Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
DOORMANONVEENENDAAL1historischpand7vrijwilligers12concertjes20presentaties1.750stroopwaelsen2.333bezoekers.DatwarendeingredintenvoortweesuccesvolleOpenMonumentendagenwaarbijnvandeoudstestenenwoonhuizenvanAmsterdamdeGuldenTripwaarinhetNMFkantoorhoudtkennelijkbehoorlijkgoedatrekvondbijdebezoekers.OhaddeinteressevooraltemakenmetdestroopwaelsdiewijuitdeeldenWieinhetweekendvan13en14septembereenbezoekbrachtaandeSintAnnenstraatnummer12moestzicheerstdoordeuiterstnauweOliphantsgangmeteenmaximalebreedtevan50centimeterwurmenomviadegezamenlijketuinvanhetBlaauwlakenblokhethistorischepandtekunnenbekijken.Maarnietvoordatmenmeteenstroopwaelindehandgetuigewasvaneenamencoconcert.DitminiconcertjewerdverzorgddoortweejongegitaristenSebastiaanvan15enJirivannoggeen18jaardiebeideneengitaarvanhetNMFinbruikleenhebben.SebastiaanHagemanenJiriTaihuttuspeeldenwerkenvanzoweldebekendeamencogitaristEricVaarzonMorelalsdeeeuwiggeroemdegitaristPacodeLuca.MeteenbescheidenpodiumpresentatiewistenSebastiaanenJiridehartenvandebezoekerstestelen.Hetisnatuurlijknietniksalserzon50-100bezoekersperkeerbovenopjelipogitaarzittenIndetuineninhetpandzelverteldenMarcelSchopmaneneenaantalvrijwilligersvanhetNMFuitvoerigoverdemooiebezienswaardigeelementenvanhetpandwaarvoordemeestemensenkwamenonderandereeenbeschilderdhoutenplaonduitdevroeg-Renaissanceenorigineleplavuizenuit1380.OoklietenzijzichdekansnietontnemenomallebezoekersmethetNMFbekendtemakenuiteraardderedenwaaromhetNMFaanditsoortdagenmeedoet.HetNMFMagazineontvingendemeestebezoekersdanookmetveelplezier.EndatallemaalmetinonsmiddenhetprachtigeschilderijmetdaaropwijlenTheoOlodatbijhetNMFzoprominentinhetpandhangt.Hetprachtigeweerhetenthousiasmevanallemensenendevrolijkemuziekmaaktendezeeditiewederomtoteensucces.HeetuhetgemistmaarwiltutocheenindrukkrijgenvandedagKijkvoordeotoseneenflmpjeoponzewebsite.BentudannogniettevredendanmagualtijdbellenvooreenaspraakomeenslangstekomenbijhetNMF.Enwellichtkrijgtudanooknogeenstroopwael.FotosNMFFotorechtsbovenenotomiddenStevenHeybroekTerugblikOpenMonumentendag2014Stroopwaelsfamencomuziekeneeneeuwenoudplaond