Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
April2013.NognooiteerderwashetNMFzoveelindepubliciteit.Marcelschetstehetalinzijninleiding.Erwarenbijna200artikelenindekrantenwaarvan14indelandelijkepersenongekendeaandachtopderadiomet13interviewsinnweekopRadio1enRadio4.DemeestdirecteaanleidinghiervoorwasnatuurlijkonsWeekendvanhetNMF.EenWeekendgeorganiseerdinsamenwerkingmetVerenigingHendrickdeKeyser.Metmaarliefst100concertenop100verschillendelocatiesenhonderdenverschillendemusiciHetuniekekarakterendeomvangvanhetWeekendheeftzijnvruchtenafgeworpenHetWeekendwasnatuurlijknooitzonsuccesgeweestzonderdeinzetvanvelen.DeproducenteLeontienKrnerMarikeAndringavoordepubliciteitstagiaireDagmarTerpstraalleNMF-musiciEnlastbutnotleastonzevrijwilligersmetaanhethoofdhiervanvrijwilligerGulerPehlivan.IedereendieheeftmeegeholpenHARTELIJKBEDANKTVanwegehetgrotesucceskrijgthetWeekendvanhetNMFeenvervolgvan23tm25mei2014.Kijktut.z.t.oponzewebsiteeninhetvoorjaarsbulletinvoormeerinformatie.VanChrisDessingAanManonVeenendaalBetrefteenhelebelevenisApril2013BesteManonIkwilgraagmijneigenbelevenissenvanhetWeekendvanhetNMFmetjulliedelenalwashetmaaromdemooieherinneringendaaraannogevenvastteleggen.Beideconcerten-inhetHodshonhuisinHaarlemeninhetBartolotti-huisinAmsterdam-zijnvoormijvooralmuzikalehoogtepuntengeweest.Ennatuurlijkookleukebelevenissenommeetemaken.Devoorbereidingbijjullieopkantoorenopbeidedagenhetmedeorganiserenterplaatsevandebeideconcerten.VanafhetmomenthelemaalaanhetbegindatjeaanbeltbijhetnogstillehuiswaaralmensenvanHendrickdeKeyseraanwezigzijntotaandeafrondingalsgastenenmusicizijnvertrokkenendestilteweervaltindiehistorischeruimtes.Hetliepallemaaloprolletjesmededooralhetwerkdatjullievoorafhaddengedaan.SamenmetdeNMF-collegasendeH.deK.mensenkondenweallesmooioptijdklaarmakenenookweerafronden.Ookdemusicikwamenoptijdenwarenblijmetdeaanwezigefaciliteiten.InAmsterdamwarenweevenongerustaanhetwordentoenzezelfbeldendatzeeraankwamen.Erwaseenaandachtigendankbaarpubliekbeidekereneneengenoeglijkeafter-partymetdemusici.IkherinnermevooralSvenjaStaatsmethaarzeerbevlogenbegeleidsteringezelschapvanhaarmeelevendevriendelijkefamilie.EnzijspeeldezoontroerendmooidaarindieaulavanhetHodshonhuisterwijlbuitenophethaantjeendewijzerplaatvandeBakenessertorendeavondzonglinsterde.Eenvollezaalvanwelhonderdmensenluisterdeademloos.EndandezondagochtendaandenogstilleHerengrachtmetheteerstelentegroenaandebomen.EenwatmeeringetogenAnastasjiaZvirbulebleekuitLetlandtekomenspelendopeenvioolvandeCuypers-familiediezemetrotslietzienmethaarvriendelijkebegeleidermetSpaanseroots.Dieallebeiookalzomooienbevlogenspeeldenineensfeervollezaalmetprachtigbeschilderdbehanguitlangvervlogentijden.Goeddatovermijnbelevenissen.Ikhoopdatjulliehetnulangzaamaanwatrustigerkrijgen.HartelijkegroetaaniedereenChrisDessingWeekendvanhetNMFEenhelebelevenis