Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
DOORMANONVEENENDAALHetNMForganiseertregelmatigpriv-concertenopaanvraaghetzijbijhetNMFopkantoorhetzijoplocatie.JubilarissenpensionarissenjarigenAllenkrijgeneenconcertopmaatmeteenkeuzeuithonderdenprofessionelemusici.Deconcertenzijneigenlijkaltijdeensucceshoekleinofgrootook.OokhetconcertdatTiddoFolmerafgelopenjuniorganiseerdeinsamenwerkingmethetNMFbleekeengrootsucces.Tiddonamna45werkzamejarenafscheidalstandartsennodigdehonderdenpatintenencollegasuitomdittekomenvieren.AlslocatiekooshijdeprachtigeSchuilkerkDeDuifmiddeninhetcentrumvanAmsterdam.TiddozelfooitcellistgeweestenferventmuziekliefhebberkendehetNMFaleentijdjevoordathijbeslootditpriv-concertteorganiseren.Onderdeaanwezigenbevondzicheenruimaantalmuziekliefhebbers.Hijwasgoedopdehoogtevandemuzieksmaakvanzijnpatinten.KozendepatintenhemofkooshijdepatintenHetwasnamelijkzodathijinzijnpraktijkvroegerklassiekemuziekdraaidedestijdsnogopdebandrecorderendatzijnpatintensomsexpreseerderkwamenomnogevenmuziektekunnenluistereneneentijdschrifttelezen.Doordejarenheenwerdhethelaastedrukomdedoorvelengewaardeerdemuziektelatendraaienindetandartspraktijk.Maardeliefdevoormuziekbleef.Ookonderzijnpatinten.Hijwistdusweldathijzijngastenzoukunnenbekorenmeteenkamermuziekconcertvoorafgaandaanzijnafscheidsreceptie.TiddovroeghetNMFomeentriodatDumkyvanAntonnDvorkzoukunnenuitvoeren.Endatkreeghij.HetAmsterdamEnsemblemetviolisteRosannePhilippenscellisteJuliaTomenpianistEildertBeeftinkvoerdeditmeeslependewerkophoogniveauuit.Deuitvoeringhadhemdiepgeraaktzosprakhijnahetconcertzijngenodigdentoe.HetNMFophaarbeurtisweerdieponderdeindrukvanhetbedragdatdeheerFolmerheeftopgehaaldHijwildegeencadeausvoorzichzelfvragenhijvroegeendonatieaanhetNMF.Enzogeschiedde.HonderdenpatintengavengehooraandeoproepvandegastheerDoneeraanhetNMFEenfantastischbedragvanbijna7.000-waarwedeheerFolmerenzijnechtgenote-ennatuurlijkalzijnex-patintenencollegas-ergdankbaarvoorzijn.WiltuookeenconcertdoorhetNMFlatenorganiserenNeemdanvrijblijvendcontactopmetManonVeenendaalomtebesprekenwatdemogelijkhedenzijn.PrivconcertinschuilkerkDeDuifEenmuzikaleafscheidsreceptie