Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
IngekomenmailnaaraanleidingvanhetLuisterconcoursVandeheerH.StoelsbegunstigervanhetNMFAandeheerM.SchopmandirecteurvanhetNMFDatumdinsdag27augustus2013GeachteheerSchopmanHetwaseenwonderlijkeervaringgisteren.Ikhebooitweleenwijnproeverijmeegemaaktmaardatwasgelooikeenstukminderlastigdanhetgisterenwas.Wonderschoneinstrumentendiecellos.Zohoordeikopeensweernaeen30jaarhetthemauithetcelloconcertvanSchumannwatmenogalindeemotieslingerde.Datisnietzobevorderlijkvoordescherptevanhetluisteren.Inelkgevalzatiknaafoopmetdevraaghoegrootnoudekansisdatniemanddejuistevolgorderaadt.Vandaaghebikeen81jarigestatisticusdeheerWallinookNMFdonateurmetwieik4-handigpianospeeloverditbelangwekkendethemageraadpleegd.Mochtunouookwillenwetenhoegrootdekansisdatumetdeprijsblijtzittendangaatdatalsvolgt.Erzijn120manierenomdevijinstrumenteninvolgordeteplaatsen.Voordeeerstekeuze5voordevolgendekeuze4dan3dan2dan1.Intotaal5maal4maal3maal2is120manieren.Iemandheet119vande120keerkansdathijernaastzitbijhetinvullendusdekansdateenpersoonoutzitis119120.Erwaren38mensen.Dekansdat38mensenernaastzittenis119120maal119120endatintotaal38maalowel11912038.Dekansdateenomeerpersonenhetgoedradenisdan1-11912038.Datis0.272wanneerjehetindeadresbalkvandebrowserinvulthetinternetweetallesookditsoortsommen.Dekansdatudeprijsmaguitreikenisvolgensberekeningdusongeveer1opde4keer.Datisnogverrassendvaakvindikwel.Eriseenmaar.Ikveronderstelhierbovendatiedereenmaarwatdoetbijhetinvullen.Noumagdatinmijngevalwelwaarzijnalthanszovoeldehettoenikdezaalverlietentegenuzeidatikermaar1goedhadzodatikeenvolgendekeerapparatuurspectrumanalyzermeeganemenmaarvoordewinnaarenveelanderenisdatniethetgeval.Diekansisduseenminimumwaardeendaarmeeisdekansdatudeprijsmaguitreikenvastnogfinkgroterdan27.VriendelijkegroetHansStoelsBentunieuwsgieriggewordennaardeverschillendeklankenvaninstrumentenenwiltuookkansmakenopeenpriv-concertInhetvoorjaarvan2014komthetNMFmeteenKlanktestinsamenwerkingmethetPrinsesChristinaConcours.Houdtudewebsite-agendaindegatenFritsSchutteJorisvandenBergenDieuwertjeBlokbesprekendeklankenvandeverschillendecellos.