruim300jaariseenbelangrkecollectieopgebouwd.HoewelhetHaagsGemeentemuseummiddelsdecollectieverzamelddoordebankierDanilScheurleereennogveelgrotereverzamelingbezitheeftdecollectievanhetNMFhetvoordeeldatdezeintegenstellingtotdieinDenHaagzichtbaarisenbespeeldwordtindachtighetoorspronkelkedoelvaneenmuziekinstrument.Eenmuziekinstrumentisimmerseengebruiksvoorwerp.JarenlangishetbelangvandeHollandseschoolendeinstrumentendiezmaakteonderschat.Pasnadatmetnamebuitenlandsebeleggershunooglietenvallenopdezeinstrumentenenvioleningroteaantallennaarhetbuitenlandverdwenenendusinprsstegenkwamdeaandachtvoordezetenonrechtevergetengroepweerop.HetNMFspeeltbdehernieuwdeaandachtvooreigenerfgoedeenleidenderol.DeprskwaliteitverhoudingvandezeinstrumentenisnogsteedsaantrekkelkenmededaaromheefthetNMFeengrotebelangstellingvoorHollandseinstrumenten.HetNMFbezitondermeerinstrumentenvanbelangrkeinstrumentenbouwersalsPieterRomboutsHendrikJacobsJohannesCuypersMaxMllerEberhardUebelJaapBolinkOttoenSergeStamenDanielRoyenveleanderen.HetNMFbeschouwtdeverzamelinginstrumentendieafkomstigisvanofbespeeldwerddoorbelangrkeNederlandsemusiciookalscultureelerfgoed.ZobezithetNMFdePiquevioolvanTheoOlofdeCarloBergonziviooldieHermanKrebberstientallenjarenheeftbespeeldtweevioleneenJaapBolinkeneenFedericoGoldnagluitdecollectievanIsabellevanKeulendeBechsteinvleugelvandedirigentAntonKersjesdeSteinwayvleugelvanGeorgevanRenesseeneenaantalandereinstrumentenmeteenbzondereafkomst.HetoorspronkelkedoelvanhetNMFwasuitsluitendhetinbruikleengevenvanmuziekinstrumentenaantalentvollemusicimetalsoogmerkomhuncarrireeenkrachtigeimpulstegeven.LaterwerdadditionelehulpgebodendoorhetorganiserenvanmasterclassesCDopnamesenhetgevenvanconcerten.DoordezezakenwerddeNMFmusiciextraleermomentengebodenomverdertekomeninhunvak.HetisduidelkdatdeaandachtdiehetNMFinhetaankoopbeleidwilgevenaanmusicidiealverderzninhuncarriregepaardmoetgaanmeteenverdergaandebegeleidingvandezemusiciopanderegebieden.TedenkenvaltaanpodiumpresentatieondersteuningbhetzoekennaarmanagementondersteuningbmarketingCDcontractenpromotionelezakenendergelke.HetNMFissteedsbezigteonderzoekenopwelkewzesteunhetbesteverleendkanworden.Eenindividuelebenaderingvandemusicusishierbhetuitgangspunt.DoorhetsterkgestegenaantalNMFconcertenindeafgelopenjarengeefthetNMFaansteedsmeermusicidekansompodiumervaringoptedoen.SpeciaalvanbelangisookdemogelkheiddiehetNMFbiedtomauthentiekeenbzondereinstrumententebespelen.HetNMFleentopprojectbasisklassiekeenbarokstrkstokkenuitditgeeftdemusicuseenuniekekansvertrouwdterakenmeteenanderehistoriserendemaniervanspelen.CULTUREELERFGOEDEDUCATIE 21DeinkomstenvanhetNMFznnaarhunaardaltdinhogematevariabel.SlechtseenzeerbeperktdeelvandeinkomstenvanhetNMFisminofmeervasttenoemen.Nudeoverheidssubsidiein2012isbeindigdbestaandevasteenvrbesteedbareinkomstenvanhetNMFnoguitsluitenduitdebruikleenvergoedingendiemusicibetalenvoorhetgebruikvanhuninstrument.Ditpercentageschommeltdelaatstejarentussende10en20vandetotaleinkomsten.DelaatstejarenzienweeenontwikkelingwaarbmeerparticuliereenfamiliestichtingenhetNMFsteunen.Dieinkomstenznpergiftmeestalhoogendeproceduresomsteuntekrgenzntenopzichtevangewonefondsenvaakveelsimpeler.Hetgrootsteprobleembditsoortfondsenishetvindenvandezestichtingen.Doorgaansopererenzeindeanonimiteitenznzedaardooronzichtbaar.Zvindenjouinplaatsdatjhenvindt.verdelinginkomsten2014musici14particulieren73stichtingfonds13OnzedonateursIn2014daaldehetaantaldonateursvanhetNMFvoorheteerstinjarennaar1393.Datisongeveergelkaanhetniveaudatin2012bereiktwashetjaarvronsjubileum.Hetverliesaandonateurswerduitsluitendveroorzaaktdooreenterugganginhetaantaleenmaligedonateurs.Detotaleteruggangbedroegbna13.534787101596310821185142916191393200620072008200920102011201220132014Hetaantalmensendateenschenkingpernotarileakteafheeftgeslotensteegmet7.3370104146183201244252268200620072008200920102011201220132014Deinkomstenuitdonatiesvanparticulierenbedragendoorgaanstussende65en75.Deinkomstenuitstichtingenenfondsenbedragendelaatstejarentussende10en20vandetotaleinkomsten.StichtingenenfondsenHetNMFwerdin2014doorondermeerdevolgendestichtingenenfondsengesteundPrinsBernhardCultuurfondsStichtingOttenPhilipsFondsMaartenWeldamStichtingStichtingThurkowfondsStichtingKatekerStichtingDouglasKaneFondsStichtingLabbart-HoedemakerFondsStichtingReginaFondsStichtingIBAFUDeRuusscherStichtingStichtingDioraphteVLRStichtingStichtingVirtutisOpusStichtingAuxiliumStichtingEemlandStichtingMiradorVLRStichtingInnerWheelClubHaarlemStichtingJanWielingFondsMarcelReinenvoorzitterRenNieuwintpenningmeesterStichtingJohanRaschFondsMarcelReinenvoorzitterRenNieuwintpenningmeestereneenaantalstichtingendatanoniemwenstteblven.NMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014INKOMSTENBRONNEN DEEILDERTBEEFTINK1974PIANISTDANILESSER1949CELLISTEMMABREEDVELD1974VIOLISTEDIONNENSTEN1988CELLISTEDANAZEMTSOV1992ALTVIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014DANIELROWLAND1972VIOLISTDANIELLEENDERS1998VIOLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014ELISETENWESTENEND1988VIOLISTEELINESNOEK1971ALTVIOLISTEELINEHENSELS1998CELLISTEEKATERINALEVENTAL1977HARPISTEELISEBESEMER1994VIOLISTEESTHERVANDEREK1971ALTVIOLISTEDETMARLEERTOUWER1967CELLISTDAVIDRABINOVICH1959VIOLISTDAPHNEOLTHETEN1989VIOLISTEDIAMANDADRAMM1991VIOLISTEESTHERDEBRUN1966VIOLISTEESTHERGARCIACALVO1988CELLISTEEMMAVANDERSCHALIE1987VIOLISTEEMMAROACKERS1995VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014EMMAWARMELINK1997CELLISTEEVASALADIN1987VIOLISTEEVAVANHAAFTEN1992VIOLISTEEVAOTEROPICADO1989CELLISTEEPHREMCORTVRINT1996VIOLISTEMMABESSELAAR1992CELLISTEEMILIANOZENODOCCHIO1985FLUITISTESTELABRICEOMEZQUITA1984ALTVIOLISTEELSKEKRNEN1979VIOLISTEERICDEWIT1980CELLISTERWINWIERINGA1974HOORNISTDIEDERIKSMULDERS1997CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014EMMYSTORMS1988VIOLISTEERNLASTLOOLAH1948VIOLISTDOMINIQUECHABOT1991CONTRABASSISTEDANILLEDAOUKAYEVA1992VIOLISTEERNSTRESEGER1954CELLISTDIETHARDSTRUELENS1988CELLISTELISEVANDERWEL1992VIOLISTE FGHIGIDEONDENHERDER1986CELLISTFELIXCORPORAAL1995VIOLISTFIONAJANSEN1985VIOLISTEHENKRUBINGH1955VIOLISTHADEWYCHVANGENT1997CELLISTEGERRITVANPUTTEN1983VIOLISTGEERTENFELLER1993ALTVIOLISTFRANCISOJAVIERLUPIEZRUIZ1980VIOLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014HANNAHFELTKAMP1996VIOLISTEFEMKEHEMPEL1995VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014FELICIABAO2003VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014GENEVIVEVERHAGE1985CELLISTEFREDERIKBOITS1977ALTVIOLISTFREDERIEKESAES1979VIOLISTEHARALDAUSTB1982CELLISTHELENADRUW1981VIOLISTEHEBEMENSINGA1972VIOLISTEHAWCHELDERS1998VIOLISTEHARMENFRAANJE1976PIANISTHANSROELOFSEN1950CONTRABASSISTHANNAHVISSER1992VIOLISTEGONALOSILVA1985CELLISTHANNAHSTRBOS1989ALTVIOLISTEGIOIAKUIPERS1995ALTVIOLISTEHELEENKNOOP1982VIOLISTEHAEJINPARK1996VIOLISTEFLOORLECOULTRE1990VIOLISTEGUIDOMLLER1968VIOLISTGITAARORKESTNEDERLANDGITARENGIORGOSSAMOILIS1986VIOLISTGWYNETHWENTINK1981HARPISTEFEMKEHUIZINGA1983VIOLISTEGIORGOSKOTSIOLIS1979CELLISTHINSEMUTTER1986CONTRABASSISTHRAYRTER-SARGSYAN1993VIOLISTHESSELMOESELAAR1995ALTVIOLISTFLORISFABER1994VIOLISTFLORENTMOURIR1989PIANISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014 NMFMAGAZINE201524muziekinstrumentenAANWINSTEN201424 NMFMAGAZINE201525NMFMAGAZINE2015HetgrootstefondsInhettotaalomvatdecollectievanhetNMFper1januari2015463muziekinstrumentenen346stokken.Dezevertegenwoordigenperdiedatumeenwaardevan281miljoeneuro.Hetisdaarmeezekernietdegrootstecollectiemuziekinstrumentendieinnfondsbelkaargebrachtis.FondsendieeeneducatiefoogmerkhebbenzoalshetLeerorkestinNederlandofhetindelaatstejarenzeerbekendgewordenElSistemainVenezuelahebbeneenveelgroteraantalinstrumenteninbezit.Maarhetgaathierbominstrumentendieperstukeenrelatieflagewaardehebben.OokuitgedruktingeldishetNMFechterniethetomvangrkstefonds.ErbestaanfondsenzoalsbvoorbeeldtheNipponMusicFoundationenhetNoorseDextraMusicadieindeeersteplaatseenbeleggingsdoelhebbendezehebbenjuistzeerwaardevolleinstrumenteninhuncollectiewaardoordetotalewaardevandecollectieveelgroterisdandewaardevandecollectievanhetNMF.MaartochkunjezeggendathetNMFhetgrootstefondsterwereldis.GemetennaardedoelstellingvanhetNMFnamelkhethelpenvanprofessionelemusicienhendiedatwillenwordenisergeengroterfondsdanhetNMFdatmomenteelruim400musicipermanentaaneenkostbaarinstrumenthelpt.NieuwindecollectieGedurende2014werddecollectievanhetNMFopnieuwuitgebreid.Vftieninstrumentenenzevenstrkstokkenkwamennieuwinbezitvanhetfonds.AankopenVandezevftieninstrumentenwerdenerdrieaangekochthetginghierbomeenLyonHealyharpvoorAnaEsterGrciodosSantoseenfortepianovoorRembrandtFrerichseneenItaliaansealtvoorDanaZemtsov.EenvoorgenomenaanschafvaneenbzondereWeensebasginguiteindelknietdooromdatdedoorhetNMFaandepotentilebruiklenergesteldevoorwaardenuiteindelknietrealiseerbaarbleken.SchenkingenViervleugelswerdenaanhetNMFgeschonkeneenprachtigeSteinwayvoorKasperSchonewilleeenYamahavleugeleenPleyeleneenEssexvleugelwaarvanhetNMFheteconomischeigendomkreeg.Eenheelbzondereschenkingbetrofeenfortepianouiteinde18eeeuwziepagina28.UiteenschenkingvantweefondsenhetJanWielingFondsenhetJohanRaschFondswerdentwee18eeeuwseviolenvanGuillamienKlotzentweemodernealtenvanRonalddeJonghenSverdlikverkregen.LegatenUitlegatenverkreeghetNMFvoortseenvioolvanGuustFranoisnubespeelddoorLottiPeverellientweegambasrespectievelkvanUebelenvanPrunierenKraftwaarvanernmomenteelbespeeldwordtdoorRosavanWalbeek.BruikleenNaastbovengenoemdeinstrumentenenstokkenwaserookditjaarsprakevaneentweetalzeerkostbareinstrumentendiedoorhuneigenarenaanhetNMFinbruikleenwerdengegeven.HetisaltdverheugendteconstaterendaterparticulierenzndienetalshetNMFervanovertuigdzndathetbeterisominstrumententelatenbespelendoormusicidanzeongebruikttelatenverstoffen.EndatdezezichdaarbrealiserendathetNMFindezeneenbetrouwbareensolidetussenpersoonis.HetgingditjaaromeenvioolvanBernardusCalcaniusnubespeelddoorIsobelWarmelinkeneenzeerbzondereVuillaumecellouit1865.StrikstokkenNaastdezeinstrumentenwerdernogeenzeventalstrkstokkenaangekochtgeschonkenenaanhetNMFgelegateerd.HetNMFisbruikleengeversschenkersenlegatarissenzeerdankbaarvoorhunsteunaanhetNMF.Detotalewaardevandeaandecollectietoegevoegdeinstrumentenbedroegditjaarbna800.000waarvanbna500.000ineigendomvanhetNMF.Hetgrootstefondsterwereld25 NMFMAGAZINE201526In2015wordtopnieuweenWeekendvanhetNMFgehou-den.NuinsamenwerkingmetdeErfgoedverenigingHeemschutdegrootsteparticulierevereni-gingvoordebeschermingvancultuurmonumenten.Tweegoededoelenverbon-dendoormuziekTergelegenheidvanhet25jarigjubileumvanhetNationaalMuziekinstrumentenFondsorganiseerdehetNMFin2013insamenwerkingmetVerenigingHendrickdeKeyserHdKdeeerstesuccesvolleeditievanhetWeekendvanhetNMF.Dezeconcertmarathonbehelstemaarliefst100concerteninnweekendin100verschillendebzonderehistorischepandenvanHdKverspreidoverheelNederland.DekamermuziekconcertenwerdenverzorgddoorhonderdentalentvolWeekendvanhetBADPAVILJOENDOMBURGWaarcultureelerfgoedhetbesteklinkt NMFMAGAZINE201527NMFMAGAZINE2015lemusiciinNederlanddieinstrumentenbespelenuitdecollectievanhetNMF.NieuwepartnerBondHeemschutDeeersteeditievanhetWeekendvanhetNMFwaseengrootsucces.Erkwamenlovendereactiesuithetpubliekendemusicivondenhetgeweldigtemusicerenopplekkenwaarjenormaalgesprokennietzomaareenconcertgeeft.Demediastorttenzichvolovergaveopditbzondereevenement.Groteartikeleninbnaallelandelkekranten14interviewsinnweekopRadio1enRadio4enmeerdan170artikeleninregionaleenlokalekrantenbeschrevenhetWeekend.HetzaludaaromnietverbazendathetNMFditorigineleevenementzalherhalenvanvrdagavond5junitmzondagmiddag7juni2015vindteropnieuweenWeekendvanhetNMFplaatsnumetErfgoedverenigingBondHeemschutalssamenwerkendepartner.MozarttrioineenoudbadhuisOoknuzullendekamermuziekconcerteninuniekepandenplaatsvindeninheelNederland.VoordekomendeeditieisHeemschutvoorubezigomdemooistelocatiestevinden.WatdachtuvaneenMozarttrioineenoudbadhuisofeencelloduetineenvandemooistekapelletjesvanNederlandofKlezmermuziekopeenboerenhoeveBhetWeekendvanhetNMFkuntuallesverwachten.Endinghebbenalleconcertengemeenhetznintiemekamermuziekconcertenopbzonderelocatieswaarmeestalnietofnauwelksconcertengegevenwordenenmetmuziekophoogniveau.DemeestemusicidiespelenhebbeneenmuziekinstrumentvanhetNMFinbruikleen.ZweetdruppeltjesVoordemusicizelfishetookeenbzonderevenement.Normaalgesprokenkomjenietinzonprachtiggebouwalsdit.Jeetsterweleenslangsendandenkjemooipandverderniets.Jeverwachtnietdatjeerookeenkeereenconcertmaggeven.Hetverzorgenvaneenconcertopzonlocatieisdanextrabzonder.DeakoestiekisookgeweldigOmdathetzulkekleinelocatiesznkanhetpubliekgewoonmetjemuziekmeelezen.DemensenkunnenzienwatjedoetenzehorenallesZeziendezweetdruppeltjesoverjewangenlopenDatmaakthetallemaalheelbzonder.Hetgeefthetconcerteenbzonderelading.Dehistorischelocatiesinspirerenonsalsmusiciook.HetiswatandersomineendoorTLverlichteruimteeenSchumannsonatetespelendandatjedezelfdemuziekbrengtineenprachtigesfeervolleruimtedieeengeschiedenisheeft.DatlaatstekomtdemuziekzekertengoedeNMF2015ConcertmarathonHetheleweekendlangisermuziekoponderstaandeconcertmomenten.Ookisergelegenheidomeendeelvandepandentebezichtigen.Vrdag5juni20.00uuropeningsconcertMuseumKranenburghBergenNHZaterdag6juniconcertenom11.0015.0020.00uurZondag7juniconcertenom11.00uurZondag7juni14.00uurslotconcertStadhuisDenBoschKaartverkoopvanaf1aprilDeonlinekaartverkoopgaatvanstartop1aprilviadewebsitewww.weekendvanhetnmf.nlHierkuntuzelfuwlocatiemetdebestemuziekuitzoeken.Weesersnelbwanthetaantalkaartenisbeperkt.VoordonateursvanhetNMFenledenvanBondHeemschutgeldteenkortingsregeling.Meerinformatiehierovertreftuvanaf1aprilopdewebsite.27HAVEZATHEVOORSTONDENNMFMAGAZINE2015 NMFMAGAZINE201528Nognooitvertoondeenmedicusdieeenbzonderefortepianouit1790inbezitkrgtdezealshobbyrestaureertenhetinstrumentondertoezichtenindewerk-plaatsvaneenexpertweerintopconditieterugbrengt.Ditbzondereenuniekein-strumentschenkthnuaanhetNMF.WiemetJanWillemSteffelaaroverznlevenenhobbysspreektmoetonherroepelkvroegoflaataanVakmanschapisMeesterschapdenkendeberoemdeserietelevisiecommercialsuitdezeventigerentachtigerjarenvandevorigeeeuwwaarinbierbrouwerGrolschambachtsliedenlietziendieopdetonenvaneenbarokkemelodiedemeestprachtigedingencreerden.Deverbluffendestaaltjesambachtelkheidincombinatiemetdeaansprekendemuziekmaaktenjarenlangdiepeindruk.EnterJanWillemSteffelaarwantznlevenstaatgrotendeelsinhettekenvanambachtelkheidenhetgenietenvanschoonheid.OpgegroeidineenomgevingvanmedicinamdejongeJanWillemzichvooromdiewegnujuistnietinteslaan.Tevergeefszobleeklaterwantuiteindelkwerdhpatholooganatoom.Maarerbleeknogeenanderlevennaastznmedischberoeptebestaan.Inznschooljarenraaktehgenteresseerdinhoutenhoutbewerking.Vanspaargeldkochthzneersteboormachinelateraangevuldmethulpstukken.Vanheteenkwamhetanderenwienuznhuiskamerbinnenlooptzietondermeereentafeltjemetkersenhoutenonderstukvaneenboomdiebhemindetuinhadgestaandoorhemgemaakteenantiekesecretairedoorhemgerestaureerdeenspiegelmetverguldelstdoorhemgerestaureerd.Bzonderehoutsoortenhebbenznliefdeesdoorniepenbuxuseikenmahonieofpalissanderallehebbenhuneigenkleurgeurentoepassing.Muziekwasalvroegeenanderbelangrkonderdeelvanznleven.Alopjongeleeftdwildehgraagdwarsuitspelenmaarmoesteerstnogeenjaarpianoleskrgenendaarnaeenjaarblokuitles.Eendierbareoomhielphemuitdebranddiegafhemeenechtezilverenuitinbruikleendiehzelfvanzngrootvaderhadgerfd.HetginghieromnietsminderdaneenLouisLotdeStradivarionderdeuitbouwersuit1869MuziekenambachtelkheidwarendusalvroegbelangrkeingredinteninhetlevenvanJanWillem.Enhetkonnietlangdurenvoordatbeideelkaartroffen.DatmomentkwamtoenJanWillemopbezoekbeenkenniseenzelfgebouwdspinetzagstaan.Datwildehookweleensproberen.Naeenbouwpakketvaneendriehoekigspinetwerdentekeningenvaneenbentsidespinetgekochtwateennieuweuitdagingvormde.Eenzelfontworpenklavecimbelbouwenwasdevolgendestap.ToenhzonderenigverstandvanpianosineenpiepkleineadvertentieeenErardvleugeluit1846aangebodenzagduseeninstrumentuitdeperiodevanChopinkochthdie.DatbrachthemincontactmetEdwinBeunkdespecialistophetgebiedvanrestauratiesvanfortepianosd.w.z.rechtsnarigei.t.t.kruissnarigepianoszonderdriehoekiggietzerenframe.Vakmanschapismeesterschap28 