You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
voorhendiemusicieenwarmharttoedragenJAARGANG17NUMMER1OKTOBER2013HERFSTBULLETINHeteherfstTijdvoorAirco HetzalunietontgaanzijndathetMuziekinstrumentenFondsditjaarzijn25everjaardagviert.Inonzenieuwsbrieveninonzebulletinsenoponzewebsiteheeftudaaralvanvernomen.Hetideevoorhetfondsisoverigensalouderdandiekwarteeuw.Oorspronkelijkwerdnamelijkalin1986dustweejaarvoordegeboortevanhetNMFhetNationaalStrijkinstrumentenFondsopgericht.Naenigberaadwerddedoelstellingverbreednaarmeerdanstrijkinstrumentenenwerdin1988hetMuziekinstrumentenFondsopgericht.Gelukkigishetnieuwsvanons25-jarigJubileumookbuitenonzekringvanvastevriendenendonateursaangekomen.WanthetNMFisditjaarmeerdanooitindepubliciteitgekomen.DemeestdirecteaanleidinghiervoorwasonsWeekendvanhetNMFinsamenwerkingmetdeVerenigingHendrickdeKeyser.HetuniekekarakterendeomvangvanhetWeekendzorgdeninaprilvoorbijna200artikelenindekrantenwaarvan14indelandelijkepersenongekendeaandachtopderadiomet13interviewsinnweekopRadio1enRadio4.EnpubliciteitiszoalsuweetvooreenGoedDoelalshetNMFvanongelofelijkgrootbelang.VoorwoordEenheeljaarjarigwww.sjaakramakers.comNationaalMuziekinstrumentenFondsAlsmusicusmoetjewerkelijkallesopalleszettenomeensterkepositieinhetrijkeNederlandsemuzieklevenendeinternationaalconcurrerendemarktteverwerven.Ookalhebjetalentdoorzettingsvermogeneneengoedebegeleidingdatisnietvoldoende.Ookhetbespelenvaneenkwalitatiefgoedinstrumentiscruciaalterwijlhetdaarnoujuistvaakaanontbreekt.Puurvanwegedehogeprijzen.HetNMFstelttegeneengeringevergoedinghoogwaardigeinstrumententerbeschikkingaanhonderdenmusici.Professionalsenstudenten.Zodatdezemusicizichoptimaalinhuncarrirekunnenontwikkelen.MetdehulpvanvelenheefthetNMFindeafgelopen25jaaralheelveelmusicikunnenhelpenAantalbruiklenersopditmomentAantalmensendatintotaaldoorhetNMFisgeholpen Dezezomerwerdenwegetrakteerdopeentweedepubliciteitsgolfditkeernaaraanleidingvaneendooronsaangekochteeninbruikleengegevenviool.DeGrancinouit1714dienudoorde12-jarigeNoaWildschutwordtbespeeldwasdeeerstegroteaankoopvanhetNMFin2013enzorgdenietalleenvooropnieuwkrantenartikelenenradio-interviewsmaarditkeerzelfsvooreentelevisieoptredenvanonzecollectiebeheerderFritsSchutte.HetNMFheeftgekozenomheel2013tevierendathetfondseenkwarteeuwbestaat.OokditnajaarzijnernogtalvanactiviteitenzoalseenLuisterconcourslezingenhuisconcertenmetjongtalentinonseigenbijzonderepandenveelgewoneconcerten.HetjaarwordtfeestelijkafgeslotenindeRidderzaalinDenHaagmetonsgroteJubileumconcert.OflievergezegdmettweeJubileumconcertenwantdoordegrotebelangstellinghebbenwediedaginmiddelseenochtend-enmiddagconcertgeorganiseerd.EnalshetjubileumjaardanteneindelooptheefthetNMFditjaar175concertengeorganiseerd.Eengigantischaantaldatzultumetmeeenszijn.DieconcertenorganiserenweomjongemusicieenpodiumtebiedenonzevriendenendonateurstelatenzienwatwemethungelddoennnatuurlijkomonsNMFsteedsbekendertemaken.WantzonderbekendheidheefthetNMFgeendonateursenzonderdonateurskanhetNMFgeenmusicihelpen.Driegoederedenenomerditjaarextrategenaantegaan.VolgendjaarnahetJubileumgaanwegewoonweerverder.Webeginnenaandetweedekwart-eeuwvoorenvanhetNMF.Wanterisindeeerste25jaaralveelbereiktmaarwezijnernoglangniet.Erzalaltijdbehoefteblijvenaanfantastischeinstrumentenommuziektekunnenblijvenmaken.Enwijblijvengeloveninhetbelangvanmuziekinonzesamenlevingenhetondersteunenvanjongmuzikaaltalent.Alsuonsdaarbijwiltblijvenhelpengaanwevasteenprachtigvolgendjubileumtegemoet.MarcelSchopmandirecteurneentelevisieoptredenvanonzecollectiebeheerderFritsSchutte DOORMANONVEENENDAALOpzaterdag24augustusjongstledenorganiseerdehetNMFvoordetweedekeerditjaareenNMF-Luisterconcours.HeteerstevondplaatsdaagsnahetWeekendvanhetNMFafgelopenaprilenwaseensamenwerkingtussenHetNederlandseVioolconcoursenhetNMF.HettweedeLuisterconcoursvondplaatstijdensdeafgelopeneditievanhetGrachtenfestival.DesamenwerkingmethetGrachtenfestivalhebbenwenajarenweeropgepakt.Zon10jaargeledenwashetNMFooktegastbijditfestivalmeteensoortgelijkevenementeenklanktest.Erwasechterngrootverschil.Destijdsmochthetpubliekstemmenophetmooisteinstrument.Dezekeerhadhetweinigmetsmaaktemaken.Hetgingeromdevijfverschillendeprachtigecellosvanelkaarteonderscheidendooreenblindetestafteleggen.OnderbegeleidingvanpresentatriceDieuwertjeBlokbespeeldeJorisvandeBergdevijfcellos.NMF-collectiebeheerderFritsSchuttegafhetpubliektipswaarkunjealsluisteraaroplettenomdeverschillendeklankenvaninstrumententeonderscheidenDetestbleekdermatelastigdatmaarndeelnemeralleantwoordenjuisthad.Uzietzijnoverdenkingenhiernaast.WijfeliciterendeheerVanWoerkommetzijnprijseenpriv-concertverzorgddooreenNMF-musicusDatheteventnogdagenlaterstofdeeddoenopwaaienblijktweluitdee-mailvaneenanderedeelnemerHansStoffels.Nuchterkijkendnaardecijferszouhethelemaalnietzomoeilijkmoetenzijnrekenthijonsvoor.OverklankenenkansberekeningHettweedeNMF-Luisterconcours