Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
voorhendiemusicieenwarmharttoedragenJAARGANG18NUMMER1OKTOBER2014HERFSTBULLETINZovaderzodochter Vorignajaarorganiseerdenwijinverbandmethet25-jarigJubileumvanhetNMFeengrootsJubileumconcertindeRidderzaalinDenHaag.OflievergezegdtweeJubileumconcertenwantdoordegrotepubliekebelangstellingvonderzoweleenochtend-alsmiddagconcertplaats.DetraditionelePresentatieconcerteninhetnajaarsloegenwein2013duseenjaartjeover.Gelukkigheeftdatjaartjerustgeeneffectgehadopdebelangstellingvoordepresentatieconcertenvanditjaar.Wantnadatdevoorverkoopbeginvandezomervanstartgingwarendemeesteconcerteninno-timeuitverkocht.EnopnieuwwasdebelangstellingzogrootdatweeenextraconcertinUtrechthebbenmoeteninplannen.NuvoorheteerstditjaarzijnerdaarommaarliefstvijfconcerteninDenBoschDelftZwolleenUtrechttweemaal.HelaasbleekdeAegtenkapelinAmersfoorteenfavorieteplekvoorvelennietmeerbeschikbaar.VoorwoordTerugvannjaarweggeweestdeNMFPresentatieconcertenwww.sjaakramakers.comNationaalMuziekinstrumentenFondsAlsmusicusmoetjewerkelijkallesopalleszettenomeensterkepositieinhetrijkeNederlandsemuzieklevenendeinternationaalconcurrerendemarktteverwerven.Ookalhebjetalentdoorzettingsvermogeneneengoedebegeleidingdatisnietvoldoende.Ookhetbespelenvaneenkwalitatiefgoedinstrumentiscruciaalterwijlhetdaarnoujuistvaakaanontbreekt.Puurvanwegedehogeprijzen.HetNMFstelttegeneengeringevergoedinghoogwaardigeinstrumententerbeschikkingaanhonderdenmusici.Professionalsenstudenten.Zodatdezemusicizichoptimaalinhuncarrirekunnenontwikkelen.MetdehulpvanvelenheefthetNMFindeafgelopen26jaaralheelveelmusicikunnenhelpenAantalbruiklenersopditmomentAantalmusicidatintotaaldoorhetNMFisgeholpenAantalmusicidathetafgelopenjaaropprojectbasisdoorhetNMFisgeholpen Ditjaarhebbenwegekozenvoordepianoalsthemavooronzeconcerten.VeelmensenhebbenbewustoonbewusthetideedathetNMFalleeninstrijkinstrumentendoet.Heelverwonderlijkisdatniet.Bijna90vanonzecollectiebestaatuitviolenaltencellienbassen.Datkomtnatuurlijkomdatverrewegdemeesteproessionelemusicistrijkerzijn.MaarhetNMFheetookeencollectiehoogstaandevleugelsinbezitopditmomentzijndaterbijna40waarvanmaarliest9Steinway-vleugels.GraagbrengenweditjaarditgedeeltevanonzecollectieonderuwaandachtenpresenterenweueenselectievandebesteenmeestveelbelovendepianistendiehetNMFalsbruiklenerheet.DitjaariservoorheteersteenactieverolvooruzelmogelijktijdensdePresentatieconcerten.SpeeltupianoIndepauzeennaafoopstaaterindeoyereenpianovooruklaarwaarachterukuntplaatsnemenenwaaruzelopmagspelen.MarcelSchopmandirecteur...erstaateenpianovooruklaarwaaruzelfopmagspelen...AlleenvoorhetconcertinTheaterOdeoninZwolleop27oktoberzijnnogkaartenbeschikbaar.Bestellenkanviareserveringmuziekinstrumentenonds.nl.KasperSchonewilleisdebespelervaneenSteinway-vleugelvanhetNMF.WellichtdatuhemhoortopnvandevijPresentatieconcerten.EmanuelleSchins FritsSchutteGuidoBenschopGuidoBenschop DOORFRITSSCHUTTEOpmaandag22septemberj.l.arriveerdeeengloednieuwefortepianoindeHaagseNewtonstraat.HetNMFheeftspeciaalvoordejazzpianistRembrandtFrerichs37eenfortepianolatenbouwendoordeBelgischepianobouwerChrisMaene.CollectiebeheerderFritsSchuttewasnauwbetrokkenbijhettrajectAlsikmetmijnautodeIndustriestraatinhetBelgischeRuiseledeopdraaimoetikevenwennenaandegedachtedatergensopditbedrijventerreineenvolledighandgemaakteortepianonaareenelegantmodelvanAntonWalteruitdeklassiekeWeenseperiodeopmijzalstaantewachten.Opmaandagochtendlijktdebedrijvigheidnogvertezoekenendezachtezondiedoordemistheenschijntgeetmehetgevoeldathetzondagis.DeGPSherkenthethuisnummernietenikvolgdekleinebordjesmetdenaamPianosMaenetotikhetterreinoprijdvaneenimposantbedrij.HetmuziekjeinmijnhoodvandeGrolsch-reclameenhetbeeldvaneenoudateliermethoutschaaselopdegrondzijnopslagverdwenenikbetreedhetdomeinvaneenhypermoderneondernemingZoindrukwekkendalshetcomplexopmijoverkomtzobescheidenengastvrijzijndemensendiemebijbinnenkomstontvangen.IkbenexactoptijdmaarderestvandeNederlandseavaardigingisverlaatdoorfles.ChrisMaenevatdevertraginglaconiekop.HijzegtereigenlijkaltijdalrekeningmeetehoudendatmenvanuitNederlandeenhaluurtjelateraankomtdangepland.Hetbiedttijdvooreenrondleidingdoorhetbedrijenwerakeningesprek.Chrislegtuithoehijopgroeidetussendepianosenvleugelsindewinkelvanzijnoudersendeklavecimbelsdiezijnbroerbouwde.Vanuitdedrangomookzelietstebouwenmaaktehijalstieneralzijneersteortepiano.Welopendoordeshowroomdeconcertzaaldeverschillendeenormewerkplaatsenhijtoontdeindrukwekkendehoutopslagenlaatdegeavanceerdemachinesziendiehetmogelijkmakenomookdemeestcomplexerestauratiesvanmodernevleugelsuittevoeren.Chrisverteltdathijvaakbekritiseerdisgeweestomdathijaweekvandestandaardomzichinnaspecttespecialiseren.Hijlegtuitdatjuisthetomarmenvanhethelevakgebiedheetgeresulteerdineenzeerwaardevollekruisbestuivingvantechnischeenartistiekekennisendathijookeenfnancilebasisheetkunnencrerenwaarbinnenambitieuzebouwprojectenmogelijkblijven.Hetnkannietzonderhetanderenikbegrijpnuookdeomvangendeuitstralingvanhetbedrij.MaaralshijmetglimmendeoogjesverteltdathijagelopenzondagomvijuuruitzijnbedisgekomenomtotachtuursavondsinallerustdelaatstehandteleggenaandeortepianovoorhetNMFzieikhemineenstochweervoormeinhetoudeateliermethoutschaaselopdegrond.Ditstukjevakmanschapzalhijzichnooitlatenontnemen.leesverderopvolgendepaginaFortepianovoorjazzpianistRembrandtVakmanschapisMeesterschap vervolgEenhaluurlaterzitjazzpianistRembrandtFrerichsglunderendachterdemaagdelijkeortepianodiehetNMFspeciaalvoorhemheetlatenbouwen.HijspeeltdeeerstenotenwatonwennigmaardanlopendespeelsemuzikalelijnenvanMozartineensnaadloosoverinslependeoosterseharmonien.Rembrandtlaatdepianofuisterenzingenkloppentokkelenendreunen.HetkanallemaalIkmerkinhetspelvanRembrandtopnieuwhoewaardevolhetkanzijnwanneereenvakmannietverkramptinspecialisatiemaarzichjuistlaatverrijkendooralleswatindevollebreedteophemakomt.MetdankvoorhetmogelijkmakenvandeaankoopaanStichtingDioraphteChrisMaeneenveleparticulieredonateursPosthoorned.Laakvan24september2014 RembrandtenFritsbezochteninjulipianobouwerMaeneinRuiseledeomhetbouwprocesvandefortepianotebekijken.ADHaagscheCouranted.DenHaagStadvan23september2014FritsSchutte JonasSacks DOORMARCELSCHOPMANIndemeerdaneenkwarteeuwdathetNationaalMuziekinstrumentenFondsbestaatheefthetfondsaleenkleine2.000musiciinNederlandaaneeninstrumentgeholpen.MaarnieteerderkregenzowelvaderalsdochteruitngezineeninstrumentvanhetNMFinhanden.In2011en2012speeldealtviolistMikhailZemtsovaanvoerderaltenbijhetResidentieOrkestopeenaltviooluitdeNMF-collectieeenAmsterdamsealtvioolgebouwddoorDanilRoyuit2006.Nukrijgtde21-jarigeenevenzotalentvolledochterDanaeenonlangsaangekochtealtterbeschikking.NaeenzoektochtvanruimeenjaarheefthetNMFeindelijkeenaltvioolkunnenvindendiepreciesvoldoetaandewensenvanDanaeenfysiekkleinealtmetdeklankvaneengrotealteenbijnaonmogelijkecombinatie.HetgaatomeenkostbarebijzondereItaliaansealtuitdetweedehelftvande19eeeuw.JongalszeisheeftDanaZemtsovaleenindrukwekkendcurriculumvitae.ZowonzeveleconcoursenvertolktezehetaltvioolconcertvanBartkindegrotezaalvanHetKoninklijkConcertgebouwspeeldezekamermuziekmetJanineJansenenMartinFrsttradzeopindeCarnegieHallinNewYorkenheeftzeneteeneerstesolo-cduitgebracht.DeaanschafvandezekostbarealtvioolwerdmedemogelijkgemaaktdooreengenereuzegiftvaneenparticulierdoordesteunvanhetJongeMusiciFondseenCultuurFondsopnaamvanhetPrinsBernhardCultuurfondsendoortallozebijdragenvandonateursvanhetNMF.EenzoektochtvanruimeenjaarNavaderZemtsovontvangtnuookdochtereeninstrumentvanhetNMFinhandenEnigmaDanaZemtsovWorksforsoloviolawerkenvanVieuxtempsHindemithKreislerPendereckiKugelenStravinsky.ChannelClassics2014 