Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
MarcelSchopmanenJaschaAlbrachtnemenafscheidDOORFRITSSCHUTTEDeinternationaleinstrumentenbeursMondoMusicabrengtjaarlijksbeginoktoberhandelarenbouwersexpertsnmusiciuitdehelewereldnaarhetNoord-ItaliaansestadjeCremonadebakermatvandevioolbouw.VanhandgesnedenstemknoppentothetduurstegereedschapvandebeginnendevioolbouwertotdedoorgewinterdehandelaarenvaneenChineseelektrischecontrabastotdewaardevolsteStradivari-ofGuarneri-viool.Datalleskanmendaartegenkomen.UitgeverAndyLimheefteraljareneenstandwaarhijdeprachtigsteboekenpresenteertoverviool-enstokkenbouw.Hetzijnboekendieopvallendoordevaakuitzonderlijkeformatenenmaterialen.ZoheefthijeenboekuitgegevenwaarinstrijkstokkenopvollelengtestaanafgebeeldenisereenboekoverstokkenbouwerNikolausKittelmeteenschapenlerenomslagenbladgoudenpagina-randen.Ditlaatsteboekwasdeaanleidingvooronzeontmoetingin2011.HetNMFheeftnamelijktweebijzondereKittel-stokkenwaarvanmetnamedecellostokzeerinteressantbleekominhetboektewordenopgenomen.LimszaakstaatinDuitslandmaarhetvrijkomenvanzijnouderlijkhuisinAmstelveenwildehijaangrijpenomookinNederlandalsuitgeveractieftekunnenzijn.OmdenieuwezaakonderdeaandachttebrengenvattehijhetideeopomeenboekuitgevenoverinstrumentenvanhetNMF.HetNMFhoefdealleendefotosaanteleverendietochzoudenwordengemaaktdoorfotografeCathyLevesque.OmdathetNMFditjaardecello-cdginguitgevenwerdbeslotenomhetboektewijdenaancellosuitonzecollectie.Inverbandmetdeomvangvanhetboekmoesteenkeuzewordengemaaktendievielopallecellosvanoverledenbouwers.GeheelinlijnmetLimsandereboekenisheteenuitzonderlijkmooieuitgavegewordenwaarindebijzonderecellosgeheeltothunrechtkomen.Defotoslatendebelangrijksteaspectenvanelkecellozienendetekstenvertellendeverhalenoverhoedecelloindecollectieterechtisgekomen.HetboekbevatverderinterviewsmetexpertsAndreasPostenSergeStamdirecteurMarcelSchopmanenondergetekendewaardoordelezerookeengoedbeeldkrijgtvandeverschillendeinvalshoekenvanwaaruiternaardeuniekecollectievanhetNMFgekekenwordtenwaterbijkomtkijkenomdiecollectiesamentestellen.Ditbijzondereboekisverkrijgbaarvoor55incl.verzendkostentebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nl.39cellosuitdecollectieInprachtigcelloboekvereeuwigduitgeverAndyLimrechtsbekijktsamenmetdedrukkerdeeerstedrukvellen.