IngekomenmailnaaraanleidingvanhetLuisterconcoursVandeheerH.StoelsbegunstigervanhetNMFAandeheerM.SchopmandirecteurvanhetNMFDatumdinsdag27augustus2013GeachteheerSchopmanHetwaseenwonderlijkeervaringgisteren.Ikhebooitweleenwijnproeverijmeegemaaktmaardatwasgelooikeenstukminderlastigdanhetgisterenwas.Wonderschoneinstrumentendiecellos.Zohoordeikopeensweernaeen30jaarhetthemauithetcelloconcertvanSchumannwatmenogalindeemotieslingerde.Datisnietzobevorderlijkvoordescherptevanhetluisteren.Inelkgevalzatiknaafoopmetdevraaghoegrootnoudekansisdatniemanddejuistevolgorderaadt.Vandaaghebikeen81jarigestatisticusdeheerWallinookNMFdonateurmetwieik4-handigpianospeeloverditbelangwekkendethemageraadpleegd.Mochtunouookwillenwetenhoegrootdekansisdatumetdeprijsblijtzittendangaatdatalsvolgt.Erzijn120manierenomdevijinstrumenteninvolgordeteplaatsen.Voordeeerstekeuze5voordevolgendekeuze4dan3dan2dan1.Intotaal5maal4maal3maal2is120manieren.Iemandheet119vande120keerkansdathijernaastzitbijhetinvullendusdekansdateenpersoonoutzitis119120.Erwaren38mensen.Dekansdat38mensenernaastzittenis119120maal119120endatintotaal38maalowel11912038.Dekansdateenomeerpersonenhetgoedradenisdan1-11912038.Datis0.272wanneerjehetindeadresbalkvandebrowserinvulthetinternetweetallesookditsoortsommen.Dekansdatudeprijsmaguitreikenisvolgensberekeningdusongeveer1opde4keer.Datisnogverrassendvaakvindikwel.Eriseenmaar.Ikveronderstelhierbovendatiedereenmaarwatdoetbijhetinvullen.Noumagdatinmijngevalwelwaarzijnalthanszovoeldehettoenikdezaalverlietentegenuzeidatikermaar1goedhadzodatikeenvolgendekeerapparatuurspectrumanalyzermeeganemenmaarvoordewinnaarenveelanderenisdatniethetgeval.Diekansisduseenminimumwaardeendaarmeeisdekansdatudeprijsmaguitreikenvastnogfinkgroterdan27.VriendelijkegroetHansStoelsBentunieuwsgieriggewordennaardeverschillendeklankenvaninstrumentenenwiltuookkansmakenopeenpriv-concertInhetvoorjaarvan2014komthetNMFmeteenKlanktestinsamenwerkingmethetPrinsesChristinaConcours.Houdtudewebsite-agendaindegatenFritsSchutteJorisvandenBergenDieuwertjeBlokbesprekendeklankenvandeverschillendecellos. DOORFRITSSCHUTTEEenvandeverjaardagwensenvanhetNMFisinvervullinggegaanmetdeaankoopvandeGrancino-vioolwaarmeeweNoaWildschutontzettendgelukkighebbenkunnenmaken.DatbetekentdatweonsnukunnengaanconcentrerenopdetweeoverigehartenwensenvoorditjubileumjaarnamelijkeenaltvioolvoorDanaZemtsoveneenzeerzeldzaamstukjecultureelergoedindevormvaneenvioolvanWillemvanderSijde.DezoektochtvooreenaltdievoldoetaandewenseneneisenvandetalentvolleDanaZemtsovisnieteenvoudiggebleken.Danaverlangtvooralnaareenwarmediepeenkrachtigestem.Diespeciekekwaliteitenkomjevrijwelalleentegenbijaltenvanhetgrotereormaat.EndaarligtnoujuisthetprobleemwantdearmenenhandenvanDanaschieteninlengtetekortWehebbenaleenfinkaantalaltenuitgeprobeerdmaarelkekeeralsdeklankkloptewasdemaattegrootenalsdemaatperectleekwasdeklankweertelicht.DezebromtnietzeiDanadanteleurgesteld.EengrootvoordeelvanaldatuitproberenenvergelijkenisdatDanazichondertusseneenhelderbeeldheetkunnenvormenvanhaarklankideaal.Datmaaktdatwijweergerichterkunnenzoeken.Iktwijelernietaandatwehetidealeinstrumentgaanvinden.HopelijkhebbenwetegendietijdookvoldoendenancilesteungevondenomdatinstrumenttekunnenaankopenDeVanderSijde-viooldiehetNMFwilaankopenisnueigendomvaneengrootkennerenverzamelaarvano.a.oud-Hollandsestrijkinstrumenten.VanderSijdeheetnaarallewaarschijnlijkheidslechtseenjaaro15gewerktalsvioolbouwerenerzijnopditmomentzontieninstrumentenvanhembekend.Dezevioolwerdrond1695gebouwd.Hijverkeertingoedestaateniseentypischexemplaarvanhetwatgroteremodelvandebouwerendaarmeeeenabsolutezeldzaamheid.Hijisminstens25jaarnietbespeeldgeweestenklonktijdenshetluisterconcoursagelopenaprilweervoorheteerstineengrotezaal.ErwarenmensenonderhetpubliekdieheminklanknietkondenonderscheidenvandeantastischePietroGuarneriuitonzecollectie.Ditvoorbeeldvanoud-HollandsvakmanschapisdusnietalleeneenbelangrijkVerlanglijstjeOnzeverjaardagswensenaltviolisteDanaZemtsov