NMFMAGAZINE201529NaznvraagofhbderestauratievandeErardeenweekmochtmeekkenwashetantwoordvanBeunkwaaromdoejehethierzelfnietSteffelaarkreegtoegangtothetateliervandemeesterrestaurateurdiehemsamenmetznmedewerkersgedurendetweedagenperweekleerdeslopenafregelenvanhetmechaniekbesnarenpolitoerenenwatnietmeer.EenjaarverderwasdeErardweereenprachtiginstrumentomtehorenentezien...Entoen...Beunkkwaminhetbezitvaneen5octaafsfortepianogebouwdrond1790.Eenheelbzonderinstrument.OmdathdetdniethadomerzelfietsmeetedoenboodhhetinstrumentaanJanWillemaan.Degeschiedenisherhaaldezich.JanWillemvielalseenblokvoorhetinstrumentenvoordemogelkheidhetzelfindewerkplaatsvanEdwinBeunkenmetdesteunenhulpvanallemedewerkersdaarterestaureren.Datgebeurdeintweefasenallereerstwerdbeslotenhetinstrumentzoveelmogelknaardeoorspronkelkeaangetroffenstaatteherstellen.Ditbehelsdeeennagenoegvolledigesloopmetnameomdatgaandewegbleekdathetinstrumenteenvruniekeconstructiehaddezangbodemreiktenamelktotdirectonderhetbuitenneervandekast.Verdervertoondehetmechaniekeenaantalbzonderhedendieeropzoudenkunnenduidendathetinstrumentoorspronkelkeentangentenvleugelisgeweest.Elementenzoalsdeafwkendehoutenkapselswaarindeassenvandehamerstelenznbevestigdopdetoetsenendeongewonekrommingvandestemblokkamwerdenineersteinstantieonveranderdgelaten.Naeenaantaljarenwerddezesituatietochnietbevredigendgeachtenwerderbeslotentoteentweederestauratierondewaarbdehoutenkapselswerdenvervangendoorbdetdpassendemessingkapselsverplaatsingvandestemblokkameneenanderbesnaringsschema.TenslottewerddespeelaardverbeterddoordehamerstelenverderafteslankenenwerdmetdebeleringvandehamerkoppendoorEdwinBeunkgexperimenteerdtotdateenbevredigendeklankwasverkregen.EnzokomthetdatnueenschitterendinstrumentgereedisomindecollectievanhetNMFopgenomenteworden.JanWillemwenstoverigenstebenadrukkendathethetvakmanschapvanEdwinBeunkendiensmedewerkersisdatditresultaatmogelkheeftgemaakt.JanWillemspeeltzelfgeenpiano.Hheefterookgeenaanlegvoor.Fluitspelenfotograferenentuinierenvragenalveelvanznuren.EnwiebvoorbeeldkktnaarhetineigenbeheeruitgegevenfotoboekjeOverlevenvoorzienvanschitterendenatuurfotosmetbbehorendetekstenbegrptmeteendatvakmanschapismeesterschapopalleonderdelenvanJanWillemslevenslaat.HetNMFvoeltzichbevoorrechtzonmeesterlkinstrumentvanheminontvangsttemogennemen.GISELLAKLEINDETWEEPASSIESVERENIGDFOTOGRAFIEENHOUTFOTOJANWILLEMSTEFFELAAR29NMFMAGAZINE2015 NMFMAGAZINE201530CommunicatiemetbelanghebbendenAlsdirectbelanghebbendenbhetNMFkanmendevolgendedoelgroepennoemenaanvragersbruiklenersmusicibruikleengeversdonateurssponsorsvrwilligersconservatoriaorkestenenensemblesdeoverheidinstrumentenbouwersanderegoededoelendepersenhetmuziekpubliek.HetNMFprobeertmetaldezegroepenopdevoorhenmeestgeigendemaniertecommuniceren.Uiteraardiserookeenaantalcommunicatiemiddelendatvoorallegroepenbeschikbaaris.BhetNMFgaathetdaarbomhetmagazinehetjaarverslagendejaarrekeningomdebulletinszowelgedruktalspermailwaarinverslagwordtgedaanvandeactiviteitenvanhetNMFenomdewebsitevanhetNMFwww.muziekinstrumentenfonds.nl.AanvragersenbruiklenersHetNMFisvanmeningdatdedrempelvoorbruiklenersenaanvragerszolaagmogelkmoetzn.HetNMFiseeninstantiedieerjuistvoorhenis.Datbetekentdatcontactwordtaangemoedigdzodateventuelevragenofproblemenineenvroegstadiumbovenwaterkomen.AllemedewerkersvanhetNMFzndaaromzoveelmogelkaanspreekbaaromgekeerdproberendeNMFmedewerkersookconcertenenexamensvandebruiklenerstebezoeken.Kennismakingsgesprekkenhelpenhetpersoonlkecontactteverbeteren.ConservatoriaorkestenenensemblesConservatoriaorkestenenensemblesproterendirectenindirectvandebetereinstrumentenvanhunleerlingenenleden.Meteenaantalvandezeinstantiesisin2014contactgeweest.DonateursDonateurswordenzoveelmogelkopdehoogtegehoudenvandeactiviteitenenontwikkelingenvanhetNMF.Zontvangennaasthetgewonebulletineenevenementenagendaenwordenuitgenodigdvoorhetjaarlksepresentatieconcertinhetnajaar.BruikleengeversDiegenendieeeninstrumenthebbengeschonkenaanhetNMFofeenbelangrkebdragevooreenspeciekinstrumenthebbenverschaftwordengenformeerdwieophuninstrumentspeelt.Zkunnendesgewenstookeventueleconcertenbwonenwaarhuninstrumenttehorenis.InstrumentenbouwersMetdeinstrumentenbouwersinNederlandisveelvuldigcontact.Hetgaatdaarbzowelomadviesbaankopenenschenkingenalsomtaxatiesenonderhoud.DaarnaastishetNMFookeenbelangrkeklantvoorsommigenuitdezevakgroep.HetNMFzalookindetoekomstgraagsamenwerkenmetdevioolbouwersenanderevakgroepeninNederland.VerschillendeprominenteinstrumentenbouwersznlidvandeRaadvanAdviesvanhetNMF.COMMUNICATIE 31GoededoelenHoewelersprakekanznvanconicterendebelangenneemthetNMFtochhetstandpuntindatooksamenwerkingtussengoededoelenmogelkmoetznenzelfswenselkis.Erkangeleerdwordenvandeervaringvananderenenvaakkanmenietsvoorelkaarbetekenen.IndatverbandiserdesamenwerkingtenoementussenNMFendeVerenigingHendrickdeKeyserin2013diezeersuccesvolgenoemdkanwordenentussenNMFendeVerenigingHeemschutin2015inhetkadervanhetWeekendvanhetNMF.PersDeperswerdin2014metregelmaatopdehoogtegehoudenvandeactiviteitenvanhetNMF.Naasthetvooriedereenbeschikbarenieuwsbulletinwerdenspeciekvoordezegroepeenaantalpersberichtenuitgestuurd.VerderiserveelvuldiginformeelcontacttussenpersenmedewerkersvanhetNMF.Somslevertdatopeenseenechtnieuwsfeitopzoalstezienisoppagina81.PubliekHetmuziekpubliektenslottewordtgenformeerdoverhetNMFdoordeevenementendiehetNMForganiseert.DaarnaastverplichthetNMFallebruiklenersbconcertenenCDopnamesendergelkealtdinhunbiograetevermeldendatzopeeninstrumentvanhetNMFspelen.VrwilligersOndermeerdoordegrotehoeveelheidevenementenenhetbeslagwatdezeleggenopdetdvandemedewerkersvanhetNMFishetmeerdanvoorheennoodzakelkomvrwilligersintezetten.Inhetverslagjaargebeurdedatdanookmetgroteregelmaat.Inmiddelsisereenpoolvanruim60vrwilligersdieookvoorandereactiviteitendanevenementenwordeningezet.HetNMFwildezeontwikkelingzomogelkgraagdoortrekkenenisallebetrokkenenzeerdankbaarvoorhuntdeninzet.NMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014 IJJUANSALVADORZURUTUZA1981PIANISTJUDITBERENDSCHOT1983CELLISTEJOZIENJANSEN1981CELLISTEJUDITHGROEN1988CELLISTEILKAVANDERPLAS1983VIOLISTEJANBASTIAANNEVEN1972CELLISTJOBINESIEKMAN1995CELLISTEJACOBPLOO1973VIOLISTILONKAVANDENBERCKEN1976CELLISTEIGORRUHADZE1969VIOLISTILSETEWIES1989CELLISTEJACOBUSDENHERDER1985PIANISTIANVANDENBERK1982VIOLISTIANDEJONG1987VIOLISTJOSTNLIGTVOET1981CELLISTJOHANCHRISTIANVANEGGELEN1976VIOLISTIVANPENKOV1989PIANISTITEKEWBENGA1989ALTVIOLISTEISOBELWARMELINK1996VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014JOACHIMELANDER1975CELLISTJIRITAIHUTTU1995GITARISTJENNIFERBLOM1995CONTRABASSISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014JEANITAVRIENS1983VIOLISTEJEANINEVANAMSTERDAM1992VIOLISTEJANNEKEZEGVELD1977VIOLISTEJISKATERBALS1974VIOLISTEFJOBTERHAAR1964CELLISTJOSJONKER1992VIOLISTEJOHANOLOF1981VIOLISTINTANWERRY1988VIOLISTEINGRIDVANDINGSTEE1975VIOLISTEIRENEENZLIN1993CELLISTEJANVANDERPLAS1997CELLISTJOSHUAHERWIG2000CELLISTJORISVANDENBERG1986CELLISTJORINDEVANDENTHILLART1988VIOLISTEIRENEKOK1990CELLISTEJORINDEGERADTS1977VIOLISTEJONATHANVANZERLOO1992CELLISTJOSJETERHAAR1961VIOLISTE KLLIDEWFABER1988CELLISTEKRISTIANVANPUTTEN1998VIOLISTKATEHARRIS1981CELLISTELEONIEBOT1984VIOLISTEKONINKLKCONSERVATORIUMFORTEPIANOENVLEUGELKASPERSCHONEWILLE1992PIANISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014LIESBETHBOSBOOM1995CELLISTELIDYBLDORP1986CELLISTEJUNYANOMURA1994CELLISTLENBIELARS1988CONTRABASSISTLAURAVANDERSTOEP1978ALTVIOLISTELAURASOETERS1999VIOLISTELAURAOOMENS1978VIOLISTELAURALUNANSKY1995VIOLISTEKSENIAKOUZMENKO1971PIANISTEKAJAMAJOOR1998VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014JULIARUSANOVSKY1987VIOLISTEKOENSPKER1991PIANISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014KIMSPIERENBURG1993VIOLISTEKIMDEBEER1984VIOLISTEKETEVANROINISHVILI1987CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014KEIMPKEZIGTERMAN1986CELLISTKEESKOELMANS1958VIOLISTKIRSTENJENSON1987CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014JULAHARTIG1972VIOLISTEJULIETTEVANKALMTHOUT1986VIOLISTEJURRIANVANDERZANDEN1984CELLISTJUDITHJAMIN1956CELLISTEJURRITTEVANDERHOEVEN1985VIOLISTELENNARTVANDK1986CONTRABASSISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014LAURENSKNOOP1986CONTRABASSISTJUSTUSBROEK2000VIOLISTJUDITHVANDERKLIP1985VIOLISTEJULIAKLEINSMANN1995VIOLISTEJULIAPHILIPPENS1984VIOLISTEKARLIENBARTELS1984CELLISTEJUDITHWZENBEEK1983ALTVIOLISTEJUSTYNABRIEFJES1978VIOLISTEKOENSTAPERT1990VIOLISTJUDITHNOORDZ1989VIOLISTE CatharinaUngvariMarwilStraatiszendermanagervanNPORadio4.DominicSeldisvoertdecontrabassenaanvanhetKoninklkConcertgebouworkest.FOTOMARIEKEWNTJES NMFMAGAZINE2015MarwilStraatiszendermanagervanNPORadio4.DominicSeldisvoertdecontra-bassenaanvanhetKoninklkConcert-gebouworkest.Deradiovrouwendeor-kestmanbuigenzichoverdevraaghoejeklassiekemuziekpresenteertaaneennieuwpubliek.Wehebbendeopdrachtklassiekemuziekteverbindenmetdele-vensvannu.GUIDOVANOORSCHOTToegegevenpoptaferelenznhetniet.MaardwaalmetDominicSeldisdoorhetMediaparkinHilversumenmerkdatpassantenhemnetwatlangeraankken.DatkomtvermoedelknietdoordatzeindekwiekekrullenboldeeerstecontrabassistherkennenvanhetKoninklkConcertgebouworkest.HetmoetdespinoffznvanznoptredensindetvprogrammasMaestroAvrotrosenHetOrkestvanNederlandRTL.EnergiekstaptSeldishetkantoorbinnenvanMarwilStraatdezendermanagervanNPORadio4.DidyouseethatbigpictureontheRTLbuildingvraagtSeldis.DaarhangtdebassistinderdaadaandegevelvandecommercilennaastmedepresentatorMartnKrabb.MarwilStraatglimlacht.HaarzuljeniethorenklagenoverHetOrkestvanNederlandeenprogrammaronddeauditiesvooreenamateursymfonieorkest.Inonzesamenlevingheeftklassiekemuziekmuseumstatuszegtze.Hetzitineenvitrinekastendatschriktveelpotentieelpubliekaf.HoejediegroeptrektisookvoorRadio4deuitdaging.Overdetoekomstvanklassiekemuziekwordtveelgesomberd.Hetonderwszoutekortschietenhetmaatschappelkdraagvlakkrimptpubliekvergrst.NogevenwaarschuwendoemprofetenendewereldisdoofvoorMozartenMahler.BollocksprotesteertDominicSeldis.Dieonzinhoordeikaltoenikopmnveertiendecontrabasgingspelen.Weznnudertigjaarverdereniktreedopvoormeerpubliekdanooit.Klassiekemuziekisaltdietsgeweestvoormensenvaneenzekereleeftd.Wanthoegaatdatnajevftigstejekinderenvliegenuitjebouwtjewerkafhebtwatgeldtebestedenenkktomjeheen.Veelmensenvindendaneindelkdewegnaarkunstliteratuurofmuziek.OuderpubliekwatisermismeeMarwilStraatherkentdatseniorenzichmeeropenstellenvoorklassiekemuziek.MaarzeplaatsteenkanttekeningDoordatjongerenerviamuziekonderwsnietmeerautomatischmeermeeinaanrakingkomendreigtweleenprobleem.Hetspreektnietvanzelfdatdeaandachtvoorklassiekemuziekopdezelfdevoetdoorgaat.DegemiddeldeleeftdvandeRadio4luisteraaris65.Jongereluisteraarsdatznvooronsdeveertigersenvftigers.Dieproberenweveelmeerbdezendertebetrekken.Depowervanklassiek35 MultimedialeschwungToenStraatin2009aantradtrofzeRadio4aanalseenkraandiesochtendsopengingensavondsdicht.Heeldedagklonkklassiekemuziekofwerderovergesproken.Maardatisnognietpersegoederadio.Aanmuziekmoetjeietstoevoegenendatkanopallerleimanieren.StraatlietonderzoekenwaarommensennaarRadio4luisteren.WashetterontspanningofwildenzejuistgeactiveerdwordenZochtenzeinspiratieoftroostHetbleekdatindeloopvaneendagdebehoeftenkondenverschillen.Rondontbtlunchavondetenendeverkeersspitshebbenluisteraarsmeeraandacht.MarwilStraatDankunjedusmeerinformatiemeegevenbvoorbeelddoorzebtepratenoverhetnieuws.OpanderemomentenvindtmenRadio4jneralsachtergrondbvoorbeeldtdenshetwerk.Zoznwestukjevoorstukjenaardezendergaankken.PassendeprogrammasvolgenwehetritmevandedagInhetidealegevalontstaatereenowwaarinjeluisteraarsvanprogrammanaarprogrammameeneemt.Radio4doetdatvolgensmuitstekendzegtDominicSeldis.Hetisgeenhighbrowzenderwaargeenhondnaarluistert.Ikhebzelfradioervaringenweethoelastighetis.Jekuntnietzomaareenuurvolproppenmetklassiekehits.OokSeldiswerkgeverhetKoninklkConcertgebouworkestmoetznprogrammeringdoorlopendbschaven.Alswereldmerkkanhettegeneenstootjemaarvooruitlopenopnieuwedoelgroepenblfthetdevies.VoorinstappersverteltSeldisiserdeconcertserieEssentialsgrootrepertoiremeteenaanstormendesolist.HetiPadmagazineRCOEditionsbelichtklassiekemuziekverhalenmeteenmultimedialetwist.WiehoudtvandwarsverbandenschuiftaanbminifestivalsonderdetitelAAAActueelAvontuurlkAangrpendenkrgteenLateNightCaftoe.DominicSeldisLetsfaceitwatwelofnietwerktweetjenietvooraf.Maarjemoetwelietsproberen.Demuziekgeschiedenisbulktvandemensendieinitiatievendurfdentenemenwaarvanermisschienmaar1op100succeshad.SteedsgekkerSleutelendaanRadio4merkteMarwilStraatalgauwdatnietiedereluisteraarzattewachtenopverandering.Sterkernogzekreegsnoeihardekritiek.DepopiejopieszoudenRadio4hebbengekaapt.Hoehaaldezehetbvoorbeeldinhaarhoofddeeeuwigeschoonheidvanklassiekemuziekineenochtendprogrammatebezoedelenmetnieuws.OverelkepuntkommakregenwehonderdenmailszegtStraat.Danmerkjewatvoorintiemmediumradiois.Luisteraarshebbenhetgevoeldateenprogrammaalleenvoorhnwordtgemaaktdateenpresentatoralleentegenhnpraat.Inmiddelsisdestormgaanliggenenhalenwedehoogsteluistercfersooit.Schommeldehetluistertdaandeelvftienjaargeledenrond1.4nuhalenwe2.0.DatwilzeggendatvanalleradioluisteraarstweeprocentafstemtopRadio4.Keerzdehetwordtmoeilkeromradioluisteraarsvasttehouden.DeheleomroepzalsteedsmeerznbestmoetendoenomhettotalebereikoppeiltehoudenzegtStraat.Alleseniedereenvechttegenwoordigomaandacht.Jemoetsteedsgekkeredingenverzinnenommensentelatenzienwatjedoet.DominicSeldisInternetheeftallesveranderd.IkbennueenboekaanhetlezenvanRichardBranson.MetzncdlabelVirginheeftheenfortuinverdiendmaargaandewegzaghdemarktinstorten.Nietvanwegedemuziekdiebestaatnogaltd.Maarheteconomischemodelmetgeluidsdragersenwinkelshadzntdgehad.Deontwikkelingengaanrazendsnel.FlashbingbangbongMarwilStraatDeklassiekemuziekwereldkanvolgensmwelwatBransonachtigetypesgebruiken.Mensendienietbangznvoorveranderingdiedenkeninnieuwemogelkhedenenvormen.Ikkomvanbuitenenvindhetklassiekewereldjeredelkconservatief.DominicSeldisZekerindeorkestsectorgaanveranderingenhelaasnietvanashbingbangbong.NeemAndrRieutoendiedertigjaargeledenbegonwashooknietmeteendebestverkopendeartiest.Hheeftznvakmetvallenenopstaanmoetenleren.Tegenwoordigraakthwereldwdmiljoenenmenseninhethart.MetklassiekemuziekeenontzagwekkendeprestatieEnvoorjenuvraagtmoethetConcertgebouworkestdiekantopNeenatuurlkmaarikdenkweldatermeervariatiekankomenindemanierwaaropklassiekemuziekwordtgepresenteerd.Hethoeftnietsteedseenorkesttezndatgaatzittenbraafstemtenwachttoteendirigentdebokbeklimt.MarwilStraatOokwzoekennaareennieuwecontext.Hoeoudmuziekvaakookiswehebbendeopdrachthaarvandezetdtemakenteverbindenmetdelevensvannu.Nietdoordenotenteverdunnenofteverkwanselenmaaromdienotenheeniswelmeermogelk.ElknajaarhebbenwebvoorbeelddeHartZielLst.Wenodigenluisteraarsuitonstevertellenwelkemuziekhenraakt.Danhoorjedeaangrpendsteverhalen.Waarhetindekunstuiteindelkomdraaitisbeleving.DominicSeldisEndaaromblftdeconcertzaalonverslaanbaar.Diestaaternamelknietvoorniets.Volmaakteakoestiekprofessioneelorkestfantastischemuziek.Ikvergelkhetweleensmetbiddendatkaninprincipeoveralmaarnergenszojnalsineenkerk.36 