Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
DOORMARCELSCHOPMANENFRITSSCHUTTEHetisinons25-jarigbestaannognieteerdervoorgekomendatweeenhistorischevleugelingoedestaatvanonderhoudalsschenkingkregenaangeboden.DeafgelopenmaandengebeurdehetplotselingtweekeerEenprachtigeErardDeeerstebetrofeenErard-vleugelvan212cmuit1873dieweaangebodenkregenvanTonStolktoonkunstenaareneigenaarvanhetMuziekinformatie-endocumentatiecentruminVlaardingen.HetgingopeenbijzonderemanierwantTonStolkwasnvandedeelnemendegastherentijdenshetWeekendvanhetNMFwaarbijinsamenwerkingmetVerenigingHendrickdeKeyserdoorhethelelandconcertenplaatsvondenopinstrumentenvanhetNMF.Delocatiediehijbeschikbaarwildemakenvoorhetconcertpubliekzijnstudeerkamerwaskleinenvooralergvolvanwegezijnverzamelinginstrumenten.HijbeslootdaaromdaterruimtemoestwordengemaaktomwatmeermensentoetekunnenlatenenbewerkstelligdedatdoorzijnbijzondereErard-vleugelaanhetNMFteschenkenSebastienErard1752-1831waseenuitvindereninstrumentenbouwerdiegroteinvloedheeftgehadopo.a.deontwikkelingvandepiano.Zovondhijhetlinkerpedaaluitwaarmeehetgeheleklaviereenstukjeverschuiftenontwikkeldehijhetrepetitiemechaniekwaardoornzelfdetoetszeersnelachterelkaarkanwordenaangeslagen.Ookwashijhetdiehetsmeedijzerenraamwerkalseerstetoepasteenomwondhijbassnarenmetkoperdraad.Nazijndoodin1831werddezaakvoortgezetdoorneefPierre.In1855overleedPierre.DiensweduwevondeenkenniseenzekereheerSchaefferbereidomdezaakteleiden.DankzijhetonlinedossiervandeCitedelaMusiqueinParijskonwordenvastgestelddatdegeschonkenvleugelin1873werdgebouwdendateenzekereheerJamesWitteringop18novembervandatjaardeeersteeigenaarwerd.TonStolkverkreegdevleugelin1984viaeenpianist.Eenaantaljarenlaterin1992vondeeningrijpenderestauratieplaatsbijFritsJanmaatinAmsterdam.JanmaatisnvandebekendsterestaurateursvanFransetoetsinstrumententerwereldenismetnamegespecialiseerdininstrumentenvanErard.ZobijzonderwasdevleugelvanStolkdatdezeopverzoekvanJanmaatgebruiktwerdtijdenseenTV-opnamemetmuziekjournalistHanReizigerenineenconcertindebijzonderecombinatievanpianometharp.EdwardWitsenburgspeeldeinditconcertmetJeanettedeBoer.SamenmaaktendezemusicibeidenProfessoraanhetMozarteuminSalzburgvoordezeongebruikelijkecombinatieookeenCD.HetNMFheeftdevleugelnadeschenkingopnieuwlatennakijkenenopknappenbijFritsJanmaat.DeinteressevoorhetinstrumentiszeergrootendeInstrumentencommissievanhetNMFzalbinnenkortbesluitenwaarhijzalwordengeplaatst.VerrijkingvandecollectieHetNMFkrijgtvleugels