Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
HetzalunietontgaanzijndathetMuziekinstrumentenFondsditjaarzijn25everjaardagviert.Inonzenieuwsbrieveninonzebulletinsenoponzewebsiteheeftudaaralvanvernomen.Hetideevoorhetfondsisoverigensalouderdandiekwarteeuw.Oorspronkelijkwerdnamelijkalin1986dustweejaarvoordegeboortevanhetNMFhetNationaalStrijkinstrumentenFondsopgericht.Naenigberaadwerddedoelstellingverbreednaarmeerdanstrijkinstrumentenenwerdin1988hetMuziekinstrumentenFondsopgericht.Gelukkigishetnieuwsvanons25-jarigJubileumookbuitenonzekringvanvastevriendenendonateursaangekomen.WanthetNMFisditjaarmeerdanooitindepubliciteitgekomen.DemeestdirecteaanleidinghiervoorwasonsWeekendvanhetNMFinsamenwerkingmetdeVerenigingHendrickdeKeyser.HetuniekekarakterendeomvangvanhetWeekendzorgdeninaprilvoorbijna200artikelenindekrantenwaarvan14indelandelijkepersenongekendeaandachtopderadiomet13interviewsinnweekopRadio1enRadio4.EnpubliciteitiszoalsuweetvooreenGoedDoelalshetNMFvanongelofelijkgrootbelang.VoorwoordEenheeljaarjarigwww.sjaakramakers.comNationaalMuziekinstrumentenFondsAlsmusicusmoetjewerkelijkallesopalleszettenomeensterkepositieinhetrijkeNederlandsemuzieklevenendeinternationaalconcurrerendemarktteverwerven.Ookalhebjetalentdoorzettingsvermogeneneengoedebegeleidingdatisnietvoldoende.Ookhetbespelenvaneenkwalitatiefgoedinstrumentiscruciaalterwijlhetdaarnoujuistvaakaanontbreekt.Puurvanwegedehogeprijzen.HetNMFstelttegeneengeringevergoedinghoogwaardigeinstrumententerbeschikkingaanhonderdenmusici.Professionalsenstudenten.Zodatdezemusicizichoptimaalinhuncarrirekunnenontwikkelen.MetdehulpvanvelenheefthetNMFindeafgelopen25jaaralheelveelmusicikunnenhelpenAantalbruiklenersopditmomentAantalmensendatintotaaldoorhetNMFisgeholpen