stukjecultureelerfgoedmaarhetisooknogeenseengezondinstrumentdatwijgraaginbruikleenzoudengevenaannvandetalentvollebarok-violistenoponzewachtlijst.WijhopenvanhartedatweonszelfditjaarnogdetrotseeigenaarmogennoemenvanditjuweeltjeuitdeGoudenEeuw.DeInstrumentencommissieWezijnzeerverheugddatdedrieledenvanwiedezittingstermijnditjaareindigdeMoniqueBartelsDavidKuykenenGisellaBergmanzichallenopnieuwkandidaathebbengesteldendatzeunaniemzijnherkozendoordeoverigeledenBedanktvoorjullieinzetDeVanderSijde-viool1695 DOORMARCELSCHOPMANENFRITSSCHUTTEHetisinons25-jarigbestaannognieteerdervoorgekomendatweeenhistorischevleugelingoedestaatvanonderhoudalsschenkingkregenaangeboden.DeafgelopenmaandengebeurdehetplotselingtweekeerEenprachtigeErardDeeerstebetrofeenErard-vleugelvan212cmuit1873dieweaangebodenkregenvanTonStolktoonkunstenaareneigenaarvanhetMuziekinformatie-endocumentatiecentruminVlaardingen.HetgingopeenbijzonderemanierwantTonStolkwasnvandedeelnemendegastherentijdenshetWeekendvanhetNMFwaarbijinsamenwerkingmetVerenigingHendrickdeKeyserdoorhethelelandconcertenplaatsvondenopinstrumentenvanhetNMF.Delocatiediehijbeschikbaarwildemakenvoorhetconcertpubliekzijnstudeerkamerwaskleinenvooralergvolvanwegezijnverzamelinginstrumenten.HijbeslootdaaromdaterruimtemoestwordengemaaktomwatmeermensentoetekunnenlatenenbewerkstelligdedatdoorzijnbijzondereErard-vleugelaanhetNMFteschenkenSebastienErard1752-1831waseenuitvindereninstrumentenbouwerdiegroteinvloedheeftgehadopo.a.deontwikkelingvandepiano.Zovondhijhetlinkerpedaaluitwaarmeehetgeheleklaviereenstukjeverschuiftenontwikkeldehijhetrepetitiemechaniekwaardoornzelfdetoetszeersnelachterelkaarkanwordenaangeslagen.Ookwashijhetdiehetsmeedijzerenraamwerkalseerstetoepasteenomwondhijbassnarenmetkoperdraad.Nazijndoodin1831werddezaakvoortgezetdoorneefPierre.In1855overleedPierre.DiensweduwevondeenkenniseenzekereheerSchaefferbereidomdezaakteleiden.DankzijhetonlinedossiervandeCitedelaMusiqueinParijskonwordenvastgestelddatdegeschonkenvleugelin1873werdgebouwdendateenzekereheerJamesWitteringop18novembervandatjaardeeersteeigenaarwerd.TonStolkverkreegdevleugelin1984viaeenpianist.Eenaantaljarenlaterin1992vondeeningrijpenderestauratieplaatsbijFritsJanmaatinAmsterdam.JanmaatisnvandebekendsterestaurateursvanFransetoetsinstrumententerwereldenismetnamegespecialiseerdininstrumentenvanErard.ZobijzonderwasdevleugelvanStolkdatdezeopverzoekvanJanmaatgebruiktwerdtijdenseenTV-opnamemetmuziekjournalistHanReizigerenineenconcertindebijzonderecombinatievanpianometharp.EdwardWitsenburgspeeldeinditconcertmetJeanettedeBoer.SamenmaaktendezemusicibeidenProfessoraanhetMozarteuminSalzburgvoordezeongebruikelijkecombinatieookeenCD.HetNMFheeftdevleugelnadeschenkingopnieuwlatennakijkenenopknappenbijFritsJanmaat.DeinteressevoorhetinstrumentiszeergrootendeInstrumentencommissievanhetNMFzalbinnenkortbesluitenwaarhijzalwordengeplaatst.VerrijkingvandecollectieHetNMFkrijgtvleugels EenrechtsnarigeBechsteinDetweedehistorischevleugeliseenBechsteinvan190cmuit186465.Hetiseenuitzonderlijkvroegerechtsnarigevleugeldieinzeergoedespeelstaatverkeert.EndatmageenwonderhetenwantdeschenkeruitMijdrechtverkreegdevleugelalsafdankertje.HijstondbijeengaragehouderinNijmegendiehemooitvoorzijndochterhadgekocht.Devleugelwaszeerslechtonderhoudenenhadduidelijkgeledenonderdehoutkacheldieervlaknaasthadgestaan.Deschenkerlietdevleugelinetappesuitgebreidreviserenzodateruiteindelijkweereencompleetgezondevleugelstond.MomenteelstaathijbijexpertinoudevleugelsFrankBonariusvanAndriessenpianosinHaarlemvooreenkleineopknapbeurt.OverdeplaatsingvandezevleugelzaldeInstrumentencommissienaarverwachtingookbinnenkorteenbesluitnemen. DOORGEERTJEVANDERLINDENIederezaterdagishetbalopdeNoordermarktinAmsterdam.Eenbiologischeboerenmarkteenrommelmarktnmuziek.MuziekopstraatmaarookindeNoorderkerkmiddenophetplein.EenprachtigeoudekerknetalsdeWesterkerknaareenontwerpvanstadsarchitectHendrickdeKeyser1565-1621.Al15jaarwordenindezekerkconcertengeorganiseerdooitbegonnenalseeninitiatiefvandebuurtbewonersdoordeStichtingNoorderkerkConcerten.Wezijnheelgelukkigdatwesinds2013samenwerkenmetdeStichtingNoorderkerkConcertenentrotsdathetNMFvertegenwoordigdisindezebloeiendeconcertserie.KomluisterenEnisditdanvoorheteerstdatdeNMF-instrumentenklinkenindeSerieNoorderkerkConcertenWelneeHethelejaardoorspelendeNMF-musiciopallepodiavanNederlandendaarbuitendusookindeNoorderkerk.DenkbijvoorbeeldeensaanaldiekerendatPieterWispelweydeSuitesvanBachspeeldeopdemooieRomboutscellouitdecollectievanhetNMF.Enop30novemberspeelthetMatangiKwartetindeNoorderkerkenkuntuluisterennaartweeanderemooieNMF-instrumenteneenvioolgebouwddoorHendrickJacobsinAmsterdamca.1690eneencellogebouwddoorJaapBolinkHilversum20057december2013ConsortiumAmsterdammetwerkenvanMannekeAndriessenDeLeeuw14december2013SequenzaStringTriometwerkenvanBeethovenSchubertenDohnanyiKijkvoormeerinformatieopwww.noorderkerkconcerten.nlNieuwesamenwerkingYesHetNMFtegastindeserieNoorderkerkConcerten DOORMARIE-THERESEKUIJKHOVENMisschiengeetumaandelijksojaarlijksaanhetNMFomisschienoverweegtutegaandoneren.Danishetgoedomtewetendatuookkuntdonerenbijtestament.LegaatoferfgenaamUkuntinuwtestamentbepalendatuhetNMFgeldogoederennalaatodatuhetNMFtotmedeergenaambenoemt.Inheteerstegevalmaaktueenzogenaamdlegaat.InuwtestamentneemtuopdatuhetNMFeengeldbedragoeenbepaaldgoedbijvoorbeeldeenmuziekinstrumentnalaat.Ookalsueenechtgenootokinderenheetkuntueendergelijklegaatmaken.UbenoemthetNMFtotlegataris.WanneerugeendirecteamilieheetkuntuhetNMFtotergenaambenoemen.Ditkanvooruwgehelenalatenschapovooreendeelvanuwnalatenschapbijvoorbeeldsamenmetanderegoededoelen.GeenerfbelastingHetNMFhoetoveroverhetgeendestichtingalslegatarisoergenaamuituwnalatenschapverkrijgtgeenbelastingtebetalen.HetNMFisdoordebelastingdienstaangemerktalsalgemeennutbeogendeinstellingANBIenishiermeevrijgesteldvanerbelasting.NotarisWanneerdonerenbijtestamentietsvooruiskuntuvoorhetmakenvaneentestamentcontactopnemenmeteennotaris.EennotariskanutevenshelpenuweventuelespecifekewensentenaanzienvanhetlegaatoheterdeelaanhetNMFvastteleggen.MochtunogmeerinormatiewillenhebbenoverdonerenbijtestamentdankuntucontactopnemenmetdirecteurMarcelSchopman.ErisookeenoldermetuitgebreideinormatieovernalatenaanhetNMFbeschikbaar.Wijsturenudezegraagtoe.Ukuntdeolderookraadplegenoponzewebsite.UwsteunEenanderemaniervandoneren MarcelSchopmanenJaschaAlbrachtnemenafscheidDOORFRITSSCHUTTEIkmoet11geweestzijntoeniksamenmetmijnmoedervoorheteerstaanbeldebijdebetoverendevillavanJaapBolinkenAnneliesSteinhauerinHilversum.NetVillaKakelbontdachtiknog.Mijnomasvioolmoestwordenopgeknaptvoormijneerstevioolles.Dewerkplaatsboezemderespectinmetviolenaltenencellosinvitrinesenhangendaandraadjesgrotewerkbankenmetindrukwekkendgereedschap.Hetrookernaardingendieiktoennognietkendemaarwaarvaniknudenkdatheteenmelangevanhoutnatuurharslijmlakenmisschienwelkofegeweestmoetzijn.MijnomasviooltjewaszeereenvoudigweetikondertussenmaarJaapgamijhetgevoeldatikietsheelbijzondersinhandenhadwaarikvanmochthoudenenergzuinigopmoestzijn.Hetmaaktemenieuwsgierignaarhoehijzougaanklinkenopmijneerstevioolles.Dezebelevingwasminstensnetzobelangrijkommijntalentaanteborenalsdelessendieikdaarnavolgde.Datinspirerendemomentiskenmerkendvoordemanierwaaropditvioolbouwers-echtpaarinhetvakeninhetlevenstaat.EninspirerendzalookdelezingzijndiezijinsamenwerkingmethetNMFophuneigenwerkplekzullengeven.Derigiditeitopdevioolbouwschooloderustratieomgammeleoudeinstrumentenwaarexorbitantebedragenvoorwordenbetaaldzijnthemasdieongetwijeldaandeordekomen.Maarookdewegdiebewandeldwordtmeteenmusicusdieeenopdrachtplaatstvanhoutkeuzetotinwijdingsceremonie...Endannatuurlijkhunverhaaloverhoeeenstukhoutinhunhandenverwordttoteenedelinstrument.MaarmisschienloopthetallemaaltochanderswantnietsiszekerbijdeeigenzinnigeencreatieveJaapenAnnelies.UniekelezingHetantiekvandetoekomstLocatieAtelierBolinkSteinhauerHilversumDatumvrijdag11oktober2013Tijd1600-1730uurPrijs25tebestellenviareserveringmuziekinstrumentenonds.nl