DezinvanhetlevenDeradiovrouwendeorkestmanknikkenviadegecombineerdeslagkrachtvanconcertenradioentvbereiktklassiekemuziekmisschienwelmeerpubliekdanooit.IkbenoptimistischzegtDominicSeldisalbesefikbestdatnietelkorkesthetgemakkelkheeft.IkkanervanmeepratenhebtwaalfjaargediendineenregionaalBritsorkest.Somszatenerophetpodiummeermensendanindezaal.Zakelkgezienliggenerenormekansen.Erisschreeuwendbehoefteaanslimmemensendiewetenhoejeklassiekemuziekmoetverkopen.MarwilStraatVerderzouhetjnznalsdeklassiekeexpertszicheenswatmeerzoudenopstellenalsambassadeursinplaatsvandeheletdmethunarmenbeschermendomdemuziekheentegaanstaan.DominicSeldisIkzaglaatsteendocumentaireoverChina.Ineenmumvantdisdatlandgegroeidvanarmoedenaarwelvaart.Kunstwordtersteedsbelangrkerconcertzalenenoperahuizenschietenalspaddestoelenuitdegrond.EnweetjewaaromzegtMarwilStraat.Mensenzullenaltddebehoefteblvenvoelendewereldomhenheentebegrpen.Kunstencultuurlatenjenadenkenoverdezinvanhetleven.Daarombenikooknietsomber.Klassiekemuziekheeftzonpowerdiegaatoveraldoorheen.MarwilStraat1962MarwilStraatiszendermanagervanNPORadio4depubliekeklassiekezender.NahaarstudiepoliticologiemassacommunicatiebegonzehaarmediacarrirebdeVPRO.Zewerktealsredacteurverslaggevervoorverschillenderadioentvprogrammas.ZecordineerdehetdocumentaireprogrammaHollandDocRadioenwasdirecteurvanhetWereldAudioFestivalvoorradiojournalisten.AlsgastdocentwerktzeaandeMediaAcademieendeChristelkeHogeschoolEde.DominicSeldis1971DominicSeldisstudeerdecontrabasaandeRoyalAcademyofMusicinLondenenhetMozarteuminSalzburg.In1998werdheerstebassistvanhetBBCNationalOrchestraofWales.Sinds2008woonthinAmsterdamwaarhdecontrabassenaanvoertvanhetKoninklkConcertgebouworkest.Daarnaasttreedthopalskamermuziekspelerensolist.AlsjurylidwerktehmeeaanhettvprogrammaMaestro.SamenmetMartnKrabbpresenteerdehHetOrkestvanNederland.37NMFMAGAZINE2015 NMFMAGAZINE201538Nederlandkentmaarliefstmeerdan250goededoelendiehetCBF-Keurmerkdragen.Behalvedezegrotehoeveelheidgoededoelenverschillendedoelenstukvoorstukvanelkaar.Doordezeverschei-denheidaangoededoelenkanhetsomslastigzneenkeuzetemaken.WaarwiltuuwgeldaanbestedenImmersookalzouunogzograagallegoededoelenwillensteunengrotekansdatutocheenkeuzemoetmaken.Wellichtkunnenwumetonderstaandeideeneenbeetjehelpeninuwkeuze.Bonsgaathetnietalleenomheteenzdiggevenvangeldukrgterooknogietsmooisenonverge-telksvoorterugSteunhetNMFmetuweigenpriv-concertWiltunetalsdeheerenmevrouwFolmeruitditmagazinemeehelpenhetNMFtesteunenopapartewzeUkunttergelegenheidvanuwverjaardagjubileumofreceptieinsamenwerkingmethetNMFuweigenprivconcertorganiseren.MusicienprogrammakuntuinoverlegmethetNMFzelfsamenstellen.DejarigeofjubilariskrgteenuniekconcerteninruildaarvoorontvangthetNMFvanuwgastendonaties.EenmooiemanieromhetNMFopeenbzonderewzetesteunenEigenwijs38 NMFMAGAZINE201539NMFMAGAZINE2015BezoekonzeopenbareconcertenNaastdeprivconcertenorganiseerthetNMFjaarlkstientallenandereopenbareconcerten.DitdoethetNMFomdemusicieenpodiumtebiedenmaaruiteraardookomhetNMFtepromotenennieuwedonateurswarmtemakenvoorhetNMF.OpdezemanierkuntuluisterennaardeinstrumentenenmusicidieumedemogelkheeftgemaaktWiltueenkeereenNMFevenementbezoekenHetWeekendvanhetNMFziepagina26iseenuitstekendegelegenheidomkennistemakenmetdemusicivanhetNMFendatopdemeestprachtigehistorischelocatiesinhetland.Maarvergeetookdeandereconcertenniet.DrievierkeerperjaarznwtegastinhetMuziekgebouwaantmetdespecialelunchconcertenopdedinsdagmiddagletopperseizoen20152016wordtditdedonderdagmiddag.OokinhetConcertgebouwkrgenonzemusicidekanszichtepresenterentdensdelunchconcerten.MaarhetNMFisnatuurlknietalleenzichtbaarenhoorbaarinAmsterdamenomstreken.Weproberenzoveelmogelkconcertenteorganisereninderegio.Datluktonsaardig.Endingiszeker.Musicikunnennietzonderpubliek.KomtudusnaareenvanonzeNMFconcerteninhetland.Kktuvoorhetactueleconcertaanbodopwww.muziekinstrumentenfonds.nlNodighetNMFuitbuwServiceorganisatieSteedsvakerwetenledenvanbepaaldeserviceclubshetNMFtevindenennodigenzhetNMFuitomdeStichtingtepresenteren.VaakgebeurtdatindevormvaneenkleinconcertaldannietgecombineerdmeteenpresentatieoflezingvanhetNMFdoorbvoorbeelddedirecteurofdooreenvandeanderemedewerkers.Opaanvraagkuntuookeenduopresentatieontvangen.HetkostuquapecunianietswanthetNMFdoetnietslieverdanzichzelfpresenterenopanderedandegebruikelkepodiawaarmeneengoedhartheeftvoorgoededoelen.HetenigewathetNMFdanookgraagterugontvangtiseenvormvanpubliciteitzoalsnaamsvermeldinghetuitdelenvaneenfolderhetintroducerenvandemusicietc.UkrgteenleukepresentatiediegeheelnaaruweigenwensenkanwordeningevuldmetbvoorbeeldinformatieoverdecollectiedenancindemusiciofinhetalgemeenoverhetNMF.HeeftuinteresseBelmetManonVeenendaalop0206221255ofstuureenmailnaarveenendaalmuziekinstrumentenfonds.nlSteunhetNMF39FOTOHELENKLINKHAMER NMFMAGAZINE201540DEORGANISATIEFOTOSJAAKRAMAKERS NMFMAGAZINE201541HetbureauvanhetNMFwerdgedurendehetverslagjaarbemanddoordrs.MarcelSchopmandirectieAlsikdenkaannwoordommnbaanbhetNMFteomschrvenkomtereigenlkonmiddellkdezetermnaarbovenbldschap.Datklinktopheteerstegehoorwellichtoverdrevenmaarhetisechtwaar.InzoveelaspectenvanhetwerkbhetNMFspeeltbldschapeenbelangrkerol.Hetmeestduidelkisdatwelalseenaanvraagvooreeninstrumentvaneenmusicusisgoedgekeurdenhofzeeninstrumentmagkomenuitzoeken.Vaakverlatendemusicistralendonskantoormethetnieuweinstrumentstevigonderdearmgeklemd.Bldschapisernatuurlkookbelkconcertdatgegevenwordtwaarbprachtigemuziekklinkt.Bldschapiseralsjemerktdatmusicizichkunnenontwikkelenmededankzhuninstrument.EnbldschapiserevenzeeralsiemandonswilsteuneninonswerkendaaromzondererookmaarietsvoorterugtewillenhebbengeldeeninstrumentoftdenenergieaanhetNMFschenktEnzokaniknogweleenaantalvoorbeeldenvanbldschapnoemen.IkvoelmezeerbevoorrechtenbldatiksamenmetmncollegasenheelveelandereneensteentjemagbdragenaaneenmooierewerelddoorhetwerkbhetNMF.VoorvragenaanMarcelmailnaarschopmanmuziekinstrumentenfonds.nlFritsSchuttecollectiebeheerOp28juli1999speeldeikmnlaatstedubbelconcertvanBachalsconcertmeestervaneenSpaanskamerorkest.Daarmeezetteikdenitiefeenpuntachtermnprofessionelecarrirealsviolist.TweewekenlaterliepikhetkantoorvanhetNMFbinnenalskersversecollectiebeheerder.NukkikterugopeentdwaarinhetNMFeenenormeontwikkelingheeftdoorgemaakt.Ikdoeldaarmeenietalleenopdeprofessionaliseringdieevidentismaarvooralookopdebeweginginderichtingvandemusicidevakwereldendebetrokkenbegunstigers.Ikhebmneigenfunctiedaardoorbrederendynamischerzienworden.IkvoeleengrotebetrokkenheidbdemusicidieDEMENSENOPDESINTANNENSTRAAT NMFMAGAZINE201542voorheteersteenaanvraagindienenleefmeemetdegenendieopdewachtlststaanenhebregelmatigcontactmetdemusicidiehetgelukhebbenomopnvanonzeinstrumententemogenspelen.Hetpersoonlketrajectvanaanvraagtotbruikleenvindikdanookhetmooisteonderdeelvanmnwerk.AandeanderekantisereensterkerelatieopgebouwdmeteenselecteenwaardevollegroepvanNederlandseenbuitenlandseinstrumentenbouwersenhandelaren.DecombinatievanprofessionaliteitbetrouwbaarheidenliefdevoorhetvakvormtnietalleendebasisvoordeprachtigeaankopendiehetNMFindeloopderjarenheeftkunnendoenmaarookvoorhetdelenvankennismetonzedoelgroepbvoorbeeldindevormvaninteractievelezingen.Endanisernatuurlknoghetcontactmetdeeigenarenofschenkersvaninstrumenten.IkzoueenboekkunnenschrvenoverdebzondereontmoetingenmetparticulierendieeendierbaarinstrumentbhetNMFwildenonderbrengen.DeenormebetrokkenheidvandezebegunstigersenveelvanonzedonateursmaaktdatikertrotsopbenombhetNMFtewerken.VoorvragenaanFritsmailnaarschuttemuziekinstrumentenfonds.nldrs.GeertjevanderLindencollectiebeheerenevenementenNatweestudiesaanhetconservatoriumeneenafgerondeopleidingorthopedagogiekkwamiktoevalligofookweernietterechtbhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Daarbenikinmiddelsmedeverantwoordelkvoorhetcollectiebeheerenvoordeorganisatievandeconcerten.Zelfspeelikalheellangopdecellovanmngrootmoederenikweetdusalsgeenanderhoebelangrkhetisomeenmooiinstrumenttekunnenbespelenenhetdoortegevenvangeneratieopgeneratie.SamenmetmncollegacollectiebeheerhebbenweeenuitgebreidnetwerkopgebouwdwaardoorveelmooieinstrumentenhunwegvindennaarhetNMF.Indeafgelopen25jaarishetNMFgegroeidtoteenrkebronvoorendoormusiciwaarjongemusiciaankloppeninhunzoektochtnaareenpassendinstrumentenouderemusicinaeenlangecarrireeennieuwebestemmingvindenvoorhetinstrumentwaarzezoveelophebbenmeegemaakt.MetdeconcertendieikbhetNMForganiseerbiedenwdemusicieenextrapodiumwaaropzveeltoehoordersenthousiastmakenomhetNMFteondersteunen.VoorvragenaanGeertjemailnaarvanderlindenmuziekinstrumentenfonds.nldrs.ManonVeenendaalmarketingenfondsenwervingRuimtienjaargeledensolliciteerdeikbMarceldirecteurvanhettoennogkleinereNMF.ZelfkendeikhetNMFalsindsmnjeugdtoenikvrfanatiekcellospeelde.Jarenlaterleekhetmfantastischomvoorzonorganisatietemogenwerkenenmusicitekunnenhelpeninhunontwikkeling.Mnwenswerdwerkelkheidin2005toenikneteenaantaljarenbAmsterdamSinfoniettahadgewerkt.NogsteedszetikmedagelksmetveelplezierinomdemusicivanhetNMFverdertehelpeninhuncarriredoorhetwervenenvooralbehoudenvanparticulieredonateursenhetorganiserenvandeprivconcerten.Ookdoeikdemarketingcommunicatieenpubliciteit.InmiddelsishetNMFuitgegroeidtoteenprofessioneleorganisatiemet7vastemedewerkers.Eenleukekleineclubdusmaarmeteengrotemaatschappelkeimpact.IkvindhetbzonderdatwerinNederlandmetznallenvoorkunnenzorgendatdemusicihunwerkoptopniveaukunnenuitvoeren.Hetleukeaanmnwerkvindikhetcreatieveaspectmaarvooralookhetcontactmetallebegunstigersmusicienandererelaties.Mnuitdagingvoorhetkomendejaarisuiteraardtezorgendathetaantalbegunstigerswederomstgtdoororigineleevenemententeorganiserenencreatievemarketingtevoeren. NMFMAGAZINE201543Ookwilikhetcontacttussenbeidedoelgroependebegunstigersendemusiciintensiverendoormiddelvanhetvertellenvanverhalen.Zodatonzebegunstigerswetenwaarmzegevenenaanwie.Eenmooivoorbeeldhiervanzndeproelpaginasvanalonzemusiciopdewebsite.VoorvragenaanManonmailnaarveenendaalmuziekinstrumentenfonds.nlmr.Marie-ThrseKukhovenofcemanagementenboekhoudingNabna15jaaralskandidaatnotarisnotarieeljuristenstafmedewerkerinhetnotariaatgewerkttehebbenzochtikmedio2010eenbaanindecharitatievesector.Langhoefdeikniettezoeken.BhetNMFvondikwatikzocht.EentegekkeafwisselendejobwaariniksamenmeteengezelligengedreventeamveelkanbetekenenvoortalentvollemusiciinNederland.NaruimvierjaaretsiknogsteedsmetveelplezierdriedagenperweeknaarhetprachtigepandjeaandeSintAnnenstraat.Eenmaalbinnenhoudikmbezigmethetofcemanagementendenancileadministratie.Ookzorgikvoordeafhandelingenvanerfenissenenlegaten.VoorvragenaanMarie-Thrsemailnaarmtkmuziekinstrumentenfonds.nlLennartvanderSmanBAjuniorproducentenbureauassistentIndubbelopzichtbenikdejongstemedewerkerbhetNMF.BehalvedatmnleeftdaanzienlklagerisdanhetgemiddeldeopkantoorbenikooknogeensalslaatstebhetNMFindienstgetreden.In2011tdensmnstudieklopteikopdeAmsterdamseWallenaanbhetNMFvooreenstageonderdevleugelsvanManonVeenendaal.TegenwoordigbenikmethetgrootsteplezierindeeltdwerkzaambhetNMFeerstalsassistentpromotieenfondsenwervingensindskortalsjuniorproducent.IkstudeerdeinAmsterdamSlavischetalenenculturenenMuziekwetenschap.MnmasterstudieKunstbeleidenmanagementinUtrechtisbnavoltooid.DaarnaastspeelikaljarencelloietswatbinnenhetNMFnietvreemdis.VanwegemnpassievoormuziekendeinteresseindeontwikkelingvanmuzikaaltalentishetNMFdejnsteenbestpassendewerkplekvoorm.OntzettendleukznookdeconcertenenevenementendiehetNMForganiseert.Hierkomtallessamenblemusicioptopniveaublebegunstigersomlstmetprachtigemuziek.IkheberzininomditjaarmooieevenemententeorganiserenVoorvragenaanLennartmailnaarlsmuziekinstrumentenfonds.nling.StevenHeybroeknancinendatabaseTweedagenindeweekbenikophetkantoorvanhetNMFtevinden.Ikhoudmebezigmethetsteedsverderontwikkelenvanonszeeruitgebreidedatabasesysteemwaarinallesoveronzeinstrumentenmusicidonateursconcertenennancintevindenis.Inmiddelskunneneendeelvandezegegevensookviahetvoormusicitoegankelkedeelvanonzewebsitegemuteerdwordenenomgekeerdkunnendegegevensopdewebsitezoalsdeinformatieoverdemusiciendeinstrumentenvanuitonssysteemwordenaangepast.Ditwerkdoeiksinds1998.Daarnaasthebiksinds2010ookdeeindverantwoordelkheidvoordenancileadministratieietsdatikookgeruimetddoevooreenandermuzikaleclubhetNederlandsKamerkoor.Hetontwikkelenvanmaatwerkdatabasesdoeiktevensvoorverschillendeanderemuzikaleinstellingen.IkbenergbldatikopdezemaniereenbdrageaanhetNederlandseculturelelevenkanenmaggeven.BuitenhetNMFligtmnhartbzeilenenbergsporten.VoorvragenaanStevenmailnaarheybroekmuziekinstrumentenfonds.nlNietiedereenbhetNMFwerktfulltime.In2014bedroeghettotaalaantalFTEbhetNMF445.Tervergelkingin2013wasdat49FTEin2012478FTE. LMMARETOENINK1982CELLISTEMARTNWILLERS1979PIANISTMAREPLOEMACHER1982VIOLISTEMARCELAGIORDANO1989ALTVIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014MARTHELASTHUIS1990VIOLISTELONNEKEVANSTRAALEN1985VIOLISTEMARILLERKAART1984CELLISTEMASCHAVANSLOTEN1975VIOLISTEMASCHAVANNIEUWKERK1990CELLISTEMARATIELESCUTI1986ALTVIOLISTEMARLENEHEMMER1981VIOLISTEMARJOLEINNIEUWENKAMP1986CELLISTEMARIKAACS1987VIOLISTEMARNVANPROOEN1975CONTRABASSISTMARKEMULDER1991VIOLISTEMARIA-PAULAMAJOOR1977VIOLISTEMARTALEMANSKA1981VIOLISTELOISLOOS1997ALTVIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014MARKMULDER1984ALTVIOLISTMARIE-JOSSCHRNER1963VIOLISTEMARIEDETHOUARS1989VIOLISTEMARIANAIZMAN1979PIANISTELUNAVANLEEUWEN2003VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014MARIACOLLTORRA1995CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014MARCUSVANDENMUNCKHOF1988CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014MARIEKEBERENDSEN1979VIOLISTEMARIE-CLAIREBOEL1992VIOLISTEMANONVANDEKEMPE1996VIOLISTELYANNEVANWESTEN1994VIOLISTELUSFABIANORABELLO1979PIANISTLUCIELUNAHALLENGA1999VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014LOUELLAALATIIT1979VIOLISTELOTTIPEVERELLI1991VIOLISTEMARAOOSTERBAAN1987VIOLISTELISELOTBLOMAARD1997ALTVIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014LISAEGGEN1994ALTVIOLISTELINDADIASPAULINO1983CONTRABASSISTELILIANVANDERHOEVEN1984CELLISTELISALOTTEGERARDS1996VIOLISTELOESDOOREN1990VIOLISTE