MattiasSpee17pianoPrinsesChristinaConcours20142eprijscategorie15tm19jaarenhetSteinwaySonsInternationaalPianoconcours20141eprijscategorieCLauraLunansky18vioolPrinsesChristinaConcours20142eprijscategorievakopleidingMayteLevenbach12vioolIordensVioolconcours20141eprijscategorie10tm12jaarFeliciaBao10vioolIordensVioolconcours2014gedeelde2eprijscategorie10tm12jaarSalomBonnema12vioolIordensVioolconcours2014gedeelde2eprijscategorie10tm12jaarJorisvandenBerg28celloduopartnerMartijnWillers35pianoWinnaarDutchClassicalTalentAward2014PiotrJasiurkowski26vioolLaureaatDutchClassicalTalentTourAward2015NinoGvetadze32pianoReleasenieuwealbumDebussyArabesquesPrludesEstampesOrchidClassics2014ErnstReijseger59celloReleasenieuwealbumCrystalPalaceWinterWinter2014DanaZemtsov22altvioolReleasedebuutalbumEnigmaworksforsoloviolaChannelClassics2014Maria-PaulaMajoor36vioolArnovanderVuurst35celloMatangiQuartetReleasenieuwealbumJAZZICSBuzzChallengeRecordssept.2014ShinSihan19vioolTimBrackman20vioolPieterdeKoe20celloAnimatoKwartetPrijsArtistiekeExcellentievoorhunspeltijdenshetFestivalInternacionaldeInvernodeCamposdoJordoinBraziliBasTreub27vioolAanstellingalsaanvoerder2eviolenNederlandsKamerorkestMarleneHemmer32vioolAanstellingalsconcertmeestervanhetNoordNederlandsOrkestVioladeHoog59celloReleasenieuwealbumBachTheSixSuitesVivateindoktober2014RosannePhilippens27vioolEersteprijsophetFreiburgInternationalViolinCompetition2014entevensdeextraprijseensoloconcertmethetPhilarmonischesOrchesterFreiburgIreneEnzlin21celloDeltaPianotrioWinnaarSalieri-ZinettiInternationaalKamermuziekconcoursinVerona.InmaarttredenzijoptijdenshetKamermuziekfestivalinNewYork.TalentvollemusiciHetNMFfeliciteert... ViolistBasTreubissindsseptember2014aanvoerdertweedeviolenvanhetNederlandsKamerorkest.GefeliciteerdMoudydeJong DOORLENNARTVANDERSMANAlruimdriejaarbespeeltVioladeHoog59eenbijzonderebarokcelloca.1750gebouwddoorGiovanniBattistaGuadagniniuitdecollectievanhetNMF.DecelloisafkomstiguitdeberoemdecollectieMaxRodriguezbestaandeuiteenviertalItaliaansemeesterinstrumentenenzestienwaardevollestrijkstokken.DecollectieisgrotendeelsdoordeeigenaargeschonkenaanhetNMFopdezecelloeneenpaarstrijkstokkenna.In1993konhetNMFdezecellogelukkigaankopen.Enukuntdecellobinnenkortopcdbeluisteren.EerderditjaarnamViolavoorhetEngelselabelVivatdecompletesuitesvoorcellosolovanJohannSebastianBachop.Dezeopnamekomteindoktober2014uit.ViolageldtalsnvanNederlandsmeestvooraanstaandecellistenzowelalscellistevanhetSchnbergKwartet1989-2009alsindewereldvandeoudemuziek.ZeiseerstecellistevanhetKingsConsortLondondeNieuwePhilharmonieUtrechtenlidvanhetNarratioKwartetenhetEnsembleSchnbrunn.DaarnaastdoceertzijaandeconservatoriavanAmsterdamUtrechtenBremen.Detimingvanhetuitbrengenvanhaarcdwasgeentoeval.ViolapresenteerthaarcdophetgrootstecellofeestterwerelddeCelloBinnaleAmsterdam.SpecialeaanbiedingViahetNMFkuntuspeciaalalsrelatievanhetNMFdecdbestellenvoorslechts16-normaal1995.Stuureene-mailmetuwbestellingengegevensnaarinfomuziekinstrumentenfonds.nlBachTheSixCelloSuitesVioladeHoog2-CDVivat107Pre-releasetijdensdeCelloBinnaleAmsterdamvan17tm25oktober2014Guadagnini-cellovereeuwigdVioladeHoogneemtde6Suitesop MartenRoot DOORMANONVEENENDAAL1historischpand7vrijwilligers12concertjes20presentaties1.750stroopwaelsen2.333bezoekers.DatwarendeingredintenvoortweesuccesvolleOpenMonumentendagenwaarbijnvandeoudstestenenwoonhuizenvanAmsterdamdeGuldenTripwaarinhetNMFkantoorhoudtkennelijkbehoorlijkgoedatrekvondbijdebezoekers.OhaddeinteressevooraltemakenmetdestroopwaelsdiewijuitdeeldenWieinhetweekendvan13en14septembereenbezoekbrachtaandeSintAnnenstraatnummer12moestzicheerstdoordeuiterstnauweOliphantsgangmeteenmaximalebreedtevan50centimeterwurmenomviadegezamenlijketuinvanhetBlaauwlakenblokhethistorischepandtekunnenbekijken.Maarnietvoordatmenmeteenstroopwaelindehandgetuigewasvaneenamencoconcert.DitminiconcertjewerdverzorgddoortweejongegitaristenSebastiaanvan15enJirivannoggeen18jaardiebeideneengitaarvanhetNMFinbruikleenhebben.SebastiaanHagemanenJiriTaihuttuspeeldenwerkenvanzoweldebekendeamencogitaristEricVaarzonMorelalsdeeeuwiggeroemdegitaristPacodeLuca.MeteenbescheidenpodiumpresentatiewistenSebastiaanenJiridehartenvandebezoekerstestelen.Hetisnatuurlijknietniksalserzon50-100bezoekersperkeerbovenopjelipogitaarzittenIndetuineninhetpandzelverteldenMarcelSchopmaneneenaantalvrijwilligersvanhetNMFuitvoerigoverdemooiebezienswaardigeelementenvanhetpandwaarvoordemeestemensenkwamenonderandereeenbeschilderdhoutenplaonduitdevroeg-Renaissanceenorigineleplavuizenuit1380.OoklietenzijzichdekansnietontnemenomallebezoekersmethetNMFbekendtemakenuiteraardderedenwaaromhetNMFaanditsoortdagenmeedoet.HetNMFMagazineontvingendemeestebezoekersdanookmetveelplezier.EndatallemaalmetinonsmiddenhetprachtigeschilderijmetdaaropwijlenTheoOlodatbijhetNMFzoprominentinhetpandhangt.Hetprachtigeweerhetenthousiasmevanallemensenendevrolijkemuziekmaaktendezeeditiewederomtoteensucces.HeetuhetgemistmaarwiltutocheenindrukkrijgenvandedagKijkvoordeotoseneenflmpjeoponzewebsite.BentudannogniettevredendanmagualtijdbellenvooreenaspraakomeenslangstekomenbijhetNMF.Enwellichtkrijgtudanooknogeenstroopwael.FotosNMFFotorechtsbovenenotomiddenStevenHeybroekTerugblikOpenMonumentendag2014Stroopwaelsfamencomuziekeneeneeuwenoudplaond DOORFRITSSCHUTTEHetNMFwilgraageenbouwopdrachtplaatsenvooreenmodernekopievaneenhistorischmodelWeensecontrabasmetuitneembarehalstenbehoevevanconservatoriumstudenten.Metdiebaskrijgenstudentendekansaandenlijveteondervindenhoeeenhistorischinstrumentaanvoeltklinktenfunctioneerteenonmisbaaronderdeeltijdenshunmuziekstudie.HetNMFheeftinPassaudrieuurrijdenvanWeneneenvioolbouwergevondenOskarKappelmeyer.Kostenvandebouw18.521-DecontrabasinhetWeenserepertoireTijdensdeWeenseperiodegrofwegvan1760-1800ontwikkeldedecontrabaszichineenstormachtigtempototeensolo-instrument.InzonveertigjaariserrondWenenvoordecontrabasmeersolistischmateriaalgeschrevendanindeveledecenniadaarna.BelangrijkecomponisteninditverbandwarenJohannBaptistVanhalCarlDittersvonDittersdorfJosephHaydnFranzAntonHoffmeisterJohannesMatthiasSpergerenanderen.Totditrepertoirebehorendeveleconcertenvoorcontrabasenorkestsinfoniaconcertantisolostukkenvoorcontrabasenorkestconcertariasmetobligatecontrabasmaarookeenenormehoeveelheidkamermuziekmetdecontrabasineencentralerol.DebloeiperiodevanWenenisonlosmakelijkverbondenmetdevernieuwingenindeconstructieenstemmingvandecontrabaszoalsdiewerdenaangebrachtdoorachttiende-eeuwseWeensevioolbouwers.DezogehetenWeensebasdiezijbouwdenkanwordengezienalseenhybridetussenhetbasinstrumentvandegambafamiliedevioloneenhetbasinstrumentvandevioolfamiliedemodernecontrabas.EnvandebelangrijkstebouwerswasJohannJosephStadlmanndiealshofvioolbouwervanongeveer1740tot1781inWenenwerkte.DebasdiehetNMFwillatenbouwenzaleenkopiezijnnaareenmodelvandezeStadlmann.VerrijkingvanonzecollectieEenkopievaneenorigineleWeensebasisuniek.Bijhetspelenvanmuziekuitdetweedehelftvande18deeeuwbespelenbassistenindemeestegevalleneenmoderneversievandecontrabaswaaropzetijdelijkdestemminghebbenaangepastomdemuziektekunnenspelen.Hetkaraktervandeklankblijftdanechteringrotemateverschillenvanhetoorspronkelijkegeluidomdatdemodernecontrabasinverschillendeopzichtenzwaarderisgebouwd.Eentijdgetrouwekopieheefteenlichterezangbalkeenkorteretoetseneenietsmindersterkehalshoek.Aldezeaspectenbenvloedeningrotematedeklank.JuisthetorigineleklankkaraktermaaktdeWeensebasuniekengeeftinzichtinhoecomponistendestijdshunkeuzeshebbenNieuweaanwinstGevraagdeenbijzondereWeensebas gemaakt.Tegelijkbiedtditbelangrijkeaanknopingspuntenomdemuziekuitnvandebelangrijkstemuzikaleperiodesuitdegeschiedenistebegrijpeneninperspectieftekunnenplaatsenmetdelatereontwikkelingen.StudententehulpschietenDehuidigeconservatoriumstudentmoetzichvoorbereidenopeenveranderendcultureelveld.Deprofessionelemusicusvanmorgenzalvooralopverschillendeterreineninzetbaarmoetenzijnwilhijeenkansmakenopeensuccesvollecarrire.Veelzijdigheidwordtdusbelangrijkerdanspecialisatie.VoorcontrabasstudenteninhetalgemeenbetekenthetdatzijhetbelangrijkeWeenserepertoirezullenmoetendoorgronden.Dedocentenaandeconservatoriaonderstrepenhetbelangvaneentijdgetrouwinstrumentomzodestudentendekanstebiedenaandenlijveteondervindenhoeeenhistorischinstrumentaanvoeltklinktenfunctioneert.OnderzoekheeftuitgewezendatjaarlijksongeveerzesbasstudentengedurendeeenperiodevanlangerdaneenmaandeenWeensebaszullengebruikenbinnenhunmasterprogramma.OmdatdeaanschafvaneendergelijkinstrumentvoornconservatoriumnietzinvolisgezienhetbeperkteaantalstudentenkanhetNMFdoorhetterbeschikkingstellenvaneenWeensebasdezestudentenhelpenenalduseenrolspelenbijdeontwikkelingvantoekomstigeprofessionelemusici.NicLimper