Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
DOORMANONVEENENDAALZiekekindereninziekenhuizeneenmomentvanaeidingrustenontspanningbiedenendepijnteverlichtendoorklassiekeenlichtemuziektengehoretebrengenenmuziekeenvasteplekinhetziekenhuistegeven.DatishetdoelvandeonlangsofcieelopgerichteStichtingKinderNuZiekTheater.DekersverseStichtingbevindtzichnoginbijnaprenataleaseominmedischetermenteblijven.MaarreedsvijjaargeledenontstondhetideetoenrestaurateurenmeubelmakerBasvanNieuwburginaanrakingkwammeteenziekjongetjedatdagenlangmoestdoorbrengenineenziekenhuisbuitenNederlandomdatdaardetechniekomzijnziektetebestrijdenbeterontwikkeldwas.Zezongeneenliedjevoorhetjongetjeenmaaktenmuziekmetdedingendievoorhandenwareneenspeeldoosjeendespijlenvanhetziekenhuisbedje.Deogenvanhetjongetjeglommenvanplezier.HetideevoorhetKinderNuZiekTheaterwasgeboren.VijjaarlaterishetideevooreenStichtinggeenideemeermaarwerkelijkheidgewordenengaatBasvanNieuwburgsamenmetzijnvriendinLisaBedauxmuzieknaardeziekekinderenbrengen.DeofcileoprichtingvandeStichtingwerdonlangsbeklonkendoorhetKlimduinconcertdatdoordeLionsSchoorlwerdgeorganiseerd.OpeenverrassendzonnigevrijdagavondinaugustusstondaanderandvanhetprachtigeKlimduininSchoorleenbescheidenpodium.UiteraardkregendeledenvandeLionseenereplaatsjeopdestoelenvooraanhetduinmaarhetwasnatuurlijkminstenszoleukomalsgewonebezoekergewooninhetzandophetKlimduintezittenmeteenzelmeegebrachterosentoastjeindehand.Heerlijkgenietendvandeklankenvaneenvolprogrammametproessionelemusici.VooreendeelvandezemusicihadhetNMFgezorgdinpersonavanJuliaPhilippensdieeenvioolgebouwddoorRiccardoAntoniazziinMilaan1895vanhetNMFinbruikleenheet.Bijhetprogrammerenvanditconcerthadikrekeninggehoudenmetmusicidiegewendzijnomopeenbuitenpodiumtestaanendienietterugdeinsdenvoorhetspelenmetversterking.JuliaenhaarmuziekcollegasFerialKaramatAlipianoenTobiasNijboercontrabaswarendaarzichtbaaraangewendenineenprogrammametjazzdoorJuliaagewisseldmetprachtigzangenvioolklonkdaardeNMF-vioolaandevoetvanhetKlimduin.Endatallestenbehoevevandeziekekinderendieopdatzeldemomenteenzaamenalleenindeziekenhuizenhundagenmoetendoorbrengen.HeteersteconcertvanhetKinderNuZiekTheateropdekinderadelingvanhetZiekenhuisinAlkmaarisbinnenkorteeneit.Onzemusicizullendanwederomhunmedewerkingverlenen.HetKinderNuZiekTheaterStemmigemuziekaandevoetvanhetKlimduininSchoorlotosMarcelSchopman