NOPPAMELAKUBIK1970VIOLISTENORAVANDERSTELT1989VIOLISTENIENKEKOSTERS1987CONTRABASSISTEOTTOBAKKER1987CELLISTOLIVIASCHEEPERS1989VIOLISTENINOGVETADZE1981PIANISTENINONATROSHVILI1992VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014OLFJEVANDERKLEIN1994VIOLISTENOAWILDSCHUT2001VIOLISTENOORHENDRIKS2001VIOLISTENOAEYL1988VIOLISTMIREYAPEARROJASEGOVIA1985CELLISTENORMANJANSEN1969VIOLISTMICHALMLLER1961CELLISTMONIEKDELEEUW1986VIOLISTENAOMIBACH1980VIOLISTEMONIQUEHEIDEMA1966CELLISTEMELANIEVANOVERBEEKE1982ALTVIOLISTEMIRIAMVANESSEVELD1994VIOLISTEMILOUDEROOY1990HARPISTEMELISSAUSSERY1980VIOLISTEMERELVANDERMEULEN1997VIOLISTEMICHELLECHOW1992PIANISTEMYRTHEHELDER1983VIOLISTEMETTESEIDEL1981CELLISTEMYRTOMORAITOU1987VIOLISTEOLGAALESHINSKI1972VIOLISTENELLYPAVLOVA1972PIANISTEMICHAELTWEED-KENT1987CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014NASIMDEHAAS-ALLAMEHZADEH1980VIOLISTENAOMIDEVRIES1995VIOLISTEMINTJEVANLIER1982VIOLISTEMICHIELWITTINK1995ALTVIOLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014MAYTELEVENBACH2001VIOLISTEMAXIMEGULIKERS1994VIOLISTMATTIASSPEE1997PIANISTMATTHEADEMUYNCK1988VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014MAYUKONOE1997VIOLISTEMAYAHKADISHEUSEPI1988VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014 NMFMAGAZINE201546EenreizendcircusPresentatieconcertenHetbekendsteNMF-evenementishetzogenaamdePresentatieconcert.Indeloopderjarenisernogalwataanveran-derd.VanAmsterdamnaarHaarlemEenvastonderdeelvanhetNMFprogrammazndejaarlksepresentatieconcertendiedoorgaansinoktoberofnovembergehoudenworden.Presentatieconcertendatwilzeggenmeerdereconcertenachterelkaarznereigenlkpaseenpaarjaar.OorspronkelkwaseraltdmaarnpresentatieconcertdatelkjaarindekleinezaalvanhetConcertgebouwinAmsterdamwerdgeorganiseerd.DatgebouwkentalsklassiekeconcertzaaleigenlkzngelkenietinNederlandmaardesalnietteminwerdin2007tochbeslotenomhetconcertteverplaatsennaardekleinezaalvandePhilharmonieinHaarlem.DeredendaarvoorwasindeeersteplaatshetfeitdatbehoorlkwatdonateurserprsopsteldenomeenseenconcertbuitenAmsterdamtebezoeken.Opdetweedeplaatswarenookdekosteneenoverwegingomhetconcertelderstehouden.MattiasSpeeenBenWeishaupttdensdepresentatieconcerten2014FOTODIRKRIETVELD NMFMAGAZINE201547VanHaarlemnaarverschillen-destedeninhetlandDekleinezaalinHaarlemwaskortvoorheteersteNMFpresentatieconcertgeheelgerenoveerdenbleekzowelhetpubliekalsdemusiciuitstekendtebevallen.MaarinHaarlemontstondeenanderprobleem.DenaamenfaamvanhetpresentatieconcertbreiddezichuitennatweejaarkwamenerzoveelaanvragenvoorkaartendatbeslotenwerdomvoordegrotezaalinHaarlemtekiezen.Nadatconcertginghetroeropnieuwom.Meerdan800bezoekersinnzaalbevielnamelktochwatmindereenkleinschaligerevenementleekbetertepassenbhetNMFendeformulevandezeconcerten.Nadatjaarvoorheteerstin2010werdendaarommeerdereconcerteninverschillendestedenachterelkaargepland.Datgeschieddenietalleenvanwegehetvoordeeldatkleinerezalenmeerintimiteitbodenmaarookombezoekersmindervertelatenreizen.EnzokomthetdatdepresentatieconcertentegenwoordigeenbeetjeopeenreizendcircuszngaanlkenwaarbverschillendestedeninNederlandwordenaangedaan.In2014warendatachtereenvolgensZwolleDenBoschDelftenUtrechtwaarzelfsvanwegedegrotebelangstellingtweeconcertenopndagwerdengeorganiseerd.AlleconcertenwarenuitverkochtmetuitzonderingvanZwolle.MaardaarwarenweldriemaalzoveelbezoekersalsbheteerstepresentatieconcertdatweinZwollein2012organiseerden.Intotaalbezoekentegenwoordigrondde1.100mensenonzepresentatieconcertenVandeavondnaardemiddagEenandereveranderingbdezepresentatieconcertenisdatersindsenigejarenookeenconcertopeenzondagmiddaggeorganiseerdwordt.VeelbelangstellendenhebbenaangegevenlieveroverdagdanindeavondeenconcerttebezoekenenhetNMFspeeltdaaruiteraardgraagopin.In2014werderzelfsvoorheteerstnaasteenmiddagconcertookeenochtendconcertgeorganiseerd.OnderdevleugelsvanhetNMFElkjaartrachtenweeenthematebedenkenwateengoedbeeldgeeftvandeactiviteitenvanhetNMFenwattegelkertddebezoekersaanspreekt.AfgelopenjaarwasdatOnderdevleugelsvanhetNMF.TdensdevfconcertenspeeldennegenpianistenplusbegeleidendemusicidiealleneenvleugelvanhetNMFinbruikleenhebben.OnderdievleugelsbevindenzichondermeereenBechsteindieooiteigendomvandedirigentAntonKersjeswaseenSteinwaydieooiteigendomwasvandepianistenpedagoogGeorgevanRenesseeneenbnagloednieuweFaziolidiemenweldeFerrarionderdevleugelsnoemt.HoewelhetNMFalvanafhaarprilleontstaanvleugelsindecollectieheeftblktbveelmensenookbdonateursvanheteersteuurtochhetbeeldtelevendathetNMFalleeninstrkinstrumentendoet.Eenheleverrassingomdanzonuitgebreidaanbodvanpianistentdenszonconcertvoorbtezientrekken.Overigensheefthetfeitdatinmiddelsvfconcerteninplaatsvannconcertgeorganiseerdwordtertoegeleiddathetnietmeermogelkblktomelkeavondhetzelfdeprogrammatebieden.WatoverigensdoordiegenendienietslechtsnmaarmeerdereconcertenwensenbtewonenwantdiemensenznereerderalseenvoordeeldanalseennadeelwordtgezienEnquteDitjaarwerdookeenenqutegehoudenonderdebezoekersvandepresentatieconcerten.Erwerdondermeergevraagdnaarvoorkeurvoorplaatstdstipendagvanhetconcert.Ookwerdonderzoekgedaannaarwatnudebelangrksteredenenznomdezeconcertentebezoekenenwatmendesterkereenmindersterkekantenvandeconcertenvond.Hetligtinonsvoornemenbinnenkortookdonateursdienietnaardezeconcertenkomentevragennaarhunbeweegredenenhiervoor.Metdeuitslagvandeenqutehopenwein2015nogmeermenseneenbzonderconcerttekunnenaanbiedenofmisschienookeenbeterconcertPresentatieconcerten2015Rondjunipublicerenweinformatieoverdepresentatieconcerteninhetnajaarvan2015.NieuwisdatweditnajaarookeenKinderPresentatieconcertwillenorganiserenvoorkinderenenofkleinkinderenvanonzebegunstigers.HoudtuuwmailenonzewebsiteronddietdindegatenalsukaartenwensttebestellenEnalsuernognooitgeweestbenthetisdemoeitewaardomeenstekomenluisterenenuondertelatendompeleninhettalentvanvelemusicivanhetNMF.NeemtuoverigensgerustvriendenenfamiliemeediehetNMFnognietkennen.WellichtrakenznetzogenteresseerdalsuenznookzbereiddemusiciinNederlandtesteunendoordonateurvanhetNMFteworden.2014 CatharinaUngvariJuliusRntgenisnietalleenNMF-supportermaarooksupportervanFeyenoordAdrianaEsmeerdirigeertgeldstromenJurjenHempeldirigeertklanken.FOTOMARIEKEWNTJES NMFMAGAZINE2015AdrianaEsmeerdirigeertgeldstromenJurjenHempeldirigeertklanken.Deeenpleitvoorgratismuziekonderwsdean-dermerktdatdeparticulieregeefbereid-heidaancultuurgroeit.Allebeibetreurenzedenegatievetoonvanhetkunstdebatindeafgelopenjaren.Tochheefthetweldegelkgeleidtotpositievegevolgen.GUIDOVANOORSCHOTWiebhetPrinsBernhardCultuurfondsoverdedrempelstaptzietzenietdegeldstromendievanhieruitvloeiennaardeNederlandsecultuurnatuurenwetenschap.ViadeAmsterdamseHerengrachtvindenzebestemmingenalsamateurkorenenkerkjesconcertseriesenfestivalsschooljeugdenjongtalent.VanderuimzesduizendaanvragendiehetfondsjaarlksbereikenverteltAdrianaEsmeerkrgtmeerdandehelfteenpositiefantwoord.Ikprsmezelfgelukkigdatikhierdirecteurben.Elkjaarverdelenweruimdertigmiljoeneuroendatgeldkomtallemaalvanparticulierenbedrvenstichtingenenloteren.OphaarwerkkamerschudtzedehandvandirigentJurjenHempel.HbegintaanzntweedeseizoenalschefvanhetJoensuuCityOrchestrainMiddenFinland.DaarnaastzwaaithaljarendebatonoverhetJeugdOrkestNederland.Hempelisenormbetrokkenbdejongegeneratie.Deonbevangenheidendepassiewaarmeezeklassiekemuziekspelengeeftmeenergie.Eenuurhebbenzeomsamendetoekomstvandeklassiekemuziektebespreken.Somberznzeniet.InmnpositiezoudateenschandeznzegtEsmeeralleenalvanwegedemensendieeenberoepoponsdoenengelovenindewaardevankunst.DoemdenkenvraagtJurjenHempel.Daarhebikgeenlastvan.Tegenjongeluidiehetvakinwillenzegikookaltdalsjedenktdatjehetmoetdoendanmoetjehetdoen.Jekuntbetersptkrgenvanietswatjehebtgedaandanvanietswatjehebtnagelaten.Toegevenaanjepassieisbelangrkinhetleven.Enalshetechtnietluktschooljejenajebachelormaarom.EsmeerDatvindiknouhetmooievangetalenteerdejongemusici.Hunambitieisgrootkostewathetkostwillenzehuntalentverderontwikkelenendelenmetdewereld.KansvooropendoelBalleoptimismedelendedirecteurendedirigenteenzorghetonderws.MuziekeducatieisjarenlangverwaarloosdzegtEsmeer.WanneerleerjedeliefdevoormuziekNaarmnervaringalsjejongbent.HempelMfrustreertvooralhoemoeilkhetvoorkinderenisgewordenomnaardemuziekschooltegaan.Hetispeperduurenwatjeervoorterugkrgtisminimaal.Datligtnietaandedocentendieznnognetzoenthousiastals25jaargeleden.HelaaswordenzegedwongenzoveelmogelkleerlingenSleutelenaancultuur49 ineenuurteproppen.Ikvindmuziekonderwstotelfjaarzougratismoetenzn.Alskinderenerophunzesdezevendemeebeginnennemenzeklassiekemuziekmoeiteloosmeedoordelastigejarentussentwaalfenachttien.Aaninitiatievenschorthetniet.KoninginMximaontvingin2011alsverjaardagscadeauKinderenMakenMuziekeenprojectdatbasisscholiereningroepsverbandeeninstrumentleertbespelen.HetLeerorkestbegonneninAmsterdamZuidoostennulandelkuitgeroldlaatkinderensnuffelenaaneenorkestinstrument.HetKoninklkConcertgebouwstartbinnenkortmetNotenOpJeBordeendoorgaandeleerlnvoorhetbasisonderwsdiegebruikmaaktvaninternet.AdrianaEsmeerHetznprzenswaardigeinitiatievendieonsfondsvanharteondersteunt.Helaasznhetvaakadhocprojecten.Voormuziekeducatiezouhetbvoorbeeldwenselkznalsereengoedgedocumenteerdeverankerdemethodiekkomt.Numoeteninitiatiefnemerselkekeeropnieuwhetwieluitvinden.Verderhebbenwegeconstateerddatheteducatieveaanbodzichvooralrichtophavoenvwo.Zitjeophetvmbodanhebjepech.DaaromgaanwegedurendeeenpaarjaarsamenmethetFondsCultuurparticipatieenkelemiljoenenbestedenaancultuureducatievoorvmboers.Metdatgeldwillenwecultureleinstellingenverleidenmeermoeitetedoenvoorjuistdezeleerlingen.JurjenHempelzieteenkansvooropendoel.Onderzoektoontaandatkinderendieaanmuziekdoenminderproblemenkrgendiedemaatschappopkostenjagen.EsmeerGelukkiglooptookministerJetBussemakererwarmvoor.Zemaaktmiddelenvrvoormuziekeducatiewaarmeewemisschienterugkunnenkerennaardebasisvanvroeger.HempelGeefkinderendekansommuziektemakenenzegrpenhemmetbeidehanden.AfterpartytoeEsmeerenHempelknikkenklassiekemuziekheefteenimagoprobleem.Esmeerdenktdathetdeelsschuiltineendwingendeconcertetiquette.DiehebikalskindlerenkennentoenikmetmnomanaarconcertenmochtindeRotterdamseDoelen.Ikvondhetreuzeindrukwekkenddatikstilmoestzn.Tegelkertdbegreepiknietwaarom.IkmoesttochgewoonaanmnomakunnenvragenwatdoetdiemeneerwatisdatvoorinstrumentVeeljongerenvoelenzichnietthuisbeenklassiekconcert.Kennelkbestaanerongeschrevenregelsdiejnietsnapt.HempelTegelkertdkomenveelbezwarenvanmensendienognooitnaareenconcertzngeweest.Alsofjealleenmaarmagaanschuiveninjegestrekenoverhemdenzondagsepak.IkvergelkhetweleensmetmensendieafgevenopmnwoonplaatsAlmeredegenemetdestelligstemeningisernognooitgeweest.EsmeerTochdenkikdatjekuntsleutelenaandemanierwaaropklassiekemuziekwordtgepresenteerd.DeserieTracksvanhetConcertgebouwvindikeengoedvoorbeeld.Eenprogrammavaneenuureindigendmeteenborrelzospeeljeinopdebehoeftevaneenjongedoelgroep.HempelIkhebeenseenlangeavondhedendaagsemuziekgedaanbLondonSinfonietta.SerieuzecomponistenalsLigetienNancarrowwerdengecombineerdmetelektronischemuziek.Spannendevisualserbafterpartytotsnachtshalfvier.Alletwaalfconcertenwarenuitverkocht.GeefbereidheidZekwamenin2010alsdonderslagbhelderehemeldebezuinigingsplannenopcultuurvanheteerstekabinetRutte.Opeenbegrotingvan900miljoeneurosneuvelde200miljoen.StaatssecretarisHalbeZlstrawerdindekunstwerelddegebetenhond.IneenMarsderBeschavingwerdhgeafcheerdalsHalbeZool.HetdebatverliepineennaresfeerzegtAdrianaEsmeer.Politicihaddenhetvooraloverexcessenoverniettebegrpenmodernekunstdiezouwordengemaaktvooreeneliteindegrachtengordel.OokJurjenHempelstoordezichaandetoon.Natuurlkmagjeoverkunstdiscussirenmaarprobeerdatopznminsttedoenvanuitdeliefdediekunstenaarsvoelenvoorhunvak.Nukreegdesectorhetgevoeldateriemandaanznkinderenkwam.Dangajeermetgestrektbeenin.EsmeerVolgensmishetnegatievedebatinmiddelsverstomdikhoorhetalthansminder.WelconstateerikdatdekunstsectorermaarnietinslaagttesprekenmetnstemzoalshetsportsectorwelluktviaNOCNSF.Ikvraagmetrouwensafofhethaalbaariswantdekunstenkenneneenenormediversiteit.Hetmaaktgrootverschilofjeindepodiumkunstenwerktofindeletteren.HempelBovendienhebbenkunstenaarseeningebakkenegosme.Iedereenvechtvooralvoorzichzelf.EsmeerTochheefthetdebatweldegelkgeleidtotpositievegevolgen.Wmerkentenminstedathetmodernemecenaatsindseenpaarjaargroeit.Steedsmeerparticulierengaancultuurbeschouwenalseengoeddoelalseennooddiemoetwordengelenigd.Degeefbereidheidneemtvooraltoetengunstevanwetenschapendepodiumkunstenendaninhetbzonderjongmuziektalent.Onsfondsheeftanderhalfmiljoeneuroaanbeurzengeldbeschikbaarvoorallemogelkevervolgopleidingen.DaarmeeznweeenvandegrootstebeursverschaffersvanNederland.50 NMFMAGAZINE2015AmateursenvrwilligersTvprogrammasalsKorenslagenHetOrkestvanNederlandtonenaandatkunstonderactieveliefhebberseengrootdraagvlakkent.AdrianaEsmeerNederlandteltmeerdantienduizendkorenenhonderdduizendenkoorzangers.Sommigeznwaanzinniggoed.IkhoordelaatsthetkoorCantatrixjekuntjenietvoorstellendathetamateurszn.HempelAmateurshebbenvaakdegrootstedrive.Ikkeneenpaarfantastischesymfonieorkesten.Daarinspelenmensendieinhetdagelkseleveneenbaanhebbenmetdevioolverdienenzenietsmaartochwillenzeophoogniveaumusiceren.EsmeerWatindediscussievaakwordtvergetenisdatdecultuurdraaitopvrwilligers.Alsdiezichterugtrekkenstortdehelesectorin.Hetzndemensendiekofezettenopruimenschoonmakendetechniekdoenineenbestuurzittendegroeneruimterondomeenkerkonderhouden.Wemakengeldenvromvrwilligerstescholen.Eenoverwogenmarketingstrategiekanbvoorbeeldleidentotmeerbezoekersbeenbzonderproject.Ookgevenwebonnenuitwaarmeezedeskundigheidkunneninhuren.DenkaaneenaccountantvanKPMGdiedepenningmeestervaneenkoorhelptbdeboekhouding.HempelCultuuriseenlevendorganismejemoeterdagindaguitvoorvechtenhetvraagtenergieenbevlogenheid.Deproblemenontstaanalsdatnietwordtherkendofnogergerrkend.EsmeerIkhebenormrespectvooraldiemensendieindeavondurenonzeaanvraagformuliereninvullen.Vaakhebbenzenietzelfhettalentmaarnemenzedemoeiteomhettalentvaneenandervooruittehelpen.WiespreektovercultuurmoetzichrealiserendathspreektoverhalfNederland.AdrianaEsmeer1966AdrianaEsmeerstudeerdejournalistiektaalenliteratuurwetenschappen.Zepromoveerdeopeenstudienaarhetpopulariserenvanalfaonderzoek.Sinds2001iszedirecteurbestuurdervanhetPrinsBernhardCultuurfonds.HethoofdkantoorisgevestigdinAmsterdamdaarnaastkenthetfondstwaalfprovincialeafdelingeneneenzusterorganisatieinhetCaribischgebied.Hetfondsvermogenbedraagtcirca245miljoeneurohetjaarbudgetongeveer32miljoen.JurjenHempel1961JurjenHempelstudeerdeorkestdirectieaanhetUtrechtsConservatoriumbDavidPorcelnenKennethMontgomery.Sinds2000ishvastedirigentvanhetJeugdOrkestNederland.Injanuari2013werdhaangesteldalschefdirigentenartistiekdirecteurvanhetJoensuuCityOrchestrainFinland.HmaaktecdopnamenvoorverschillendelabelsenadviseertdeCommissieAanvragenenInstrumentenvanhetNationaalMuziekinstrumentenfonds.51 