Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
IkbenMattiasSpee17pianistinopleiding.Ikkreegmijneerstepianolestoenik7wasbijMaaikeEijkmanenin2008werdiktoegelatentotdeTalentklasMuziekAlmere.Sinds2012studeerikbijpianistDavidKuykenindejongtalentklasvanhetKoninklijkConservatorium.IkhebverschillendeprijzengewonnenzoalsbijhetPrinsesChristinaConcourshetSJMNConcoursdeRotterdamsePianodriedaagseenhetSteinwayPianoconcoursinhetConcertgebouwAmsterdam.In2013hebikvanhetNMFeenBechstein-vleugelgebouwdin1911inbruikleengekregen.Hiervoorhadikeenrechtopstaandepianoindehuiskamerstaanmaaropeengegevenmomentvoldeedditinstrumentnietmeeraanmijneisenenwensenmetbetrekkingtotmijnmuzikalestudieeenvleugelzoudatweldoen.Vanniet-pianistenhebikvaakdevraaggekregenwathetwezenlijkeverschilistusseneenrechtopstaandepianoeneenvleugel.Erisweldegelijkeenverschiltussenbeidetypeninstrument.Doordatbijeenvleugeldehamerkopvanbovennaarbenedenbeweegtbijhetaanslaanvaneentoetsisdeaanslagvaneenvleugelandersdandievaneenrechtopstaandepianowaarbijdehamerkopvanachternaarvoorbeweegt.Ookheefteenvleugellangereendusdunneresnarendiezorgenvooreenandereaanslageneengroterevariteitinmogelijkeklankenenkleuren.Endoordatbijeenvleugeldesnarendunnerzijndeklankbodemmeeroppervlakteheeftendepedalenanderswerkenkanopeenvleugelwordengexperimenteerdengespeeldmetresonantieenboventonen.Bijhetgrosvandeconcertendieeenpianistgeeftwordtergespeeldopeenvleugelenhetisdusbelangrijkdathijkanoefenenmeteenvleugelomervaringoptedoenengevoelvoorhetbeheersenvanaanslagenklankkanontwikkelen.Hoebetereenpianistzijninstrumentkentdesteuitgebreiderzijnpaletisbijhetmakenvaneenmuzikaalschilderij.Ombovenstaanderedenenendoorhetbereikenvaneenbepaaldpuntinmijnmuzikaleontdekkingstochtvoeldeikopeengegevenmomentdatiktoewasaanhetinhuishebbenvaneenvleugel.HetNMFheeftmijtoeneeninstrumentvanvleugelfabrikantC.Bechsteininbruikleengegeven.DezevleugelwasvoorhijbezitwerdvanhetNMFeigendomvandeberoemdedirigentAntonKersjes.Devleugelis184meterlangenisdusnieterggrootmaaromdatikdevleugelvoornamelijkgebruikvoorpianostudieinmijnhuiskamerzijndezeafmetingenideaal.MetmijnNMF-instrumenttreediknietopzoalsandereNMF-musicidoen.TochhelptmijnNMF-instrumentmijbijmijnpianostudieendeuitwerkingdiehetinstrumentopmijnspelheeftisdusweldegelijkhoorbaarbijmijnoptredens.BruiklenerinbeeldHetwezenlijkeverschiltusseneenpianoeneenvleugelAnneMeyer