DOORFRITSSCHUTTEIkbetrapmezelferregelmatigopdatwanneeriklangseenhistorischpandloopinnvandemooieNederlandsestedenikeigenlijkwelevennaarbinnenzouwillenomdatstukjegeschiedenistemogenproevendatinmijnverbeeldingachterzongevelhuist.ToenikvroegeralsjongviolistjedoordezalenvanhetHaagsGemeentemuseumliepgebeurdeeigenlijkhetzelfdeikwildezonoud-Hollandseviooluitdevitrinehaleneneropspelenomdatikfantaseerdedatdaardewijsheidvaneen300-jariglevenuitzouklinken.IkwisttoennatuurlijknietdatikdecennialateralscollectiebeheerdervanhetNMFingesprekzougaanmetMarjoleindeJongwethoudercultuurvandehofstadomdemogelijkhedenvaneensamenwerkingmethetGemeentemuseumteonderzoeken.Dewethouderbrachtmethaarenthousiasmeendaadkrachtallepartijenbijeenenzettezichactiefinvooreensamenwerkingdiein2011eenfeitwerd.Ondertussenwordentwee18e-eeuwsevioleneneenaltuitdecollectievanhetGemeentemuseumviahetNMFinbruikleengegevenaanjongetalentvollemusici.Desamenwerkingbreidenwenuuitmeteenlezingoveroud-Hollandsevioolbouw.HetNMFheeftexpertsvioolbouwersAndreasPostenSergeStambereidgevondenomhungrotekennisoverhetontstaanendeinteressanteontwikkelingenvandevioolbouwinNederlandmetutedelen.DankzijdegrotebereidwilligheidvanhetGemeentemuseumkunnendeexpertsdemeestuniekeexemplarenuitdemuseumcollectietijdensdelezingtonenenbespreken.OokeenpaarzeldzameinstrumentenuitdecollectievanhetNMFzullenerbijbetrokkenworden.EnhetzougeenNMF-lezingzijnalsernietookinstrumentenzoudenklinkenWelkedatzullenzijnblijftnogeveneenverrassing.MaaralsumeerwiltwetenoverhethoogwaardigevakmanschapvandevroegeHollandsevioolbouwersendieinstrumentennetalsikookbijnawiltkunnenaanrakenishetbijwonenvandielezingechteenmust.LocatieStudiezaalvanhetGemeentemuseuminDenHaagDatum19november2013Tijd1115-1230uurondervoorbehoudPrijs25tebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlLaatstelezingvanditjaarHollandsGlorieinVioolbouw April2013.NognooiteerderwashetNMFzoveelindepubliciteit.Marcelschetstehetalinzijninleiding.Erwarenbijna200artikelenindekrantenwaarvan14indelandelijkepersenongekendeaandachtopderadiomet13interviewsinnweekopRadio1enRadio4.DemeestdirecteaanleidinghiervoorwasnatuurlijkonsWeekendvanhetNMF.EenWeekendgeorganiseerdinsamenwerkingmetVerenigingHendrickdeKeyser.Metmaarliefst100concertenop100verschillendelocatiesenhonderdenverschillendemusiciHetuniekekarakterendeomvangvanhetWeekendheeftzijnvruchtenafgeworpenHetWeekendwasnatuurlijknooitzonsuccesgeweestzonderdeinzetvanvelen.DeproducenteLeontienKrnerMarikeAndringavoordepubliciteitstagiaireDagmarTerpstraalleNMF-musiciEnlastbutnotleastonzevrijwilligersmetaanhethoofdhiervanvrijwilligerGulerPehlivan.IedereendieheeftmeegeholpenHARTELIJKBEDANKTVanwegehetgrotesucceskrijgthetWeekendvanhetNMFeenvervolgvan23tm25mei2014.Kijktut.z.t.oponzewebsiteeninhetvoorjaarsbulletinvoormeerinformatie.VanChrisDessingAanManonVeenendaalBetrefteenhelebelevenisApril2013BesteManonIkwilgraagmijneigenbelevenissenvanhetWeekendvanhetNMFmetjulliedelenalwashetmaaromdemooieherinneringendaaraannogevenvastteleggen.Beideconcerten-inhetHodshonhuisinHaarlemeninhetBartolotti-huisinAmsterdam-zijnvoormijvooralmuzikalehoogtepuntengeweest.Ennatuurlijkookleukebelevenissenommeetemaken.Devoorbereidingbijjullieopkantoorenopbeidedagenhetmedeorganiserenterplaatsevandebeideconcerten.VanafhetmomenthelemaalaanhetbegindatjeaanbeltbijhetnogstillehuiswaaralmensenvanHendrickdeKeyseraanwezigzijntotaandeafrondingalsgastenenmusicizijnvertrokkenendestilteweervaltindiehistorischeruimtes.Hetliepallemaaloprolletjesmededooralhetwerkdatjullievoorafhaddengedaan.SamenmetdeNMF-collegasendeH.deK.mensenkondenweallesmooioptijdklaarmakenenookweerafronden.Ookdemusicikwamenoptijdenwarenblijmetdeaanwezigefaciliteiten.InAmsterdamwarenweevenongerustaanhetwordentoenzezelfbeldendatzeeraankwamen.Erwaseenaandachtigendankbaarpubliekbeidekereneneengenoeglijkeafter-partymetdemusici.IkherinnermevooralSvenjaStaatsmethaarzeerbevlogenbegeleidsteringezelschapvanhaarmeelevendevriendelijkefamilie.EnzijspeeldezoontroerendmooidaarindieaulavanhetHodshonhuisterwijlbuitenophethaantjeendewijzerplaatvandeBakenessertorendeavondzonglinsterde.Eenvollezaalvanwelhonderdmensenluisterdeademloos.EndandezondagochtendaandenogstilleHerengrachtmetheteerstelentegroenaandebomen.EenwatmeeringetogenAnastasjiaZvirbulebleekuitLetlandtekomenspelendopeenvioolvandeCuypers-familiediezemetrotslietzienmethaarvriendelijkebegeleidermetSpaanseroots.Dieallebeiookalzomooienbevlogenspeeldenineensfeervollezaalmetprachtigbeschilderdbehanguitlangvervlogentijden.Goeddatovermijnbelevenissen.Ikhoopdatjulliehetnulangzaamaanwatrustigerkrijgen.HartelijkegroetaaniedereenChrisDessingWeekendvanhetNMFEenhelebelevenis