Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
MarcelSchopmanenJaschaAlbrachtnemenafscheidDOORFRITSSCHUTTEIkmoet11geweestzijntoeniksamenmetmijnmoedervoorheteerstaanbeldebijdebetoverendevillavanJaapBolinkenAnneliesSteinhauerinHilversum.NetVillaKakelbontdachtiknog.Mijnomasvioolmoestwordenopgeknaptvoormijneerstevioolles.Dewerkplaatsboezemderespectinmetviolenaltenencellosinvitrinesenhangendaandraadjesgrotewerkbankenmetindrukwekkendgereedschap.Hetrookernaardingendieiktoennognietkendemaarwaarvaniknudenkdatheteenmelangevanhoutnatuurharslijmlakenmisschienwelkofegeweestmoetzijn.MijnomasviooltjewaszeereenvoudigweetikondertussenmaarJaapgamijhetgevoeldatikietsheelbijzondersinhandenhadwaarikvanmochthoudenenergzuinigopmoestzijn.Hetmaaktemenieuwsgierignaarhoehijzougaanklinkenopmijneerstevioolles.Dezebelevingwasminstensnetzobelangrijkommijntalentaanteborenalsdelessendieikdaarnavolgde.Datinspirerendemomentiskenmerkendvoordemanierwaaropditvioolbouwers-echtpaarinhetvakeninhetlevenstaat.EninspirerendzalookdelezingzijndiezijinsamenwerkingmethetNMFophuneigenwerkplekzullengeven.Derigiditeitopdevioolbouwschooloderustratieomgammeleoudeinstrumentenwaarexorbitantebedragenvoorwordenbetaaldzijnthemasdieongetwijeldaandeordekomen.Maarookdewegdiebewandeldwordtmeteenmusicusdieeenopdrachtplaatstvanhoutkeuzetotinwijdingsceremonie...Endannatuurlijkhunverhaaloverhoeeenstukhoutinhunhandenverwordttoteenedelinstrument.MaarmisschienloopthetallemaaltochanderswantnietsiszekerbijdeeigenzinnigeencreatieveJaapenAnnelies.UniekelezingHetantiekvandetoekomstLocatieAtelierBolinkSteinhauerHilversumDatumvrijdag11oktober2013Tijd1600-1730uurPrijs25tebestellenviareserveringmuziekinstrumentenonds.nl