NMFMAGAZINE201552HoekleinsomsjuistParticuliereoffamiliestichtingennemensteedsmeerdeplaatsinvanvermogens-fondsen.VoorhetNMFheeftdezeontwik-kelingvoornamelkvoordelen.VeranderingDeafgelopenjarenhebbenzichnogalwatveranderingenindefondsenwervingbhetNMFvoorgedaan.DegrootsteveranderingdieookgoldvoorveelandereinstellingenindekunstencultuursectoriswelalgemeenbekendonderhetregimevanstaatssecretarisHalbeZlstrawerdin2012deoverheidssubsidievoorhetNMFbeindigd.DithadnietstemakenmeteeninhoudelkebeoordelingvanhetNMF.IntegendeelindelaatsteanalysevandeRaadvoorCultuurwerdhetwerkvanhetNMFnogvolopgeprezen.MaarnaasthetwegvallenvandeoverheidssubsidieheefthetNMFsindsdienookopeenanderbelangrkinkomensonderdeeleeninkeveermoetenlatendatzndeinkomstenuitvermogensfondsenenstichtingen.Erzndaartweeredenenvoor.IndeeersteplaatsishetvermogenvandezefondsendoordeeconomischecrisisvaakbehoorlkaangetastwaardoorermindergeldbeschikbaarisominstellingenzoalshetNMFteondersteunen.Indetweedeplaatsisdoordeingrepenvandeoverheidhetaantalinstellingendateenberoepdoetopsteunvanvermogensfondsenexplosiefgegroeid.Datresulteertopznbeurtweerineenveelkleinerbedragwatperaanvraagbeschikbaarisalsdeaanvraagalwordtgoedgekeurd.CompensatieGelukkigznertweeandereinkomstenbronnenvoorhetNMFdiecompensatiebiedenvoordeteruggang.Indeeersteplaatszndatdeinkomstenuitparticulieredonaties.Hetaantaldonateursvanhet52 NMFMAGAZINE201553NMFMAGAZINE2015NMFisdelaatstejarengestaaggegroeidendaarmeeznookdeinkomstenuitparticulieredonatiestoegenomen.Alleen2014zaghelaaseenterugvalinhetaantalparticulieredonateurs.Deverklaringvoordezeterugvalinaantalligtvoordehand.Indeaanloopnaarhetjubileumjaar2013eninhetjubileumjaarzelfbleekeenrelatiefgrootaantalmensenbereideendonatietedoen.Ditwarenvooraleenmaligedonateurs.Datkomtduidelknaarvorenuitdespecicatievanhetaantaldonateurspersoortwaarbblktdatallesoortendonateursin2014stegenmetuitzonderingvandecategorieeenmaligedonateurs.Overigensbetekendedezeterugganginaantaldonateursgeenteruggangindetotalehoogtevanhetbinnengekomenbedragaandonatieswantdatsteeginvergelkingtot2013.Kortomminderdonateursbrachtentochmeergeldopin2014.OpvallendeverschillenDeanderebelangrkestgendeinkomstenbronwordtgevormddoordeinkomstenuitparticulierestichtingenenfondsenvaakfamiliestichtingen.Erznbehalvealshetgaatomdeoorsprongvanhetvermogenvandezestichtingennogeenaantalandereopvallendeverschillentussendeparticulierestichtingenenerzdsengrotevermogensfondsenanderzds.Enigszinsgechargeerdkunjestellendatdewerkwzegeheelverschillendis.Waarjebgenstitutionaliseerdevermogensfondsendoorgaanstemakenhebtmetuitgebreideaanvraagproceduresiservaakbparticulierefondsensprakevaneensimpeleprocedure.Datbetekentmeestalookdathettdspadwaarbinneneenaanvraagafgehandeldwordtaanmerkelkkorteris.Hoeweldevermogensfondsenvaakinvergelkingtotdefamiliefondsenovereenvelemalengroterbudgetbeschikkenziejedatdeuitkeringvaneenfamilieofparticulierestichtingomgekeerdjuistvaakveelgroterisdandievaneenvermogensfonds.Ditheeftdeelstemakenmetdehierbovenbeschrevenontwikkelingvanzeerveelaanvrageneneenteruglopendbudgetbdevermogensfondsen.Anderzdszitdeverklaringinhetfeitdatfamiliefondsenvaakzelfhundoelzoekenenprocentueeleenzeerhoogdeelvanhunvermogenaannbepaaldgoeddoelbestedenwaarmeehetdaarmeedanookvaakomgrotebedragengaat.VerschuivingKortengoedvindterduseenverschuivingvangrotevermogensfondsennaarkleinereparticulierefondsenplaatsdievoorhetNMFsnellereenvereenvoudigdeaanvraagproceduresmetzichmeebrengtenmeerinkomsten.Eenverschuivingdiealleenmaarvoordelenoplevertzolkthetwarehetnietdateraandezekleinerefondsenngrootnadeelkleeftzezndoorgaansonvindbaar.Dezefamiliefondsenstaannietinfondsenboekenofopinternetjuistomdatzenietoverspoeldwensentewordenmetaanvragen.Inplaatsvandatjhenvindtvindenzjou.Datbetekentdatjeveelpubliciteitmoetmakenomjedoelbekendheidtegeven.Enzoalszovaakgeldtvoorhetschenkenvangeldisvertrouwennodig.Vertrouweniseenzaakvandelangetermn.Datbetekentdathetvaakjarenkandurenvoordateenfamiliefondstoehapteneenbudgettoekent.Overigensalsdatvertrouwenereenmaalisisdatsomsookdermategrootdatergeenrestrictiesopgelegdwordentenaanzienvandebestedingvandetoegekendegeldenietswatbvermogensfondsenwaarbbna100vanalletoezeggingengeoormerktzneigenlknooithetgevalis.VertrouwenHetNMFheeftgelukkigindelaatstejarenhetvertrouwenvaneenaantalparticuliereenfamiliefondsenmogenkrgen.Zowordensubstantileinkomstenverkregenwaarbhetnueensnietnodigisomtientallenofzelfshonderdennieuwedonateurstewerven.Envandezefondsenschonkin2013meerdandehelftvanhetbenodigdeaankoopbedragvoordealtvioolvanDanaZemtsov.EenanderfondsschonkveletienduizendeneurosvoorderestauratievaneenaantalvleugelsuitdecollectievanhetNMF.EneenderdefondsnancierdeondermeerdegeheleaankoopvandegitaarwaaropJiriTaihuttuspeelt.HetbelangvandezefondsenvoorhetNMFmagdusimmenswordengenoemdendeopkomstvandezefondsenbdefondsenwervingvanhetNMFkomtophetjuistemomentnuinkomstenuitoverheidssubsidieengrotevermogensfondsenweggevallenznofsterkznteruggelopen.HetisvanhetgrootstebelangdathetNMFblftinzettenopvergrotingvanhaarnaamsbekendheidendaarmeeophetaantrekkenvaninkomstenuitparticulieredonatiesenparticulierefondsen.heelfjnkanzijnoverparticulierestichtingenenandereinkomstenbronnen53 NMFMAGAZINE201554HetbestuurGedurendehetgrootstedeelvanhetjaar2014bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.Indecemberwerdmevrouwmr.ElsSwaabbenoemdtotzevendelidvanhetbestuur.Voordesamenstellingvanhetbestuurenoverigeinformatieomtrenthetbestuurwordtverwezennaarhetbestuursverslagoppagina70.DeCommissieAanvragenenInstrumentenDeCommissieAanvragenenInstrumentenkortwegdeInstrumentencommissieishetbelangrkstepermanenteadviesorgaanvanhetNMFenbestaatuitdeskundigenuitdemuziekwereld.Debelangrkstetakenvandezecommissieznenerzdshetbeoordelenvandeaanvragenanderzdshetadviserenoverhetaankoopbeleidendusoverdesamenstellingvandecollectieinstrumenten.Daarnaastfungeertdecommissiealsdenktankvoorhetbestuurenbureau.InhetafgelopenjaarbeslootPieterMoerenhoutoprichtervanhetNMFinverbandmetznleeftdnietlangermeerdebeenkomstenvandeInstrumentencommissiebtewonen.WelblfthdecommissieendedirectieopafstandvanadviesdienenalslidvandeRaadvanAdvies.DirigentJurjenHempeltradin2014toealsnieuwlidvandeInstrumentencommissie.HdirigeertaljarentoonaangevendeorkesteninbinnenenbuitenlandwaaronderhetConcertgebouworkestenhetRotterdamsPhilharmonischOrkestenmaakteeenlangereeksvanCDopnames.JurjenHempelMnnaamisJurjenHempelenikbendirigent.NaastmnchefdirigentschapinJoensuuFinlandbeniksinds2000vastedirigentvanhetJeugdOrkestNederland.IndielaatstehoedanigheidhebikveelvuldigenthousiasteentalentvollejongemusicivanaanbevelingsbrievenvoorhetNMFvoorzien.ToenikvorigjaarhetverzoekkreegomlidtewordenvandeInstrumentencommissiegingikgraaginopdiekansomookeensaandeanderekanthetprocesmeetemogenmaken.HetismeerdanfantastischdatNederlandeeninstellingalshetNMFbezit.Talentvollemusicivanalleleeftdenenachtergrondenkunnenzichdaarmeldeninhunzoektochtnaarjuistdatinstrumentwathunontwikkelingencarrireextrakwaliteitkanverschaffen.ErligtduseenprachtigeenverantwoordelketaakvoorhetNMFdiedeInstrumentencommissiegraagopzichneemt.GisellaBergmanNadatdedroomvaniedereklassiekemuziekstudentvoorhaarwasuitgekomeneenbaaninhetKoninklkConcertgebouworkestbleekGisellaBergmantochlieverhaarkernkwaliteittewillennalevenhetdocentschap.Zzegdederhalvehaarbaaninhetorkestopomzichvolledigtekunnenwdenaanhetlesgeven.AlsstudentegafzallesaandeZeeuwseMuziekschoolwaarzuitdroeghoebelangrkhetisomlkealtvioolleerlingvanafhetallereerstebegintelerenzninstrumentzogoedmogelktebespelen.DoorhaarjarenlangeervaringhierinenderesultatendiezmethaarleerlingenbehaaldewerdzgevraagdomzowelinRotterdamalsinDenHaaglestekomengevenaanhetconservatorium.Nubna40jaarnadatzhaareerstealtvioollessengafiszverbondenalshoofdvakdocentealtvioolaandeconBESTUURENINSTRUMENTENCOMMISSIE 55servatoriavanRotterdamenTilburg.IndezomerorganiseertGisellahaareigencursusseninhetDrentseWitteveen.ZwordtregelmatiggevraagdalscommissielidbconcourseninbinnenenbuitenlandenisvoorzittervanESTANederlandEuropeanStringTeachersAssociation.DavidKuykenTdensmnjeugdhadikhetvoorrechtmuzikaaloptegroeienaandehandvaneenmooiinstrument.Mndocentvonddatikhetkleinepianotjebonsthuisontgroeidwas.OpznadvieskochtenmnouderseenkleineBechsteinvleugeluit1923toenikeenjaarofveertienwas.Nogherinnerikmehetongelofelkegevoeltoendevleugelindewoonkamerwerdgeplaatstdietyperendeklankhetglanzendnieuwemechaniekdieheerlkegeurvangepolitoerdhout.Ditzoujarenlangmntrouwepartnerznbhetinstuderenvantallozeetudessonatesenconcerten.InmiddelsznerandereinstrumentenbgekomenenheeftmnoudeBechsteineldershopelknetzoenthousiasteenliefhebbendevingersgevonden.IkbenheelblbetrokkenteznbhetNMFomtehelpenjongepianistennetzonervaringtekunnengevenalszofhunoudersnietinstaatznomeengoedinstrumentteverwerven.Hetisvanonschatbareinvloedopjeontwikkeling.PeterStotinIkbenvoormaligsolobassistbhetResidentieOrkestentotmnpensioen2014hoofdvakdocentaanhetconservatoriumvanAmsterdamgeweest.Decontrabasheeftaltdeenzeergroteplaatsinmnleveningenomen.Hetlesgevenencoachenvanjongemenseniseengeweldiginspirerendeenbelangrkeperiodeuitmnmuzieklevengeweestenisdatnogsteeds.Tdenshetlesgevenblktalsneldatveelstudentennieteeninstrumenthebbenwathenvoldoendestimuleertomteblvengroeien.Erisvooreenmusicusnietszodemotiverenddanjarenlangtemoetenvechtenmethetinstrumentdatjounietdieklankkangevenwaarjenaarzoekt.HetNMFheeftgelukkigheelveelmusiciaaneenbeterinstrumentkunnenhelpen.ToenmdanookgevraagdwerdomlidtewordenvandeInstrumentencommissiehoefdeikdaarnietlangovernatedenken.HetNMFheeftzichzonbelangrkeplaatsverworvendathetfondsnietmeerwegtedenkenis.Hetwerkindecommissieisnaasteenheelserieuzebezigheidookzeerplezierigdoordebuitengewoneprofessioneleenookgoedesfeer.Ikhoopditdanooknogvelejarentekunnenblvendoen.FrancisWammesFrancisisgeborenengetogeninsHertogenbosch.ZestudeerdeaandeSOLlerarenopleidinginUtrechtenstonddaarnaenkelejarenvoordeklas.In1987iszegaanwerkenbhetNederlandsImpresariaatwaarzenaenigetdverantwoordelkwerdvoordeStichtingKamermuziekAmsterdamKAMenvoordevertegenwoordigingvanbuitenlandseensembles.In2000werddeStichtingKAMverzelfstandigdendeStichtingKaNMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014 NMFMAGAZINE201556mermuziekNederlandopgericht.Haarfunctiealsdirecteurvanbeidestichtingenheeftzemoetenopgevendooreenchronischeziekte.Muziekmetnamekamermuziekisnogsteedseenbelangrkonderdeelinhaarleven.Zekanzichgeenweekvoorstellenzondereenconcerttebezoeken.DeKAMheeftzichaltdergingezetvoorjongemusicizeeenpodiumgegeven.DaaromvindtzehetjnombhetNMFopeenanderemanierjongemusicitehelpen.MoniqueBartelsMoniqueBartelsstudeerdecellobJeanLouisHardyenJeanDecroos.ZemaaktejarenlangdeeluitvanmeerderekamermuziekensemblesinNederlandendaarbuitenenspeeldemetmusicialsPaulBaduraSkodaPhilippeHirshhornNobukoImaiSuzanneMildonianenViktorLiebermann.TondeLeeuwschreefvoorhaarApparenceIpourvioloncellosoloPeterJanWagemansdroegzncompositieWoraufboffenvoor2celliaanhaarop.SindslangetdwerktMoniquesamenmetCoosjeWzenbeek.DejongecelloleerlingenspeleninhaarFancyFiddlersenkamermuziekformaties.MoniqueBartelsisalsdocentverbondenaanhetConservatoriumvanAmsterdamendeSweelinckAcademievoorjongtalent.MariaKusterHetNationaalMuziekinstrumentenFondsspreekttotdeverbeeldingenverbeeldingindemuziekiseengrootgoed.HoevaakspreekteendirigentofeenanderemaestronietinbeeldenomeenpartituurteverduidelkenHetFondsismeerdanalleeneenuitleenorganisatiehetheefteenmissie.Hetinkaartbrengenvaneentalentdekwaliteitenvandeinstrumentenherkennendegoedeverbindingleggentusseninstrumentenbespelerditallesheefttotdoeldatereenessentilebetekenisontstaat.Daaruitspreektaltdweerdegrotegedrevenheidomjongemensenopwegtehelpendoorheneengoedinstrumentinhandentegevenenheneenpodiumtebieden.Vanuitmnconservatoriumtdweetikuitervaringhoebelangrkhetisstudententestimulerenendatwatvoorhenhetbesteisinhenboventehalen.IkbenertrotsopdonateurbhetNMFeninmiddelsooklidvandeInstrumentencommissietekunnenzn.Hetvoeltalseenvertrouwdverlengstukvanwatmuziekinmnlevenbetekent.EnikbenervanovertuigddathetFondsnietalleenvoormmaarookvoorheelveelanderenveelzalblvenbetekenen.SamenstellingenroostervanherbenoemingCommissieAanvragenenInstrumentenaangetredenherbenoemingCoosjeWzenbeekviooldocente19962018FrancisWammesex-directeurKAM20032016MoniqueBartelscellodocente20042017PeterStotncontrabasdocent20122016DavidKuykenpianodocent20092017GisellaBergmanaltviooldocente20092017MariaKusteroud-adjunctdirecteurCodarts20132017JurjenHempeldirigent20142018 57CoosjeWizenbeekIkzitalheellangmetveelplezierindeInstrumentencommissie.Hetisvooreenmusicusheelbelangrkeengoedinstrumenttekunnenbespelen.Eengoedinstrumentheeftveelklankkleurenendatinspireertdespeler.Hgaatveelgenuanceerderspelenalshetinstrumentgoedreageert.Goedeinstrumentengaanvaakdenanciledraagkrachtverteboven.HetNMFmaakthetjongemusicimogelkzulkeinstrumententebespelen.ZelfvindikdatikerookvanmeeproteerwanteenaantalvanmnleerlingenheefteenmooiinstrumentinbruikleenvanhetNMFendaargenietikelkelesvan.CoosjeWzenbeekvolgdehaaropleidingtotviolistebFritsKnolenDavinavanWely.Haarleerlingenvarireninleeftdvan4tot18jaar.ZgevensamenmetcelloleerlingenvanMoniqueBartelsconcerteninNederlandeninhetbuitenlandonderdenaamFancyFiddlers.MomenteelisWzenbeekalsvioolleraresverbondenaandeSweelinckacademievoorjongtalenteenonderdeelvanhetConservatoriumvanAmsterdam.Velevanhaarleerlingenhebbeninmiddelsnaamgemaaktinbinnenenbuitenlandalsuitvoerendkunstenaar.DeRaadvanAdviesbestaatper1januari2015uit18leden.DezeRaadisopgerichtomhetbureaubtestaaninallerleizakenwaarbextraexpertisegewenstofnoodzakelkis.DeledenvandezeRaadwordenoponregelmatigebasisgeconsulteerdenwordenvooronbepaaldetdaangesteld.IndeRaadzittenondermeermusicidocentenvioolbouwersenbeleidsmakers.In2014werdFrankBonariusgevraagdlidtewordenvandezeRaad.FrankBonariusispianotechnicusenstemmerensinds2002eigenaarvandegerenommeerdermaAndriessenpianovleugelsinHaarlem.HzalalslidvandeRaadvanAdvieshetNMFadviserenoveralleswatmettoetsinstrumententemakenheeft.DesamenstellingvandeRaadvanAdviesper112015VeraBethsviolisteJaapBolinkvioolbouwerFrankBonariuspianotechnicusen-stemmerFerdinandErblichaltviolistKeesHlsmannviolistRudolfKoelmanviolistBouwLemkesviolistCyrilvanLennepoud-bestuurslidNMFFredJ.LindemanvioolbouwerPieterMoerenhoutoprichterNMFAndreasPostvioolbouwerHenkRubinghviolistMarienvanStaalencellistSergeStamvioolbouwerSvenArneTepladjunct-directeurConservatoriumvanAmsterdamJaringWaltaviolistJanWnpianistClesteZewaldklarinettisteRAADVANADVIESNMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014 