DenktueraanomhetNMFvoorheteersttesteunenOfuwalbestaandesteuntevergrotenDanisnuhetgoedemomentomdattedoen.EnnietalleenomdathetNMFzijnjubileumviert.WantdankzijdenieuweGeefwetisschenkenaanculturelegoededoelentotenmet31december2013hetallervoordeligstDatzitzoalsueengewoneschenkingdoetkuntulangnietallesenvaakzelfsnietsvanuwschenkingaftrekkenbijuwbelastingaangifte.Datkomtomdaterbijdezeschenkingenzoweleenminimumalseenmaximumgeldt.Daaromwasschenkenviaeennotarileaktealtijdalveelvoordeligerbijdezeschenkingenzijndezebeperkingennamelijknietgeldig.DankzijdenieuweGeefwetiseennotarileaktenungvoordeliger.WantalsuvoorheteindevanditjaareenaktedoorhetNMFlaatafsluitenkrijgtumaarliefst25extraaftrekvanuwschenkinggedurendedegehelelooptijdvandeakte.Datbetekentinconcretodatugeen52zoalsvroegerhetgevalwasmaartotmaximaal65vanuwschenkingterugkrijgt.KlinktdataantrekkelijkEn-omhetnoggemakkelijkertemaken-hetNMFregeltdeakteVoormeerinformatieraadpleegonzewebsiteofmaildirecteurMarcelSchopmanschopmanmuziekinstrumentenfonds.nl.BellenkanuiteraardookDusvierhetNMFJubileummeeenschenknogditkalenderjaarindevormvaneennotarileakteDenieuweGeefwetDitjaarnogvoordeligschenkenNMF-vrijwilligersproostenophetWeekendvanhetNMF MarcelSchopmanenJaschaAlbrachtnemenafscheidDOORFRITSSCHUTTEDeinternationaleinstrumentenbeursMondoMusicabrengtjaarlijksbeginoktoberhandelarenbouwersexpertsnmusiciuitdehelewereldnaarhetNoord-ItaliaansestadjeCremonadebakermatvandevioolbouw.VanhandgesnedenstemknoppentothetduurstegereedschapvandebeginnendevioolbouwertotdedoorgewinterdehandelaarenvaneenChineseelektrischecontrabastotdewaardevolsteStradivari-ofGuarneri-viool.Datalleskanmendaartegenkomen.UitgeverAndyLimheefteraljareneenstandwaarhijdeprachtigsteboekenpresenteertoverviool-enstokkenbouw.Hetzijnboekendieopvallendoordevaakuitzonderlijkeformatenenmaterialen.ZoheefthijeenboekuitgegevenwaarinstrijkstokkenopvollelengtestaanafgebeeldenisereenboekoverstokkenbouwerNikolausKittelmeteenschapenlerenomslagenbladgoudenpagina-randen.Ditlaatsteboekwasdeaanleidingvooronzeontmoetingin2011.HetNMFheeftnamelijktweebijzondereKittel-stokkenwaarvanmetnamedecellostokzeerinteressantbleekominhetboektewordenopgenomen.LimszaakstaatinDuitslandmaarhetvrijkomenvanzijnouderlijkhuisinAmstelveenwildehijaangrijpenomookinNederlandalsuitgeveractieftekunnenzijn.OmdenieuwezaakonderdeaandachttebrengenvattehijhetideeopomeenboekuitgevenoverinstrumentenvanhetNMF.HetNMFhoefdealleendefotosaanteleverendietochzoudenwordengemaaktdoorfotografeCathyLevesque.OmdathetNMFditjaardecello-cdginguitgevenwerdbeslotenomhetboektewijdenaancellosuitonzecollectie.Inverbandmetdeomvangvanhetboekmoesteenkeuzewordengemaaktendievielopallecellosvanoverledenbouwers.GeheelinlijnmetLimsandereboekenisheteenuitzonderlijkmooieuitgavegewordenwaarindebijzonderecellosgeheeltothunrechtkomen.Defotoslatendebelangrijksteaspectenvanelkecellozienendetekstenvertellendeverhalenoverhoedecelloindecollectieterechtisgekomen.HetboekbevatverderinterviewsmetexpertsAndreasPostenSergeStamdirecteurMarcelSchopmanenondergetekendewaardoordelezerookeengoedbeeldkrijgtvandeverschillendeinvalshoekenvanwaaruiternaardeuniekecollectievanhetNMFgekekenwordtenwaterbijkomtkijkenomdiecollectiesamentestellen.Ditbijzondereboekisverkrijgbaarvoor55incl.verzendkostentebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nl.39cellosuitdecollectieInprachtigcelloboekvereeuwigduitgeverAndyLimrechtsbekijktsamenmetdedrukkerdeeerstedrukvellen. HetNMFwordtditjubileumjaaraanhoudendgefeliciteerdmetzijn25-jarigbestaan.IntussenzijnvelemusicimeteenNMF-instrumentindeprijzengevallenbijnationaleeninternationaleconcoursen.DaaromnuaanondermeerdezetalentenonzehartelijkefelicitatiesMayteLevenbach11vioolPrinsesChristinaConcoursJunior13ebruari1eprijscat.9-11jaar.Hetwinnendelmpjewww.juniorconcours.nllmpjemayte-levenbachNoaWildschut12vioolConcertgebouwYoungTalentAward2013eengezamenlijkinitiatievanhetConcertgebouwenDeutscheBank.Noawaso.a.tegastbijDeWereldDraaitDoor.HawijchElders14vioolPrinsesChristinaConcours13april2eprijscategorie12-14jaar.ShinSihan18vioolOskarBackConcours13april2eprijsendeNTRPublieksprijs.Voorzijngedistingeerdespelmetfairenvirtuositeit.AmarinsWierdsma21vioolOskarBackConcours13april3eprijs.Voorhaartemperamentvollespelengrotepodiumpersoonlijkheid.CoralineGroen17vioolDavinavanWelyConcours13april2eprijs.DejurywasonderdeindrukvandeconcentratieenrustinhetvioolspelvanCoralineGroen.Eentalentvollevioliste.DudokKwartetmetNMF-musicusMarkMulder28altvioolAlsnalistenlaureaatophet7eConcoursinternationaldequatuorcordesdeBordeaux2013mei.GivaniKwartetmetNMF-musiciVeraBeumer12vioolenPieternelTils13vioolTristanKeurisKamermuziekConcours13juni1eprijscategorie1A.ChimaeraTriometNMF-musicusIreneKok23celloTristanKeurisKamermuziekConcours13juni1eprijscategorie3.AidanMikdad11pianoConcertgebouwTalentenjacht13juni1eprijscategoriesolistenhttpwww.youtube.comwatchvGyTPYuiO-QInterviewopRadio4www.npo.nlradioradio-4ragment144364RemyvanKesteren24voormaligbruiklenerharpUSAInternationalHarpCompetition13juli1eprijs.HetisvoorheteerstindegeschiedenisvanhetconcoursdateenNederlandseharpistde1eprijswint.Remywerdtotwinnaargekozenuitintotaal43harpistenuitdehelewereld.HijwonooktijdensagelopenGrachtenestivalDeGrachtenestivalprijs2013JorisvandenBerg27celloenMartijnWillers33pianoVerkozentotlaureaten2013-2014vandeDutchClassicalTalentAward.Vanaoktober13starthunconcerttour.VanBaerleTriometNMF-musicusGideondenHerder27celloenvoormaligbruiklenersMariaMilstein27vioolenHannesMinnaar28pianoOntvingeneenEdisonPrijsindecategorieHetDebuutvoorhunnieuweCDmetwerkenvanSaint-SansLoevendieenRavel.OokheethetVanBaerleTriodeTweedePrijsendePublieksprijsontvangenvanhetprestigieuzeInternationaleMuziekconcoursARDinMnchen.PrijswinnaarsHetNMFfeliciteert DOORMANONVEENENDAALOoitwonHenkSlijderinkeenNMF-cadeauconcertdoordathijopeenpaareuronadetotaalprijsvaneenaantalinstrumentenophetpodiumbijeenNMF-concertjuistwistteschatten.Eenpaarmaandenlaterwashijbijonstegastmeteentwintigtalgastenomzijncadeauconcertteverzilveren.NietlangdaarnanamhijplaatsindedenktankensindsdienstaathijhetNMFbijmetallerleizaken.HenkisinmiddelsbijnakindaanhuisenkomtookgraaggewoonevenlangsbijhetNMFvooreenkopkofemeteenvanzijnkleinkinderen.Henkisvanhuisuitorganisatieadviseurenzijnwerkterreinligtvoornamelijkindenon-proftsectorgezondheidszorguniversiteitenenhogescholenlagereoverheden.Hijisdaarinnogsteedsactiemaarhijiswelbezigzijncarrirenaruimdertigjaaratebouwen.Alserventluisteraarenconcertbezoekerheetklassiekemuziekzijngrootstebelangstelling.Zelspeelthijklavecimbel.HenkweetduswaaroverhijpraatenwehebbenmethetNMFdanookveelsteunaanhemZelzegthijoverhetNMFHetNMFiseenclubdiemijnwarmebelangstellingensympathieheet.IkvindhetleukdeeluittemakenvandedenktankenhoopnoggeruimetijdeenactievebijdrageaanhetNMFtemogenleveren.HenkSlijderinkFerventluisteraarenconcertbezoekerDedonateursdenktank.DenkmetonsmeeInonsvorigejubileumjaar2008heethetNMFeendonateursdenktankopgericht.DeledenvandedenktankkomensindsdienregelmatigbijeenopdeSintAnnenstraatenadviserenhetNMFoverbeleiduitstralingcommunicatieenanderezakendiespelenonderdedonateurs.Erzijnenkeleplekkenbeschikbaar.WellichtheetuinteresseomdedenktanktekomenversterkenmetideeneenkritischeblikencreatievegeestMailtualstublietuwmotivatieuwachtergrondeneenpasotonaarveenendaalmuziekinstrumentenonds.nlBellenkanuiteraardookVraagnaarManonVeenendaal.otosMarcelSchopmanHenkSlijderinkrechts DathetkantoorvanhetNMFzichineenbijzonderpandbevindtisvelenwelbekend.HetisnietalleenhetoudstestenenwoonhuisinAmsterdamgebouwdin1565maarbeziteenuniekevroegrenaissanceplafondschilderingheefteenvoorAmsterdamuniekevoorgevelmetrolornamentenindestijlvandeAntwerpsearchitectVredemandeVriesenbevatzelfseenplavuizenvloeruit1380TijdenshetOpenMonumentenweekendvan14en15septemberzettehetNMFzijnvoordeurwijdopen.EndathebbenwegemerktIndrommenbestormdendeinarchitectuurgenteresseerdemensenonspand.Eenmaalbinnenbleekdatveelvandebezoekersookinmuziekgenteresseerdwaren.De12korteconcertjesdietijdenshetWeekendgegevenwerdendoorNMFmusiciEmmaBesselaarenSuzannevanDuurenbeidenopcelloenAnnaSteenhuisvioolveroorzaaktenzelfsopstoppingenindeAnnenstraat.DemuziekvanBachHandelenCassadoklonkdoordeopendeuropdewallen.ExemplarenvanonsJubileummagazinevondengretigaftreknetalsdestroopwafeltjesdieuitgedeeldwerdenaandewachtendenophetconcert.VolgendjaardoethetNMFweermeeaanhetOpenMonumentenweekendenkuntuonspandbezichtigen.Inclusiefmuziekenstroopwafels.Maarmochtuooitdaarvoorgewoonindebuurtzijnaarzeltudannietaantebellen.VoordonateursenvriendendoenwegraagdedeuropenBachopdeWallenWaarom2.000mensenhetNMFinnWeekendbezochten