Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Dezezomerwerdenwegetrakteerdopeentweedepubliciteitsgolfditkeernaaraanleidingvaneendooronsaangekochteeninbruikleengegevenviool.DeGrancinouit1714dienudoorde12-jarigeNoaWildschutwordtbespeeldwasdeeerstegroteaankoopvanhetNMFin2013enzorgdenietalleenvooropnieuwkrantenartikelenenradio-interviewsmaarditkeerzelfsvooreentelevisieoptredenvanonzecollectiebeheerderFritsSchutte.HetNMFheeftgekozenomheel2013tevierendathetfondseenkwarteeuwbestaat.OokditnajaarzijnernogtalvanactiviteitenzoalseenLuisterconcourslezingenhuisconcertenmetjongtalentinonseigenbijzonderepandenveelgewoneconcerten.HetjaarwordtfeestelijkafgeslotenindeRidderzaalinDenHaagmetonsgroteJubileumconcert.OflievergezegdmettweeJubileumconcertenwantdoordegrotebelangstellinghebbenwediedaginmiddelseenochtend-enmiddagconcertgeorganiseerd.EnalshetjubileumjaardanteneindelooptheefthetNMFditjaar175concertengeorganiseerd.Eengigantischaantaldatzultumetmeeenszijn.DieconcertenorganiserenweomjongemusicieenpodiumtebiedenonzevriendenendonateurstelatenzienwatwemethungelddoennnatuurlijkomonsNMFsteedsbekendertemaken.WantzonderbekendheidheefthetNMFgeendonateursenzonderdonateurskanhetNMFgeenmusicihelpen.Driegoederedenenomerditjaarextrategenaantegaan.VolgendjaarnahetJubileumgaanwegewoonweerverder.Webeginnenaandetweedekwart-eeuwvoorenvanhetNMF.Wanterisindeeerste25jaaralveelbereiktmaarwezijnernoglangniet.Erzalaltijdbehoefteblijvenaanfantastischeinstrumentenommuziektekunnenblijvenmaken.Enwijblijvengeloveninhetbelangvanmuziekinonzesamenlevingenhetondersteunenvanjongmuzikaaltalent.Alsuonsdaarbijwiltblijvenhelpengaanwevasteenprachtigvolgendjubileumtegemoet.MarcelSchopmandirecteurneentelevisieoptredenvanonzecollectiebeheerderFritsSchutte