PQRROMYUTTENBOOGAART1999VIOLISTERYUKOELIZABETHREID1985VIOLISTEROSAVANWALBEEK1996GAMBISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014RUBENVANKRUISTUM1989CELLISTRUUDMEESTER1971CELLISTROGIERTAMMINGA1994CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014RENVANMUNSTER1989CELLISTRYOTAKAYAMA1997VIOLISTROGERREGTER1972CELLISTROOSJEREUMKENS-DILLINGH1978VIOLISTEPETERJESSEN1976CONTRABASSISTROLINVANOPSTAL1994VIOLISTERITTEOLTHOF1989PIANISTERENATEVANRIEL1971VIOLISTEROSAZARZUELAGUTIERREZ1989ALTVIOLISTEROSANNEPHILIPPENS1986VIOLISTERIKOTTO1967CELLISTRAPHAELLAENGELSBERG1989VIOLISTEQUIRINEVIERSEN1972CELLISTEQUIRINESCHEFFERS1976VIOLISTEROBINVANGAMEREN1994ALTVIOLISTRIKKUPPEN1994PIANISTRATAKLOPPENBURG1963CELLISTERICKSTOTN1982CONTRABASSISTROELANDJAGERS1980ALTVIOLISTROSALINDEKLUCK1981ALTVIOLISTEROSANNESLOOTS1996ALTVIOLISTERARESMIHAILESCU1979CELLISTPIETERDEKOE1994CELLISTQUINTNVANHEEK2003VIOLISTRADKADKSTRA-DOHNALOVA1976VIOLISTEPIETERNELTILS1999VIOLISTEROARBLASMO1987CELLISTPIAEVAGREINER1985CELLISTEPEPNMEEUWS1974CELLISTREINDERTKRAGT1989CONTRABASSISTPIETERVANLOENEN1993VIOLISTPIOTRJASIURKOWSKI1987VIOLISTREMBRANDTFRERICHS1977PIANISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014 TSSEBASTIAANVANHALSEMA1985CELLISTSIETSE-JANWEENBERG1983CELLISTSEBASTIAANDERODE1974CELLISTSASKIALEPOOLE1985CELLISTESHUANNCHAI1975PIANISTESASKIAHUISINK1981HARPISTESERAPHINESLIGTERVANGREVENSTEIN2003VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014SARAHLOUISEKAPUSTIN1981VIOLISTESANNEVANDERHORST1978CELLISTESEBASTIAANHAGEMAN1998GITARISTSIMONDANELL1989PIANISTSTEUARTPINCOMBE1987CELLISTSINANERCAN1982CELLISTSIMONVERBANDT2000CELLISTSOFIEVANDERSCHALIE1989ALTVIOLISTESHINSIHAN1994VIOLISTSARAHLYNNHUIZING1995VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014STEVENBOURNE1988CELLISTSTEPHANNIEUWESTEEG1992VIOLISTSONJASCHRAVESANDE1999VIOLISTESTELLAHYOWONLEE1978VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014SPLENDORAMSTERDAMVLEUGELSOPHIEGROOTE1988ALTVIOLISTESILVANLIKLIKUWATA1998CELLISTSERVAASJESSEN1990CONTRABASSISTTAKEHIROKONOE1997VIOLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014SZYMONMARCINIAK1983CONTRABASSISTSUZANNEVANDUUREN1986CELLISTESOPHIATORRENGA1979VIOLISTESUZANNEDKSTRA1972ALTVIOLISTESALIMMETINOVMEHMEDOV1995ALTVIOLISTSABINEPOIESZ1987VIOLISTESUSANNEBROEKHUYSEN1975VIOLISTESABINEVANLIER1988VIOLISTESIMONETROLLMO1988VIOLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014SERGEYARSENIEV1982VIOLISTSAMIRAVANDEWALLE1986CELLISTESJAANOOMEN1985VIOLISTESALOMBONNEMA2001VIOLISTESAMUELTAMARITOTERO1987VIOLIST CatharinaUngvariManonVeenendaalenGeertjevanderLindenwerkenbeidenalongeveertienjaarbhetNMF.FOTOMARIEKEWNTJES NMFMAGAZINE2015ManonVeenendaalenGeertjevanderLindenwerkenbeidenalongeveertienjaarbhetNMF.Detweedameswerkenmaaraltegraagsamen.Onlosmakelkverbondenzoujewillenzeggen.Wantookbuitendewerkvloerzoekenzeelkaargeregeldop.Vancelloduettentotgeza-menlketoekomstdroom.EnzegtueenseerlkkuntuzegemakkelkuitelkaarhoudenLENNARTVANDERSMANWezninhetmuzikaalstekamertjevanhetNMFkantoorgaanzittendeinstrumentenkamer.TemiddenvanenkelestrkinstrumentendieindepotklaarliggenvooreenvolgendebespelerzittenManonenGeertjebeweeglktewachtentothetgesprekbegint.Hettoevalwildatzallebeieenblauwvesthebbenaangetrokken.Zewarmenbeidenhunhandenaaneenkopgroenethee.RelatiesvanhetNMFschnenhetduonietzeldendoorelkaartehalen.GeregeldkrgtManoniemandaandetelefoondiezegtdatdiegenehaarnetookhadgesprokenterwldattoenGeertjewas.GeertjeweetmisschieneenredenHetisnetzoietsalsvandiehondjesendiebaasjes.Naeentdjegajetocheenbeetjeopelkaarlken.AllebeiwerkenzenuongeveertienjaarbhetNMF.ZekennenelkaardoorendoorwantalenkelejarenvoordatzcollegaswerdenbhetNMFisdehechtevriendschapontstaan.DeeersteontmoetingvondplaatsbhetNederlandsStudentenOrkestin1999.ManonspeeldecelloGeertjehoorn.DaarnavolgdehetNeonEnsemblebeidenopcello.BditorkestspeeldenManonenGeertjehuneerstecelloduet.Ookvakantiesentennistoernooitjesvolgden.ToenManonin2005bhetNMFkwamwerkenwerderweleensmethetcelloduogerepeteerdindeSintAnnenstraat.GeertjeDeeerstekeerkwamikQuirineViersennogtegenindestraat.ZeriepVeelpleziermetspelenhIkzeitoentegenManondatikhaarwerkenhetkantoorzoleukvondenvoordegrapvroegikofernieteenvacatureopenstond.EenjaarlaterwerkteGeertjeookbhetNMF.SchattigOpkantoorhangtallangetdeenpostervanCelloduoManonGeertje.HunwebsitezietergeliktuiteniszelfsvoorzienvaneenYouTubevideo.InhetbeginwarenwechttrendsettersophetgebiedvanpromotiezegtGeertje.WvondenonzepromotiealtdbeterdanonzemuziekvoegtManontoe.DeopdrachtenstroomdenbinnenmetalshoogtepunteenkleintourneenaardeDordognein2009.Hetwaseenzwoelenazomerineenafgelegenplattelandsdorpje.Hetduorepeteerdeinhetplaatselkekerkjeenvanallekantenkwamendebuurtbewonersaanlopenmetgroteschalenetenenessenwn.NahetconcertwerderbuitenonderVandiehondjesendiebaasjes61 eenboomfeestelkgeborreld.PrecieshoejejeeenFransdorpjevoorstelt.Erisnietsbehalveeenkerkjeenvftigrietenstoelen.Delaatstetdstaathetcelloduoopeenlagerpitje.ManonkreegeenkindjeLotusentoeneentweedeDanthe.EnterwlGeertjeintensiefbleefdoorspelenwerdManonsteedsangstigeromdedraadweeroptepakken.Alsmoedervantweekinderenbenjenatuurlkookplotselingeenstukvolwassener.Jewordtvaakgevraagdomtespelenomdatjejongenschattigbent.DatschattigheidsgehalteiserweleenbeetjevanafzegtManon.Nietteminkomtereendoorstart.DezenazomerreisthetcelloduowederomafnaardeDordogne.NietalleenvoordeFransewnhetduoisweeropniveauDromenZezneenovertuigendteamsamen.TussendebedrvendoorwerkenManonenGeertjeaaneennieuwconcept.MogenwehetnueindelkoveronzedroomhebbenZevertellenenthousiastoverhetideeeenCultureleSupermarktoptezetteneencafannexmuziekhonkinn.DatideekwamoptoendeOosterkerkinAmsterdameennieuwebestemmingzocht.NietzonderrisicohebbenManonenGeertjemoedighunplaningediend.Gekgenoegwerdeneentatoeagemuseumeneenbierbrouweralshetmeestkansrkaangewezen.Aandesamenwerkingbinnenhetduokanhetniethebbengelegen.Zvullenelkaaruitstekendaan.GeertjeManongelooftinwatzedoetenkandatmetdegrootsteovertuigingoverbrengen.Datiseengrotekwaliteitniettwfelenmaardoen.ManonophaarbeurtGeertjedenktjuistgoednavoordatzeietsdoet.Zewilechteenvisiebepalen.Metevennadenkenbereikjesomsveelbetereresultaten.Samenvormtdatlktmeeengoudenduo.GaatdieCultureleSupermarkternogkomenJakkwezullennatuurlknietzomaarweggaanbhetNMFroeptManon.WewerkenineenmooiteamdatgeefjenietsnelopvindtGeertjeenikbenookgewooneenbeetjeschterig.Jemoetmaarzienofjehetredtindegrotebozebuitenwereld.Hetontbreektzeechternietaanambitie.IndeogenvanManonzoudenzedestapbestdurvenzettenWemoetennodigmaareenssamennaareenhutjeopdehei.VertrouwenVaneenvertrekbhetNMFisgelukkigdusgeensprake.ManonmoeternietaandenkenIkhebintienjaarzoveelrelatiesopgebouwd.Dieverbrekenzoumeechtaanhethartgaan.ErznzelfsdonateursdiemndochterLotuseenkerstkaartsturen.Zenoemtzichdanooklieverrelatiemanagerdanfondsenwerver.Zegenietvandewarmereactiesdiezekrgtalszedenaamvaneenbegunstigerheeftonthoudenofzelfshunvakantiebestemmingnogweet.GeertjehechtdaarookwaardeaanBhetJubileumconcertkonjegeenstapverzettenoferwaseendonateurdiejewildekussen.IedereenwaszoopgetogenVoorManonenGeertjeligtdaarookdekrachtvanhetNMFkwaliteithetpersoonlkeexibiliteitenvertrouwen.BeidengevendaarophunmanierinvullingaanManonbdebegunstigersenGeertjebdemusici.Datzdievisiedelenheeftmisschientochweertemakenmetdiehondjesendiebaasjes.NaeenlangesamenwerkingbinnenenbuitenhetNMFgajetocheenbeetjeopelkaarlken.Enwordjeeengoudenduo.62 NMFMAGAZINE2015ManonVeenendaal1978isfondsenwerverenchefmarketingbhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.Manonstudeerdeeenjaarcelloophetconservatoriummaargingvervolgensalgemeneletterenstuderenwaarbzezichspecialiseerdeinkunstbeleidenmanagement.TevensheeftzedeberoepsopleidingvoorFondsenwerverBaandeIFAcademyafgerond.VoordatzebhetNMFkwamwerktezeondermeerbINGKunstzakenenbAmsterdamSinfonietta.GeertjevanderLinden1977isin2006afgestudeerdaandeVUorthopedagogiek.VlakdaarvooriszindienstgetredenvanhetNMF.Inmiddelsiszverantwoordelkvoorhetcollectiebeheerendeorganisatievandeopenbareevenementen.Haarmuzikalekennisenervaringopgedaantdenseerderestudiesaanhetconservatoriumkomeninhaarwerkuitstekendvanpas.Inhaarvretdspeeltzefanatiekcelloindiverseorkestenensemiprofessionelebarokensembles.63 NMFMAGAZINE2015643musiciachterSeraphineSeraphineSligtervanGrevenstein11jaarbespeelteen34vioolgebouwddoorLambertHounietUtrecht1994IkhebeeninstrumentvanhetNMFinbruikleensindsapril2014omdatmnleraarmopdatideebracht.Hetinstrumentiseen34vioolgebouwddoorLambertHounietin1994.EneenstokgebouwddoorAndreasGrtter.Naastmnvioolstudiezitikingroep7opdebasisschoolenspeelikhockeybZwaluwenC3enspeelikinhetCuypersEnsemble.Mneersteherinneringaanmuziekhebikeigenlkniet.Ikweetnietwatmneersteherinneringisomdateraltdalmuziekwas.IkstudeerdesonatevanMozartineklein.JekuntmsnachtswakkermakenvooreenpotjeHalliGallidelmFrozenofmnmoederslasagne.HetlaatsteconcertdatikhoordewashetjubileumconcertvanhetDomstadOrkest.Mntipvooranderemusiciisomnietzenuwachtigtewordentdenseenconcert.AmitaiAmitaiKamp11jaarbespeelteen34vioolgebouwddoorLambertHounietUtrecht1994IkhebeeninstrumentvanhetNMFinbruikleensindsvorigjaaromdathuninstrumentenmooiklinkenHetinstrumentiseen34vioolvanLambertHouniet.Naastmnvioolstudiepraatikveelenhoudikvanverhalenschrven.MneersteherinneringaanmuziekisdemooieklankdieuitmnmoedersTimoraRoslerscellokwam.Indeblageznfotosvanmmetmnmoedertoenik2jaaroudwas.Jekuntopdefotosziendatiktoenalprobeerdetestrken.Maartoenik3jaaroudwaskoosiktochvoordeviool.VroegerzeiikaltdStravinkiesi.p.v.Stravinsky.IkstudeermetveelplezierJekuntmsnachtswakkermakenomkamermuziektespelenHetlaatsteconcertdatikhoordewasgisterenophettvkanaalBravadeZesdeSymfoniePastoralevanBeethoven.MntipvooranderemusiciishoudjealtdbezigmetdemuzikalefraseringengroeiniettesnelandersalsjeopKoningsdagopstraatspeeltvindendemensenjenietmeerschattigenverdienjebnaniets.IkhebeenaantaljarengeledenineenhalfuurtdophetSpuiinAmsterdam90verdiendBentuookweleensnieuwsgierignaardemusicusachterzninstrumentWaarombe-speeltheeninstrumentuitdecollectievanhetNMFenheefthnogeenanderdaneenmuzikaallevenWselecteerden3musicivooruvanwiewmeerwildenweten.DetweejongstemusicivanhetNMFAmitaienSeraphinedienetindemuziekwereldkomenk-ken.EneenouderotinhetvakErnOlah.Eenmusicusinhartennieren.64FOTOHERAKUSYUNIANSARI NMFMAGAZINE201565NMFMAGAZINE2015ErnErnOlah66jaarbespeelteenvioolgebouwddoorEttoreSoffrittiinFerrara1912.IkhebeeninstrumentvanhetNMFinbruikleensinds1999Hetinstrumentisveelzdigsoepelikkanermeekleurenenemotiesmeeuitdrukkenhetklinktdusalsmuziekinjeoren.Eeninstrumentmeteeneigentimbremaartochplooibaarisonontbeerlkalsjemuziekinemotiewilvertalenwataltdmnprioriteitalsmusicuszalblven.Voormismuziekmakenjeinstrumentzotekunnenbespelendatjejouwluisteraarsinhungevoelswereldaanspreektennietindievandegedachten.Ikbenergblmetmninstrument.NaastmnwerkalsprofessioneelmusicusbenikreisleideropdedoormgeorganiseerdeVorstelkeMuziekreizen.Wgaannaarlandenwaarvolksmuziekeenwezenlkdeeluitmaaktvanslandscultuur.NatuurlkgaanweooknaarHongarewaarikgeborenbenwaarmuzieknetzobelangrkisalskeukenkunstenenwncultuur.Hetisvoormiederekeereenvoorrechtomtemogenvertellenoverdeverschillendemuziekenritmesoortenenwaaromdienoupreciesbdatlandhorenwaarweverblven.Mneersteherinneringaanmuziekisbmngrootvaderopschootsamenopdecimbalomspelen.DecimbalomiseenPerzischinstrumentuitde13eeeuwdiepasaanheteindevande19eeeuwdooreenHongaarseinstrumentenbouwerznhuidigevormheeftverkregen.SindsdienisditinstrumentnietmeerwegtedenkenuitdeHongaarsevolksmuziek.MngrootvaderwasbekendonderdelegendarischenaamErnecenmenkktmvolrespectaanalsmenhoortdatikznkleinzoonben.ZoveralshhebikhetnognietkunnenbrengenIkstudeeralsofikeenconcertgeef.Ikstreefernaaromgeenlawaaitemakenopmninstrumentmaariederenootzotespelenzoalsikhetbedoelenzoalsikhetwilhoren.Aandachtenhetrichtenvandeaandachtopjebewegingendiedetrillingvandesnaarvoortbrengeniswaariktdensmnspelmeebezigben.Ofikietsstudeerofrepeteerofeenconcertspeelmaaktgeenverschil.Ikwilaltdinstaatznommneigengeluideninterpretatietebepalenophetmomentzelf.Ditismnvrheidbinnenhetgeschrevennotenbeeldendiewiliknietuithandengevenenaanhettoevaloverlaten.Jekuntmsnachtswakkermakenommetanderensamentespeleninwatvoormuziekstldanookofnaareeninspirerendeinterpretatieteluisterenvaniemanddiewattevertellenheeftenzelfsvooreenadhocpartybenikbereidomwakkerteworden.HetlaatsteconcertdatikhoordewasikvindhetjammerdatdeechteHongaarevolksmuziekdiedecennialangtehorenwasindekroegjesenindemeestsjiekerestaurantsinBudapestlangzaamterreinmoestgevenaandeinternationalemuziekvoortoeristen.Bovendiendachtikdatdeoudegardeinditlanddiedezegeweldigemuzieksoortnoginlevenhieldaanhetuitstervenwasendatdejongemuzikantengeeninteressehaddenomdaarnieuwleveninteblazen.Nietsvermoedendbeniktweemaandengeledenmetvriendenmeegegaannaareenzeerstlvolrestaurantwaartotmnvreugdeenverbazingeenprimariusvan22jaaropeenmanierspeeldezoalsikdatalleenvandieoudegardehebgehoordmetsmaakairenindrukwekkendevirtuositeitZntwintigjarigebroeraandebasspeeldeookmeteenrpheidgemakentimingdieiknietopzonjongeleeftdhadverwacht.AlmetalwasheteenfantastischeenbemoedigendeervaringomtezienenhorendatdeechteHongaarsemuziektochnogherleeft.MntipvooranderemusiciisdenkhetnietGeloofhetnietenlaathetjeooknietaanpratendatmuziekmakenmoeilkisOfjezingtofjeeeninstrumentbespeeltmaaktnietuit.Hetideedathetmoeilkiswerktbeperkendbelemmerendmaaktjehopeloosenbovenalishetnietwaarhuninstrument65 IkontmoetJuliusRntgenenznvrouwYvonneinTinteietstenzuidenvanRotter-damgelegen.IndeverteachterhethuisziejedetorensvandezwareindustriebRotterdamdeluchtinstekenmaarvoorhethuisliggenzoverjekuntkkendekleiakkersvanheteilandVoorne-Putten.Hetiseenheerlkerustigeplekindena-tuurmaartegelkertdishetvlakbdecultuurvandegrotestad.Datisgeentoe-valwantcultuurennatuurspelenallebeieengroterolinhetlevenvanJulius.InhetweekendvoormnbezoekaanTinteheefthetArkovskySextetopgetredeninOostvoornenietvervanznwoonplaats.HetArkovskySextetbestaatuitzesjongemusiciwaarvanermaarliefstvfopeeninstrumentvanhetNMFspelen.JuliuszitindeartistiekecommissievandeStichtingConcertlevenOostvoornedieditconcertgeorganiseerdheeft.Hetlkteengoedmomentommethemtepraten.Overznliefdevoordemuziekoverznfamilieenznberoemdegrootvaderovermuziek-instrumentenenderelatievanJuliusmethetNMF.CatharinaUngvariBevlogensupporterMARCELSCHOPMANJuliusRntgenisnietalleenNMF-supportermaarooksupportervanFeyenoordFOTOSTEVENHEYBROEK