Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
DOORFRITSSCHUTTEEenvandeverjaardagwensenvanhetNMFisinvervullinggegaanmetdeaankoopvandeGrancino-vioolwaarmeeweNoaWildschutontzettendgelukkighebbenkunnenmaken.DatbetekentdatweonsnukunnengaanconcentrerenopdetweeoverigehartenwensenvoorditjubileumjaarnamelijkeenaltvioolvoorDanaZemtsoveneenzeerzeldzaamstukjecultureelergoedindevormvaneenvioolvanWillemvanderSijde.DezoektochtvooreenaltdievoldoetaandewenseneneisenvandetalentvolleDanaZemtsovisnieteenvoudiggebleken.Danaverlangtvooralnaareenwarmediepeenkrachtigestem.Diespeciekekwaliteitenkomjevrijwelalleentegenbijaltenvanhetgrotereormaat.EndaarligtnoujuisthetprobleemwantdearmenenhandenvanDanaschieteninlengtetekortWehebbenaleenfinkaantalaltenuitgeprobeerdmaarelkekeeralsdeklankkloptewasdemaattegrootenalsdemaatperectleekwasdeklankweertelicht.DezebromtnietzeiDanadanteleurgesteld.EengrootvoordeelvanaldatuitproberenenvergelijkenisdatDanazichondertusseneenhelderbeeldheetkunnenvormenvanhaarklankideaal.Datmaaktdatwijweergerichterkunnenzoeken.Iktwijelernietaandatwehetidealeinstrumentgaanvinden.HopelijkhebbenwetegendietijdookvoldoendenancilesteungevondenomdatinstrumenttekunnenaankopenDeVanderSijde-viooldiehetNMFwilaankopenisnueigendomvaneengrootkennerenverzamelaarvano.a.oud-Hollandsestrijkinstrumenten.VanderSijdeheetnaarallewaarschijnlijkheidslechtseenjaaro15gewerktalsvioolbouwerenerzijnopditmomentzontieninstrumentenvanhembekend.Dezevioolwerdrond1695gebouwd.Hijverkeertingoedestaateniseentypischexemplaarvanhetwatgroteremodelvandebouwerendaarmeeeenabsolutezeldzaamheid.Hijisminstens25jaarnietbespeeldgeweestenklonktijdenshetluisterconcoursagelopenaprilweervoorheteerstineengrotezaal.ErwarenmensenonderhetpubliekdieheminklanknietkondenonderscheidenvandeantastischePietroGuarneriuitonzecollectie.Ditvoorbeeldvanoud-HollandsvakmanschapisdusnietalleeneenbelangrijkVerlanglijstjeOnzeverjaardagswensenaltviolisteDanaZemtsov