MarcelSchopmanenJaschaAlbrachtnemenafscheidDOORMARCELSCHOPMANJoepJacobsisvrijwilligerbijhetNMF.EnnietzomaareenvrijwilligerwanthijisdeenigevrijwilligerdiezichelkeweekndagopdeAnnenstraatinzetvoorhetNMF.Daarmeeishijdusuniek.RuimanderhalfjaargeledengingJoepmetpensioen.Hoewelhijachterafzegttebetreurendathijgeendierenartsisgewordenwashijbijnazijnhelearbeidslevenlangwerkzaamindeverzekeringen.GearriveerdalsstudentvanuitLimburginhetverreAmsterdamkwamhijalsneltewerkenbijassurantiebedrijfBekouwMendesruimveertigjaarlaterwashijindienstbijAONeenbedrijfdatrechtstreeksafstamtvanBekouwMendes.Bijdatbedrijfwashijdelaatstejarenverantwoordelijkvoorgrotebrandschadesbijmetnamebelangrijkenationaleeninternationalebedrijven.InzijnfunctiekwamhijzoincontactmetdetopvanhetNederlandsezakenleven.AlsverantwoordelijkevoorditsoortingrijpendezakenwashijookdeeerstediebijAONeenmobieletelefoonhadindetijdtoenmobieletelefoonsnoggrootzwaarenonhandigwaren.WantJoepmoestvoordagendauwzijnbeduitkunnenomschadesinogenschouwtenemen.Envooralookomdebetrokkeneneenhartonderderiemtesteken.Nazijnpensioneringenvertrekuitdeverzekeringsbranchehadhijwelorennaarietsgeheelanders.EenfunctieindewijnhandellaginhetverschietwantJoepheeftzichaltijdgraagverdieptineengoedglaswijndusdaarzijnnieuwetijdaantebestedenleekhemeengoedplan.Maaruiteindelijkwerdhetnietdewijnmaardemuziekwaarhijtegenwoordigzijnwerkzametijdaanbesteedt.MuziekwasinhetouderlijkhuisvanJoepvolopaanwezigerwerdveelmuziekgemaaktengezongen.Joepvonddatprachtigmaarwasooknietgeheeltotgenoegenvanalleledenvanzijnfamiliegenteresseerdinpopmuziek.Muzikaalwashijeenechteomnivoor.Datishijnogsteedswantalsjehemvraagtwaarhijhetmeestvanhoudtnoemthijnaastpopmuziekookoperamaarooksymfonischeenkamermuziek.Ennogveelmeer.TotzijnfavorieteklassiekemusicibehorendesopraanLeontynePricevanwiehijelkebeschikbaregeluidsopnamebezitentenorJussiBjrling.ZijndesertislanddisckanvolgenshemzelfalleenmaarMozartsCosifanTuttezijn.EndanisernatuurlijknogdegitaarmuziekwantzelfspeelthijelkedagmetpassieenovergaveopnvanzijnzevengitarenEenuurtjespelenendanbenikalleskwijtzegthij.Tegelijkishijheelbescheidenoverzijnkwaliteitenalsgitarist.Mijngitarenzullenmijnhuisnietverlatenikzalerdewereldnietmeelastigvallenzozegthij.VrijwilligerinbeeldIkbennognooitmetzoveelpleziernaarmijnwerkgegaan GedurendeeenaantaljarenhadJoepookklassiekegitaarles.Datdatuiteindelijknietzonsucceswaskwamhoofdzakelijkdoorhetfeitdathijeenvoorhemverkeerdeleraarhad.Datmaaktehetspeleneerdertoteenlastdantotietswathemvreugdebracht.Zozondeerwasietsgeknapt.JoepkwammethetNMFincontactviazijnvrouwdiealeerderkennishadgemaaktmethetfonds.EnomdathijzijnvrijetijdgraagnuttigenaangenaamwildebestedenendedoelstellingvanhetNMFhemaansprakbesloothijcontactoptenemenmetManondiebijhetNMFdevrijwilligerscordineert.JazozegtJoepdeverantwoordelijkheidvoordetoekomsthoudtnietopbijjeeigenleven.Muziekiseenbelangrijkdeelvanmijnleven.HetNMFzorgtervoordaterookindetoekomstmuziekkanwordengemaakt.EndaarmeehoudjedecultuurinNederlandinstand.Vroegerbegreepikhetbelangvaneeninstrumentnietzomaarnurealiseerikmedathetvooralgaatomdebelevingvandebespeler.Natuurlijkisdeklankhetallerbelangrijkstemaarhetgaatookomzakenalshoevoelthetinstrumenthoeligthetindehand.Ikgunallemusicieeninstrumentwaarmeezezichsenangvoelen.Enhetinstrumentmoeteenuitdagingstellenaandebespeler.Wantpasdankunjejeontwikkelen.BehalvedatJoepdedoelstellingvanhetNMFeenwarmharttoedraagtishijookverknochtgeraaktaanzijnnieuwecollegasvanhetNMF.Hetiseenheelprettigeclubmensendiehardwerkenenallenmethunheleharthetzelfdedoeldienen.ZehebbenallemaalenormefeelingvoormuziekenikvindhetfantastischalsikdoormijninzetenwerkeenbijdragekanleverenaanhetNMF.BovendiensomsisereenlunchconcertwaariknamenshetNMFbijaanwezigkanzijn.Datiseencadeautje.Ikbennognooitmetzoveelpleziernaarmijnwerkgegaan.VindtudedoelstellingvanhetNMFookdemoeitewaardenwiltuzichdaarnetalsJoepactiefvoorinzettenNeemdancontactopmetManonVeenendaalomtebesprekenwatuzoukunnenenwillendoen.DankuwelLennartvanderSman