NMFMAGAZINE2015AchterkamerIndeachterkamervanhethuisinTintestaateenSteinway.EnnietzomaareenhetisdeSteinwayvanzngrootmoederMienvanderHoevendetweedevrouwvanJuliusRntgenopaennaamgevervandehuidigeJulius.Rntgensr.18551932waseenberoemdcomponistpianistdirigentpedagoogenconcertorganisator.SamenmetondermeerDanieldeLangerichttehhetAmsterdamsConservatoriumop.Juliussr.isweliswaardeberoemdstemuzikaleRntgenmaarlangnietdeenige.Debeidezonenuitzneerstehuwelkwerdenmusicus.EngelbertwaseenbegaafdcellistenschoptehettotsolocellistvanhetMetropolitanOperaOrchestrainNewYorkendeanderezoondieookJuliusheettewerddocentvioolaanhetAmsterdamsConservatorium.OokuithettweedehuwelkvanvaderJuliuskwamenmusicivoortEdvardFrantswerdcellistbhetResidentieOrkestJohanneswerdpianistencomponistenJoachimviolistendocentaanhetKoninklkConservatorium.DatdeliefdevoorcultuurnietophieldbmuziekbeweeseenandereoomvandehuidigeJuliusFrantsdieprachtiguitspeelde.MaaromdatdezeFrantsvonddathtochteweinigtalenthadomprofessioneelmusicustewordenwerdhmaararchitect.HontwierpondermeerhetpostkantoorvanHilversumeneenaantaluniversiteitsgebouwenopdeWageningseberg.Voorznoudersontwierphop18jarigeleeftdhuizeGaudeamusinBilthovenhettegenwoordigeWalterMaasHuis.Eenbzonderefamiliedatmagjewelconcluderen.CellosTerugnaarTinteterugnaarJuliusjr.DezeJuliusgingnietprofessioneeldemuziekin.Genspireerdraaktehtdenseenreisin1964samenmetznvader.InDuitslandliepenzeletterlktegenhetprikkeldraadvanhetzerenGordnop.ZninteresseineenanderDuitslandeenDuitslanddatachterprikkeldraadzatwerdopgewekt.JuliusgingnietdemuziekinmaargingDuitsstuderen.Welheefthaltdietsmetcellosgehad.Datisnietzoverwonderlkwantzowelznoomalsznvaderwarencellist.In1913kochtopaJuliusinBerlneenkostbareGaglianocellovoorznzoonEngelbert.DecelloverhuisdemetdenieuweeigenaarmeenaardeoperainNewYork.HoeveelwereldberoemdesolistenendirigentenmoetennietbegeleidzngeweestdoorditinstrumentToenEngelbertin1958stierfgingdecellonaarEdvardFrantsdevadervandehuidigeJulius.Hwasenormblmetdecellomaarheefthemnietheellangkunnengebruiken.Eenpaarjaarslechts.Naeenhartaanvalwashetvoorhemnietmeermogelkprofessioneelophetinstrumentteblvenspelen.Overigensgebruiktehhetinstrumenttochalnietinhetorkest.DaarspeeldehopeenCastagneri.DeGaglianowastekostbaarvoorhetorkestvondh.Hetwasimmerseenomgevingwaarinwatkongebeuren.WaarschnlkmoesthdaarbdenkenaanznbroerEngelbertdieooitmetznautoachteruittegenzneigencelloaanwasgeredenwaarbdeGaglianobehoorlkbeschadigdwerd.ParadepaardjeToenznvaderoverleedkwamdeGaglianocelloinhetbezitvanJuliusjr.HzochteengoedebestemmingvoordeinstrumentenvanznvadernaastdeGaglianocellowarenerooknogeenaantalanderecellienstokken.Zelfhadhwelgeprobeerdopdecellotespelenmaarhhaderinzneigenwoordenhetgeduldenhettalentnietvoor.Welheefthjarenlangpianogespeeldtotdatzngezondheidhemdatnietmeertoestond.JuliusnamdaaromcontactopmethetNMF.HwistdatTheoOlofbetrokkenwasbdeoprichtingvaneenfondsvoormuziekinstrumenten.VoorzichtigishgaansonderenofmenbhetNMFinteressehadineenaankoop.Dieinteressewaserwelmaarerwasopdatmomenthelaasgeengeld.Gelukkigveranderdedat.Naeenaantaljarenkonditprachtinstrumentin1992tochvooreenzachtprsjedoorhetNMFgekochtworden.DeGaglianocellowashetparadepaardjevandeRntgensenJuliusvondhetbestlastigomtotverkoopovertegaan.MaarbelangrkvoorhemwasdatdecelloinNederlandbleef.DecellowasNederlandscultuurbezitenzoudatmoetenblven.Enbelangrkvondhdathetinstrumentterechtzoukomenbmensendieerzorgvuldigmeezoudenomgaan.DeoverigecellienstrkstokkengafJuliusoverigensinbruikleenaanhetNMF.NadeaankoopvandecelloisJuliusaltdheelbetrokkengeblevenbhetNMF.JuliuskreegophetMuiderslotdeerepenningvanhetNMFuithandenvanTheoOlofvanwegeznsteunbdeaankoopvandeGagliano.DaarnagingenhenYvonnejarenlangtrouwnaardejaarlksepresentatieconcertenvanhetNMF.HwerddonateurenlatertdensheteersteWeekendvanhetNMFooknogeensvrwilligerbhetNMF.Juliusvindthetbelangrkenleukomietsvoordecultuurtedoendaarzethzichdusvanhartevoorin.Datzelfdegeldtookvoordenatuurwaarinhzeergenteresseerdis.Datuitzichondermeerinhetfeitdathduinconsulentisenookeengrootvogelliefhebber.ZowelmetdecultuuralsmetdenatuurmoetjezorgvuldigomgaanvindtJulius.GoeduitgevoerdEenlevenzondermuziekkanhzichnietvoorstellen.Ofhetnuklassiekemuziekjazzofwereldmuziekisallemuziekisgoedalshetmaargoedwordtuitgevoerd.Enzondergoedeinstrumentenbeginjedaarbniets.VandaardathbevlogenmusicizoalsdejongemensenuithetArkovskySextetzograaghelptdoorzeuittenodigenvoorconcerteninOostvoorne.EndooraanditsoortmusiciviahetNMFprachtigemuziekinstrumententerbeschikkingtestellen.VorigegeneratiesRntgenshebbenkostbareinstrumentenmogenbespelennuguntdezeRntgenzeaaneennieuwejongeregeneratie.WateenprachtiggebaarJaJuliusRntgeniseenbevlogenNMFsupporter.67 NMFMAGAZINE201568TVWXYZTEUNFABER1990ALTVIOLISTWILMADEBRUN1998CELLISTENIEUWEBRUIKLENERIN2014VEERLESCHUTJENS1991CELLISTETESSAHELDER1987CONTRABASSISTEWILLEMNKNDLER1986CELLISTETIMDEVRIES2000VIOLISTTESSELHERSBACH1990VIOLISTETEODORANEDYALKOVA1990CELLISTETANYASCHAAP1976VIOLISTETALITHAMUGGE1997HARPISTETOMVANLENT1976CELLISTTOSCAOPDAM1988VIOLISTEWILLEMSTAM1988CELLISTVERABEUMER2001VIOLISTETIMBRACKMAN1993VIOLISTTMENHUISINGH1979VIOLISTTHOMASVANGEELEN1988CELLISTTHEODOORHEYNING1999CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014TEUNGODSCHALK1987CONTRABASSISTVIKTORYUANDONGMATTSSON1992PIANISTVINCENTOLDENBURG1989PIANISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014WILLIAMMCLEISH1992CELLISTNIEUWEBRUIKLENERIN2014YOTAMGATON1986VIOLISTWIESJENUIVER1989VIOLISTETINEKEDEJONG1964VIOLISTEVALERIESCHNEN1995VIOLISTEYUKIEYAMAGUCHI1977VIOLISTEYINGSHANHU1999PIANISTEVIOLADEHOOG1955CELLISTEXAVIERVANDEPOLL1995VIOLISTWYTSKEHOLTROP1994CELLISTEZAYNABMARTIN1988CONTRABASSISTEYANNICKHIWAT1988VIOLIST 69BeleidAanhetuitgangspuntvanhetbeleidzoalsdaternuligtzalnietgetorndworden.Hetdoelblftommusicienmuziekstudentenaaneenbhenpassendinstrumenttehelpen.DedoelgroepvanhetNMFblftdegroepvanprofessionelebeoefenaarsvanmuziekenvanhendiedatwillenworden.DaarbdientnadrukkelkopgemerkttewordendatooknietklassiekemusicidoorhetNMFgeholpenzullenworden.AankoopbeleidIndeafgelopenjarenheefteraleenverschuivingplaatsgevondeninhetsoortaankopenvanhetNMF.Erznveelminderaankopengedaanmaarwelmeteengemiddeldhogereaankoopprs.Dezeontwikkelingzalzichblvenvoortzetten.Daarnaastzullenincidenteelinstrumentenofstokkenwordenaangekochtdieopprojectbasisgebruiktzullenkunnenwordenietswatvroegerveelmindergebeurde.ErvaltdelaatstejareneenstgingvanhetaantalaanhetNMFgeschonkeninstrumententebespeuren.Datbetekentookdaterminderinstrumentenhoeventewordenaangeschaftendatdenadrukbhetaankoopbeleidnogmeerdanvoorheenopkwaliteitdanopkwantiteitzalkomenteliggen.CultureelerfgoedHetNMFblfthetbewarenvancultureelerfgoedalseenbelangrkdeelvanznwerkbeschouwen.BdeverdereuitbouwvanzncollectiezalgetrachtwordeneenvoordeNederlandsevioolbouwevenwichtigeenveelzdigesamenstellingtebereiken.Uiteraardblftbhetaankoopbeleidhetbelangvandepotentilebruikleneraltddeeersteprioriteithebben.MaarwaargelkwaardigekeuzeskunnenwordengemaaktzalprioriteitgegevenwordenaanHollandsemeesterszowelantiekealshedendaagse.EducatieprojectenHetNMFisvanmeningdatalleenhetuitlenenvaninstrumentennietvolstaat.Eenkostbaarinstrumentterbeschikkingstellengeeftdeontwikkelingvandemusicusinkwestieeenzeerkrachtigeimpuls.Maardaarnaastspelentallozeandereelementeneenrolomeenmusicussuccesvoltekunnenlatenzn.HetNMFzalaandezeelementenzomogelkinsamenwerkingmetandereorganisatiesopditgebiedmeeraandachtgaanschenken.Paszolevertdeinvesteringineeninstrumenteenoptimaalresultaatvoordemusicus.DefondsenwervingDefondsenwervingvanhetNMFismetnameophetgebiedvaninkomstenvanparticulierensuccesvol.HetNMFrichtzichookbewustopdiegroep.NietalleenisereengrotegroepvermogendeparticuliereninNederlandhetwegvallenvannofmeerdereparticulieredonateursisveelminderernstigdanhetwegvallenvaneenstichtingoffonds.BovendienzndeparticulieredonateursvanhetNMFdoorgaansbuitengewoontrouw.DiegenendiemeerdaneenmaaleendonatieaanhetNMFdoenblvenvaaklanghetNMFsteunen.Defondsenwervingbstichtingendaarentegenisvaakgecompliceerdendeopbrengstenuitdezevormvanfondsenwervingznvaakgeoormerktwateenzekereinexibiliteitmetzichmeebrengt.Tenslottewaarhetvermogenvanstichtingenenfondsendeafgelopenjareninomvangveelalteruggelopenisisbparticulierenhetomgekeerdehetgeval.Redentemeeromdeaandachtvooralopparticulierenterichtenenopparticulierestichtingenenfondsen.HetvergrotenvandenaamsbekendheidvanhetNMFblfthierbvanprimairbelang.Amsterdam28februari2015drs.MarcelSchopmandirecteurDETOEKOMSTNMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014 NMFMAGAZINE201570Hetjaarnahet25jarigJubileumlietvoorheteerstsindslangetdeenterugganginhetaantaleenmaligedonateurszien.Tegelkertdwerdditverliesmeerdangecompenseerddooreenstgingvandetotaleinkomsten.Meerinkomstenmetminderdonateursdus.HetNMFkandustochmettevredenheidterugkkenophetafgelopenjaareenstemeerdoordeforsestgingvanhetaantalschenkingenaaninstrumenten.HelaaskonnahetsuccesvanheteersteweekendvanhetNMFin2013eentweedeweekendin2014geendoorgangvinden.Hetbestuurisverheugdteconstaterendatdezetweedeeditiein2015welgerealiseerdlktteworden.VerantwoordingsverklaringInterntoezichtHetNMFwerktvolgenseenbestuursmodelwaarbhetbestuurhetmerendeelvanzntakengedelegeerdheeftaandetitulairedirectie.Erisdussprakevaneentoezichthoudendbestuur.Dedirectiegeeftrichtingaandeorganisatiezorgtvoorhetverwervenvandenodigemiddelenenhetbestedendaarvanenzorgtvoorhetadequaatfunctionerenvandeorganisatieinhetalgemeen.Dedirectieisduszowelbeleidsinitirendalsbeleidsuitvoerend.Hetbestuurhoudttoezichtophetbesturendoordedirectiezoweldoormiddelvanpreventieftoezichtvoorafwordenplannentergoedkeuringvoorgelegdalsookdoortoezichtachterafhetfunctionerenvandestichtingwordtkritischgevolgdenzonodigwordtingegrepen.DebevoegdhedenvandedirecteurvanhetNMFwordenomschreveninhetdirectiestatuut.NaastdedirectiebestaatdeCommissieAanvragenenInstrumentendieonafhankelkvandedirecteurrechtstreeksadviezenenaanbevelingenaanhetbestuurgeeft.EvenzeergeldtditvoordeledenvandeRaadvanAdviesdieditopindividuelebasiskunnendoen.Hierdoorisgegarandeerddatdedirectiezelfgeenbeslissingenkannemenoverdeaanschafvaninstrumentenenofhetgoedkeurenvaneenaanvraagvooreenmuziekinstrument.Deledenvanhetbestuurverklarendevolgendeprincipesopgenomenindeartikelen4lid1.A4lid4en4lid5.2.vanhetReglementCBFkeurteonderschrvenbinnendeinstellingdientdefunctietoezichthoudenvaststellenofgoedkeurenvanplannenenhetkritischvolgenvandeorganisatieenhaarresultatenduidelktezngescheidenvanhetbesturendanwelvandeuitvoering.deinstellingdientcontinutewerkenaaneenoptimalebestedingvanmiddelenzodateffectiefendoelmatiggewerktwordtaanhetrealiserenvandedoelstelling.deinstellingstreeftnaaroptimalerelatiesmetbelanghebbendenmetgerichteaandachtvoordeinformatieverschafngendeinnameenverwerkingvanwensenvragenenklachten.Tdenshetverslagjaar2014vergaderdenbestuurendirectieviermaal.VastegespreksonderwerpenwarendaarbdenancilesituatievanhetNMFtoekomstperspectievenderapportageengoedkeuringvandeaanbevelingenvandeInstrumentencommissiedevaststellingvanhetaankoopbudgeteenoverzichtvandefondsenwervingendedaarmeeverbandhoudendeactiviteitenenpersonelezaken.OokdesamenwerkingsverbandentussenNMFenderdenwarenregelmatigonderwerpvangesprek.Ookstelthetbestuurindevergaderingendebegrotinghetjaarverslagendejaarrekeningvast.Naastdebovengenoemdevergaderingenisermetregelmaatcontacttussendedirecteurenindividueleledenvanhetbestuurovereenvariteitaanonderwerpen.Elkjaarwordtdoordevoorzitternaconsultatievandeoverigebestuursledeneenfunctioneringsgesprekmetdedirecteurgehouden.Ervindtookjaarlkseengesprekmetpenningmeesterenaccountantplaats.SamenstellingvanhetbestuurHetgrootstedeelvan2014bestondhetbestuurvanhetNMFuitzesleden.Indecemberwerdmr.ElsH.Swaabtoegevoegdaanhetbestuurdatsindsdiendusuitzevenledenbestaat.HetNMFstreefternaarhetbestuurzosamentestellendatallenoodzakelkesoortenkennisencontactenvertegenwoordigdzn.NaastalgemeenbestuurlkeelementengaathetdaarbookmetnameomkennisvanhetNederlandsemuzieklevenenkennisvaninstrumenten.Debestuursledenhebbenalleneengezamenlkebevoegdheidmetanderebestuurders.BESTUURSVERSLAG 71prof.ir.W.DikVoorzitterRaadvanAdviesConnektVoorzitterBrabantseStichtingvoorOndernemendheidVoorzitterEUPowerNetTeamAmbassadeurHabitatforHumanityNederlandFreelancehoogleraarTUDelftdhr.H.HollanderRAPartnerCleantechSustainabilityservicesPenningmeesterChildAtVentureVakjurylidKoningWillemIprsplaquettevoorduurzaamheidmr.J.W.P.VerheugtRaadsheer-plaatsvervangerinhetgerechtshofteAmsterdamRechter-plaatsvervangerinderechtbankteAmsterdammr.S.A.ReininkAlgemeenDirecteurHetConcertgebouwNVVoorzitterStichtingG.RibbiusPeletierjr.totbehoudvanhetLandgoedLinschotenLidRaadvanToezichtNationaalMuseumSpeelklokLidRaadvanAdviesNexusInstituutLidRaadvanAdviesStichtingHetNationaleParkDeHogeVeluweLidBestuurStichting4meiconcertLidbestuurStichtingTjardusGreidanusmr.D.C.BaronvanWassenaerLidINGLeadershipCouncilGlobalHeadNetworkRegentStichtingTwickelteDeldenRegentStichtingRCOAKteAmsterdamVoorzitterStichtingJacobavanWassenaerFondsVoorzitterStichtingVanPoelgeestLemstraBouwstenenvoorDierenbeschermingLidBestuurIr.H.G.BoumeesterFoundationmw.drs.S.C.WolffLidBestuurWWFSchweizAdviseurArtistsforNatureFoundationLidbestuurStichtingNatuurZnZakelkleiderNederlandseFluitAcademieVoorzitterStichtingMiradormw.mr.E.H.SwaabArbitermediatorLidTuchtraadFinancileDienstverleningLidgeschillencommissieDSBBankVoorzitterSTAKMaarsenGroepLidRaadvanCommissarissenCEDHoldingB.V.LidRaadvanAdviesNederlandseOrdevanAdvocatenVice-voorzitterensecretarisRaadvanToezichtStichtingAntonivanLeeuwenhoekZiekenhuisVoorzitterPensioenraadZorgenWelznLidbestuurSTAKGoudseVerzekeringenBVLidRaadvanToezichtGerritRietveldAcademieVoorzitterOerolFestivalVoorzitterRaadvanCommissarissenWSWVoorzitterCollegevanRegentenFondsSluytermanvanLooVoorzitterBestuurFonds21LidRaadvanToezichtStichtingJeroenBosch500VoorzitterRaadvanToezichtMuseumKranenburghBergenNMFMAGAZINE2015JAARVERSLAG2014DebestuursledenvanhetNMF NMFMAGAZINE201572Hetbestuurkrgtgeenvergoedingvoorznwerkzaamheden.Deledenhebbendemogelkheideenonkostenvergoedingvoorgemaaktereisentelefoonkostentenbehoevevandestichtingteontvangen.Hiervanisin2014zeerbescheidengebruikgemaakt.HetbestuurheefthetsalarisvandedirecteurvastgesteldconformdeAdviesregelingvandeVFIdeoverkoepelendebrancheorganisatievoorGoedeDoelen.Vooreentoelichtingopbovenstaandewordtverwezennaardejaarrekening2014.Amsterdam28februari2015Prof.ir.W.DikvoorzitterDitbestuursverslagisgebaseerdopdevoorlopigecfersover2014.Hetdenitieveverslagwordtgepubliceerdbdejaarrekening2014teverschneninmei2015.SamenstellingenroostervanherbenoemingfunctieaangetredenherbenoemingProf.ir.W.Dikvoorzitter2001n.v.t.Dhr.H.HollanderRApenningmeester20062018Mr.D.C.BaronvanWassenaersecretaris20022015Mr.J.W.P.Verheugtvice-voorzitter19942016Mr.S.A.Reinink20082016Mw.drs.S.Wolff20092017Mw.mr.E.H.Swaab20142018FOTOHENKVEENSTRA NMFMAGAZINE201573ANDRDODDEHaarlangerodeharenzienwevaakwap-perenalszemandolineofvioolspeeltindebandvanBlaudzun.MaarhetmuzikalekunnenvanJudithvanderKlipgaatveelverderdandat.Zespeeltklassiekpopendanceinallerleisamenstellingen.Eencon-stantefactorinhaarmuzikaleloopbaanishaarachttiendeeeuwseCuypers-viool.CuypersviolenzneigenlkdeNederlandsetegenhangervanStradivarius.Hetznzeergewildeinstrumentendierond1800inDenHaaggebouwdwerden.Depreciezeleeftdismoeilktebepalen.Inmnvioolziteenetiketwaar1748opstaatmaardatiserwaarschnlklateringeplakt.Datdeedmenvroegerwelvaker.ZoziterinveelviolenookeenStradivariusetiket.MensendenkendanikhebeenechteStradivariusikbenrkMaardatzegtniets.HetbetekenthoogstensdatdevioolgebouwdisnaareenmodelvanStradivarius.Doordetemperatuurverschillenophetpodiumschietenmijnstemknoppensomslos