HetParool31juli2013 DeTelegraaf31juli2013AD31juli2013 EVENEMENTLunchconcertDATUMdinsdag8oktober2013AANVANG12.30UURLOCATIEMuziekgebouwaantIJAmsterdamMUSICISophikoSimsivepianoEllavanPouckecelloTOEGANGGratisEVENEMENTLezingHetantiekvandetoekomstDATUMvrijdag11oktober2013AANVANG16.00UURLOCATIEAtelierBolinkenSteinhauerHilversumSPREKERSAnneliesSteinhauerenJaapBolinkTOEGANGKaartena25zijntebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlEVENEMENTKunst10daagseBergenDATUMdonderdag24oktober2013AANVANG20.00UURLOCATIERunekerkBergenMUSICIAircoEnsembleCarladeKleuver-LeursvioolLauravanderStoepaltvioolEwoutvanDingsteecelloClesteZewaldklarinetBirgitStrahlfagotCorinaLiefershoornTOEGANGKaartena25zijntebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlEVENEMENTJongemusiciinhetoudstehuisvanAmsterdamDATUMzondag27oktober2013AANVANGdeurenopen10.30UURconcertom11.00UURLOCATIENMF-kantoorSintAnnenstraat12AmsterdamMUSICIAidanMikdadpianoTOEGANGKaartena25zijntebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlEVENEMENTJubileumconcertIIIDATUMzondag10november2013AANVANG11.00en15.00UURLOCATIERidderzaalDenHaagMUSICIFancyFiddlersdoordejarenheenTOEGANGUITVERKOCHTEVENEMENTLunchconcertDATUMdinsdag19november2013AANVANG12.30UURLOCATIEMuziekgebouwaantIJMUSICITrioBidaceClesteZewaldklarinetDanielKramerpianoBirtheBlomvioolTOEGANGGratisEvenementenagendaKijktuvoordeuitgebreideagendaopwww.muziekinstrumentenfonds.nl EVENEMENTLezingHollandsGlorieinVioolbouwDATUMdinsdag19november2013AANVANG11.15UURLOCATIEGemeentemuseumDenHaagSPREKERSAndreasPostvioolbouwerSergeStamvioolbouwerFritsSchuttecollectiebeheerderNMFCassandraLuckhardtcelloengambaTOEGANGKaartena25zijntebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlEVENEMENTConcertgebouwAmsterdamLunchconcertDATUMwoensdag20november2013AANVANG12.30UURLOCATIEConcertgebouwAmsterdamMUSICIYoungstersCornerQuartetHesselMoeselaarvioolLauraLunanskyvioolLenaterScheggetvioolKalledeBiecelloTOEGANGGratisEVENEMENTJongemusiciinhetoudstehuisvanAmsterdamDATUMzondag24november2013AANVANG10.30UURLOCATIENMF-kantoorSintAnnenstraat12AmsterdamMUSICIAnneRoosHoijtinkvioolJanHoijtinkpianoTOEGANGKaartena25zijntebestellenviareserveringmuziekinstrumentenfonds.nlEVENEMENTNoorderkerkconcertenDATUMzaterdag7december2013AANVANG14.00UURLOCATIENoorderkerkNoordermarkt48AmsterdamMUSICIConsortiumAmsterdamCoenStuitklarinetAnna-MagdalenadenHerderaltvioolJacobusdenHerderpianoTOEGANGKaartena15-zijntebestellenviawww.noorderkerkconcerten.nlEVENEMENTNoorderkerkconcertenDATUMzaterdag14december2013AANVANG14.00UURLOCATIENoorderkerkNoordermarkt48AmsterdamMUSICISequenzaStringTrioCcileGouderdeBeauregardvioolJudithWijzenbeekaltvioolJorisvandenBergcelloTOEGANGKaartena15-zijntebestellenviawww.noorderkerkconcerten.nlEVENEMENTMuziekpodiumDeBiltDATUMzondag15december2013AANVANG16.00UURLOCATIEWalterMaasHuisGerardDoulaan21BilthovenMUSICIJorisvandenBergcelloMartijnWillerspianoTOEGANGKaarten1750tereserverenviaKunstenhuisBiltseMuziekschooltel.0302283026ofmuziekschoolkunstenhuis.nl www.muziekinstrumentenfonds.nlCOLOFONSTICHTINGNationaalMuziekinstrumentenFondsPOSTADRESPostbus119121001GXAmsterdamt0206221255einfomuziekinstrumentenfonds.nlBankABNAMROIBANNL58ABNA0555028666BICABNANL2AKvK41205257MarcelSchopmandirectieFritsSchuttecollectiebeheerManonVeenendaalondsenwervingenpromotieGeertjevanderLindencollectiebeheerenevenementenMarie-ThrseKuijkhovenofcemanagementStevenHeybroekfnancileadministratieLennartvanderSmanassistentondsenwervingenpromotieZ.K.H.PrinsConstantijnbeschermheerProf.IrW.DikvoorzitterPieterMoerenhoutoprichterproductieconceptcommunicatiecoverotoEnsembleAircoeenbijzonderebezettingvanvierstrijkersarcoendrieblazersair.HetAircoEnsembletreedtnamenshetNMFopindeKunst10DaagseinBergenzieagenda.HeetuvragenoopmerkingenoverditbulletinMailManonveenendaalmuziekinstrumentenonds.nlDitbulletinwordttweekeerperjaarverstuurdaanNMFbegunstigersenandererelaties.oplage5.000MarcelSchopmanManonVeenendaalFritsSchutteGeertjevanderLindenMarie-ThrseKuijkhovenStevenHeybroekLennartvanderSman