DOORMANONVEENENDAALZiekekindereninziekenhuizeneenmomentvanaeidingrustenontspanningbiedenendepijnteverlichtendoorklassiekeenlichtemuziektengehoretebrengenenmuziekeenvasteplekinhetziekenhuistegeven.DatishetdoelvandeonlangsofcieelopgerichteStichtingKinderNuZiekTheater.DekersverseStichtingbevindtzichnoginbijnaprenataleaseominmedischetermenteblijven.MaarreedsvijjaargeledenontstondhetideetoenrestaurateurenmeubelmakerBasvanNieuwburginaanrakingkwammeteenziekjongetjedatdagenlangmoestdoorbrengenineenziekenhuisbuitenNederlandomdatdaardetechniekomzijnziektetebestrijdenbeterontwikkeldwas.Zezongeneenliedjevoorhetjongetjeenmaaktenmuziekmetdedingendievoorhandenwareneenspeeldoosjeendespijlenvanhetziekenhuisbedje.Deogenvanhetjongetjeglommenvanplezier.HetideevoorhetKinderNuZiekTheaterwasgeboren.VijjaarlaterishetideevooreenStichtinggeenideemeermaarwerkelijkheidgewordenengaatBasvanNieuwburgsamenmetzijnvriendinLisaBedauxmuzieknaardeziekekinderenbrengen.DeofcileoprichtingvandeStichtingwerdonlangsbeklonkendoorhetKlimduinconcertdatdoordeLionsSchoorlwerdgeorganiseerd.OpeenverrassendzonnigevrijdagavondinaugustusstondaanderandvanhetprachtigeKlimduininSchoorleenbescheidenpodium.UiteraardkregendeledenvandeLionseenereplaatsjeopdestoelenvooraanhetduinmaarhetwasnatuurlijkminstenszoleukomalsgewonebezoekergewooninhetzandophetKlimduintezittenmeteenzelmeegebrachterosentoastjeindehand.Heerlijkgenietendvandeklankenvaneenvolprogrammametproessionelemusici.VooreendeelvandezemusicihadhetNMFgezorgdinpersonavanJuliaPhilippensdieeenvioolgebouwddoorRiccardoAntoniazziinMilaan1895vanhetNMFinbruikleenheet.Bijhetprogrammerenvanditconcerthadikrekeninggehoudenmetmusicidiegewendzijnomopeenbuitenpodiumtestaanendienietterugdeinsdenvoorhetspelenmetversterking.JuliaenhaarmuziekcollegasFerialKaramatAlipianoenTobiasNijboercontrabaswarendaarzichtbaaraangewendenineenprogrammametjazzdoorJuliaagewisseldmetprachtigzangenvioolklonkdaardeNMF-vioolaandevoetvanhetKlimduin.Endatallestenbehoevevandeziekekinderendieopdatzeldemomenteenzaamenalleenindeziekenhuizenhundagenmoetendoorbrengen.HeteersteconcertvanhetKinderNuZiekTheateropdekinderadelingvanhetZiekenhuisinAlkmaarisbinnenkorteeneit.Onzemusicizullendanwederomhunmedewerkingverlenen.HetKinderNuZiekTheaterStemmigemuziekaandevoetvanhetKlimduininSchoorlotosMarcelSchopman NMF-violisteJuliaPhilippensbrachtdezezomermethaarmuziekcollegasstemmigemuziekaandevoetvanhetKlimduinNMF HelenKlinkhamer DOORMANONVEENENDAALHetNMForganiseertregelmatigpriv-concertenopaanvraaghetzijbijhetNMFopkantoorhetzijoplocatie.JubilarissenpensionarissenjarigenAllenkrijgeneenconcertopmaatmeteenkeuzeuithonderdenprofessionelemusici.Deconcertenzijneigenlijkaltijdeensucceshoekleinofgrootook.OokhetconcertdatTiddoFolmerafgelopenjuniorganiseerdeinsamenwerkingmethetNMFbleekeengrootsucces.Tiddonamna45werkzamejarenafscheidalstandartsennodigdehonderdenpatintenencollegasuitomdittekomenvieren.AlslocatiekooshijdeprachtigeSchuilkerkDeDuifmiddeninhetcentrumvanAmsterdam.TiddozelfooitcellistgeweestenferventmuziekliefhebberkendehetNMFaleentijdjevoordathijbeslootditpriv-concertteorganiseren.Onderdeaanwezigenbevondzicheenruimaantalmuziekliefhebbers.Hijwasgoedopdehoogtevandemuzieksmaakvanzijnpatinten.KozendepatintenhemofkooshijdepatintenHetwasnamelijkzodathijinzijnpraktijkvroegerklassiekemuziekdraaidedestijdsnogopdebandrecorderendatzijnpatintensomsexpreseerderkwamenomnogevenmuziektekunnenluistereneneentijdschrifttelezen.Doordejarenheenwerdhethelaastedrukomdedoorvelengewaardeerdemuziektelatendraaienindetandartspraktijk.Maardeliefdevoormuziekbleef.Ookonderzijnpatinten.Hijwistdusweldathijzijngastenzoukunnenbekorenmeteenkamermuziekconcertvoorafgaandaanzijnafscheidsreceptie.TiddovroeghetNMFomeentriodatDumkyvanAntonnDvorkzoukunnenuitvoeren.Endatkreeghij.HetAmsterdamEnsemblemetviolisteRosannePhilippenscellisteJuliaTomenpianistEildertBeeftinkvoerdeditmeeslependewerkophoogniveauuit.Deuitvoeringhadhemdiepgeraaktzosprakhijnahetconcertzijngenodigdentoe.HetNMFophaarbeurtisweerdieponderdeindrukvanhetbedragdatdeheerFolmerheeftopgehaaldHijwildegeencadeausvoorzichzelfvragenhijvroegeendonatieaanhetNMF.Enzogeschiedde.HonderdenpatintengavengehooraandeoproepvandegastheerDoneeraanhetNMFEenfantastischbedragvanbijna7.000-waarwedeheerFolmerenzijnechtgenote-ennatuurlijkalzijnex-patintenencollegas-ergdankbaarvoorzijn.WiltuookeenconcertdoorhetNMFlatenorganiserenNeemdanvrijblijvendcontactopmetManonVeenendaalomtebesprekenwatdemogelijkhedenzijn.PrivconcertinschuilkerkDeDuifEenmuzikaleafscheidsreceptie DOORGEERTJEVANDERLINDENNadatLennartvanDijk27deInstrumentenCommissieeerderovertuigdemetzijnaanvraagvooreencontrabaskonzijnzoektochtgaanbeginnen.Eneentochtzouhetletterlijkgaanworden.LennartmelddezichbijhetNMFophetgelukkigemomentdatweverschillendebassenvoorhembeschikbaarhaddenooknogeensgebouwddoorvierbekendeNederlandsebouwersHarryJansenJaapBolinkDanielRoyenRenZaal.EenunicumPastdateigenlijkwelviercontrabassenindiekleineinstrumentenkameropdezoldervandatmonumentalekantooropdewallen...enberuchtisvooralookdiesmalleensteilewenteltrapernaartoe.Neebassenstaaneigenlijkhetliestbijhunbouwersopkantoor.Dezoektochtkonnueindelijkgaanbeginnen.LennartbegonbijonsopkantoormetdebasvanJaapBolinkpaktevervolgensdevoorhemietstekleinefetsvanGeertjeenprobeerdedaarnadebasvanDanielRoyindeJordaanenlaterdiemiddagnogdievanHarryJanseninzijnatelierinAmsterdam-Oost.ZewarenmooimaarLennartwasnognietverlied.DatgebeurdeuiteindelijkinBemmelinhetateliervanRenZaal.DaarstondenmaarliesttweebassenvanhetNMF.HetItaliaansemodeldatRenin2000bouwdegingmetLennartmeenaarhuis.ZobeschrevenlijkeninstrumentenbespelerelkaardoortussenkomstvanhetNMFweergemakkelijktehebbengevonden.Tochisdatnieteenvoudiggeweestalleenalomdatdeheelverschillendebassenrelatieveruitelkaarstonden.Hetdirectnaelkaarbespelenenvergelijkenisdannatuurlijknietmogelijk.LennartvanDijkisonlangsmetonderscheidingagestudeerdvanhetTilburgsConservatorium.NavoornamelijkklassiekeklankenzullennuvooralookJazzenFunkybasnotenklinkenuitzijnnieuwebruikleeninstrumentLennartspeeltonderandereindeopkomendebandFemmeVanille.UvraagtzichmisschienalleennogaoLennarthelemaalvanAmsterdamnaarBemmelisgefetst...ZoektochtVandeWallennaardeJordaanviaAmsterdam-OostrichtingBemmel IkbenMattiasSpee17pianistinopleiding.Ikkreegmijneerstepianolestoenik7wasbijMaaikeEijkmanenin2008werdiktoegelatentotdeTalentklasMuziekAlmere.Sinds2012studeerikbijpianistDavidKuykenindejongtalentklasvanhetKoninklijkConservatorium.IkhebverschillendeprijzengewonnenzoalsbijhetPrinsesChristinaConcourshetSJMNConcoursdeRotterdamsePianodriedaagseenhetSteinwayPianoconcoursinhetConcertgebouwAmsterdam.In2013hebikvanhetNMFeenBechstein-vleugelgebouwdin1911inbruikleengekregen.Hiervoorhadikeenrechtopstaandepianoindehuiskamerstaanmaaropeengegevenmomentvoldeedditinstrumentnietmeeraanmijneisenenwensenmetbetrekkingtotmijnmuzikalestudieeenvleugelzoudatweldoen.Vanniet-pianistenhebikvaakdevraaggekregenwathetwezenlijkeverschilistusseneenrechtopstaandepianoeneenvleugel.Erisweldegelijkeenverschiltussenbeidetypeninstrument.Doordatbijeenvleugeldehamerkopvanbovennaarbenedenbeweegtbijhetaanslaanvaneentoetsisdeaanslagvaneenvleugelandersdandievaneenrechtopstaandepianowaarbijdehamerkopvanachternaarvoorbeweegt.Ookheefteenvleugellangereendusdunneresnarendiezorgenvooreenandereaanslageneengroterevariteitinmogelijkeklankenenkleuren.Endoordatbijeenvleugeldesnarendunnerzijndeklankbodemmeeroppervlakteheeftendepedalenanderswerkenkanopeenvleugelwordengexperimenteerdengespeeldmetresonantieenboventonen.Bijhetgrosvandeconcertendieeenpianistgeeftwordtergespeeldopeenvleugelenhetisdusbelangrijkdathijkanoefenenmeteenvleugelomervaringoptedoenengevoelvoorhetbeheersenvanaanslagenklankkanontwikkelen.Hoebetereenpianistzijninstrumentkentdesteuitgebreiderzijnpaletisbijhetmakenvaneenmuzikaalschilderij.Ombovenstaanderedenenendoorhetbereikenvaneenbepaaldpuntinmijnmuzikaleontdekkingstochtvoeldeikopeengegevenmomentdatiktoewasaanhetinhuishebbenvaneenvleugel.HetNMFheeftmijtoeneeninstrumentvanvleugelfabrikantC.Bechsteininbruikleengegeven.DezevleugelwasvoorhijbezitwerdvanhetNMFeigendomvandeberoemdedirigentAntonKersjes.Devleugelis184meterlangenisdusnieterggrootmaaromdatikdevleugelvoornamelijkgebruikvoorpianostudieinmijnhuiskamerzijndezeafmetingenideaal.MetmijnNMF-instrumenttreediknietopzoalsandereNMF-musicidoen.TochhelptmijnNMF-instrumentmijbijmijnpianostudieendeuitwerkingdiehetinstrumentopmijnspelheeftisdusweldegelijkhoorbaarbijmijnoptredens.BruiklenerinbeeldHetwezenlijkeverschiltusseneenpianoeneenvleugelAnneMeyer ZonderhetadviesendehulpvandeskundigenuithetNederlandsmuzieklevenkanhetNMFnietoptimaalunctioneren.HetisdaaromfjntekunnenmeldendatzowelJurjenHempelalsFrankBonariusrecentelijkbereidzijngeblekenhetNMFteondersteunen.DirigentJurjenHempeldirigeertaljarentoonaangevendeorkesteninbinnen-enbuitenlandwaaronderhetConcertgebouworkestenhetRotterdamsPhilharmonischOrkestenmaakteeenlangereeksvanCD-opnames.HijzalvanahedenzittingnemenindeInstrumentencommissievanhetNMFenindiehoedanigheidhetNMFadviserenoveraanvragenvanmusicienuitbreidingvandeinstrumentencollectie.FrankBonariusispianotechnicusenstemmerensinds2002eigenaarvandegerenommeerdefrmaAndriessenpiano-vleugelsinHaarlem.HijzalalsnieuwlidvandeRaadvanAdvieshetNMFadviserenoveralleswatmettoetsinstrumententemakenheet.HetNMFisbeidenzeerdankbaarvoorhuninzetKennisvanzakenHelpendehandenGemmavanPoppelenMarcoBorggreve EVENEMENTPresentatieconcertNMFDATUMmaandag27oktober2014AANVANG20.00uurLOCATIETheaterOdeonBlijmarkt25ZwolleMUSICIverrassingTOEGANGgratisreserverenviainfomuziekinstrumentenfonds.nlEVENEMENTPresentatieconcertNMFDATUMdinsdag28oktober2014AANVANG20.00uurLOCATIEDeToonzaalPrinsBernhardstraat4-6DenBoschMUSICIverrassingTOEGANGUITVERKOCHTEVENEMENTPresentatieconcertNMFDATUMwoensdag29oktober2014AANVANG20.00uurLOCATIEMuseumHetPrinsenhofSintAgathaplein1DelftMUSICIverrassingTOEGANGUITVERKOCHTEVENEMENTPresentatieconcertNMFDATUMzondag2november2014AANVANG11.00en15.00uurLOCATIELeeuwenberghServaasbolwerk1aUtrechtMUSICIverrassingTOEGANGUITVERKOCHTEVENEMENTMiddagconcertZuiderwoudeDATUMzondag14december2014AANVANG16.00uurLOCATIEKerkZuiderwoudeDorpsstraat1ZuiderwoudeMUSICIMayuKonoevioolenTakehiroKonoevioolTOEGANGwww.catharinastichtingzuiderwoude.nlEVENEMENTLunchconcertDATUMdinsdag16december2014AANVANG12.30uurLOCATIEMuziekgebouwaantIJPietHeinkade1AmsterdamMUSICIn.n.b.TOEGANGgratisEVENEMENTMuziekWijnDATUMzondag18januari2015AANVANG15.00uurLOCATIEHiltonRoyalParcVanWeerdenPoelmanweg4SoestduinenMUSICIToscaOpdamvioolenVitalStahievitchpianoTOEGANGe22-viawww.muziekkringeemland.nlEVENEMENTConcertinLandsmeerDATUMzondag8februari2015AANVANG14.00uurLOCATIEDorpshuisLandsmeerCalkoenstraat27LandsmeerMUSICIEnAccordStrijkkwartetTOEGANGe15-reserverenviapvdeedenchello.nlEvenementenagenda www.muziekinstrumentenfonds.nlCOLOFONSTICHTINGNationaalMuziekinstrumentenFondsPOSTADRESPostbus119121001GXAmsterdamt0206221255einfomuziekinstrumentenfonds.nlBankABNAMROIBANNL58ABNA0555028666BICABNANL2AKvK41205257MarcelSchopmandirectieFritsSchuttecollectiebeheerManonVeenendaalmarketingenondsenwervingGeertjevanderLindencollectiebeheerenevenementenMarie-ThrseKuijkhovenofcemanagementStevenHeybroekfnancileadministratieLennartvanderSmanpromotieZ.K.H.PrinsConstantijnbeschermheerProf.IrW.DikvoorzitterPieterMoerenhoutoprichterproductieconceptcommunicatiecoverotoDanaZemtsovfotoJonasSacksHeetuvragenoopmerkingenoverditbulletinMailManonveenendaalmuziekinstrumentenonds.nlDitbulletinwordttweekeerperjaarverstuurdaanNMFbegunstigersenandererelaties.oplage5.000MarcelSchopmanManonVeenendaalFritsSchutteGeertjevanderLindenMarie-ThrseKuijkhovenStevenHeybroekLennartvanderSman