NMFMAGAZINE201574BolletjeJekuntaandezevioolmeteenziendatheenlangenbewogenlevenachterderugheeft.Hvertoontveelgebruikssporenvanvoorgaandeeigenaarsentekenenvanreparatiesenhetonderhoudaandelak.Inhethoutstaannogoudeafdrukkenvanhoutklemmen.Indeklankkastvondikeenbolletjedatbestonduitallerleikleurenhaar.Hetisfascinerendtewetendatdieharenzeerwaarschnlkvanbespelerszngeweestdieallangnietmeerleventerwldezevioolernogsteedsis.NuancesAlsjeechtgoedwiltlerenspelenmoetjeeeninstrumenthebbendatallenuancesvanjespelkanweergeven.Deviolendieikhiervoorhadwareneigenlknietgoedgenoeg.Zewarentebeperktenderesponswasnietpreciesgenoeg.HetconservatoriumheeftmdaaromaanbevolenbhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.DatFondsheefttopklasseinstrumenteninbeheervoorstudentenenberoepsmusici.Hetiseeneeromvooreeninstrumentvanheninaanmerkingtekomen.ZelfzouikdezeCuypersvioolnooithebbenkunnenbetalen.Eenfatsoenlkenieuwevioolkostminstens6000euromaareentjevanbovendetienduizendiszekergeenuitzondering.Oudebzondereviolenvaneenbekendebouwerkunnennogvelemalenduurderzn.Ikhouheelveelvanoudeinstrumenten.Erznfantastischenieuwevioolbouwersmaardieinstrumentenhebbennoggeengeschiedenis.Daarkomtbdatjevaneennieuwevioolnooitpreciesweethoehuiteindelkzalgaanklinken.Hetduurteentdvoordathethoutisuitgewerktenhetinstrumentisingespeeld.TrillingenEenvioolkanakoestischveelgeluidproducerenmaarzodraikmeteenbandspeeloverstemtderesthemhelemaal.Danblfternietsovervanzonviooltje.Ondanksdathetgeluidvaneenvioolvlakbjeoorwordtgemaakt.BBlaudzunspeeldeikeerstopeenelektrischevioolovereenversterker.Datklonkbestgoedmaartegenwoordiggebruikiklievereenakoestische.Datgeluidlktmeeropdatwatikophetnieuwealbumhebingespeeld.Jevoeltbeenakoestischeviooldoordeholleklankkastdetrillingenvandevioolinjelichaam.Integenstellingtoteenelektrischewaarbervaaknauwelksofgeensprakevaneenklankkastis.DeviooldieikbBlaudzungebruikwordtversterktviaeencontactmicrofoontje.Onzegeluidsmanzetereffectenopalsgalmofdelayenzelfgebruikikinbepaaldestukkeneenoctaverpedaal.StemmenVioolspelenineenbandkansomsbestlastigzn.Doorhethardegeluidomjeheenishetveellastigeromjezelfgoedtekunnenhoren.Wanneerjeeenvingerletterlkeenmillimetertehoogoftelaagplaatstmaaktdatalhetverschiltussenvalsofzuiver.Ditkomtomdateenvioolgeenfrettenoftoetsenheeft.Jezelfperfectkunnenhorenisdaaromheelbelangrkomzuivertekunnenspelen.DesnarenvaneenvioolwordenvanafdeAgestemdinreinekwinten.Ineenbandstemtiedereenmeteenstempedaaldatgebruikmaaktvaneenzwevendestemming.Ditiseensoortcompromisennetietsandersdanhoeeenvioliststemt.Alsmnstemknoppendoordetemperatuurverschillenophetpodiumlosgesprongenznbenikgenoodzaaktomsneltdenseennummerinalhetlawaaiopmnstempedaaltestemmen.Hetverschilcorrigeerikvervolgensdoordeafstandenindegrepenietsaantepassen.Danishetessentieeldatikmezelfgoedkanhoren.Gelukkiggebruikiktegenwoordigaltdinearsmonitorswaaropikmzelflekkerhardkanzetten.RespectIkdenkdatdeviooleenvandemoeilksteinstrumentenisomtelerenspelen.Hetluistertergnauwhoejejevingersplaatstenhoejedestrkstokgebruikt.Jemoetookeengoedgehoorontwikkelenenveelkrachtinjevingerskrgenzodatjezeprecieskuntplaatsen.Datkostgewoontd.Hetlerenmakenvaneengoedvibratoduurtooklang.Jemagminstensdriejaaruittrekkenvoordatjehetvioolspeleneenbeetjebeginttebeheersen.Ikhebveellesgegevenaankleinekinderenenhebrespectvoorhunoudersdiehettypischebeginnersgekrasthuismoetendoorstaan.Daardoorhebikookrespectgekregenvoorwatmnoudersdestdsmetmhebbenmoetendoormakenhaha74 NMFMAGAZINE201575CuypersvioolBouwerJohannesFranciscusCuypersBouwjaaronbekendeindachttiendeeeuwHerkomstDenHaagHoutsoortenvurenhoutesdoornhoutebbenhoutBereikca.vieroctavenStemmingsnarenG3D4A4E5A4440HzalsstandaardLengtebody353cm75 CatharinaUngvariPieterdeKoeiseenjeugdigecellistvoorwiedetoekomstgloort.KeesVlaardingerbroekiseenartistiekleiderdiealmenigtrendheeftgespot.FOTOMARIEKEWNTJES NMFMAGAZINE2015PieterdeKoeiseenjeugdigecellistvoorwiedetoekomstgloort.KeesVlaardin-gerbroekiseenartistiekleiderdiealme-nigtrendheeftgespot.Samenlezenzedetdgeest.Naastmusicidiefexibelerwerkendanooitzienzepoliticidiezichblindstarenopdemarkt.Nederlandiseenmuzikalegrootmachtmaarwaarisdeambitieombdetopteblvenho-renGUIDOVANOORSCHOTAanhetkantoorvanhetNationaalMuziekinstrumentenFondsNMFloopjegemakkelkvoorb.MaarhoediephetookverstoptzitineenzsteegvandeWarmoesstraatPieterdeKoeweethetoudstestenenpandvanAmsterdamblindelingstevinden.Dejongecellistbetreedtdetegelvloeruit1380welvaker.InznrugkofferzittendecellovanMarinoCapicchioni1944endestrkstokvanAndreasGrtter2001diehallebeiinbruikleenheeftvanhetNMF.Onderhet16deeeuwseplafonddatisbeschilderdmetkleurigerankenenarabeskentreftdemuziekstudentKeesVlaardingerbroek.HisdeartistiekleidervandeStichtingOmroepMuziekdeafgeslankteopvolgervanhetMuziekcentrumvandeOmroep.Sinds2006blaastVlaardingerbroekzncreativiteitinDeVrdagvanVredenburgdeNTRZaterdagMatineeenHetZondagochtendConcert.In2013kreegherbovendienhetRadioFilharmonischOrkestenGrootOmroepkoorb.Eenbreedclubjezegthmetmusicidieinhungedrevenheidenenthousiasmetothetuiterstegaan.Niettegelovenhoekorthunnachtensomszn.Zehoudenhetalleenvolomdatzezogepassioneerdzn.Eenjongehondeneengeroutineerdevossamenbuigenzezichoverhethedendaagsemuzikantenvak.Hetwerkveldisturbulentvindenzeallebei.IkdenkdatdeeisendieaanmusiciwordengesteldhogerzndantwintigdertigjaargeledenzegtPieterdeKoe.StukkenhogerbevestigtKeesVlaardingerbroek.BhetRadioFilharmonischOrkestenhetGrootOmroepkoorzieikzesomsafgebeuldrondlopen.Deomroepmusicikunnennietmeerrekenenopeenbaanvoorhetleven.EnalleenklassiekemuziekspelenVergeethetmaarzegtVlaardingerbroek.Innovember2014werktenwebvoorbeeldmeeaandeherdenkingvandeMH17ramp.ErstondnietalleensymfonischwerkvanBernardZweersophetprogrammawebegeleiddenookMarcoBorsatoinznliedVooraltd.Onzemusicimoetenvanallemarktenthuiszn.HetgaatvaneenwereldpremireindeNTRZaterdagMatineenaareenshowopLowlandsvaneentvprogrammaovereducatienaareenBrucknersymfonievooreenzaalvolpopfans.OrkestMorgenstondPieterdeKoeherkentdementaleveerkrachtdievandeHilversummerswordtverlangd.ZelfvulthzndagenooknietalleenmetstuderenaanhetKoninklkDenkeninmogelijkheden77 ConservatoriuminDenHaag.HspeeltinhetAnimatoKwartetzitinhetArkovskySextetimproviseertinhetensembleDaMuenduiktopbdefunkrockbandStaalmeesters.Zekerinhetbeginvanjecarrirezegthwiljealletouwenuitgooien.EenvandietouwenreiktzelfstotindevolkswkenvanDenHaag.MethetorkestMorgenstondtrektDeKoeerregelmatigopuit.NaarscholenwaarzeworkshopsgevendieuitmondenineenliedopmuziekvandecomponistTheoVerbey.NaarwinkelcentrawaardeschoolkinderenhunliedzingenenMorgenstondinhetvoorbgaaneenpaarklassiekestukkenspeelt.DeKoeWehebbenookeenseenpaalneergezetmetdetekstdirigeerons.Janenallemankwameropaf.AndertekendestdszojuistheefthzneigenbedrfjeopgerichtCellistPieterdeKoe.EenrotklusvondhaldatregelwerkvoordeKamervanKoophandelendeBelastingdienst.Maarhetmoestanderskonhgeenfacturenschrven.Netwerkeneenwebsiteprenmarketinghethoortertegenwoordigallemaalb.Helaaskrgjenietvanzelfeenmanagertoegewezen.Dusmoethookpersoonlkafrekenenmetlastigeverzoeken.InhetRksmuseumzouDeKoeeenvoorstellinggevenmeteendansgroepbreakdanceopBachimprovisaties.Kreeghvandeopdrachtgeverdevraagofhooknogwatkonspelenbbinnenkomstvandegasten.EnojaHetNationaleBallettradopdestervendezwaanvanSaintSanshadhzekerwelparaatDeKoeOrganisatorengaanerklakkeloosvanuitdatjeoveralinthuisbentmaarzevergetenhoeveelvoorbereidingstdenenergieditsoortextradingenvergt.VlaardingerbroekEnvergeetdefysiekebelastingniet.Mensenhebbengeenideehoehetisomanderhalfuurachterelkaartemoetenstrken.NieuwewaarheidSindsdejaren1960ishetmuzieklevensterkveranderd.MetknpkikkersenratelsverstoordenNotenkrakersalsLouisAndriessenenReinbertdeLeeuwin1969eenoptredenvanhetConcertgebouworkest.PioniersalsGustavLeonhardtenFransBrggenherontdektendemuziekuitMiddeleeuwenRenaissanceenBarok.Schouderaanschoudernamendezerevolutionairenhetlandschapopdeschop.Orkestenenstrkkwartettenkregenconcurrentievanensemblesvooroudenieuweengemproviseerdemuziek.JaloerskeekdewereldnaardeHollandseveelzdigheid.WattoengebeurdewasradicaalzegtKeesVlaardingerbroek.ErtradeengeneratieaandieergensSchlussmeewildemaken.Zezeidenbamditisnzewaarheid.DeKoeMaarwaarheidsdenkeniskillingdansluitjeanderemogelkhedenuit.VlaardingerbroekVeelvandienieuwewaarhedenblekenachterafdanooknietwaar.Gelukkigneigenmusicitegenwoordigeerdernaarhetinclusievedenken.Eenbelangrkeontwikkelingvindikdathedendaagsecomponisteninhunmuziekpopjazzenwereldmuziektoelaten.Ofzewerkeninterdisciplinair.Ofzeschrvennietlangervoordeconcertzaalmaartrekkeneropuit.DeKoeHetmuzieklevenverandertsnelinpositievezin.Vandeanderekantmoethetdenkeninmogelkhedennietuitgroeientothetnieuwedogma.VlaardingerbroekDatkanhetgevaarznanythinggoes.Maaktnietuitwatjedoetalshetmaarleukis.DeKoeMuziekmoetwelkwaliteithouden.VlaardingerbroekAndersverwaterthettotaal.BiermeeZndroomzegtPieterdeKoeiseenprofessioneelstrkkwartet.Klinkttraditioneelmaarhzouergrenzenmeewillenverleggen.Werkenmethedendaagsecomponistencrossoversopzettenmetdansers.Ofeenvideoclipwaaropeenkunstenaarietscreertterwlwspelen.Alsjemuziekvisualiseertbegrpenmensenhetvaakbeter.EnnatuurlkplaatsjezonlmpjeopYouTubedatdoenpopartiestenook.KeesVlaardingerbroekVanpopkandeklassiekesectornogveelleren.NeemdebelichtingwieheeftooitbedachtdathetvolstaatomovereenorkesteengroteplasgeellichtuittestortenDeKoeIkweetzekeralsBeethovenzoulevenhadhdemogelkhedenvannugebruikt.VlaardingerbroekJehoortweleensschamperendathetklassiekerepertoireverouderdismaardatlktmeonzin.Datwehetvaakteouderwetsbrengeniswatanders.VorigjaarspeeldenweinTivoliVredenburgdeZevendesymfonievanBruckner.Vooreenpoppubliekmetdjenspecialebelichtinghetbiermochtmeedezaalin.Aanvankelkdachtenwewaarbeginnenweaanditkantotaalfoutlopen.MaardepopprogrammeurstuurdeeenprimamailrondmensenkomluisterenditwiljenietmissenDeKoeZomoetjehetaanpakken.VlaardingerbroekEnwatgebeurdeerGeenbiertjekwamdezaalin.Hetpubliekzatvoorbeeldigteluisterenenhadhelemaalnietdebehoefteomdoordemuziekheentekletsenoftetelefoneren.DeKoeHetclichbeeldvaneenconcertzaalisdatvaneenminigevangenisnietpratenniethoestenjemagzogenaamdniks.Hetismaarnethoejehetpresenteert.78 NMFMAGAZINE2015HipsausjeAanvernieuwendeimpulsengeengebrek.TochdenktKeesVlaardingerbroekbestaatervoordetraditioneleuitvoeringvanbepaaldrepertoiregeenalternatief.WieeenMahlersymfonieinvollegloriewilhorenheefthetliefstdathwordtuitgevoerddooreenprofessioneelorkestindebestdenkbareakoestischeomgeving.VoordiepraktkblftvolgensmeenbasiszekerindeRandstad.Maarmetalleenmooieconcertenspelenoptraditionelelocatiesgaatklassiekemuziekhetoptermnnietredden.DeKoeEnmetslechtdoordachtevernieuwingenevenmin.Jekuntnietzomaarergenseenhipsausjeoverheengooienendenkendathetnieuwepubliektoestroomt.Klassiekemuziekheeftzongrotezeggingskrachtalsjedaarmeeietsvermengtmoethetvanhetzelfdekaliberzn.VlaardingerbroekOfhoger.DeKoeTochdenkikdatdetoekomstleukwordt.Overvftigjaarznerheusnogfantastischeconcerten.VlaardingerbroekVergeetnietdatwedegrootsteerfenisvandemenselkegeestbeheren.Daaromvindikhetbezuinigingsdebatvandeafgelopenjarenzokortzichtig.Desfeerwaswelheelergvanwatvanwaardeisbepaaltdemarkt.Maaropdemarktkunjegeenmuzikaleinfrastructuurbouwen.Educatieconservatoriazalenenorkestenjemoeterininvesteren.Dieurgentiemisikbdepolitiek.WezndeachttiendeeconomieopaardeNederlandiseenmuzikalegrootmachtmaarwaarisdeambitieombdetopteblvenhorenDeoverheidmoetdebasisvoorwaardenblvenscheppen.DeKoeMetcultuurvermarktjebovendienjeland.Wiedatweggeeftverliestznidentiteit.VlaardingerbroekIkhadhetnietmooierkunnenzeggen.KeesVlaardingerbroek1962KeesVlaardingerbroekstudeerdemuziekwetenschap.HisdeartistiekleidervandeStichtingOmroepMuziek.OnderznverantwoordelkheidvallennietalleendeVrdagvanVredenburgdeNTRZaterdagMatineeenhetZondagochtendConcertmaarookhetRadioFilharmonischOrkestenhetGrootOmroepkoor.EerderwerktehvoorVARAAVROendeRotterdamseDoelen.TevensishlidvandecommissiemuziekvanhetPrinsBernhardCultuurfonds.PieterdeKoe1994PieterdeKoebegonopznvierdemetcellospelen.OpznachtstewerdhtoegelatentotdejongtalentafdelingvanhetKoninklkConservatoriuminDenHaagwaarhsinds2012debacheloropleidingvolgt.Alssolistenkamermusicuswonhprzenopnationaleconcourseneninternationalepodia.ZnItaliaansecelloCapicchoni1944enznstrkstokGrtter2001znterbeschikkinggestelddoorhetNationaalMuziekinstrumentenFonds.79 NMFMAGAZINE201580NMFMAGAZINE2015FRITSSCHUTTEAlsikmetmnautodeIndustriestraatinhetBelgischeRuiseledeopdraaimoetikevenwennenaandegedachtedatergensopditbedrventerreineenvolledighandgemaaktefortepianonaareenelegantmodelvanAntonWalteruitdeklassiekeWeenseperiodeopmzalstaantewachten.Opmaandagochtendlktdebedrvigheidnogvertezoekenendezachtezondiedoordemistheenschntgeeftmehetgevoeldathetzondagis.DegpsherkenthethuisnummernietenikvolgdekleinebordjesmetdenaamPianosMaenetotikhetterreinoprdvaneenimposantbedrf.IkbetreedhetdomeinvaneenhypermoderneondernemingZoindrukwekkendalshetcomplexopmoverkomtzobescheidenengastvrzndemensendiemebbinnenkomstontvangen.IkbenexactoptdmaarderestvandeNederlandseafvaardigingisverlaatdoorles.ChisMaenevatdevertraginglaconiekop.HzegtereigenlkaltdalrekeningmeetehoudendatmenvanuitNederlandeenhalfuurtjelateraankomtdangepland.Hetbiedttdvooreenrondleidingdoorhetbedrfenwerakeningesprek.Chrislegtuithoehopgroeidetussendepianosenvleugelsindewinkelvanznoudersendeklavecimbelsdieznbroerbouwde.Vanuitdedrangomookzelfietstebouwenmaaktehalstieneralzneerstefortepiano.Welopendoordeshowroomdeconcertzaaldeverschillendeenormewerkplaatsenhtoontdeindrukwekkendehoutopslagenlaatdegeavanceerdemachinesziendiehetmogelkmakenomookdemeestcomplexerestauratiesvanmodernevleugelsuittevoeren.Chrisverteltdathvaakbekritiseerdisgeweestomdathafweekvandestandaardomzichinnaspecttespecialiseren.Hlegtuitdatjuisthetomarmenvanhethelevakgebiedheeftgeresulteerdineenzeerwaardevollekruisbestuivingvantechnischeenartistiekekennisendathookeennancilebasisheeftkunnencrerenwaarbinnenambitieuzebouwprojectenmogelkblven.Hetnkannietzonderhetanderenikbegrpnuookdeomvangendeuitstralingvanhetbedrf.MaaralshmetglimmendeoogjesverteltdathafgelopenzondagomvfuuruitznbedisgekomenomtotachtuursavondsinallerustdelaatstehandteleggenaandefortepianovoorhetNMFzieikhemvoormeineenoudateliermethoutschaafselopdegrond.Ditstukjevakmanschapzalhzichnooitlatenontnemen.EenhalfuurlaterzitjazzpianistRembrandtFrerichsglunderendachterdemaagdelkefortepianodiehetNMFspeciaalvoorhemheeftlatenbouwen.HspeeltdeeerstenotenwatonwennigmaardanlopendespeelsemuzikalelnenvanMozartineensnaadloosoverinslependeoosterseharmonien.Rembrandtlaatdepianouisterenzingenkloppentokkelenendreunen.HetkanallemaalIkmerkinhetspelvanRembrandtopnieuwhoewaardevolhetkanznwanneereenvakmannietverkramptinspecialisatiemaarzichjuistlaatverrkendooralleswatindevollebreedteophemafkomt.RembrandtmeetsMozart80 NMFMAGAZINE201581POSTHOORNED.LAAKVAN24SEPTEMBER2014ADHAAGSCHECOURANTED.DENHAAAGSTADVAN23SEPTEMBER201481 NMFMAGAZINE201582eeninstrumentvoortalent